Hosted by Domainkeskus.com
Superverkko

Infoikkuna

uutisarkisto uutisarkisto

UutisiaUutisvirtaa eri medioista:(Ampparit.com)

« »
Uutiskanava >>>


Kuuntele nettiradiota ///

uutiset, ilmiöt, uutuudet

Hakemisto ja otsikot


<<<

<<<

<<<

<<<
Energiamarkkinavirasto 17.06.2011 kello 13.08
Sähkön hinta jatkanut alkuvuoden ajan nousuaan: Toimittajaansa vaihtoi 2,6 prosenttia sähköasiakkaista


Kuluttajien sähkön hinta on jatkanut nousuaan alkuvuoden ajan. Sähköenergian toimitusvelvollisuushinnat kuluttaja-asiakkaille ovat nousseet tammikuun alun jälkeen 4,7 prosenttia. Sähkön siirtohinnat nousivat samaan aikaan 0,3 prosenttia. Kuluttajien maksama sähkön verollinen kokonaishinta on noussut tammi-kesäkuun aikana noin 2,6 prosenttia. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana kotitalousasiakkaan sähkölasku on noussut 17,9 prosenttia ja sähkölämmittäjän 19,8 prosenttia. Tammi-huhtikuussa 2,6 prosenttia sähkön käyttäjistä vaihtoi sähkön toimittajaansa.

Alkuvuoden aikana sähköenergian hintojen nousu hidastui hieman viime syksystä. Tammi-kesäkuun välisenä aikana sähköenergian toimitusvelvollisuushinnat nousivat 4,7 prosenttia. Vuodessa toimitusvelvollisuushinnat ovat nousseet keskimäärin 14,8 prosenttia. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat alkuvuonna 5,9 prosenttia. Uusien määräaikaisten sopimusten tarjoushinnat nousivat hieman toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia hitaammin. Uuden kahden vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen hinta on noussut tammikuun alun jälkeen keskimäärin 3,4 prosenttia.

Sähkön siirtohinnoissa on alkuvuonna ollut hienoinen, 0,3 prosentin nousu. Vuodessa verottomat siirtohinnat ovat nousseet kotitalousasiakkaille 4,7 prosenttia ja sähkölämmittäjille 3,8 prosenttia.

Sähkön kokonaishinta sisältäen sähköenergian, siirtomaksut ja verot on noussut tammi-kesäkuun välisenä aikana 2,6 prosenttia. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana kotitalousasiakkaan sähkön kokonaishinta on noussut 17,9 prosenttia ja sähkölämmittäjän 19,8 prosenttia. Tämä tarkoittaa kotitalousasiakkaan vuotuiseen sähkölaskuun 117 euron lisäystä. Sähkölämmittäjän sähkölasku on puolestaan kallistunut vuodessa 382 eurolla.

Sähkön toimittajan vaihtomäärät laskivat alkuvuonna hieman. Tammi-huhtikuun välisenä aikana 2,6 pro-senttia sähkön käyttäjistä vaihtoi sähkön toimittajaansa. Vuotta aiemmin vastavana ajanjaksona toimitta-jaansa vaihtaneiden asiakkaiden osuus oli 2,8 prosenttia. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana säh-kön toimittajaansa on vaihtanut 230 700 sähkön käyttäjää, joka vastaa 7,4 prosenttia kaikista sähkön käyt-täjistä. Aktiivisempia vaihtajia ovat olleet sähkölämmitystaloudet ja yritykset.

Kuluttajien sähkön kilpailuttamishalukkuuteen ja sähkönmyyjän vaihtamiseen vaikuttaa, onko kuluttajille tarjolla edullisia sähkötarjouksia. Toimitusvelvollisuus- ja tarjoushintojen välinen hintaero on viimeisen vuoden aikana kaventunut selvästi, mikä on pienentänyt kilpailuttamalla saavutettavaa säästömahdolli-suutta.


17 kesä, 2011 11:58 CET (VTT) <<<

Rakentamisen pohjalukemat Euroopassa on ohitettu

Valtioiden velkaongelmat hidastavat jatkossa rakentamisen kasvua

Rakentaminen Euroopassa vähenee jo neljättä vuotta peräkkäin. Finanssikriisin seurauksena rakentamisen määrä Euroopassa on pudonnut neljän vuoden aikana yli 15 prosenttia, eli vuoden 1998 tasolle. Alamäki on päättymässä kuluvana vuonna, mutta elpymisvauhti vaihtelee maittain ja alueittain. Vuonna 2011 suurinta kasvu on Puolassa, mutta hyvään kasvuun yltävät myös Pohjoismaat ja kohtalaiseen Ranska sekä Saksa. Espanjassa, Irlannissa ja Portugalissa rakentaminen vähenee edelleen selvästi. Laskua on myös Iso-Britanniassa ja pienemmissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa.

Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi Euroopassa kaksi prosenttia. Kasvua toi erityisesti ulkomaankaupan ja yksityisen kulutuksen toipuminen, jonka ansiosta yritysten luottamus tulevaisuuteen vahvistui. Investointien arvioidaan kiihtyvän jo tämän vuoden aikana.

Työllisyyden elpyminen ja talousnäkymien parantuminen vauhdittavat yksityistä kulutusta, joka kasvaa nopeimmin Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Ainoastaan Portugalissa ja Irlannissa kulutuksen ennakoidaan heikkenevän vuonna 2011.

Vaikka talouskasvun ennakoidaan pysyvän vakaana, riskejäkin on. Viime vuonna valtioiden elvytystoimet hidastivat rakentamisen alamäkeä, mutta nyt kasvavat julkisen talouden ongelmat lisäävät paineita menoleikkauksiin ja säästöihin. Talouden tasapainottamistoimet yhdessä inflaation kanssa syövät kuluttajien ostovoimaa, minkä lisäksi finanssipolitiikan kiristyminen uhkaa jarruttaa julkisia investointeja ja rakentamista erityisesti Itä-Euroopassa ja yleisesti infrarakentamisen alalla. Rakentamiseen heijastuu myös muita talouden uhkakuvia, kuten energian ja rakennuskustannusten nousu.

Uudistalorakentaminen piristyy hitaasti

Rakentamisen sektoreista rajuin pudotus alan huippuvuodesta 2007 nähtiin uusien asuntojen rakentamisessa. Kun vuonna 2007 EUROCONSTRUCT-maissa valmistui noin 2,5 miljoonaa uutta asuntoa, tänä vuonna niitä valmistuu alle 1,5 miljoonaa. Uudisasuntotuotannon volyymi kääntyy kuitenkin vuonna 2011 vajaan viiden prosentin vuosittaiseen kasvuun.

Toimitilarakentaminen selvisi finanssikriisistä asuinrakentamista paremmin. Sen kokonaisarvo supistui noin 13 prosenttia 2007–2010, ja uudisrakentaminen heikkeni tätäkin enemmän, lähes viidenneksen. Uusien toimitilojen rakentaminen kärsi finanssikriisin aiheuttamasta pudotuksesta korjausrakentamista enemmän, mikä näkyi erityisesti liike- toimisto- ja teollisuusrakentamisessa. Julkisella puolella tilanne on parempi muun muassa valtioiden harjoittamien elvytystoimien ansiosta. Toimitilarakentaminen seuraa talouden suhdanteita viiveellä, ja sen arvioidaan pääsevän kasvuun vasta vuonna 2012.

Korjaus- ja infrarakentaminen selviytyjiä

Asuntojen korjausrakentamisen arvo Euroopassa on tällä hetkellä puolitoistakertainen uusien asuntojen rakentamiseen verrattuna. Korjaus- ja infrarakentamisessa muutokset ovatkin viime vuosina olleet pieniä uudistalorakentamiseen verrattuna. Vauraissa maissa rakentaminen painottuu jatkossakin jo olemassa olevien rakennusten korjaamiseen ja uudistamiseen. Vauhtia siihen antaa esimerkiksi nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen, jota monissa maissa tuetaan julkisin varoin.

Infrarakentaminen on ollut elvytyksen kohteena monissa Euroopan maissa. Vielä 2008–2009 infrarakentamisen markkinat pysyivät lähes ennallaan, mutta vuonna 2010 volyymi painui vajaan viiden prosentin laskuun. Julkisen talouden ongelmat hidastavat uusien hankkeiden käynnistämistä, ja volyymin laskun odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Itä-Euroopassa nähdään jatkossa myös aiempaa pienempiä kasvulukemia, sillä EU:n rahoitus on supistumassa ja kansalliset investointivarat tiukalla.

Finanssikriisin seurauksena rakentamisen määrä Euroopassa putosi neljän vuoden aikana yli 15 prosenttia, eli vuoden 1998 tasolle. Toipuminen kriisistä on ollut epätasaista. Nopean toipumisen V-ura, joka kulki nopean pudotuksen kautta takaisin ylös, nähtiin muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Puolassa. Monissa Keski-Euroopan maissa on koettu U -kehitysura, jossa pohjalla viivytään V-uraa kauemmin. Sen sijaan useissa Etelä-Euroopassa U-mallista on kehittymässä eräänlainen ”kylpyammeura”, jossa pohjalla vietettävä aika saattaa vaikeassa taloustilanteessa venyä hyvinkin pitkäksi. Vaikka rakentamisen pudotus on ollut Euroopassa kokonaisuudessaan raju, rakentaminen on useimmissa maissa palautunut normaalille, terveelle tasolle.

Rakennusmarkkinoiden näkymissä suuret alueelliset erot vuoteen 2020

Länsi-Euroopassa rakentamisen odotetaan kasvavan vuoteen 2020 asti vajaan kahden prosentin vuosivauhtia, hieman hitaammin kuin bruttokansantuotteen. Parhaimmat näkymät ovat keskisen itä-Euroopan (CEE) uusissa EU-maissa. Niissä rakentamistarve on valtava maiden pyrkiessä muun Euroopan tasolle hyvinvoinnissa. Rakentamisen ennakoidaan kasvavan 4,5–5 prosenttia vuodessa. Pohjoismaissa bkt:n ja rakentamisen ennakoidaan kasvavan Euroopan keskiarvoa nopeammin. Länsi-Euroopan vauraissa maissa rakentaminen kasvaa hitaasti (1,5 % / vuosi) ja painottuu korjausrakentamiseen ja uudistamiseen sekä uusien asuntojen rakentamiseen.

Etelä-Euroopan maiden odotetaan nousevan vain lievästi vuoden 2010 kasvun yläpuolelle vuonna 2020. Talousvaikeudet ja velkaantuminen näkyvät pitkään niiden rakentamisessa. Myös suuri asuntojen ja toimitilojen ylitarjonta hidastaa uudisrakentamista.

Merkittäviä rakentamisen kysyntään liittyviä seikkoja ovat väestön ja rakennusten ikääntyminen, sekä yksin asumisen yleistyminen (kotitalouksien määrän kasvu). Väestön kasvu ei Euroopassa ole merkittävä tekijä. Sen sijaan jatkuva kaupungistuminen näkyy rakentamistarpeina. Tärkeä tekijä on myös energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaatimusten kiristyminen.

Euroopan rakennusmarkkinoiden tulevaisuus on teemana 71. EUROCONSTRUCT–asiantuntijaverkoston konferenssissa Helsingissä 16.–17. kesäkuuta 2011. Konferenssissa käsitellään sekä vuoteen 2013 ulottuvia rakentamisen lyhyen aikavälin näkymiä että keskipitkän aikavälin näkymiä vuoteen 2020 asti. Kokouksen järjestää VTT, Suomen jäsen EUROCONSTRUCT–organisaatiossa. Organisaatioon kuuluvat lähes kaikki Euroopan maat.

EUROCONSTRUCTIN kotisivut: www.euroconstruct.org


17 kesä, 2011 11:22 CET (TeliaSonera) <<<

Soneran trenditutkimus siirtyy älypuhelinaikaan

Soneran trenditutkimus siirtyy älypuhelinaikaan Sonera Trends -sovelluksen myötä. Uuden sovelluksen avulla matkapuhelinkäyttäjät pääsevät vaikuttamaan alan trendeihin ja seuraamaan tutkimustuloksia.

Sonera Trends-sovelluksen myötä TeliaSoneran trenditutkimus muuttuu vuosittaisesta selvityksestä jatkuvaksi digitaaliseksi vuoropuheluksi. TeliaSonera on julkaissut yleisimmissä matkapuhelimissa toimivan Trends-tutkimussovelluksen kahdessatoista maassa Euroopassa ja Aasiassa.    

TeliaSonera on teettänyt vuosittaisen trenditutkimuksen Pohjoismaissa, Liettuassa ja Kazakstanissa viitenä vuotena. Trenditutkimuksella selvitetään ja ennustetaan alan tulevia trendejä, ja vaikka ennusteet ja analyysit ovat olleet ajan hermolla, vanhenevat kerran vuodessa toteutettavan tutkimuksen tulokset varsin nopeasti.

Televiestintätoimiala kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Trenditutkimuksen menetelmiä kehittämällä Soneran tavoitteena on julkaista ajankohtaista tietoa telealan trendeistä useamman kerran vuodessa.

Sonera Trends –sovellus on ladattavissa iPhoneen sekä Android- ja Symbian-puhelimiin. Sovelluksen avulla käyttäjä pääsee vastaamaan käynnissä oleviin kyselyihin ja tutustumaan tutkimustuloksiin eri maista. Tutkimukseen voi vastata myös www-sivuilla.

Sonera Trends internetissä: www.sonera.fi/trends

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2010  lopussa 4,3 miljoonaa kiinteän  ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 600 henkilöä, ja yhtiö toimii noin 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa.  www.teliasonera.fi


17 kesä, 2011 11:07 CET (Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri)<<<

Sähköinen resepti käyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

Sähköinen resepti otettiin käyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella julkisen terveydenhuollon palveluyksiköissä ja apteekeissa. Uusi palvelu on alueen 65 000 asukkaan käytössä.

Potilas saa sähköisen reseptin (eResepti) nyt kaikista julkisen terveydenhuollon yksiköistä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Hän voi hakea lääkkeen lähes kaikista alueen apteekeista ilman paperireseptiä. Paperisen reseptin voi silti edelleen valita sähköisen sijaan.

Kaikki asiakkaan lääketiedot ovat Reseptikeskuksen valtakunnallisessa ja suojatussa tietokannassa. Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia sekä parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Samalla vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

Potilas näkee reseptitietonsa osoitteesta www.kanta.fi/kansalaisille. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan apteekkien tulee ottaa eResepti käyttöönsä 1.4.2012 mennessä. Julkinen terveydenhuolto ottaa eReseptin käyttöönsä huhtikuuhun 2013 mennessä ja yksityinen sektori huhtikuuhun 2014 mennessä. Turku, Kotka ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo ottaneet eReseptin käyttöönsä. Siellä on kirjoitettu jo yli 70 000 sähköistä lääkemääräystä.

eResepti on osa Kansallista Terveysarkistoa (KanTa), joka on yhteinen nimitys terveydenhuollon uusille, rakenteilla oleville valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Näitä ovat eResepti-palvelun ja Omien tietojen katselu -palvelun lisäksi vuonna 2015 koko maan kattavana palveluna käynnistyvä sähköinen potilastiedon arkisto (eArkisto).

Miten sähköinen resepti toimii?

 • Lääkäri kirjoittaa potilaalle sähköisen reseptin, jonka tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.
 • Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa potilaan suostumuksella ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat.
 • Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti sen sijaan tarvitaan, jotta saa lääkekorvauksen.
 • Lääkkeen voi noutaa apteekista potilas tai joku muu hänen puolestaan. Potilaan puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti.
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot. Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
 • Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
 • Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteessa www.kanta.fi/kansalaisille kohdassa Omien tietojen katselu. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
 • Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.

17 kesä, 2011 08:56 CET (Viestintävirasto)

Vammaisten viestintäpalvelut edellyttävät parempia internetyhteyksiä

Viestintävirasto on julkaissut selvityksen esteettömien puhelin- ja hätäpalveluiden toteuttamisesta kaikille käyttäjille. Selvityksessä on kartoitettu, miten erityisesti vammaisille viestintäpalveluiden käyttäjille voidaan tarjota heidän tarpeitaan vastaavat perustasoiset puhelinpalvelut. Lisäksi selvityksessä on kuvattu ratkaisuja teleyritysten asiakaspalvelun esteettömyyden parantamiseksi.

Selvityksen perusteella erityisesti kuulo- ja puhevammaisten tarvitsemat videopuhelu- ja etätulkkauspalvelut edellyttävät nykyistä parempaa palvelutasoa yleispalveluliittymiltä. Käytännössä näiden palveluiden moitteeton toiminta edellyttää symmetristä, tasalaatuista ja riittävän nopeaa internetyhteyttä.

25.5.2011 voimaan tulleen viestintämarkkinalain uudistuksen myötä kaikille viestintäpalvelujen käyttäjille, vammaiset käyttäjät mukaan lukien, on taattava perustasoiset yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut. Käyttäjäryhmistä ja heidän erityistarpeistaan yleispalveluvelvollisuuden puitteissa säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tämän jälkeen Viestintävirasto selvittää palveluiden saatavuuden ja nimeää tarvittaessa niiden tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset.

Selvitys viestintäpalveluiden esteettömyydestä on valmisteltu yhteistyössä tietoliikennetoimialan edustajien, eri käyttäjäryhmiä edustavien järjestöjen sekä aihealueen keskeisten viranomaisten kanssa.

Selvitys eri käyttäjäryhmien erityistarpeista yleispalvelussa


<<<
Aikakausmedia 16.06.2011 kello 09.59
Tutkimus: Suomalaiset ahmivat harrastelehtiä kesäisin
Kyllä se vaan niin on, että suomalaiset ovat lukijakansa, joka suorastaan villiintyy kesällä. Aikakausmedian teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan kesällä luetaan suunnilleen kaikki aikakauslehdet, jotka osuvat käteen. Muihin vuodenaikoihin verrattuna selkeäksi suosikiksi nousevat erilaiset harrastelehdet.

Suomessa ei tarvita kesää varten erityiskampanjoita aikakauslehtien lukuhalujen lisäämiseksi, kuten naapurimaassa Ruotsissa. Tutkimuksen mukaan aikakauslehtien lukeminen ei vähene meillä, vaan päinvastoin lisääntyy. Kun suomalaiset listaavat kesällä lukemiaan lehtiä, harrastuksiin liittyvät julkaisut nousevat kärkeen. Suosituimpien kesälehtien joukossa ovat muun muassa Vene, Viini ja Maku, joita luetaan kesällä puolitoista kertaa enemmän kuin muina vuodenaikoina.

- Lomalla on enemmän aikaa harrastuksille, ja niistä myös luetaan mielellään. Esimerkiksi kesävieraille halutaan tarjota hyvää ruokaa ja juomaa, joten siihen etsitään ideoita alan lehdistä, toteaa Viini-lehden markkinointipäällikkö Sari Viljanen.

- Luen itsekin kesäisin paljon ulkomaisia viini- ja ruokalehtiä, sillä olen harrastanut ruoanlaittoa ja viinejä jo pitkään.

Aikakauslehdistä etsitään konkreettisia vinkkejä kesään. Tämä otetaan huomioon myös lehtien toimituksissa, sillä kesälehdissä on paljon minioppaita ja tee näin –juttuja.

- Vastataksemme lukijoidemme tarpeisiin teimme täksi kesäksi juuri Viini-lehden kesäextran, joka toimii kesäviinien osto-oppaana antaen konkreettisia vinkkejä kesän juhlakauteen ja ruoan ja viinin yhdistämiseen, kertoo Viljanen.

Miehet lukevat kesäisin Elleä

Tutkimuksen mukaan suomalaiset lukevat kesäisin myös niitä lehtiä, joita eivät lue normaalisti. Naisten kesälukemistosta löytyvät muun muassa Moottori, Urheilulehti ja Vauhdin maailma, joita he lukevat kesällä lähes kaksi kertaa enemmän kuin muulloin. Miehet taas tarttuvat melkein yhtä suurella innolla esimerkiksi Elleen ja Gloriaan.

Nuoremmat ikäluokat puolestaan selailevat kesäisin ET-lehteä yli kaksi kertaa enemmän kuin muulloin, kun taas seniori-ikäiset lukevat normaalia useammin Demiä ja Cosmopolitania.

- Ehkä kesällä vain tulee sen kummemmin valikoimatta luettua niitä lehtiä, joita joku on tuonut mökille, Sari Viljanen arvelee.

- Kesällä on joka tapauksessa enemmän aikaa lukea ja paneutua kiinnostaviin artikkeleihin oikein ajan kanssa. Monet keräävät vuoden mittaan kokonaisia lehtipinkkoja, joita luetaan kesällä läpi.

Eikö lehtien lukeminen sitten ole vähän tylsä tapa viettää kesää, kun olisi niin paljon muutakin tekemistä?

- Esimerkiksi meillä myös nettisivujen kävijämääriin tulee selkeä piikki heinäkuussa. Kuulostaa kieltämättä vähän karulta, että kauniina kesäpäivänä surffataan netissä. Mutta lehdistä ja niiden nettisivuilta etsitään nimenomaan vinkkejä, joiden avulla kesästä saa tehtyä vielä ihanamman.

Faktaa: Missä aikakauslehtiä luetaan?
- Koti on kesäisin ykköspaikka lehtien lukemiselle, sillä 31 % kaikista vastaajista lukee mieluiten kotona. Mitä kauniimpi päivä on, sitä innokkaammin lukijat kuitenkin suuntaavat lehden kanssa ulos.

- Etenkin naiset tykkäävät lukea lehtiään ulkona; terassilla (24 % naisvastaajista), pihalla (23 %), aurinkotuolissa (19 %) tai laiturilla (8 %).

- Lehteä lukevan miehen sen sijaan löytää useimmin kotoa (48 % miesvastaajista) sohvalta 18 %).


Tutkimuksen on toteuttanut tripod research oy. Tutkimukseen osallistui noin 5500 vastaajaa.

16 kesä, 2011 14:29 CET (Siemens)<<<

Siemens kerää palkintoja muotoilullaan

Siemens-kodinkoneissa yhdistyvät ajattomuus, käytännöllisyys ja esteettinen muotoilu. Vuoden 2011 aikana Siemens on voittanut yhteensä 55 palkintoa arvostetuissa ja tunnetuissa Reddot Design Award ja IF Design Awards -muotoilukilpailuissa.

Tyylikästä ja ajatonta

Esteettisten ja käytännöllisten Siemens-kodinkoneiden suunnittelun taustalla on monta eri muotoilunäkökulmaa. Perinteisen suunnittelutyön kuten värin ja muotokielen valinnan lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti juuri oikeiden materiaalivalintojen ja valoratkaisuiden löytämiseen. Kaikille Siemens-tuotteille on yhteistä geometrinen muotoilu yhdistettynä tyylikkääseen ja ajattomaan ilmeeseen. Siemens-kodinkoneiden suunnittelun lähtökohtana onkin muotoilun ja toiminnallisuuden yhdistäminen.

IF Design Award 2011 -kilpailussa palkittu liesituuletin LC 91BB550 on hyvä esimerkki Siemens-kodinkoneiden tyypillisestä muotoilusta, jossa tyylikäs teräspinta on yhdistetty klassiseen mustaan, lasipintaiseen ohjaustauluosaan. Liesituuletin sopii täydellisesti yhteen myös muun Siemens-tuotevalikoiman kanssa.

Toinen kunniaa muotoilukilpailuissa saavuttanut tuote on täysin automaattinen Siemens i-Dos-pyykinpesukone. Tyylikkään valkoinen i-Dos on varustettu LCD-näytöllä, jonka ansiosta pesuohjelmien hallinta on helppoa.

– Olemme erittäin otettuja kaikista palkinnoista, jotka olemme vastaanottaneet tämän kevään aikana. Ne ovat selvä todiste siitä, että tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta ja ne myös innostavat meitä kehittämään muotoilu- ja suunnittelutyötämme edelleen eteenpäin, kertoo Siemens-markkinointipäällikkö Kristiina Pakarinen.

Siemens suuntaa katseen tulevaisuuteen

Tekniikka kehittyy hurjin harppauksin ja tuotteiden käyttöliittymien merkitys kasvaa tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Kodinkoneiden tekniikan tulee olla kuluttajille yhtä helppoa ymmärtää sekä yksinkertaista käyttää kuin päivittäinen matkapuhelimen käsittely. Siemens-kodinkoneiden suunnitteluosasto työskentelee ahkerasti kehittääkseen tuotteisiinsa selkeämpiä ja parempia näyttöjä sekä käyttöliittymiä.

Siemens-uutuustuotteita on laajasti esillä maailmanlaajuisilla IFA-messuilla Berliinissä 2.-7.9.2011. Messujen aikana Siemens-kodinkoneiden muotoilusta vastaava suunnittelujohtaja Gerhard Nüssler kertoo osastollamme Siemens-kodinkoneiden muotoilufilosofiasta. Messujen aikana on myös mahdollisuus haastatteluille.

Lisätietoa Siemens-tuotteista osoitteessa www.siemens-home.fi.


16 kesä, 2011 13:15 CET (LEO Pharma) <<<

LEO Pharman ja Iholiiton kuluttajatutkimus auringonoton vaaroista: Suomalaiset eivät välitä auringonoton ja ihosyövän yhteydestä

Joka toinen suomalainen ottaa aurinkoa, vaikka on tietoinen auringon ja ihosyövän yhteydestä. Naisista 78 % ja miehistä 74 % ovat tietoisia riskistä. Yli puolet eli 55 % nimeää auringon ihosyövän syntymisen syyksi, ja 23 % mainitsee ihosyövän aiheuttajaksi ihon palamisen tai rusketuksen.

<

Edelleen suomalaisista 65 % piti auringolta suojautumista turhana, vaikka 70 % katsoikin, että auringonoton muutokset näkyvät iholla.

Vastaajista 45 % on palanut pari kertaa elämässään ja 94 % on palanut joskus. Joka vuosi tai joka toinen vuosi auringossa palaa 23 % eli yli viidennes.  Naisten ja miesten välinen ero on pieni: naisista on elämänsä aikana palanut 44 % ja miehistä 46 %.

Luvut selviävät LEO Pharman ja Iholiiton teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista auringonottoon, sen vaaroihin, ihoon ja aurinkokeratoosiin eli okasolusyövän esiasteeseen. 

Aurinkokeratoosi ja okasolusyöpä tunnetaan huonosti

Vaikka ihosyövän ja auringon altistuksen yhteys tiedetään, ihosyöpä oli tuntematon lähes viidennelle osalle vastaajista (19 %).

Ihosyövistä melanooman tiesi 78 % kaikista vastaajista. Naiset ovat miehiä paremmin selvillä ihosyövistä, sillä naisista 83 % tiesi melanooman miesten osuuden ollessa 72 %. Yleisimmät ihosyövät eli okasolusyövän tiesi 5 % ja tyvisolusyövän 15 % kaikista vastaajista. Ihosyöpä oli tuntematon lähes joka viidennelle vastaajalle (19 %).

Johtavassa asemassa olevat henkilöt (11 %) tiesivät parhaiten okasolusyövän. Sen esiaste eli aurinkokeratoosi oli tuttu kuitenkin vain 7 % vastaajista; naisista 10 % ja miehistä 4 % tiesivät aurinkokeratoosista.

Miksi aurinkoon?

Rusketus on 24 % mielestä kaunista. Lähes kolmannes naisista arvostaa rusketusta kauneustekijänä, ja miehistäkin viidennes. Terveysvaikutus eli D-vitamiinin saatavuus oli tärkeä viidenneksen mielestä kaikista vastaajista. Naisista 23 % otti aurinkoa saadakseen D-vitamiinia ja miehistä 18 %. Päivettynyttä ihoa puolestaan piti terveen näköisenä 13 %.

Suurin osa eli kaikkiaan 35 % kertoi erilaisia syitä auringonottoonsa: huvi, lämpö, ulkoilu, mielenterveys, päivetys. Miehistä jopa 43 % ilmoitti auringon oton syyksi satunnaiset tekijät, kun taas naisista vain 29 %.

Iho muistaa auringonotot

Ihotautien erikoislääkäri ja patologi Susanna Virolainen HUS:ta hoitaa mm. aurinkokeratoosipotilaita.

 – Potilaat ovat nykyisin hyvin valistuneita ja hakeutuvat herkästi hoitoon, jos iholle ilmaantuu uusia muutoksia. Joskus vaiva on aivan viaton, kuten vanhuuden syylä. Usein kuitenkin potilailta löytyy myös ihosyöpiä ja esiasteita, kuten aurinkokeratoosia. Potilaat ovat huojentuneita, kun vaivan syy selviää ja hoito voidaan toteuttaa nopeasti, Susanna Virolainen opastaa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että auringonotto oli suosittua mm. 80-luvulla, jolloin auringonoton riskejä ei tiedostettu. Kommentit ”80-luvulla en käyttänyt suojaa, mutta nyt käytän”, ”ei enää paahdeta kuin nuorena” tai ”jos makaisin auringossa, rasvaisin enemmän” kuvaavat muutosta, joka on tapahtunut auringon otossa.

Kaikista vastaajista 65 % on muuttanut suhtautumistaan auringonottoon. Naisista  jopa 72 % on muuttanut asennettaan ja miehistä 58 %.

Etelässä ihonsa suojaisi auringolta 73 % - ja Suomessa vastaavasti 45 %. Vain 28 % piti tärkeänä suojautua auringolta ulkotöissä tai – liikunnassa.

Yli 80 % on polttanut auringossa hartiat, selän tai rinnan ja 20 % kasvot.

Susanna Virolainen muistuttaa, että auringosta saa myös nauttia, kunhan sen tekee järkevästi.Liika on liikaa auringonotossakin. Hiljaa hyvää tulee!

Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto IROResearch Oy. Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 402 iältään 45-74-vuotiasta suomalaista kiintiöitynä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaajista pääkaupunkiseudulta oli lähes 40 %, maaseudulta 13 % ja loput väestömäärältään erikokoisista kaupungeista. Haastattelut tehtiin toukokuussa 2011.


<<<
16 kesä, 2011 10:15 CET (GSP-Group)

UUDEN OMAKYLÄ-ASUINALUEKONSEPTIN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA SUOMALAISTEN ASUMISPREFERENSSIT


Asumispreferenssejä kartoittavien tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista arvostaa luonnonläheistä,
rauhallista ja turvallista asumista pientalovaltaisella alueella. Asumisen tärkeäksi laatutekijäksi koetaan mahdollisuus vaikuttaa asunnon muokkaamiseen omaksi kodiksi. GSP Group on kehittänyt uuden Omakylä-asuinaluekonseptin, jonka suunnittelua ovat ohjanneet suomalaisten asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet. Omakylä-kohteita tullaan lähivuosina rakentamaan useille paikkakunnille Uudellamaalla.

Omakylä-asuinalueet tarjoavat urbaania pientaloasumista uuden ajan kyläyhteisössä
– Asumispreferenssejä kartoittavien tutkimusten mukaan suomalaisten asumistoiveet ovat melko yhteneviä eli perinteisesti puhutaan asumisen yhtenäiskulttuurista. Valtaosa väestöstä haluaisi asua luonnonläheisellä, rauhallisella ja pientalovaltaisella alueella. Todelliset asumisen valinnat tehdään kuitenkin usein budjettirajoitteiden ja sijaintiin liittyvien tekijöiden ohjaamina. Olemassa oleva asuntokanta ja tarjonta ohjaavat myös voimakkaasti ihmisten mielikuvia siitä, mitä he kokevat voivansa valita, kertoo tutkija Eija Hasu Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta.

GSP Group Oy on kehittänyt uudenlaisen Omakylä-asuinaluekonseptin, jonka tavoitteena on tarjota uudenlainen vaihtoehto urbaania pientaloasumista ja kylämäistä naapurustoa arvostaville asukkaille. Hankkeen ensimmäinen kohde on Omakylä Hippatammi, jonka rakentaminen aloitetaan syksyllä 2011 Lohjan Haikariin. Keskustan palveluiden ja luonnon läheisyyteen rakennettava Hippatammi edustaa modernia puutalorakentamista. Omakylä-asuinalueita tullaan rakentamaan lähivuosina myös muille paikkakunnille Uudellamaalla. Konseptin suunnittelussa on lähdetty liikkeelle suomalaisten asumiseen liittyvistä toiveista ja ratkaisuista, joilla niihin pyritään vastaamaan.

– Omakylä-konseptia kehittäessä olemme tutkineet sekä kotimaisia että ulkomaisia asumisen tutkimusraportteja ja keskustelleet asumisen asiantuntijoiden kanssa. Vertailukohteessa tehdyillä katukyselyillä pyrittiin selvittämään, mikä tekee kylämäisen yhteisön asukkaat onnellisiksi ja sitoutuneiksi asuinalueeseensa ja millaiset ratkaisut eivät toimi. Olemme myös seuranneet pääkaupunkiseudun kuntastrategioita ja erilaisten työryhmien tuottamia aineistoja, joissa mietitään asumisen vetovoimatekijöitä ja ratkaisuja, kuvailee GSP Groupin kiinteistökehitysjohtaja Tiia Sammallahti.

Omakylä Hippatammen suunnittelussa on panostettu asuntojen muunneltavuuteen
Asumistutkimusten tuloksissa asukkaan kannalta keskeiseksi laatutekijäksi nousi asumisratkaisun vastaavuus asukkaan omiin toiveisiin. Muita tutkimuksessa tunnistettuja laatutekijöitä olivat yksityisyys, yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asumisen ympäristöön niin sisä- kuin ulkotilojenkin osalta. Omakylä-konseptissa asuntojen muunneltavuuteen on panostettu voimakkaasti: esimerkiksi rakennusvaiheessa kaikkien asuntojen huonelukua voidaan muuttaa ja sauna on vaihdettavissa liukuovelliseksi etätyöpisteeksi tai vaatehuoneeksi ilman lisähintaa. Isommista asunnoista voidaan myös erottaa omalla sisäänkäynnillä varustettu yksiö lähiyrittäjyyden mahdollistavaksi työtilaksi tai erilliseksi asunnoksi.

– Omakylä Hippatammessa toteutuva asuntojen moduuliajattelu, jossa huoneen käyttötarkoitusta on mahdollista varioida, tuo tervetullutta vaihtelua olemassa olevaan asuntotarjontaan. Esimerkiksi vaatehuoneita usein peräänkuulutetaan, mutta silti niitä on harvoin tarjolla. Myös etätyöpisteet ovat jääneet asuntosuunnittelussa yllättävään paitsioon, Hasu kommentoi.

Yhteisöllisyyttä ja kylämäisyyttä Hippatammen asuinalueeseen luovat kotien yksityistiloja täydentämään suunnitellut monipuoliset yhteistilat, kuten kylätalo, nikkaripaja, palstaviljelyalue ja asunto-osakeyhtiöiden omat yhteispihat. Yhteistilat vähentävät asuntokohtaisten neliöiden tarvetta, mikä lisää asumisen ekologisuutta ja kustannustehokkuutta.

– Parhaimmillaan yhteisölliset korttelit koetaan voimakkaasti paikkaan kiinnittävänä, asumisen laatua ja hyvinvointiakin lisäävänä tekijänä. Nykysuunnittelulle leimalliset pientalojen alati pienenevät pihat saavat Hippatammessa tervetullutta vaihtelua talojen sisäpihalle rakennettavasta isommasta yhteispihasta, jossa lapsilla on tilaa leikkiä ja aikuisilla kokoontua. Jaetut yhteistilat luovat Hippatammessa suotuisat olosuhteet yhteisöllisyyden syntymiseen. Mielestäni Hippatammi soveltuu kohteena hyvin perhe-elinkaariajatteluun eli eri sukupolvien rinnakkaiseloon samassa pihapiirissä, Hasu jatkaa.

<<<

16 kesä, 2011 10:00 CET (Philips)

Pohjoismaalaiset kokevat suurimpina terveysuhkina liikalihavuuden ja unenpuutteen

Tukholmassa julkistetaan tänään globaalin Terveys- ja hyvinvointiraportin tulokset Pohjoismaiden osalta. Philipsin tekemä raportti osoittaa, että 70 % pohjoismaalaisista kokee terveytensä erinomaiseksi tai hyväksi. Liikalihavuus ja unenpuute koetaan suurimpina terveysuhkina.

Pohjoismaalaisista 70 % kokee terveytensä erinomaiseksi tai hyväksi. Eniten hyvinvointiin vaikuttavat perhe ja ystävät, ja yli 80 % pohjoismaalaisista kohottaa hyvinvointiaan viettäen aikaa kotona rentoutuen.

Suurin osa (84 %) pohjoismaalaisista kokee painon vaikuttavan hyvinvointiin, mutta ainoastaan 41 % on tyytyväinen painoonsa. Liikalihavuus rankattiin suurimmaksi terveysuhaksi ja sitä pelätään paljon enemmän kuin esimerkiksi syöpää. Lähes puolet (45 %) pohjoismaalaisista kokee itsensä ylipainoisiksi ja suurin osa (82 %) haluaisi laihtua.

Työ ja unenpuute stressaavat

Työllä on suuri vaikutus pohjoismaalaisten hyvinvointiin – työssään viihtyvät pohjoismaalaiset voivat hyvin. Valitettavasti suurin osa (60 %) on työssään stressaantunut ja kolmasosa stressaa myös työnsä menettämisen puolesta.

Toisena merkittävänä terveysuhkana pohjoismaalaiset kokevat unenpuutteen. Pohjoismaalaisista 41 % ei saa tarpeeksi unta joka yö ja 48 % kokee unenpuutteella olevan negatiivisia vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Joka kahdeksas pohjoismaalainen kokee olonsa pimeään talvisaikaan masentuneeksi.

Tulevaisuudessa odotetaan pidempää elinikää

Huolimatta siitä, että Pohjoismaiden terveys ja hyvinvointi -indeksi on globaalia indeksiä alhaisempi, pohjoismaalaiset odottavat tulevaisuudessa pidempää elinikää. Yli 80 % pohjoismaalaisista olettaa elävänsä pidempään, tai ainakin yhtä pitkään kuin omat vanhempansa.

– Raportti osoittaa, että tulevaisuus tuo mukanaan monenlaisia haasteita. On kuitenkin ollut ilo huomata ihmisten suhtautuvan todella positiivisesti uusia innovaatioita kohtaan. Philipsin tavoitteena on ratkaista ihmisten kokemat ongelmat terveyttä ja hyvinvointia edistävien innovaatioiden avulla, sanoo Kari Kaipainen, Philips Suomen toimitusjohtaja.

Raportin keskeisimmät tulokset

 • 70 % pohjoismaalaisista arvioi yleisen terveytensä ja hyvinvointinsa erinomaiseksi tai hyväksi. Tulos on sama sekä miehillä että naisilla.
 • Perhe ja ystävät vaikuttavat positiivisimmin siihen, miten terveeksi ihmiset kokevat itsensä. Työ vaikuttaa hyvinvointiin negatiivisimmin.
 • 45 % pohjoismaalaisista kokee olevansa ylipainoisia. Lähes puolet naisista (48 %) kokee olevansa ylipainoisia, miehistä 43 %.
 • 82 % pohjoismaalaisista haluaisi pudottaa painoaan.
 • 84 % pohjoismaalaisista olettaa elävänsä ainakin yhtä pitkään tai pidempään kuin vanhempansa.
 • 28 % pohjoismaalaisista kokee olevansa jokseenkin stressaantuneita tai hyvin stressaantuneita.
 • 41 % pohjoismaalaisista ei nuku tarpeeksi. Maailmanlaajuisessa kyselyssä 35 % ei nukkunut tarpeeksi.
 • Pohjoismaalaisista joka toinen (49 %) kokee tarvitsevansa pimeään talviaikaan enemmän unta kerran tai useamman kerran viikossa.
 • Joka kahdeksas pohjoismaalainen (13 %) tuntee itsensä masentuneeksi viikoittain tai useammin pimeään talvisaikaan.
 • Pohjoismaalaiset arvostavat teknologiaa; 60 % innostuu uudesta teknologiasta.
 • 82 % pohjoismaalaisista kokee, että valaistuksella voi olla merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

Lue koko raportti: http://philips.flashpublisher.se/flashpublisher/magazine/36  

Tietoa tutkimuksesta

Raportti perustuu Philips Center for Health and Well-being -tutkimuskeskuksen kehittämään kyselyyn, johon osallistui yli 4000 henkilöä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Pohjoismaalainen raportti on osa globaalia kyselyä, johon on tähän mennessä osallistunut yli 30 maata.

Philips Center for Health and Well-being: http://www.philips-thecenter.com

Philips

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 117 000 työntekijää yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2010 yritys saavutti 22,3 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana. Uutisia Philipsiltä: www.philips.com/newscenter


<<<

16 kesä, 2011 08:03 CET (WWF)

Historiallinen raportti: Uusiutuva energia pian vanhoja energiamuotoja halvempaa

Uusiutuvien energiamuotojen kustannukset laskevat seuraavien vuosikymmenten aikana niin paljon, että ne ovat pian fossiilista ja ydinenergiaa halvempia. Näin käy ilmi laajimmasta koskaan tehdystä kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n vertailusta.

Tuoreesta raportista ”Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” käy ilmi, että voimakkaimmin tulevaisuudessa laskevat aurinkoenergian kustannukset. Uusiutuva energia pysyy edelleen nopeimmin kasvavana energialähteenä ja ohittaa kustannustehokkuudessaan vanhat energiamuodot, kun energiantuotannon koko elinkaaren kustannukset otetaan huomioon. Raportissa verrataan 164 olemassa olevaa energiaskenaariota.

”IPCC:n ja hallitusten viesti on selkeä: fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima eivät ole todellisia vaihtoehtoja uusiutuvalle energialle”, sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Hanna-Liisa Kangas.

WWF:n arvion mukaan uusiutuvan energian potentiaali voi olla jopa raportissa esitettyä suurempi, kun otetaan huomioon energiatehokkuuden kehitys. WWF:n keväällä julkaisemassa kansainvälisessä energiaraportissa ”The Energy Report” osoitetaan, että maailmassa on mahdollista siirtyä sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön seuraavan 40 vuoden kuluessa.

WWF korostaa, että IPCC:n raportti kartoittaa ilmastohyötyjen lisäksi uusiutuvan energian muitakin hyötyjä, kuten terveyttä ja energian toimitusvarmuuden parantumista sekä työllisyys- ja teknologiamahdollisuuksia. Lisäksi uusiutuva energia mahdollistaa siirtymän puhtaan ja edullisen energian käyttöön niille kahdelle miljardille kehitysmaan asukkaalle, joilla on rajalliset tai olemattomat mahdollisuudet energian käyttöön.

Takana sata hallitusta

IPCC:n tuoreen raportin takana on laaja tuki. Raportin takana on ilmastoasiantuntijoiden lisäksi yli sadan maan hallitukset. IPCC:n raportti osoittaa, kuinka nopeasti uusiutuva energia kehittyy ja kuinka pitkälle on mahdollista päästä. Riippumatta maailmassa vallitsevista taloudellisista ja poliittisista näkemyseroista on selvää, että maailma on siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa.

”Suomessa tärkeä keino uusiutuvan energian käytön lisäämiselle on ilmastolaki, josta päätetään tällä hetkellä käytävissä hallitusneuvotteluissa”, huomauttaa Kangas.

Fossiilisten polttoaineiden tukitoimet poistettava

Sekä IPCC:n että WWF:n raportit osoittavat selvästi, että uusiutuvan energian potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty. WWF:n raportin mukaan syynä on se, että vaikka investoinnit aurinko- ja tuulivoimaan lisääntyvät nopeasti, vain muutamat maat, kuten Kiina ja Saksa, ovat hyödyntäneet uusiutuvaa energiaa laajasti. WWF:n mukaan fossiilisten polttoaineiden tuet tulee poistaa ja niiden sijaan tukea taloudellisesti uusiutuvaa energiaa.

”Suomessa tämä koskee erityisesti turpeen syöttötariffin poistoa ja verotuksen kytkemistä hiilidioksidipäästöihin sekä uusiutuvan energian tukipolitiikan kehittämistä”, Kangas muistuttaa.

Vuosi 2011 on YK:n kansainvälinen metsävuosi. WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato; Suomessa työskentelemme metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn myös metsien hyväksi. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi.


<<<

15 kesä, 2011 09:00 CET (Gummerus)

Tommy Tabermannin esikoisteos julkaistiin muistopainoksena

Suomen suosituimman runoilijan, Tommy Tabermannin (1947–2010) kuolemasta tulee 2. heinäkuuta kuluneeksi vuosi. Tabermann kirjoitti neljän vuosikymmenen ajan runoja rakkaudesta, luonnosta, välittämisestä ja paremmasta maailmasta. Hänen esikoisteoksensa Ruusuja Rosa Luxemburgille ilmestyi vuonna 1970, ja nyt Gummerus julkaisee sen ensimmäisen kerran uusintapainoksena.

”Muistan vielä äärimmäisen tarkoin sen hetken jolloin sain ensimmäisen kirjani, Ruusuja Rosa Luxemburgille, käteeni. Se oli suuri hetki, samanlainen kuin ensimmäinen rakastelu. Ehkä jopa suurempi, sillä ensimmäiset rakastelut ovat aina haparointia ja kömpelöä opettelua, mutta kirja oli valmis, sinisissä kansissa, ja kannessa minun nimeni. Kun ottaa käteensä ensimmäisen kirjansa, ottaa käteensä ihmeen.”
– Tommy Tabermann

Nuoren Tabermannin ensimmäisessä runokokoelmassa näkyvät jo vahvoina ne teemat, joiden takia hänestä tuli ylivoimaisesti suosituin suomalainen runoilija. Rakkauden ja aistillisuuden lisäksi Ruusuja Rosa Luxemburgille puhuu vapaudesta ja vallankumouksesta, oikeudenmukaisuudesta ja luopumisen surusta. Monet esikoiskokoelman runot ovat kasvaneet klassikoiksi, joihin palataan yhä uudelleen.

”Ruusut kiipeävät eteläistä seinää,
joka kevät ovat kiivenneet
mutta nyt vasta huomaan.
Ensi kesänä tätä seinää ei ole.
Ensi kesänä tässä on kuoppa ja muovikypäräiset miehet
ja kaivinkoneen kauha
syö ahneesti multaa.
Tähän nousee uusi seinä, uusi mies ihmettelee
elämän kulkua verhon takaa.
Ehkä hän huomaa ruusut jo ensimmäisenä keväänä,
jos ruusut yhä ovat”

Tommy Tabermannilta julkaistiin elämänsä aikana yli 80 runokokoelmaa ja romaania, ja hänen tuotantoaan on myyty yli puolen miljoonan kirjan verran. Etenkin rakkauden ja erotiikan kuvaajana tunnettu kirjailija johdatti joukoittain uusia lukijoita runouden pariin. Tabermann tunnetaan myös Uutisvuoto-ohjelmasta. Vuonna 2007 hänet valittiin eduskuntaan SDP:n edustajana.

Lue lisää: http://www.tommytabermann.net/

Tommy Tabermann, Ruusuja Rosa Luxemburgille
57 sivua
Ovh. 26 €


Gummerus
Lehtori Kaarle Jaakko Gummerus aloitti kustannustoiminnan yhdessä vaimonsa Gustavan kanssa vuonna 1872. Kaarle Jaakko ja Gustava halusivat kantaa kortensa kekoon kansan valistamiseksi ja julkaista painotuotteita huviksi ja hyödyksi kaikille Suomen kyläläisille.

Gummerus toimii edelleen suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa "huviksi ja hyödyksi". Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta, lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat. www.gummerus.fi


<<<

15 kesä, 2011 07:57 CET (Liikennevirasto)

Kesä on tie- ja ratatöiden aikaa

Liikenneväylillä tehdään töitä kesän aikana eri puolilla Suomea: uusia väyliä rakennetaan, maanteiden päällysteitä uusitaan ja rataverkkoa parannetaan. Niin tie- kuin ratatöidenkin vaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteelle pyritään minimoimaan, mutta ajoittaisilta viivästyksiltä ja häiriöiltä ei täysin vältytä.

Maanteiden päällysteitä uusitaan kesän aikana noin 3000 kilometrin matkalta. Lopullisen määrän ratkaisee bitumin hinta. Bitumi valmistetaan raakaöljystä, joten sen hinta seuraa öljyn hintaa ja sen muutoksia. Päällysteiden uusimiseen ja samalla tehtävään tien rakenteen korjaamiseen käytetään vuosittain noin 140 miljoonaa euroa.

Rataverkon parannustöihin Liikennevirasto käyttää noin 150 miljoonaa euroa ja kehittämiseen noin 230 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Tarkkana tietyömaan kohdalla

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille. Häiriöiltä ei kuitenkaan täysin vältytä. Työmaan aiheuttaman viivytyksen osuessa kohdalle on tärkeää muistaa, että työtä tehdään, jotta turvallinen ja kestävä uusi tienpinta saataisiin käyttöön ripeästi ja mahdollisimman laadukkaana. Päällysteen jäähtyminenkin vie aikansa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaan kohdalla, jotta liikenne on sujuvaa ja turvallista sekä tien käyttäjille että tietyötä tekeville. Päällystystyöntekijät tekevät työtään vaarallisissa oloissa liikenteen seassa, ja siksi tarkkaavaisuus ja nopeusrajoitusten seuraaminen työmaan kohdalla on erityisen tärkeää. Huomaavaisuus on niin työntekijöiden kuin tienkäyttäjienkin parhaaksi.

Uusi päällyste ja uudet tiemerkinnät voivat olla liukkaita etenkin sateella. Työt voivat olla kesken, vaikka työkoneita ei koko ajan tietyömaalla enää näkyisikään. Mikäli esimerkiksi piennartäyte tai tiemerkinnät puuttuvat, alennetaan nopeutta turvallisuussyistä siihen asti kunnes työt valmistuvat. Vaahtohattaroilla tai muovikeiloilla varoitetaan ajamasta tahrivan tuoreen tiemerkinnän päälle.

Tiehankkeita käynnissä eri puolilla maata

Tiehankkeiden aiheuttamat haitat liikenteelle pyritään minimoimaan suunnittelemalla ja aikatauluttamalla hankkeet huolellisesti. Joillakin tieosuuksilla viiveisiin on kuitenkin syytä varautua.

Etelässä liikennettä haittaavat kesän aikana muun muassa tienparannustyöt Vantaalla Hämeenlinnanväylällä ja Kehä III:lla. Espoossa Kehä I:n työt jatkuvat ainakin tämän vuoden loppuun. Liikenteeseen vaikuttavat myös työt Savonlinnan keskustassa ja Joensuun kehätiellä. Suuria työmaita on lisäksi viimeistelyvaiheessa olevalla valtatiellä 4 Lusista Vaajakoskelle, valtatiellä 5 Lusista Mikkeliin, valtatiellä 6 Joutsenosta Imatralle sekä kantatiellä 51 Kirkkonummelta Kivenlahteen.

Kehäradan työt pääkaupunkiseudulla vaikuttavat enemmän maantie- kuin raideliikenteeseen

Kehäradan rakentaminen näkyy ja vaikuttaa useammassa kohtaa radan varrella. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman alittavan tunnelin suuaukkourakat tuovat työmaaliikennettä Koivukylänväylälle ja Viinikkalaan ja aiheuttavat erilaisia liikennejärjestelyjä Vantaan katuverkolla. Vaikutuksia voi olla myös muun muassa Vanhan Nurmijärventien ja Hämeenlinnantien liikenteeseen Kivistössä.

Vantaankosken asema kunnostetaan Kehäradan muuta asematasoa vastaavaksi. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyitä aseman kulkureitteihin, mutta junaliikenteeseen ne eivät vaikuta. Rataliikenteeseen vaikuttaa ainoastaan Koivukylänväylän rautatieristeyssillan rakentaminen, mutta senkin vaikutukset ovat vähäisiä ja rajoittuvat yöaikaan.

Ratatöitä eri puolilla Suomea

Merkittävimmät ratatyöt ovat käynnissä rataosilla Seinäjoki–Oulu ja Tornio–Kolari, ja ne myös vaikuttavat liikenteeseen. Pääkaupunkiseudulla suuria työmaita on Kehäradan lisäksi Ilmalan varikolla ja Keski-Pasilan ratapiha-alueella. Ne vaikuttavat liikenteeseen jonkin verran, lähinnä viikonloppuisin ja yöaikaan.

Rantaradalla Karjaan ja Salon välisellä osuudella tehdään pehmeikön parannustyötä viikonloppuisin, minkä johdosta osa Helsingin ja Turun välillä kulkevista junista korvataan linja-autoilla.

Itä-Suomessa poistetaan kesän aikana tasoristeyksiä useassa paikassa, muun muassa Savonradalla Mikkelin ja Haukivuoren väliseltä osuudelta ja Suonenjoen eteläpuolelta. Siltatöihin liittyy viikonloppuisin toteutettavia liikennekatkoja jolloin junia korvataan linja-autoilla. Valtatie 5:n parantamisen yhteydessä Savonradalla tehdään juhannuksena rata- ja siltatöitä, jotka aiheuttavat Kuopion ja Siilinjärven välillä junaliikenteeseen 65 tunnin mittaisen katkon.

Pohjanmaalla rakennustyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä ja -katkoja koko kesän ajan Seinäjoen ja Oulun välillä.

Tarkempaa tietoa ratatöiden vaikutuksista junaliikenteeseen saa VR:n sivuilta.

Lisätietoja

www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Sivut/default.aspx


<<<

15 kesä, 2011 07:00 CET (Motiva)

Kuluttajien energianeuvonnalta säästövinkkejä lomailuun

Kesälomalla ladataan virtaa talven varalle ja nautitaan vapaa-ajasta mökkeillen, matkustaen ja harrastaen. Lomalla nautitaan ja rentoudutaan, mutta sen ei tarvitse olla ristiriidassa energia- ja ekotehokkuuden kanssa. Myös mökillä ja lomalla voi säästää energiaa ja tehdä kestäviä valintoja, jotka edistävät energia- ja materiaalitehokkuutta sekä keventävät lomailun ilmastovaikutuksia. Kuluttajien energianeuvonta ohjaa lomalaisia järkevään vapaa-ajan asumiseen ja liikkumiseen.

Motiva Oy kehittää kuluttajien energianeuvontaa Suomessa. 24 alueellisessa ja valtakunnallisessa pilothankkeessa tarjotaan tietoa myös vapaa-ajan energiatehokkuuden parantamiseksi. Energianeuvonnan kehittämistä koordinioidaan työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Vuoden lopussa päättyviä pilothankkeita rahoittavat TEM ja Sitra.

– Tänä kesänä näkyvimpänä loma-asumisen neuvontahankkeena esittäytyy Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Talotekniikkateollisuus ry:n paviljonki Mäntyharjun loma-asuntomessuilla, ekotehokkaan loma-asumisen teemapäivänä 15.6. Itä-Suomen Bioenergiapäivillä puhuva Motiva Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kinnunen sanoo.

Talviajan lämmitystarve lisää kulutusta

Mökeillä energiankulutuksen tehostamisen suurin haaste on talviaikaisen lämmityksen tarpeen vähentäminen riskittömästi. Vesi- ja viemäröintijärjestelmien jäätyminen ja sisäilman kosteusvaihtelut voivat vaurioittaa materiaaleja ja aiheuttaa homeongelman.

- Mökkien peruskorjauksissa on hyvä kiinnittää huomiota rakennuksen tiiviyteen, riittävään lisäeristykseen ja vesihuoltojärjestelmän pakkasenkestävyyteen. Vakiotehoisella lämmityksellä sähkölämmityksen kustannuksia voi pienentää, mikäli mökillä ei tarvita lämpöasteita läpi talven, Kinnunen toteaa.

Rakentamismääräykset määrittävät uudisrakentamisessa energiatehokkuuden minimitason, mutta kunnat voivat myös antaa tiukempia velvoitteita rakentajille. Rakennusluvan antamisen yhteydessä yli 50 m2:n vapaa-ajan asunnoilta edellytetään energiatodistusta, mikäli rakennuksen käyttötarkoitus on ympärivuotinen tai talviaikainen.

Asu ja liiku järkevästi myös kesällä

Jokainen voi vähentää asumisen ja liikkumisen energiankulutusta arjessa kiinnittämällä huomiota omiin käyttötottumuksiinsa ja valintoihinsa. Peruskorjauksen yhteydessä kannattaa selvittää aurinkoenergian tai pientuulivoimalan käyttömahdollisuudet esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen, valaistukseen tai pienlaitteiden sähköntarpeeseen.

Kesähelteillä koneellisen jäähdytyksen sähkönkulutus vähenee, kun käyttää jäähdytystä vain tarpeen mukaan ja pienentää rakennuksen sisäisiä lämpökuormia. Usein kesämökeille viedään kotona käytöstä poistettuja kodinkoneita, mutta esimerkiksi vanhat kylmäsäilytyslaitteet saattavat olla energiasyöppöjä. Energiamerkintä auttaa kuluttajia valitsemaan ominaisuuksiltaan sopivia, energiatehokkaita laitteita kahdeksassa laiteryhmässä lampuista kylmäsäilytykseen ja ilmastointilaitteista pesukoneisiin.

– Liikkumista ei pidä unohtaa, Jouko Kinnunen muistuttaa: – Kesällä matkustetaan paljon, mutta loma-, mökki- ja asiointimatkat voi ketjuttaa järkevästi, kulkea kimppakyydeillä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Jos kesämökin hankinta on vasta suunnitteilla, kannattaa mahdollisuuksien mukaan arvioida kodin ja mökin välisten matkojen merkitystä ja sujuvuutta yhtenä kriteerinä mökkipaikkaa valitessa.

Energiatehokasta kesää vietetään nauttimalla luonnon valosta ja lämmöstä, tunnelmoimalla takkatulen lämmössä, rentoutumalla mato-ongella ja marjametsässä.

Lisätietoja: www.motiva.fi

www.kuluttajienenergianeuvonta.fi

www.energiatehokaskoti.fi

www.energiatodistus.motiva.fi

www.motiva.fi/liikenne


<<<
ähköteknisen Kaupan Liitto ry 14.06.2011 kello 09.26
Kotimme toimii jo nyt sähköllä ja pian ajelemme sähköautoilla:
Tiedämmekö tarpeeksi sähköstä energiamuotona?

Keskustelu energiasta ja erityisesti sähköstä käy ajoittain hyvinkin vilkkaana. Käsitteet tahtovat mennä sekaisin, sillä sähköä energiamuotona ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Se on läsnä jokapäiväisessä elämässä, eikä sen käyttöä juurikaan ajattele: kotityöt, viihde, harrastukset, yhteydenpito – kaikki toimii sähköllä.

”Me suomalaiset olemme voineet hyvin luottaa siihen, että sähkö tulee pistorasiasta niin työpaikalla, kotona kuin kesämökilläkin tänä päivänä. Sähköä ei tarvitse ajatella eikä siitä ehkä siksi tiedetä kovin paljoa”, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.

Niitä asioita, joihin tavallinen kansalainen voi vaikuttaa, ovat sähkön ostaminen ja käyttö. Energiatehokkuus on meille uusi asia, johon joudumme kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Toinen on sähkön tuotannon puhtaus.

”Sähköenergiaa virtaa käyttöpaikalle valmiista jakeluverkosta ilman kuljetusta rekoilla, junilla tai laivoilla. Sähkön siirto ei siis rasita luontoa niin paljon kuin moni muu energiamuoto. Lisäksi sitä ei tarvitse varastoida, vaan käyttöön saadaan täsmälleen tarvittava määrä.”

Jo kolmannes uusiutuvista lähteistä

Tänä päivänä sähkön tuotanto on varsin puhdasta. Sähkön tuotannosta selvästi yli puolet (59 % v. 2010) ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Kolmannes sähköstä (31 %) tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, kuten vesi ja tuuli.

”Tulemme näkemään yhä enemmän uusiutuvan sähkön tuotantoa tuulivoimapuistoina ja aurinkopaneeleina. Tuotanto ei keskity vain isoihin voimaloihin, vaan kansalaisetkin voivat toimia ennen pitkää sähkön tuottajina omiin ja muiden tarpeisiin. Rakennukset tuottavat sähköä auringosta ja tuulesta omiin tarpeisiinsa ja ylijäämäsähkö syötetään sähköverkkoon”, Tarja Hailikari kuvailee.

Sähköyhtiöt tarjoavat aktiivisesti puhtaasti tuotettua sähköä ja asiaa kannattaa kysyä omalta sähkön myyjältä. Sähkösopimuksen tehdessään voi monessa tapauksessa valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Kodeissa iso osa sähköstä kuluu valaistukseen, joka on varsin helppo säästökohde. Vaihtamalla valaisimiin uudet energiatehokkaat lamput ja asentamalla syttymistä ohjaavat liiketunnistimet, alkaa säästöjä syntyä heti. Yksikertaisia hämärä- ja aikakytkimiä on saavilla esimerkiksi pihavalojen ohjaukseen, jolloin ne eivät jää palamaan läpi yön.

Kulutus hallintaan kotona ja liikenteessä

”Sähkön merkitys lämmönlähteenä kasvaa, sillä uudet energiaa säästävät talot eivät tarvitse välttämättä erillistä kallista lämmitysjärjestelmää. Uusien talojen lämmitys tapahtuu pitkälti ilmanvaihdon lämmön talteenoton ja ilmaa lämmittävän sähkövastuksen avulla. Etuna on tarkka automaattinen säätö, joka ei lämmitä turhaan vaikkapa takkailtana tai auringon lämmittäessä huonetta”, Tarja Hailikari kertoo.

Jatkossa on yhä paremmat mahdollisuudet seurata omaa energiankulutustaan, mikä kiinnostaa yhä useampia meistä. Talon ohjaaminen ei kuitenkaan vaadi asiantuntijaa, vaikka energiatehokkaassa talossa on nykyistä enemmän tekniikkaa ohjaamassa lämmitystä, ilmanvaihtoa, valaistusta ja muita toimintoja. Asennuksen ja säätöjen jälkeen järjestelmät toimivat automaattisesti, mutta käyttäjä saa toki halutessaan puuttua toimintaan.

”Liikenne siirtyy yhä enemmän sähkön käyttöön tulevaisuudessa. Sähkömoottori kuluttaa vain kolmanneksen siitä energiasta, mitä tämän päivän polttomoottori. Siksi sähköautot, sähköjunat ja metro ovat meidän liikennevälineitämme. Sekä autonvalmistajat että sähkötekninen teollisuus panostavat kovasti sähköautoiluun tänä päivänä”.


<<<

13 kesä, 2011 09:45 CET (Epicrystals Oy)

SUOMALAINEN EPICRYSTALS OY TEKEE ÄLYPUHELIMESTA PROJEKTORIN

EpiCrystals julkaisee ainuutlaatuisen vihreää valoa tuottavan laservalolähteen Orlandon ”Projection Summit” -messuilla

Vallankumoukselliseen valolähdeteknologiaan erikoistunut EpiCrystals Oy esittelee uuden, markkinoiden pienimmän ja tehokkaimman vihreän projektorivalolähteen alan johtavilla messuilla Yhdysvalloissa. Nyt esiteltävän valolähteen merkittävimmät käyttöalueet ovat tässä vaiheessa kämmenprojektoreissa, digitaalikameroissa ja tulevaisuudessa älypuhelimissa. RGB-laserteknologia (Red, Green and Blue –laserteknologia) mullistaa lähivuosien aikana älypuhelimien käytön. Jatkossa älypuhelimilla voi heijastaa esimerkiksi valokuvia, videoesityksiä sekä elokuvia miltei mille tahansa pinnalle HD-tason kirkkaudella ja tarkkuudella.

EpiCrystals Oy:n on panostanut laservalon kehitystyöhön ja patentoinut uuden tavan tuottaa kustannustehokkaampaa ja kirkkaampaa vihreää valoa kuin muut alan toimijat. Yhtiön kehitysstrategia perustuu markkinoiden pienimpään kokoon, parhaaseen kuvanlaatuun ja alhaisiin kokonaiskustannuksiin. Yksinkertaisen laiteintegraation ansiosta älypuhelin ja muut kämmenlaitevalmistajat pystyvät viemään teknologian nopeasti kuluttajamarkkinoille.

EpiCrystals on ensimmäisiä suomalaisia ”born global” -yrityksiä, jolla on olemassa oleva kansainvälinen tuotantoketju maailman johtavien komponenttivalmistajien kanssa. Yhtiön innovaation ja kehitystyön rahoittajina ovat toimineet mm. VNT Management Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, TEKES sekä Finnvera.

”Näemme RGB-teknologian suurimman mahdollisuuden älypuhelinmarkkinoilla, joissa katselukokemuksen kuluttajakohtaiset odotukset ovat korkeita. Tulevaisuudessa kuvalta vaaditaan elävyyttä ja kirkkautta, jotta se vastaa käyttäjänsä tarpeisiin. Kehittämämme RGB-laserteknologian kirkas värimaailma ja kontrasti vastaa juuri näihin yksilöllisiin ja yksilöityihin tarpeisiin”, toteaa EpiCrystals Oy:n liiketoimintakehitysjohtaja, Tomi Jouhti.

EpiCrystalsin vihreä lasermoduuli on saatavissa Q1 2012 hintaan $45,00 10K volyymissä.

Vuonna 2003 perustettu EpiCrystals Oy tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen EpiCrystalsin vallankumoksellisen laserteknologian avulla. Yhtiön tuotteet on suunniteltu niille, jotka hakevat älypyhelimensa projektorilta ylivoimasta katselukokemusta markkinoiden kustannustehokkaimmalla ratkaisulla. EpiCrystalsin kehittämä teknologia perustuu patentoituihin ratkaisuihin, jotka toteutetaan kustannustehokkaalla sarjatuotannolla maailman johtavien kumppanien kanssa.


www.epicrystals.com


<<<

13 kesä, 2011 09:00 CET (Outokumpu Oyj)

Outokummun ruostumatonta betoniterästä laajaan tieinfrastruktuuriprojektiin Tukholmassa

Outokumpu toimittaa duplex-erikoisteräksestä valmistettua betoniterästä Tukholmassa sijaitsevaan Norra Länken -liikenneväylän rakennushankkeeseen. Norra Länken on laaja investointihanke Tukholman pohjoisosissa sijaitsevaan uuteen liikenneväylään. Projektin tavoitteena on vähentää kantakaupungin liikennettä ja parantaa ympäristöä.

Ruotsalainen rakennusyhtiö Skanska on tilannut noin 300 tonnia ruostumatonta LDX 2101®- duplex betoniterästä, jota käytetään maantiesilmukan rakentamiseen.

Erinomaisen korroosionkestävyyden ja lujuuden lisäksi LDX 2101®-teräslaatu tarjoaa vakaamman hinnan tavallisiin ruostumattomiin teräslaatuihin verrattuna, koska se sisältää vähemmän nikkeliä.

"Ruostumaton betoniteräs on kestävä materiaali, jonka vuoksi se soveltuu erittäin hyvin infrastruktuuriprojekteihin, joissa rakenteiden käyttöikävaatimukset ovat yli 100 vuotta. Ruostumattomalla betoniteräksellä on hyvä korroosionkestävyys ja se sietää syövyttäviä tiesuoloja paremmin kuin hiiliteräs, jota käytetään tavallisesti betoniteräksessä. Lisäksi ruostumattoman betoniteräksen käytön ansiosta rakenteiden ylläpitotarve minimoidaan ja suuret liikennehäiriöt sekä kalliit kustannukset voidaan välttää", sanoo Mats Segerbäck Outokummulta.

"Outokummun tekninen osaaminen oli arvokasta oikean teräslaadun valitsemisessa. Koko projektin ajan Outokummun edustajat ovat olleet erittäin ammattitaitoisia. LDX 2101®-teräslaadun tarjoama hintavakaus on myös tärkeää meille, koska kyseessä on pitkäkestoinen projekti", sanoo Lars Tidegård Skanskalta.

Ruostumaton betoniteräs valmistetaan Outokummun Sheffieldin tuotantolaitoksella Iso-Britanniassa.

Duplex-betoniteräksestä on tullut entistä suositumpaa betoniraudoituksessa. Sitä on onnistuneesti käytetty erilaisissa vaativissa rakenteissa kuten silloissa ja muissa tieinfrastruktuuriprojekteissa, joissa ei näy rappeutumista vuosikymmentenkään jälkeen, mikä mahdollistaa rakenteiden pitkän käyttöiän.

OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com


<<<

13 kesä, 2011 08:01 CET (Matkahuolto)

Bussilla juhannuksen viettoon

Juhannus tuo muutoksia bussiliikenteen aikatauluihin. Tarkat aikataulutiedot saa Matkahuollosta. Matkahuolto suosittelee matkalippujen ostamista hyvissä ajoin, sillä juhannus on vuoden vilkkain matkustusajanjakso. Ruuhkaisimpien lähtöjen odotetaan ajoittuvan torstaille 23.6. ja juhannusaaton aamupäivälle 24.6.

Juhannuksen pyhät aiheuttavat muutoksia bussiaikatauluihin. Erityisesti juhannusaaton iltana sekä juhannuspäivänä vuoroja liikennöidään rajoitetusti.

Kaikki aikataulutiedot juhannuksen poikkeukset mukaan lukien saa Matkahuollon internetsivuilla osoitteesta matkahuolto.fi ja mobiiliversiona osoitteesta m.matkahuolto.fi. Aikatauluhakuun kannattaa syöttää tarkka lähtöpäivä, jotta hakupalvelu osaa huomioida mahdollisen aiottuna matkustuspäivänä voimassaolevan poikkeusliikenteen.

Aikataulut voi tarkistaa myös puhelimitse Matkahuollon asiakaspalvelukeskuksesta 0200 4000. Asiakaspalvelukeskus palvelee ma-pe klo 8–19, paitsi juhannusaattona 24.6. Asiakaspalvelukeskuksen ollessa suljettu samassa palvelunumerossa aikataulutiedusteluihin vastaa Eniro Sentraali Oy. Puhelun hinta on 1,71 € / min + pvm.

Pikavuorojen aikatauluja voi katsoa lisäksi YLE:n teksti-tv:n sivulta 440.

Liput etukäteen

Juhannuksena matkustavien kannattaa hankkia bussi- ja paikkaliput jo etukäteen Matkahuollosta. Pika- ja useisiin vakiovuoroihin voi varata bussi- ja paikkaliput puhelimitse numerosta 0200 4000. Puhelimitse varatut liput voi lunastaa Matkahuollon omista toimipaikoista ja R-kioskeilta. Bussiliput voi myös ostaa internetistä Matkahuollon sivuilta. Samalla voi varata haluamansa istuimen bussissa. Juhannuspyhien sekä niitä seuraavan maanantain 27.6. netti- ja paikkaliput on hankittava ja lunastettava torstaihin 23.6.2010 klo 13.00 mennessä.


<<<
13 kesä, 2011 07:40 CET (Veronmaksajat)

Veronmaksajien Lehtinen taksvärkkipäivänä: Hallitusneuvottelijoiden varottava veronkiristyksiä

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen varoittaa hallitusneuvottelijoita aiheuttamasta harkitsemattomilla veronkiristyksillä uutta taantumaa.

- Kansalaisten ostovoiman myönteinen kehitys on nyt erityisen tärkeää. Kaikkien verojen samanaikainen kiristäminen johtaisi ostovoiman vaaralliseen hiipumiseen.

- Vientiveto ei riitä yksin kasvun moottoriksi enää tämän vuoden jälkeen. Talouden vetovastuu siirtyy jatkossa entistä enemmän kotimarkkinoille, muistuttaa Lehtinen.

Lehtinen arvioi yhteiskunnan verotuottojen kasvavan tänä vuonna kaikkien aikojen ennätykseen, ainakin 82 miljardiin euroon. Vaikka kansantalouden veroaste on Suomessa ollut viime vuosina varsin vakaa, niin yhteiskunnan saamat verotuotot ovat vaihdelleet huomattavasti talouden nousujen ja laskujen myötä.

Vuonna 2009 taantuma aiheutti verotuottojen pienenemisen kuudella miljardilla eurolla. Vastaavasti vuonna 2011 talouden elpyminen kasvattaa verotuottoja samaiset kuusi miljardia.

- Kasvava talous kehrää yhteiskunnalle kasvavat verotulot. Yhteiskunnan veroina ottama osuus koko kansantaloudesta ei voi kasvaa kohtuuttomasti jatkossakaan, korostaa Lehtinen.

- Vakaa veroaste on kestävä lähtökohta julkisen talouden mitoittamiselle myös alkavalla hallituskaudella.

Maanantaina 13. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,5 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2011 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 13.6. *)

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,7 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. 1990-luvun lopulla taksvärkkipäivä valui pahimmillaan jopa heinäkuun alkuun. Viime vuosina taksvärkkipäivä on vakiintunut kesäkuun toisen viikon tienoille.

www.veronmaksajat.fi

*) Tutkimuslaitokset ennakoivat kuluvan vuoden veroasteen olevan lähes 43 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,5 prosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 232 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.  


<<<
12 kesä, 2011 10:06 CET (SPR)

Punainen Risti: Suomi turvalliseksi myös maahanmuuttajille

Suomen Punainen Risti on huolissaan rasististen mielipiteiden ja tekojen lisääntymisestä Suomessa. Järjestö haluaa edistää kaikkien Suomessa asuvien ihmisten turvallisuutta. Tähän toimintaan Punainen Risti kutsuu kansalaiset, muut kansalaisjärjestöt sekä viranomaiset.

Järjestö muistuttaa, että Suomen tavoitteena on olla Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Tavoite sisältyy sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, jonka hallitus hyväksyi vuonna 2008.

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen elämän turvaaminen kuuluu tavoitteeseen.

Nykyinen entistä kireämpi asenneilmasto ja rasististen puheiden sekä tekojen lisääntyminen heikentävät kaikkien Suomessa asuvien elämää. Punainen Risti toivoo, että yhteiskunnan päätöksentekijät ja media toimivat yhdessä avoimen ja moniarvoisen yhteiskunnan puolesta.

Punainen Risti pitää tärkeänä, että maahanmuutosta välitetään paikkansa pitävää tietoa. Lisäksi tarvitaan järjestöjen vapaaehtoisten pyörittämää toimintaa, joka lisää kaikenlaisten ihmisten välistä kanssakäymistä.

Punaisen Ristin yleiskokous oli koolla Lahdessa 11.-12.6. Paikalla oli noin tuhat järjestön jäsentä, jotka päättävät uusista tavoitteista seuraaville vuosille sekä valitsevat uudet luottamushenkilöt.

Lisätietoja:

www.punainenristi.fi

Punainen Risti vaatii: ensiapukoulutus autokouluihin ja peruskouluihin

Suomen Punainen Risti esittää, että ensiapukurssi kuuluisi kaikille ajokortin suorittajille. Yli kolmannes liikennekuolemista voitaisiin estää pitämällä auki tajuttoman uhrin hengitystiet. Jotta nuoret oppisivat ensiavun perusteet ajoissa, opetus pitäisi sisällyttää terveystiedon opetukseen yläkouluissa.

Punainen Risti julkaisi vaatimuksensa yleiskokouksessaan Lahdessa. 11.6. Lahdessa kilpailtiin myös ensiavun Suomen mestaruudesta.

Tätä nykyä ensiapukoulutuksen saa vuosittain 150 000 ammattikuljettajaa. Punaisen Ristin mielestä koulutuksen antaminen kaikille ajokortin hankkiville on paras tapa lisätä ihmisten taitoja. Mitä enemmän meillä on ihmisiä, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa, sitä useampi onnettomuuden uhri pelastuu.

Tärkeimmät ensiaputaidot voidaan omaksua parissa tunnissa. Lisätaitoja saa pidemmiltä ja monipuolisemmilta kursseilta.

www.punainenristi.fi


<<<

10 kesä, 2011 14:03 CET (Pohjola Pankki Oy)

Asuntokauppa käy edelleen vilkkaasti

Asuntokauppa jatkui keväällä vilkkaana. OP-Kiinteistökeskukset välittivät tammi- toukokuussa yhteensä noin 6 800 asunto- ja kiinteistökauppaa. Tämä on noin 2 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Eniten lisäystä on tullut vapaa-ajan kauppoihin (5,5 %) sekä kerrostalokauppoihin (3,2 %). Maa- ja metsätilojen myynti on vuoden takaisesta laskenut 2,2 prosenttia. Rivitalohuoneistoja ja omakotitaloja myytiin suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin.

- Julkisuudessa esitetyt arviot siitä, että markkinat olisivat hiljentyneet, eivät siis pidä paikkaansa. Tämän vuoden huhtikuussa asunto- ja kiinteistökauppa rauhoittui hivenen, mutta tilanne on korjaantunut toukokuun aikana, kertoo kiinteistönvälitysjohtaja Kenneth Sandberg OP-Pohjolasta.

Myyntiajat pidentyneet hiukan

Kohteitten myyntiajat ovat pidentyneet hieman. OPKK-ketjulla kerrostalohuoneistojen keskimääräinen myyntiaika on tällä hetkellä noin 65 vuorokautta ja omakotitaloissa 120 vuorokautta.

- Vaikka kansantalouden perustilanne on Suomessa hyvällä mallilla ja kotitalouksien usko tulevaisuuteen on säilynyt vahvana, asiakkaat harkitsevat asunto- ja kiinteistökauppansa pidempään. Usein he haluavat varmistua siitä, että oma kohde saadaan myydyksi. Kohteita on myös varsin runsaasti tarjolla. Tosin poikkeuksen tekee pääkaupunkiseutu, jossa tarjontaa saisi olla enemmänkin, toteaa Sandberg.


<<<

10 kesä, 2011 11:59 CET (Volvo Cars)

Volvo kehittää tekniikkaa, joka auttaa välttämään yhteentörmäyksiä villieläinten kanssa

Volvo Car Corporation ottaa seuraavan askeleen aktiivisessa turvallisuudessa kehittämällä järjestelmää, joka varoittaa kuljettajaa ja jarruttaa autoa automaattisesti, kun se havaitsee maantiellä eläimiä. Uusi järjestelmä lanseerataan markkinoille muutaman vuoden sisällä.

Yhteentörmäyksiä villieläinten kanssa vähentävän turvallisuusjärjestelmän kehitys on osa Volvon vuotta 2020 koskevaa visiota, jonka mukaan kenenkään ei enää tuolloin pitäisi loukkaantua vakavasti uudessa Volvo-autossa. Uusi järjestelmä perustuu vuonna 2010 esiteltyyn jalankulkijoiden havaitsemistoimintoon ja automaattiseen täysjarrutustekniikkaan.

Kamera ja infrapunavalo

- Järjestelmä koostuu tutkasta ja infrapunakamerasta, jotka osaavat rekisteröidä liikennetilanteen, kertoo Volvon aktiivisten turvallisuusjärjestelmien tekninen asiantuntija Andreas Eidehall.

Järjestelmän tulee toimia myös pimeässä, sillä useimmat yhteentörmäykset eläinten kanssa tapahtuvat aamu- ja iltahämärässä ja pimeinä talvikuukausina. Kamera tarkkailee edessä olevaa maantietä, ja jos eläin osuu järjestelmän toimintasäteelle, tekniikka varoittaa kuljettajaa äänimerkillä. Jos kuljettaja ei reagoi tilanteeseen, auto jarruttaa automaattisesti.

- Järjestelmän tavoitteena on toimia normaaleilla maantienopeuksilla. Tilanteissa, joissa se ei voi auttaa kuljettajaa välttämään onnettomuutta kokonaan, se pyrkii hidastamaan autoa riittävästi, jotta törmäysvoima ja vakavien vammojen riski on pienempi, Andreas Eidehall jatkaa.

Tietojen tulkinta

Yksi haaste insinööreille oli opettaa järjestelmä tunnistamaan eri eläimiä. Volvon kehitystyöryhmä vietti aikaa safaripuistossa tallentamalla digitaalisesti eläimiä ja niiden käyttäytymismalleja. Yhtenä iltana ryhmä keskittyi mm. hirveen, saksanhirveen ja kuusipeuraan.

Ajamalla erittäin hitaasti reitillä, jonka varrelle oli aseteltu houkutukseksi eläinten ruokaa, ryhmä sai kerättyä paljon tietoa, joka analysoidaan myöhemmin anturijärjestelmää kehitettäessä. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä reagoi suuriin eläimiin, jotka voivat aiheuttaa kuljettajan ja matkustajien loukkaantumisen yhteentörmäyksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi hirvi, peura ja poro.

Suuret riskit yhteentörmäyksissä eläinten kanssa

Monet autoilijat ovat erittäin huolestuneita yhteentörmäysriskeistä villieläinten kanssa. Huolestuneisuuteen on myös syytä. Yksin Ruotsissa vuodessa raportoidaan yli 40 000 onnettomuutta, joissa on osallisena villieläin. Suurimman vaaran muodostavat hirvikolarit.

- Yhteentörmäyksessä hirven kanssa loukkaantumisen riski on suuri, sillä eläin tavallisesti paiskautuu auton konepellille ja tuulilasiin, Andreas Eidehall toteaa.

Eidehall ei voi antaa tarkempia tietoja uudesta järjestelmästä ja sen toiminnoista. Projekti on ollut käynnissä vasta hieman yli vuoden, ja työtä on vielä paljon jäljellä. Tällä hetkellä arvioidaan eri tekniikoita ja kehitetään ohjelmistoa. Samalla kun järjestelmä opettelee tunnistamaan eri eläimiä, kehitystyötä tehdään tarpeellisten päätöksentekomekanismien parissa, eli määritetään, kuinka ja milloin suojaava järjestelmä reagoi eri tilanteisiin.

- Näemme onnettomuustilastoista, kuinka tärkeä tämä osa-alue on. Lisäksi tiedämme, että markkinoilla on runsaasti kiinnostusta tämäntyyppistä turvallisuusjärjestelmää kohtaan. Meiltä kysyttiin jalankulkijoiden havaitsemistoiminnon esittelyjen yhteydessä useaan kertaan tekniikan tarjoamasta mahdollisesta suojasta villieläimiä vastaan. Esittelemme markkinoille lanseerattavan järjestelmän muutaman vuoden sisällä, Andreas Eidehall sanoo.

Faktoja maanteillä tapahtuvista villieläinonnettomuuksista:

Villieläinonnettomuuksien lukumäärä Ruotsissa: vuonna 2010 hieman yli 47 000. Lähde: Ruotsin villieläinonnettomuuksia käsittelevä virasto.

Hirvikolarit: noin 7 000. Lähde: Ruotsin villieläinonnettomuuksia käsittelevä virasto.

Volvon onnettomuustietokantaan perustuvien tilastojen mukaan hirvikolarit sisältävät merkittävän loukkaantumisriskin. USA:n tieturvallisuusinstituutti on kerännyt tilastoja vuosilta 1993 - 2007. Villieläinonnettomuuksissa menehtyi tänä aikana 2 499 ihmistä. Raportin mukaan villieläinonnettomuuksien lukumäärä kasvoi lähes 30 prosenttia aina marraskuussa. USA:n suurin vakuutusyhtiö, State Farm, ilmoittaa, että villieläinonnettomuuksia koskevien korvaushakemusten määrä kasvoi 14,9 prosenttia vuosien 2003 ja 2008 välisenä aikana.
<<<

10 kesä, 2011 08:16 CET (Hotels.com)

Omassa kotimaassa matkailu kiinnosti eurooppalaisia toukokuussa

Toukokuussa eurooppalaisten lomasuunnitelmat suuntautuivat vahvasti kotimaan matkailuun. Lähes kaikilla eurooppalaisilla Hotels.com-sivustoilla hotellihaut olivat lisääntyneet eniten oman maan kohteisiin, ilmenee Hotels.comin uusimmista tilastoista.

Hotels.com julkaisee kuukausittaisin kansalliset listat niistä kohteista, joihin haut kunkin maan Hotels.com-sivustolla ovat nousseet eniten verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Suomalaisten listojen kärjessä edellisinä kuukausina ovat olleet kotimaan kohteet kuten Levi ja Mikkeli.

Tarkasteltaessa Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Venäjän, Saksan, Alankomaiden, Ranskan, Italian ja Portugalin listoja kahdestakymmenestä kohteesta joihin hotellihaut olivat lisääntyneet eniten, kotimaan kohteet hallitsivat suurinta osaa listoista. Esimerkiksi Suomen ja Ranskan listoilla yli puolet (11 kohdetta 20:stä) olivat kotimaan kohteita. Suomen listalla koko kärkikolmikko koostui suomalaisista kaupungeista. Tanskalaisten matkailijoiden kiinnostus kotimaan matkailuun oli vielä suurempaa, sillä kahdenkymmenen kohteen kärjestä 15 oli tanskalaisia kohteita. Eniten oman maan matkailua kuitenkin harrastivat italialaiset: kahdenkymmenen kohteen joukosta, joihin hotellihaut olivat lisääntyneet eniten, vain kaksi oli muualta kuin Italiasta.

- Vaikka oman maan matkailu kesän myötä yltyykin, näyttää siltä että tänä vuonna lomasuunnitelmat suuntautuvat poikkeuksellisen paljon kotimaahan. Tämä saattaa olla monien tekijöiden summa: viime kesän helleaallon myötä moni totesi, ettei auringon ja lämmön perässä tarvitse välttämättä lähteä kauas kotoa. Epävakaiden taloustilanteiden takia kotimaahan keskittyneellä lomailulla tuetaan paikallisia matkailuyrittäjiä samalla kun ollaan säästäväisempiä oman lomabudjetin suhteen, uskoo Hotels.comin viestintäjohtaja Alison Couper.

Ainoan poikkeuksen kotimaan matkailun nousutrendiin teki Venäjä, sillä venäjänkielisellä Hotels.com-sivustolla yksikään 20 kohteesta ei ollut kotimaan kohde. Muutoin kaikilla tarkastelluilla listoilla kotimaisten kohteiden määrä oli normaalia suurempi, vaikkei kotimainen kohde välttämättä ollutkaan listalla ykkönen.


<<<

9 kesä, 2011 12:38 CET (Finnpro)

Esineiden internet harppoo Kiinassa

FinNoden tutkimuksen mukaan esineiden internet kehittyy Kiinassa loikkauksin ja liiketoiminnan odotetaan kymmenkertaistuvan Kiinassa vuoteen 2020 tultaessa. Esimerkiksi vanhentunut sähköverkko korvataan suoraan älyverkolla. Kiina on yksi neljästä valtiosta, jotka rakentavat kansainvälisiä standardeja esineiden internet -toimintaympäristölle.

Esineiden internetin (Internet of Things) ajatuksena on, että erilaiset koneet ja laitteet, palvelut ja toiminnot muuttuvat toimimaan langattomasti ja älykkäästi. Tällä hetkellä tyypillisiä loppukäyttöalueita ovat kodin turvallisuusratkaisut, terveydenhuolto, julkinen turvallisuus, ympäristönsuojelu ja sähkönjakelu.

”FinNoden tutkimus vahvistaa, että esineiden internet -konseptin edistäminen on nostettu Kiinassa avainsijalle. Panostukset innovaatioihin ja pyrkimys tehokkuuteen eri aloilla vievät konseptin toteuttamista eteenpäin. Tarkastelimme suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa niin teknologian kehittämisen kuin käytännön sovellusten osalta”, Finpron toimialajohtaja Hanna Marttinen-Deakins kertoo uudesta tutkimuksesta.

Marttinen-Deakinsin mukaan suomalaisyrityksille avautuu konkreettisia mahdollisuuksia muun muassa älykkään sähköverkon toteutuksesta, älykkään liikenteen kehittämisestä ja anturiteknologian parista.

”Hyvä esimerkki on langaton anturiteknologia. Kiinalaiset hakevat osaajia, jotka voisivat tarjota heille apua muun muassa anturi- ja RFID-verkkojen integroinnissa. Heillä on myös tarvetta parantaa verkkojen turvallisuutta. Meillä on nyt mahdollisuus edesauttaa suomalaisten toimijoiden pääsyä mukaan tähän esineiden internetin ekosysteemin rakentamiseen Kiinassa. Tämän päivän seminaarimme on yksi tapa tuoda toimijoita yhteen niin Kiinasta kuin Suomesta ja miettiä yhdessä, kuinka suomalaisten yritysten tulisi edetä asian tiimoilta", Marttinen-Deakins sanoo.

Suuri teknologiaharppaus

Suomalaisyrityksistä esineiden internetin kehitystä seuraavat muun muassa älykkään sähköverkon toteutukseen tarvittavia mittausjärjestelmiä tarjoava BaseN ja ICT-palveluoperaattori Elisa.

”Kiina etenee loikkauksin ja jättää väliin osan länsimaissa käytössä olevista teknologioista. Jatkuvasti kasvavan sähkön kysynnän vuoksi Kiina esimerkiksi korvaa vanhentuneen sähköverkon suoraan älyverkolla, jossa yhdistyvät energia- ja tietoverkot”, toteaa BaseN:n toimitusjohtaja Pasi Hurri.

Elisan liikkeenjohdon konsulttiyksikön näkökulmasta esineiden internetin kehitys tulee muuttamaan johtamisen.

”Esineiden internet tarkoittaa koko internetin vallankumousta. Kyse ei ole vain arkisten tavaroiden kytkeytymisestä internetiin vaan koko yhteiskunnan rakenteiden digitalisoitumisesta ja johtamisesta. Esineiden internetin kehittyessä johtaminen tulee kokemaan dramaattisen muutoksen kaikissa organisaatioissa. On johtamisesta kiinni mihin suuntaan esineiden internetin aiheuttamat muutokset kulkevat eri yrityksissä”, toteaa vice president Risto Ojanperä Elisan Business Security Consulting -liikkeenjohdon konsulttiyksiköstä.

 
Tutkimusraportti löytyy Finpron nettisivuilta www.finpro.fi


<<<

9 kesä, 2011 12:27 CET

Allergisen kesämuistio: Huolettomasti lomalle

Allergia- ja Astmaliiton kesämuistio auttaa allergisia lomavalmisteluissa. Kun pakkaat matkalle oikeat tiedot ja tarvikkeet, voit nauttia lomasta huolettomammin.

Hyvä valmistautuminen alkaa lomavarauksista. Kerro majoitusvarauksen yhteydessä allergioistasi: usein sekä koti- että ulkomaisissa majoituskohteissa on myös allergiaystävällisiä huoneita. Jos saat oireita jostakin ruoka-aineesta, varmista matkalla tarjottavan aterian koostumus lentoyhtiöltä.

Selvitä lomakohteesi lääkärin yhteystiedot. Allergisen monikielinen ruokasanasto on oiva apu ulkomailla. Tulosta se mukaasi www.allergia.fi –sivuston kautta.

Pakkaa matkaan riittävästi voimassa olevia lääkkeitä. Lisäksi lääkereseptit otetaan mukaan, jotta lääkärin on helpompi selvittää nykyinen hoito. Lentomatkailija ottaa lääkkeet käsimatkatavaroihin, mahdollinen adrenaliini-injektori kulkee myös käsimatkatavaroissa. Ota reseptit mukaan käsimatkatavaroihin turvatarkastusten varalle.

- Kortisonivoide on hyvä pakata mukaan lomalle. Sillä rauhoitat hyttysten ja muiden ötököiden puremia, muistuttaa allergianeuvoja Anne Vuorenmaa Allergia- ja Astmaliitosta.

Lomalla lepoa allergioista

Lomakohteen olosuhteet ovat aina erilaiset kuin kotona. Etelän lämmin ja kostea ilmasto on suotuisa myös pölypunkeille. Jos saat pölypunkeista nuha- tai astmaoireita, allergialääkkeet auttavat. Kotoisa mökkikin kaipaa tuuletusta talven jäljiltä. Mökki ei ole vanhojen vuodevaatteiden varasto, vaan sinne viedään raikkaat ja puhtaat vuodevaatteet.

Näiden ennakkovalmistelujen jälkeen lomasi saattaakin tarjota irtioton allergia- ja astmaoireista.

- Välimeren kostea meri-ilmasto on hyväksi atopiaa tai astmaa sairastavalle. Kotimaassa luontoretket ja mökkeily antavat loistavat mahdollisuudet sietokyvyn kasvattamiseen. Marjat ovat terveellisiä kaikille, ja juuri kukaan ei saa niistä allergiaoireita, kannustaa allergianeuvoja Anne Vuorenmaa Allergia- ja Astmaliitosta.

Muistilista

-       allergiahuoneen tai erityisaterioiden varaukset

-       lääkärin yhteystiedot lomakohteessa

-       ruokayliherkän monikielinen sanasto

-       lääkkeet ja niiden reseptit, adrenaliini-injektori, kortisonivoide

-       aurinkosuojat, hyttysmyrkyt, sopivat peseytymis- ja ihonhoitotuotteet

-       mökille uudet puhtaat vuodevaatteet


<<<

9 kesä, 2011 10:02 CET (Bayer)

Lasten kansainvälinen piirustuskilpailunäyttely

Lasten kansainvälinen piirustuskilpailunäyttely luonnon monimuotoisuudesta on tänä kesänä esillä Visulahden huvipuistossa Mikkelissä ja Puuhamaassa Tervakoskella koko matkailukohteiden kauden ajan. Lasten luontoaiheiset ja kantaaottavat työt ovat esillä Visulahden huvipuistossa ravintola Kulkurissa. Puuhamaassa maailman lasten ajatuksia voi nähdä kuvallisessa muodossa erillisessä näyttelytilassa, joka sijaitsee Puuhamaan ravintolan ja myymälän vieressä.

Bayerin ja YK:n ympäristöjärjestö UNEPin toteuttama ympäristöaiheinen lasten kansainvälinen piirustuskilpailu on järjestetty vuodesta 1990 lähtien 6–14-vuotiaille lapsille. Vuoden 2010 kilpailuun osallistui 3,2 miljoonaa piirustusta 95 maasta. 12-vuotias Essi Toivari Urajärveltä sijoittui kilpailussa jaetulle viidennelle sijalle. Kilpailun voitti 14-vuotias kiinalaistyttö Tin Chi Ting Coco.

Visulahden huvipuisto on avoinna kesällä 15.8.2011 asti. Puuhamaa on avoinna 14.8.2011 saakka.


<<<

9 kesä, 2011 08:35 CET (Ceracon)

Taalintehtaalle taiteilijaresidenssi

Ceraconin toiminta laajenee

Taalintehtaalla vuodesta 1984 toiminut keramiikka-alan yritys Ceracon laajentaa toimintaansa. Meren rannalle valmistuneita upouusia majoitustiloja vuokrataan nyt taiteilijoiden residenssitoimintaan ja tilapäiseen yöpymiseen. Uusi kesäterassi ja teehuone palvelevat kaikkia matkailijoita ja vapaa-ajan viettäjiä.

Saksassa opiskellut keraamisen alan insinööri Britt-Marie Smeds perusti Ceraconin lapsuutensa kesämaisemiin vuonna 1984. Yritys keskittyy keraamisten käyttö- ja koriste-esineiden suunnitteluun, tuotantoon ja myyntiin.

Nyt Ceraconin toiminta laajenee. Työtilojen yhteyteen on juuri valmistunut neljä täysin varusteltua yksiötä, joita keraamikot voivat varata 1 – 3 kuukauden mittaisille työskentelyjaksoille. Huoneisiin kuuluu minikeittiö, jossa on mm. jääkaappi, mikroaaltouuni ja vedenkeitin. Liinavaatteet, aamiainen sekä mahdollisuus työtilojen käyttöön sisältyvät vuorokausihintaan.

Taiteilijaresidenssin lisäksi majoitustiloja vuokrataan kaikille rauhallista ympäristöä etsiville matkailijoille lyhyemmiksikin ajoiksi. Paikkakunnan luonnonläheisyys houkuttelee hiljentymään. Taalintehtaan vanhat tehdasrakennukset antavat kylän keskustalle omaleimaisen tunnun ja pienessä keskuksessa on monipuoliset palvelut. Julkisen liikenteen palvelut ovat toimivat, ja matka pääkaupunkiseudulle kestää vain pari-kolme tuntia. Paikalle pääsee sekä maitse että meritse. Veneilijöille koordinaatit ovat N 60°01,015' E 22°29,699'

Teehuone ja terassi uutuutena

Kesän 2011 uutuuksia ovat myös kokonaisuuteen kuuluva teehuone ja vasta valmistunut kesäterassi merenrantakalliolla. Auringossa voi nauttia huikeista merinäkymistä. Yrityksen valoisissa tiloissa on pysyvä myyntinäyttely. Näyttelytilaa voi varata erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.

<<<<

9 kesä, 2011 12:43 CET (SPR)

Ensiapuryhmät kilpailevat Suomen mestaruudesta Lahdessa lauantaina 11. kesäkuuta

Joka toinen vuosi järjestettävissä ensiavun suomenmestaruuskilpailuissa kilpaillaan neljässä eri sarjassa. Kilpailusarjat ovat varhaisnuoret (7-13 v.), nuoret (14-17 v.), aikuiset ja ensivasteparit.

Punaisen Ristin ensiapuryhmät ovat ensin kilpailleet piirikohtaisista mestaruuksista ja alueelliset voittajat kerääntyvät Lahteen mittelemään taidoissaan ja tiedoissaan Suomen mestaruudesta.

Varhaisnuorten joukkueet kisaavat Sibeliustalon välittömässä läheisyydessä, aikuisten ja nuorten joukkueet sekä ensivasteparit taas Lahti-hallin ja Vesijärven ympäristössä.

- Punaisen Ristin ensiapukilpailujen tavoitteena on arvioida ensiapuryhmien tietoja ja taitoja ensiavussa, pelastuspalvelussa ja Punaisen Ristin järjestötietoudessa. Arviointia käytetään ensiapuryhmien koulutuksen kehittämiseen, sanoo Punaisen Ristin terveydenhuollon suunnittelija Niina Hirvonen.

Aikuisten sarjan voittajajoukkue voidaan lähettää Suomen edustusjoukkueena ensiavun EM-kilpailuihin sekä Pohjoismaiden välisiin kilpailuihin.

Ensiapukilpailujen tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan sunnuntaina 12.6. klo 8.30 Sibeliustalossa.

Ensiapukilpailuihin osallistuvat joukkueet:

Aikuisten sarjassa kilpailee joukkueet Joensuusta, Oulusta, Länsi-Helsingistä, Ivalosta, Aurajoelta, Kouvolasta, Tampereelta ja Vaasasta.

Nuorten sarjassa kilpailee joukkueet Kajaanista, Järvenpäästä, Ivalosta, Uudestakaupungista ja Orivedeltä.

Varhaisnuorten sarjassa kilpailee joukkueet Lemusta, Kangasalta, Paraisilta, Korsosta ja Jalasjärveltä.

Ensivasteparit tulevat Länsi-Vantaalta, Länsi-Helsingistä, Rovaniemeltä, Turusta, Aurajoelta, Seinäjoelta ja kaksi joukkuetta Tampereelta.

Lisäksi kilpailuihin osallistuu vieraileva nuorten joukkue Venäjän Karjalasta.

Tule mukaan joukkoelvyttämään 300 MiniAnnea!

- Elvytys on taito, jota pitää säännöllisesti harjoitella. Ensiapukursseilla oppii valmiuksia elvyttää, mutta tietoja ja taitoja pitää kerrata ja harjoitella, jotta tosipaikan tullen löytyy rohkeutta ja taitoja auttaa, sanoo Punaisen Ristin ensiavun koulutusssuunnittelija Mari Kaihovaara.

Yleiskokouksen ja ensiavun SM-kisojen yhteydessä Lahdessa järjestetään joukkoelvytystilaisuus, jossa 300 halukasta pääsee harjoittelemaan MiniAnne-nuken elvytystä. Joukkoelvytykseen saa osallistua kuka vaan, mutta siihen toivotaan ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautua voi lauantaina tai sunnuntaiaamuna Sibeliustalon edessä olevassa ensiapukoulutuksen esittelyteltassa. Joukkoelvytys järjestetään sunnuntaina 12.6. klo 13.30 Puusepänsalissa Sibeliustalossa. Osallistujat saavat pitää elvyttämänsä MiniAnnet.


<<<
Honda Motor Europe Finland 09.06.2011 kello 08.14
Nykyautot opettavat kuljettajaa ajamaan ekologisesti
Ekologiseen ajotapaan opastetaan jo autokoulussa. Kun ajetaan nätisti, auto kuluttaa vähemmän polttoainetta ja aiheuttaa vähemmän päästöjä. Käsi ylös, kuinka moni kuitenkaan enää muistaa, mistä siinä on ihan käytännössä kyse?

Ekologinen ajotapa ei ole vain ratin takana istumista, vaan huomioon pitäisi ottaa koko paketti, joka liittyy paikasta toiseen siirtymiseen. Se pitää ajamisen lisäksi sisällään myös reitin suunnittelun, ajon valmistelun ja auton kunnon.

- Ensin huolehditaan, että auto on kunnossa: renkaiden ilmanpaineet, moottorin säädöt ja niin edelleen. Toinen tärkeä asia on tietysti se, millä tavalla ajetaan, toteaa tiedotuspäällikkö Mikko Lääperi Hondalta.

Monilla meistä on tapana varsinkin taajamassa lähteä liikkeelle varovaisesti ja liikkua kuin sukkasillaan. Tämä on kuitenkin juuri se ajotapa, josta kannattaisi opetella irti.

- Paras tapa on lähteä reippaasti liikkeelle, saavuttaa haluttu nopeus ja valita siihen sopiva vaihde. Ajaessa ei kiihdytetä ja jarrutella turhaan, vaan edetään liikenteen rytmin mukaisesti ja ennakoidaan tulevia tapahtumia.

Tietokonetekniikka avuksi

Ekologiseen ajoon parhaiten sopiva auto on vähäruokainen, kompakti menopeli. Vanhan mielikuvan siitä, että automaattivaihteet kuluttaisivat polttoainetta enemmän kuin manuaalivaihteet, voi nykyään jo unohtaa. Nykyautot paitsi kuluttavat tasaisen vähän, myös opastavat kuljettajaa ajamaan mahdollisimman taloudellisesti.

- Esimerkiksi moni hybridiauto kertoo kuljettajalle, millä energiamuodolla ajetaan tai joudutaanko käyttämään apuvirtaa. Auto näyttää vähän tietokonepelin tapaan, missä kohtaa tietokonegrafiikkaa kuljettajan pitäisi pysyä, Lääperi kertoo.

Nykyaikaisella tietokonetekniikalla varustettu auto saattaa ilahduttaa kuljettajaa myös vaihtamalla värejä sen mukaan, kuinka ekoa ajaminen on. Kun auton mittariston taustavalo on vihreä, kaikki on hienosti, mutta sinisellä valolla puolestaan kulutetaan turhan paljon.

PPP tulee ekologisuudesta hyvälle tuulelle

Kaikille suomalaisille tuttu Pirkka-Pekka Petelius on yksi nykyautojen oppipojista. Hybridiauton rattiin istahtamisen jälkeen hänen ajotapansa on muuttunut rauhallisemmaksi.

- Joskus on ehkä voinut puhua kaahaamisesta – mitä en tietenkään allekirjoita - , mutta nyt sitä tapahtuu entistä vähemmän. Tarkkailen ajotapaani ja seuraan auton mittaristosta, miten taloudellista ajo on. Siitä tulee hyvä mieli, Petelius kertoo.

- Se onkin jännä asia. Kun alla on auto, jossa on jo sisäänrakennettuna ympäristön huomioon ottava käyntitapa, luulisi, että sillä voisi päästellä harmittomammin kuin muilla autoilla. Mutta tällä yrittää tosissaan ajaa niin nuukasti kuin mahdollista.

Ekologisuus tien päällä on Peteliukselle muutenkin tuttu juttu, sillä hän oli keväällä mukana ympäristöystävällisen ajamisen Eco Tour –kilpailussa. Ekologisuudessa häntä kiehtoo ajatus siitä, että omalla ajotavalla pystyy säästämään luonnonvaroja edes jonkin verran.

- Ekologiseen ajamiseen olisi ollut jo aikaisemmin valmiuksia, mutta ei kauheasti kapasiteettia. Nykyään alkaa kuitenkin olla valinnanvaraa autojen suhteen, joten nyt on siinäkin mielessä hyvä aika tälle.<<<
Boehringer Ingelheim 09.06.2011 kello 07.25
Miksi salakavalimmasta tupakkataudista ei ole varoituksia?
Keuhkoahtaumataudin pitäisi pelottaa tupakoitsijoita huomattavasti enemmän kuin keuhkosyövän, sillä riski sairastua keuhkoahtaumatautiin on selkeästi suurempi. Tupakkatuotteiden varoitusteksteistäkin keuhkoahtaumatauti puuttuu kokonaan vaikka tautia sairastaa parhaillaan jopa neljännesmiljoona suomalaista.

Kun ohikulkijoilta kyseltiin tupakkataudeista, lähes jokainen osasi mainita keuhkosyövän ja aika moni myös keuhkoahtaumataudin. Keuhkoahtaumatautiin sairastuu kuitenkin huomattavasti suurempi määrä ihmisiä kuin keuhkosyöpään. Voikin ihmetellä, miksei parantumattomasta keuhkoahtaumataudista eli COPD:stä varoiteta savukerasioissa, kuten syövästä ja muista tupakan aiheuttamista haitoista.

– Jos minulta kysyttäisiin, keuhkoahtaumataudista varoitettaisiin kissan kokoisilla kirjaimilla. Sitä sairastaa tälläkin hetkellä noin 250 000 ihmistä Suomessa. Keuhkosyöpätapauksia puolestaan todetaan hieman yli pari tuhatta vuodessa, vertaa keuhkosairauksien erikoislääkäri Timo Helin Iho- ja allergiasairaalasta.

Aiemmin ajateltiin, että noin parikymmentä prosenttia tupakoitsijoista sairastuu keuhkoahtaumatautiin. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan todellinen luku on kuitenkin lähempänä 50 prosenttia.
– Suomessa tupakoi noin miljoona ihmistä. Siitä puolet on valtava määrä, sanoo Helin.

Sanotaan asiat suoraan: tupakka tappaa

Tupakkatuotteiden varoitusmerkinnät ovat harmonisoitua lainsäädäntöä eli teksteistä päätetään yhteisesti EU:ssa. Tällä hetkellä tupakka-askin etupinta varoittaa hengenvaarasta ja siitä, että tupakka vahingoittaa myös läheisiä. Takapinnalla on 14 vaihtuvaa erityisvaroitusta. Keuhkoahtaumataudista ei jostain syystä löydy sanaakaan.

– Varoitusteksteissä mainitut riskit on voitava todistaa oikeiksi. Ja koska 80-90 prosenttia keuhkoahtaumatautitapauksista johtuu tupakasta, on vähän vaikea sanoa, miksi siitä ei varoiteta, sanoo ylitarkastaja Reetta Siukola Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kun varoitustekstin näkee tarpeeksi monta kertaa, kärsii varoituksen uutisarvo ja samalla myös teho. Euroopan Unionin komissiossa ollaankin parhaillaan uudistamassa tupakkatuotteiden varoituksia.

– Tarkkaa tietoa uusista teksteistä ei vielä ole, mutta uusissa varoituksissa on jotain keuhkosairauksista ja ehkä myös keuhkoahtaumataudista, sanoo Siukola.

Muualla maailmassa tupakkatuotteissa näkee jopa kuvia syöpäkasvaimista ja hyvinkin rajuja varoitustekstejä. Siukola ei lähtisi radikaalille linjalle vaan luottaisi konkreettisiin varoituksiin, jotka kertovat tupakoinnin vaaroista ilman selviytymismahdollisuutta.

– Tupakkasairauksiinhan sitä aika todennäköisesti kuolee, mikäli tarpeeksi kauan tupakoi, toteaa Siukola.

<<<

Maaseutuverkosto 07.06.2011 kello 10.35

Komissiolle esitettävä ohjelmamuutos: Viljelijälle mahdollisuus muuttaa ympäristötuen lisätoimenpiteitä


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 seurantakomitea päätti kokouksessaan 6.6.2011 komissiolle esitettävästä ohjelmamuutoksesta, joka koskee maatalouden ympäristötukia. Muutosesityksessä määritellään viljelijän mahdollisuudet muuttaa maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteitä, kun sitoumuskautta pidennetään. Aikaisemmin lisätoimenpiteet on päätetty sitoumuskauden alussa ja niitä on voinut muuttaa vain hyvin rajallisesti.

Seurantakomitea päätti esittää komissiolle ympäristötuen lisätoimenpiteiden vaihtamiseen ja niistä luopumiseen liittyviä mahdollisuuksia sitoumuskauden pidentämisen yhteydessä. Komission 28.4.2010 hyväksymän edellisen ohjelmamuutoksen mukaan vuosina 2012 ja 2013 päättyviä ympäristötukisitoumuksia voidaan jatkaa kahdella tai yhdellä vuodella ohjelmakauden loppuun. Nyt esitettävien muutosten tarkoituksena on helpottaa sitoumusta jatkavien tilojen tuotannon kehittymistä sekä vahvistaa sitoumusten ympäristöhyötyjä.

Jos komissio hyväksyy seurantakomitean esityksen, voivat vuosina 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät, jotka jatkavat sitoumustaan vuoden 2013 loppuun, tehdä halutessaan seuraavia muutoksia ympäristötukisitoumukseensa:

- Luopua viljelyn monipuolistamisen tai tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käytön lisätoimenpiteistä tai vaihtaa ne toisiksi lisätoimenpiteiksi. A- ja B-tukialueilla luopuminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, jos kyseessä on sitoumuksen ainoa lisätoimenpide.
- Luopua lannan levitys kasvukaudella -lisätoimenpiteestä, jos tilalle haetaan erityistukisopimusta lietelannan sijoittamisesta. A- ja B -tukialueilla edellytetään, että lisäksi valitaan uusi lisätoimenpide, jos kyseessä on sitoumuksen ainoa lisätoimenpide.
- Vaihtaa sitoumuksessa oleva kasvipeitteisyyslisätoimenpide A- ja B-tukialueilla vaativammaksi ja ympäristön kannalta tehokkaammaksi kasvipeitteisyystoimenpiteeksi. Ympäristötuessa on yhteensä kolme vaihtoehtoista eri vaativuustason lisätoimenpidettä, jotka edellyttävät talviaikaista kasvipeitteisyyttä.
- Valita C-tukialueella uutena lisätoimenpiteenä laajaperäisen nurmituotannon lisätoimenpiteen.

Ehdotetut muutokset eivät aiheuta lisätoimenpiteiden tuen takaisinperintää, koska sitoumus on ollut voimassa vaaditut viisi vuotta.

Seurantakomitea hyväksyi myös ohjelman vuoden 2010 vuosikertomuksen, joka löytyy kesäkuun lopussa osoitteesta www.maaseutu.fi. Vuosikertomus kokoaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 vuoden 2010 toiminnan yksiin kansiin.


<<<

Pro Kala ry 06.06.2011 kello 10.38
Kala on plussaa terveydelle
Nykykäsityksen mukaan kalansyönnin hyvät puolet ylittävät selvästi mahdolliset haitat. Esimerkkiä näyttävät paljon kalaa syövät kalastajat, joiden runsas kalansyönti näkyy positiivisesti myös kalastajien terveydessä.

Suomalaiset kalastajat syövät noin 80 grammaa kalaa vuorokaudessa. Se on kaksi kertaa enemmän, mitä kalan keskivertokulutus on kansalaista kohden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkinut suomalaisten kalastajien ja heidän vaimojensa terveyttä, elintapoja sekä kuolleisuutta ja verrannut sitä muuhun väestöön. Tulokset osoittivat, että kalastajien kuolleisuus moniin sairauksiin vuosina 1980-2005 on muuta väestöä pienempi.

Kalastajat saavat ruokavaliossaan runsaasti kalan sisältämiä omega-3 rasvahappoja sekä D-vitamiinia, mutta altistuvat samalla kalan sisältämille vierasaineille, kuten dioksiinille ja PCB-yhdisteille. THL:n vuonna 2008 julkaisemien tutkimustulosten mukaan kalastajien kuolleisuus kaikkiin kuolemansyihin oli yhteensä 22 prosenttia alhaisempi ja heidän puolisoidensa 16 prosenttia alhaisempi kuin muulla väestöllä seuranta-aikana. Sepelvaltimotautikuolleisuus oli kalastajilla 27 prosenttia ja heidän puolisoillaan 35 prosenttia muuta väestöä pienempi.

Tutkimuksen tulos lisää varmuutta siitä, että ympäristömyrkkyjen saanti kalaravinnosta ei näy ainakaan suurempana kuolleisuutena.
– Varmaa syytä kalastajien ja heidän vaimojensa pienempään kuolleisuuteen ei tämän tutkimuksen perusteella kuitenkaan voida sanoa. Mahdollisia syitä ovat terveellinen ja kalapitoinen ruokavalio ja kalastajien kohdalla myös työhön liittyvä runsas liikunta, kertoo tutkija Anu Turunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kalaa ainakin kahdesti viikossa

Kalojen vierasainepitoisuuksia selvittänyt THL:n erikoistutkija Hannu Kiviranta ei ole huolissaan kalojen vierasainepitoisuuksista. Ympäristömyrkkyihin kuuluvien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden määrä Itämeressä laskee vähitellen. Raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia havaitaan joissain kalalajeissa, mutta kokonaisuudessaan kuluttajat saavat kaupan kalatiskistä puhdasta ja terveellistä kalaa.

Kivirannan mielestä suositus syödä kalaa ainakin kaksi kertaa viikossa on kohdallaan.
– Useimpia kaupan kalatiskissä olevia kaloja voi syödä vaikka joka päivä. Kalaa kannattaa syödä monipuolisesti eri lajeja vaihdellen, jolloin altistuminen vierasaineille jää vähäiseksi, Kiviranta sanoo.

Erityisesti varttunut väestö hyötyy

Kalansyönnin positiivisten terveysvaikutusten puolesta puhuu vahvasti myös Suomessa, Tanskassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Irlannissa toteutettu Beneris -projekti, jonka tutkimustulokset ovat juuri valmistumassa.
Beneris -projektin tarkoitus on kehittää ruoan hyöty-riskianalyysimenetelmiä. Suomessa projektia on koordinoinut Terveyden – ja hyvinvointilaitoksen dosentti Jouni Tuomisto. Beneris -projektissa on saatu laaja tutkimusaineisto eri ikäryhmien kalansyönnistä.
Tulosten perusteella kalansyönnin hyvät terveysvaikutukset ilmenevät erityisesti vanhemmalla ikäryhmällä. Saatujen omega-3 –rasvahappojen on todettu vähentävän sydän- ja sepelvaltimosairauksista johtuvia kuolemia, jotka ovat Suomessa yleisin kuolinsyy.
– Kalansyönnin kokonaishyöty on selvästi plussan puolella, arvioi Beneris -projektin tutkija Olli Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kalansyöjä elää terveemmin

Leinon mukaan kalansyöntiä pitää katsoa nimenomaan kokonaishyödyn näkökulmasta.
– Elintarvikkeiden vierasaineille laaditut raja-arvot on asetettu elintarvikevalvonnan tarpeisiin, eikä niillä ole suoraa yhteyttä haitta-aineiden terveysvaikutuksiin, joten raja-arvon ylittyminen ei tee kalasta automaattisesti haitallista. Kuitenkin mielikuva pahimman mahdollisuuden riskistä tuntuu ylittävän helposti merkittävänkin terveydellisen vaikutuksen painoarvon. Siksi esimerkiksi kalansyönnin kohdalla hyöty-riskianalyysin kehittäminen on tärkeää, Leino sanoo.

Suomalaiset syövät nyt keskimäärin kerran viikossa kalaa, kun suositus on vähintään kaksi kertaa viikossa.
– Kalaa kannattaa syödä. Tulosten mukaan kaikki ikäryhmät hyötyvät kalansyönnistä, Leino muistuttaa.<<<


Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto 03.06.2011 kello 08.23
Tutkimus: Vain kolmannes suomalaisista tuomitsee alkoholin oston alaikäisille
Laki kieltää alkoholin ostamisen tai välittämisen alle 18-vuotiaalle. Silti sitä tekee viidesosa suomalaisista eikä kaksi kolmesta suomalaisesta näe asiassa mitään tuomittavaa. Alkoholi voi kuitenkin olla nuorelle jopa kehityksen esteenä, ja aikuisten pitäisi tuntea vastuunsa, oli sitten kyseessä oma tai jonkun muun lapsi.

”En varmasti osta sinulle alkoholia, koska tykkään sinusta niin paljon, ja olet minulle hyvin rakas ja tärkeä. Olisi kiva kuulla, ketkä kavereiden vanhemmat ostavat, niin soitan heille.” Näin kehottaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro vanhempia vastaamaan kotona teinille, joka pyytää ostamaan alkoholia esimerkiksi koulunpäättäjäispäiväksi.

Kuitenkin kaksi kolmesta suomalaisesta ei pidä alkoholin ostamista tai tarjoamista alaikäiselle tuomittavana, selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton YouGov Finlandilla teettämästä tutkimuksesta.

– Näin huolestuttava määrä suomalaisia ei selkeästikään tiedä, mistä puhuvat saatikka ymmärrä teon vakavuutta. Vanhempien ja nimenomaan aikuisten pitäisi tuntea vastuunsa tässä asiassa. Aikuisten tehtävänä on suojella lapsia, olivat ne sitten omia tai jonkun muun, Sauro toteaa.

Kieltäminen ei ole pahasta

Sauro naurahtaa ajatukselle, että alkoholin kieltäminen nuorilta lisäisi heidän kiinnostustaan alkoholiin tai lisäisi juomista myöhemmällä iällä.

– Silloinhan kaikelta kasvatukselta menisi pohja! Alaikäinen ei aina tiedä omaa parastaan, joten aikuisten on tunnettava se, mikä on lapselle parasta. Kyseessä on ennen kaikkea lapsen suojelu eikä kieltäminen.

Alkoholin nauttiminen alaikäisenä voi olla hyvin kohtalokasta terveydelle. Sauro toteaa, että kasvava nuori tarvitsee ennen kaikkea terveellistä ruokaa, paljon unta, raitista ilmaa sekä hyviä harrastuksia. Alkoholi ei kuulu tälle tarvelistalle.

– Säännöllisesti ja runsaasti käytettynä alkoholi voi vaarantaa nuoren terveyden. Alkoholi koukuttaa nopeasti ja voi johtaa terveelliset elämäntavat huonoille raiteille.

Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista on valmis tarjoamaan vähäisen määrän alkoholia alaikäiselle oman valvovan silmän alla. Sauro pitääkin ihan hyvänä ajatuksena sitä, että lähellä täysi-ikää olevan lapsen antaa maistaa esimerkiksi juhlissa pienen määrän kuohuviiniä isän tai äidin lasista.

– Se voi olla ihan hyvä lähestymistapa ja on tavallaan myös lapsen suojelua, koska sitä kautta lapsi oppii erottamaan alkoholin ja esimerkiksi limonadin toisistaan jo pelkän maunkin puolesta.

Faktalaatikkoon: Näin tutkimus tehtiin
– Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto teetti toukokuussa YouGov Finlandilla tutkimuksen 18–74-vuotiaiden suomalaisten asenteista alaikäisten alkoholinkäyttöön.
– Tutkimus toteutettiin web-kyselynä 2.5.–5.5.2011 YouGov Groupin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu 25 000 suomalaista.
– Tutkimuksen vastaajamäärä (1007) on painotettu suomalaista väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.
– Kokonaistuloksissa (n=1007) keskimääräinen luottamusväli on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).
<<<


3 kesä, 2011 11:00 CET Elisa Oyj

Elisan myydyimmät puhelimet toukokuussa: Älypuhelin on yhä useamman suomalaisen ostoslistalla

Myydyimmistä matkapuhelimista valtaosa on älypuhelimia, ja ne ovat alkaneet yleistyä nyt myös yrityskäytössä. Älypuhelinten suosion myötä vauhdittuu myös datapakettien kysynnän kasvu niin yksityis- kuin yrityskäytössäkin. Erityisesti nopeat mobiililaajakaistat lisäävät suosiotaan.

Uuden puhelimen ostoa suunnittelevista puolet aikoo hankkia seuraavaksi puhelimekseen älypuhelimen, selviää Elisan keväällä 2011 teettämästä älypuhelimia ja mobiililaajakaistaa koskevasta tutkimuksesta. Älypuhelinta hankittaessa puhelimen malli ja merkki ovat todennäköisemmin ennalta päätetty ostoksille lähtiessä kuin ominaisuuksiltaan vaatimattomampien peruspuhelinten kohdalla.

– Mallin ja merkin lisäksi kuluttajat pohtivat yhä enemmän myös puhelimen käyttöjärjestelmää. Monet haluavat esimerkiksi Android-puhelimen tietyn merkin tai mallin sijaan, liittymäliiketoimintajohtaja Henri Korpi Elisalta toteaa.

– Yrityspuhelimissa Nokia on edelleen todella vahvoilla, mutta Apple ja Androidit yleistyvät yrityskäytössä kovaa vauhtia. Viimeisimmät tiedot Nokian Symbian-kehityksestä saavat varmasti monet yritykset miettimään, miten yrityksen mobiliteettia jatkossa rakennetaan. Huolena on ICT-ratkaisujen kokonaisuuden hallinta, tietoturva ja tiedon leviäminen pilveen, Elisan yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Mäenpää toteaa.

Mobiililaajakaistoja hankitaan yhä useammin kannettavien lisäksi myös älypuhelimiin. Mobiililaajakaistoja matkapuhelimella käytetään yleisimmin liikkeellä ollessa sekä työ- ja opiskelupaikoilla. Kolmanneksi eniten puhelimella surffataan kesämökeillä tai muilla vapaa-ajan asunnoilla.

– Kuluttajia kiinnostavat erityisesti nopeat mobiililaajakaistat Yhä useamman kuluttajan valinta on yli 10 Mbit/s yhteys myös mobiilissa, Henri Korpi sanoo.

Yritysliittymistä edelleen noin puolet on käytössä ilman datapakettia, mutta ne yleistyvät vauhdilla.

– Yrityksissä puhelinten käytön monipuolistuminen näkyy muun muassa niihin hankittavien datapakettien osuuden voimakkaana kasvuna. Vain puhekäytössä olevien laitteiden määrä jatkaa tasaista mutta hidasta laskuaan. Se kertoo paitsi paremmasta kustannusten hallinnasta myös siitä, että suomalaisyritykset alkavat ottaa mobiilipäätelaitteita aktiivisemmin hyötykäyttöön, Mäenpää kertoo.

Nopeita mobiililaajakaistoja hyödyntävien laitteiden kasvu näkyy myös Elisan kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listalla. Listan puhelimista kahdeksalla on mahdollista surffata yli 10 Mbit/s nopeudella. Listan sijalla seitsemän oleva Samsung Galaxy S II pystyy hyödyntämään jopa 21 Mbit/s nopeutta, minkä ansiosta videoiden ja kuvien jakaminen sujuu nopeasti.


<<<


WWF 3 kesä, 2011 08:05 CET

WWF: Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää laajaa metsänhoitokulttuurin muutosta

Hakkuiden lisääminen bioenergiatavoitteiden nimissä ei välttämättä ole viisasta, jos tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Puunkäytön määrän ohella on olennaista, millaisia metsähoitomenetelmiä käytetään. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta olisi muun muassa tärkeää korvata avohakkuita ja maanmuokkausta muilla metsienkäsittelymenetelmillä ja pidentää talousmetsien kiertoaikaa nykyisestä. Puusta tulisi tehdä mieluummin pitkäkestoisia sahateollisuuden tuotteita tai fossiilisia korvaavia polttoaineita kuin lyhytikäistä paperia.

Nämä ovat keskeisiä johtopäätöksiä WWF Ruotsin ja Svenska Naturskyddsföreningenin teettämässä pohjoisia havumetsiä ja ilmastonmuutosta käsittelevässä selvityksessä, joka julkaistiin tänään.  Selvityksessä käydään läpi olemassa olevaa tutkimusta siitä näkökulmasta, miten boreaaliset metsät ja niiden käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja tavoitteeseen rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 1,5–2 asteeseen. Selvityksen mukaan pohjoiset havumetsät – joista Suomen ja Ruotsin metsät muodostavat pienen osan – ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen kannalta. Jopa kolmasosa maailman maaekosysteemeihin sitoutuneesta hiilestä on nimittäin varastoitunut boreaalisiin havumetsiin.

“Raportin havainnot ovat sovellettavissa myös Suomeen metsiemme ja metsien käytön samankaltaisuuden takia”, sanoo WWF Suomen ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa.  ”Myös meillä puun käytön lisäämistä on pidetty tärkeänä ratkaisuna ilmastonmuutokseen, koska metsät ovat hiiltä kasvaessaan sitova, uusiutuva luonnonvara. Perusoletus on aivan oikein, mutta asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen.”

Avohakkuita ja kantojen käyttöä vältettävä

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta on tärkeää saada korvattua fossiilisia polttoaineita bioenergialla. Ruotsin selvityksen mukaan puun tuoton tehostaminen esimerkiksi lannoitusta lisäämällä olisi ilmaston kannalta riskialtista. Myös kantojen käytön voimakas lisääminen energiantuotannossa vaikuttaisi ilmastonmuutoksen kannalta kielteisesti ainakin seuraavien 30 vuoden ajan. Myös Suomen Ympäristökeskuksen viimeaikaiset tutkimukset puoltavat tätä tulosta.

Talousmetsien kiertoaikojen pidentäminen erityisesti kuusimetsissä vaikuttaisi puolestaan ilmastonmuutosta hidastavasti, varsinkin jos entistä järeämpi tukkipuu ohjattaisiin pitkäikäisten tuotteiden valmistamiseen. ”Avohakkuiden välttämisellä ja metsäpeitteisyyden säilyttävien hakkuutapojen lisäämisellä olisi selvityksen mukaan myös välitön positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Tämä vaatii laaja-alaista metsänhoitokulttuurin muutosta Suomessa”, kertoo Kiianmaa.

Suurin osa puusta käytetään lyhytikäisiin tuotteisiin

Vähemmän kuin viidesosa Ruotsissa hakatusta puusta käytetään pitkäikäisiin rakennusmateriaaleihin ja noin puolet päätyy käytössä lyhytikäisen paperin raaka-aineeksi. Puuraaka-aineen tarjoamat hyödyt ilmastonmuutoksen torjunnalle ovatkin selvityksen mukaan toistaiseksi melko vähäisiä. ”Suomessakin suurin osa puusta päätyy paperiteollisuuden raaka-aineeksi, mutta toisaalta todistamme juuri tilannetta, jossa paperin kysyntä ja tuotanto ovat kääntymässä laskuun teollisuusmaissa, mikä antaa mahdollisuuksia ohjata puuta ilmastoystävällisemmälle puurakentamissektorille”, tähdentää WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas

Järeiden metsien suojelu viisasta ilmastopolitiikkaa

”Jos järeitä metsiä aletaan hakata, syntyvän hiilivelan maksaminen kestää vähintään sata vuotta. Siihen saakka metsänhakkuiden vaikutus ilmastonmuutokseen olisi negatiivinen. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta järeät, usein monimuotoisuudeltaankin rikkaat, metsät tulisi suojella hiilenvarastointikykynsä vuoksi. Tämä tarkoittaa, että metsien suojelualueita tulisi laajentaa. Suurin tarve tälle on Etelä-Suomessa”, sanoo Kangas.

Taustatietoa toimittajille:
-          Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa paljon esillä olleiden trooppisten metsien hiilivarasto on vain puolet pohjoisten havumetsien hiilivarastosta.
-          Arviolta noin puolet pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsistä on Alaskan, Pohjois-Kanadan ja Siperian koskemattomia vanhoja luonnonmetsiä. Jos mitään häiriöitä – kuten metsäpaloja tai suuria hyönteistuhoja – ei satu, ne jatkavat hiilivarastoina.

 Vuosi 2011 on YK:n kansainvälinen metsävuosi. WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato; Suomessa työskentelemme metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn myös metsien hyväksi. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi.


<<<Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset SMKJ 01.06.2011 kello 11.03
Myyntiammattilaiset antavat risuja ja ruusuja uudelle ajokorttilainsäädännölle
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset moittivat ja kiittävät uutta ajokorttilainsäädäntöä.

Kesäkuun alussa 2011 voimaan astuva ajokorttilaki määrittää matkapuhelimen käytön ajonaikana rangaistavaksi rikkeeksi. Kännykän käyttäminen ajon aikana on jo aikaisemmin ollut kiellettyä, mutta olennaista liikennerikkeiden seuraamusjärjestelmän muutoksessa on, että tästä päivästä lähtien kännykän pitäminen kädessä autolla ajaessa lasketaan toistuviin liikennerikkomuksiin. Ajokieltoa voi saada, jos näitä toistuvia rikkomuksia on vuodessa kolme. Kaikkien rikkomusten ei tarvitse liittyä kännykän käyttöön, vaan muut rikkeet voivat olla esimerkiksi ylinopeuksia. Ajokiellon pituus voi vaihdella yhdestä kuukaudesta puoleen vuoteen.

Akavalainen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ on muun muassa keväällä 2011 julkaistuissa hallitusohjelmatavoitteissaan ottanut kantaa myös tieliikenteen rikkeiden seuraamusjärjestelmään ja pitänyt sitä osittain kohtuuttomana. Järjestön kanta on, että kohtuullisen ja toimivan pisteytysjärjestelmän puuttuminen jättää tieliikenteen rangaistusjärjestelmän edelleenkin osin epäselväksi. Liitto edustaa lähes 27 000 myynti- ja markkinointialan ammattilaista.

- On valitettavaa, että uudistuksessa ei edetty monissa muissa maissa käytössä olevan rikkomusten pisteytysjärjestelmän suuntaan, vaikka jopa eduskuntakin oli sitä aikaisemmin edellyttänyt, toteaa SMKJ:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Häkkisen mukaan selkeä pisteytysjärjestelmä olisi tehnyt seuraamus- ja ajokieltojärjestelmästä vielä yhtenäisemmän ja helpommin miellettävän.

Varoituksen käyttöala laajeni

Hyvänä asiana ajokorttilainsäädännön uudistuksessa SMKJ näkee sen, että varoituksen käyttöala laajeni järkevällä tavalla. Autoa työssä tarvitsevalle voidaan uuden lainsäädännön mukaan antaa tietyissä tapauksissa varoitus. Perusteena varoitukseen päätymiselle on nyt selkeästi se, että ajo-oikeus on ajo-oikeuden haltijalle toimeentulon tai liikkumistarpeen vuoksi välttämätön. Varoituksia voi saada myös useampia toistuvista rikkomuksista.

Varoituksen käyttöalan laajenemiseen on uudistuksessa kytketty myös teosta aiheutuneen vaaran arviointi ja tällä on haluttu korostaa järjestelmän kohtuullistamista, toteaa Juha Häkkinen.

- On oikea linja, että poliisi voi antaa esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta seuraamuksena varoituksen silloin, kun teosta ei aiheudu vaaraa muille tienkäyttäjille. Onhan selvää, että esimerkiksi tietyyppi, keliolosuhteet ja liikenteen määrä voivat vaikuttaa tosiasialliseen vaaran määrään.<<<Energiateollisuus ry 01.06.2011 kello 08.20
Ketkä kaikki nakertavat osansa sähkölaskustasi? Energiateollisuuden Naukkarinen: Jopa kahden miljardin säästöt mahdollisia

Kuluttajalla on jonkin verran valinnan varaa sähkösopimusta tehdessään, mutta verottaja ottaa aina oman osansa. Energiaverotus on Suomessa jo niin kovaa luokkaa, ettei kasvunvaraa juuri ole. Sen sijaan energiaomavaraisuus saisi kasvaa roimasti. Sillä voitaisiin saavuttaa miljardiluokan säästöjä.

Energiaan kohdistuvalla verotuksella on suomalaisille valtava merkitys, sillä kotitaloudet käyttävät meillä kolminkertaisen määrän sähköä Euroopan keskitasoon verrattuna. Luonnonvalon vähyyden lisäksi sähkölaskua kasvattaa se, että Suomi on Euroopan kylmin maa.

– Vuodenvaihteen veronkorotusten myötä olemme lisäksi siirtyneet kärkiverottajien kastiin EU:ssa, joten nyt suomalaiset maksavat energiaveroja monta kertaa enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Sähkönkäyttäjä maksaa veroa sähköverkkolaskussaan ja vastaavasti kaukolämpölaskussa verotetaan polttoaineesta. Lisäksi energiaa verotetaan arvonlisäveron kautta, eikä tämäkään vielä riitä.

– Energiaveroistakin peritään arvonlisäveroa, meillä on niin erikoinen rakenne energian verotuksessa, hymähtää Naukkarinen.

Kilpailuttaminen on helppoa ja kannattavaa

Sähkölaskusta noin kolmannes koostuu siirtomaksusta ja toinen kolmannes veroista, joihin kuluttaja ei suoraan pysty vaikuttamaan. Loppuosa eli noin 40 prosenttia sähkölaskun loppusummasta tulee energiasta, ja se kannattaa kilpailuttaa.

– Samalla, kun miettii hintaa, voi valita sellaisen yhtiön, joka tarjoaa hyviä palveluita. Ja totta kai voi valita ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä, lisää Naukkarinen.

Kuluttaja voi myös valita hintasuojatumman tuotteen tai tuotteen, jonka hinta seuraa enemmän markkinoita.

– Sähkönkäyttäjä voi miettiä, ottaako riskin vai valitseeko vakautta.

Jopa kahden miljardin säästöt Suomen kauppataseessa mahdollisia

Energiaverotuksen säilyminen kohtuullisena on tärkeää meille suomalaisille. Yhtä tärkeää on miettiä Suomen energiaomavaraisuutta. Tällä hetkellä kaikesta käyttämästämme energiasta 70 prosenttia tuodaan ulkomailta ja sähköstäkin noin 15 prosenttia.

– Meillähän suorastaan mätetään rahaa ulkomaille, paukauttaa Naukkarinen.

Naukkarisen mukaan nyt olisi ehdottomasti pyrittävä parantamaan omavaraisuutta. Esimerkiksi sähkön ja kaukolämmön käyttöä lisäämällä ja tehostamalla saataisiin huikeat säästöt.

– Meidän laskelmiemme mukaan olisi mahdollista säästää pari miljardia Suomen kauppataseessa, ja sehän olisi suoraan hyvinvointia suomalaisille ja omavaraisuuden tuomaa turvallisuutta koko maalle.

Poliittisten päättäjien olisikin nyt herättävä näkemään kokonaisuus, jotta energiavaihtoehtoja alettaisiin etsiä määrätietoisemmin.
– Vaihtoehtoja meillä riittää: metsää, turvetta ja tuultakin, sanoo Naukkarinen.


<<<Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 01.06.2011 kello 09.00
Uimarantojen valvonta kuntoon
Suomessa on hukkunut viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittain noin 150-170 henkilöä. Erityisen murheellinen oli kesä 2010, jolloin hukkuneita oli peräti sata. Suuri osa hukkumiskuolemista tapahtuu kesän uintiretkillä. Yleisten uimarantojen rantavalvontaa tehostamalla rannoista saataisiin turvallisempia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) muistuttavat rantojen ylläpitäjiä, kuten kuntia, rantavalvonnan järjestämisestä hyvissä ajoin ennen vilkkainta uintikautta.

Vastuu yleisten uimarantojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, joka voi olla kunta tai vaikkapa leirintäalueen pitäjä. Rantojen on oltava turvallisia riippumatta siitä, kenen vastuulla ne ovat tai siitä, ovatko palvelut maksullisia tai maksuttomia. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta edellyttää, että palveluntarjoaja tuntee riskit ja varautuu niihin asianmukaisesti.

Ylitarkastaja Niina Kupiainen Tukesista korostaa, että uimarannan ylläpitäjän on järjestettävä rantavalvonta kaikille sellaisille uimarannoille, joilla riskit ovat merkittäviä ja joilla se on turvallisuuden kannalta aiheellista. Erityisesti valvontaa tarvitaan suosituilla rannoilla, joissa käy paljon ihmisiä. Muita perusteita voivat olla rantaan liittyvät riskit, kuten jyrkkä syveneminen tai virtaava vesi. Myös hyppytornit, laiturit tai liukumäet lisäävät valvonnan tarvetta.

- Rannoilla tulee olla riittävästi valvojia, joiden on oltava myös päteviä toimimaan rantapelastajina. Valvojan pitää kyetä tositilanteessa muun muassa auttamaan veden varaan joutunut pois vedestä, antamaan ensiapua ja huolehtimaan, että muuta apua saadaan tarvittaessa paikalle, muistuttaa Kupiainen. SUH järjestää rantapelastajakursseja, joka on yksi tapa osoittaa pätevyys työskennellä uimarannalla valvojana. Kurssien ajankohdat ja kurssivaatimukset löytyvät SUH:n verkkosivuilta www.suh.fi/koulutus/hengenpelastus/rantapelastus.

Rantavalvonnan tarvetta selvittäessään uimarantojen ylläpitäjät voivat käyttää apunaan Tukesin laatimaa uimarantojen turvallisuuden tarkastuslistaa . Listaan on koottu rantojen turvallisuuden kannalta merkittäviä asioita ja hyväksi katsottuja käytäntöjä. Rantojen ylläpitäjät voivat kysyä riskinarviointiin neuvoja myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka rannalla olisi rantavalvonta kunnossa, se ei poista kävijöiden vastuuta turvallisuudestaan. Vanhempien tulee aina valvoa lastensa leikkejä ja uimista rantavalvonnasta riippumatta. Kun lapset haluavat uida, on aikuisen hyvä olla mukana vedessä, mieluiten niin, että lapsi on aikuisen ja rannan välissä.<<<


Marttaliitto ry 01.06.2011 kello 09.49

Kannanotto: Arvonlisävero uhkaa yhdistystoimintaa


Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry sekä Marttaliitto ry muodostavat alue- ja paikallisorganisaatioineen kotitalous- ja käsi-työalan neuvonta-järjestelmän. Järjestöillä on yli 3000 yhdistyksiä ja yli 120 000 jäsentä ja toimin-taa koko Suomen alueella.

Järjestöt ovat huolissaan yhdistystoiminnan tulevaisuudesta ja seurauksista, joita EU-komission ehdotus yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta saattaa aiheuttaa. Yhdistysten pitää voida ke-hittää toimintaansa ilman arvonlisäverovelvollisuutta.

Samanaikaisesti kun vietämme Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuotta, halutaan heikentää yhdistysten toimintaedellytyksiä. Komission uusi alv-direktiivi pyrkii varmistamaan tavaroiden ja palvelujen veropolitiikan yhtenäisyyden. Uudella ehdotuksella on kuitenkin suorat vaikutukset yhdistystoiminnan arkeen. Arvonlisän periminen vapaaehtoistyöstä hankaloittaisi yhdistysten toi-mintaedellytyksiä ja johtaisi monen yhdistyksen lakkauttamiseen.

Jo nyt on nähtävissä vähenevä kiinnostus yhdistysten vastuullisiin tehtäviin. Lisääntyvä byrokratia vähentää entisestään halua yhdistysten vapaaehtoistehtäviin. Yhdistysten tuotteiden tai palvelui-den myynnistä saatavilla vähäisillä tuloilla on harvoin vaikutuksia kilpailutilanteeseen. Tulot käyte-tään yhdistysten sääntömääräiseen toimintaan. Yhdistykset eivät tavoittele voittoja ja arvonlisäve-ron kohdistaminen yhdistysten tuloihin aiheuttaisi hintojen nousun. Tämä puolestaan vähentää jäsenten ja asiakkaiden kiinnostusta palveluihin ja heikentää yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja pahimmillaan johtaa toiminnan lopettamiseen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa järjestöillä ja kolmannella sektorilla on merkittävä yhteiskunnalli-nen rooli. Sosiaaliset verkostot ja vapaaehtoistyöntekijöiden vahva sitoutuminen täydentävät ja tukevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Yhdistykset toimivat pääosin täysin vapaaehtoisten työpanoksella, ilman palkattua työvoimaa. Suomessa on yhteensä yli 100 000 rekisteröityä yhdis-tystä, jotka eri tavoin tukevat suomalaista yhteiskuntaa ja ovat yhteiskuntamme vahvuus. Tutki-mukset ovat osoittaneet yhdistystoiminnan sosiaalisten verkostojen vaikutukset ihmisten hyvin-vointiin yksilö- ja yhteiskunnan tasolla.

Kaavaillulla arvonlisäveroratkaisuilla voidaan tuhota kulttuurisesti ja sosiaalisesti arvokasta yhtei-söllistä toimintaa. Yhteiskunnalle kertyvät verotuotot jäävät menetystä huomattavasti vähäisem-miksi. Edellytämme komissiota paneutumaan vielä suunnitelmaan ja varmistamaan yhdistysten taloudellisen toiminnan jatkuvuuden ilman arvonlisäveroa. Erivapaus arvonlisävero-asiassa on välttämätön.
<<<


31.5.2011 VVO (STT)

Vuokra-asumisen tulevaisuus on turvattava

VVO:n asukashallitus on huolestunut vuokra-asumisen tulevaisuudesta. Julkisuudessa on vaadittu maan uudelta hallitukselta pikaisia toimenpiteitä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen uustuotannon turvaamiseksi. Käytännössä on kuitenkin havaittavissa, että uustuotannolla ei varsinkaan pääkaupunkiseudulla, missä asuntopula on suurin, pystytä tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Korkeiden tontti- ja rakennuskustannusten johdosta uusien vuokra-asuntojen keskivuokra nousee omakustannusperusteisena 14-16 euroon neliöltä. Esimerkiksi VVO:lla on omistuksessaan eri puolella Suomea 39 000 valmista vuokra-asuntoa, joiden keskivuokra on tällä hetkellä hieman yli 11 euroa neliöltä. Vanhan asuntokannan ylläpito aiheuttaa kuitenkin nousevia kustannuksia kasvavan korjaustarpeen kautta.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen turvaamiseksi onkin elintärkeää, että yhteiskunnan tukitoimilla mahdollistetaan vanhojen vuokrakohteiden korjaaminen niin, etteivät vuokrat nouse kohtuuttomasti. Korjausavustuksiin varattujen riittävien määrärahojen avulla pystytään varmistamaan kohtuullinen vuokrakehitys vanhoissa vuokra-asunnoissa. Tärkeää on myös, ettei esimerkiksi energia- ja muilla teknisillä ohjeilla ja määräyksillä koroteta vanhojen kohteiden korjauskustannuksia tarpeettomasti.

Asumistukityöryhmä on tehnyt esityksen asumistukilainsäädännön kehittämisestä. Asu-mistuen riittävyys ja oikea kohdentuminen ovat järkevän tukitoiminnan perusasioita. VVO:n asukashallituksen mielestä asumistuen pitää perustua vain ja ainoastaan asunnon kokonaisvuokraan ja asukkaan käytettävissä oleviin tuloihin. Näin pystytään turvaamaan asumistuen kohdistuminen sitä tarvitseville. Valtionvarainministeriö on elokuussa 2010 asettanut työryhmän selvittämään valtion tukeman asuntokannan tarkoituksenmukaista käyttöä sekä pitkäaikaisten asumistuen saajien ohjaamista asumaan valtion lainoittamiin asuntoihin. Toteutuessaan ehdotus lisää vääjäämättä segregaatiota, jota olisi pyrittävä kaikin keinoin välttämään.


VVO on asukasyhteistyön uranuurtaja. Vuosittain yli 6 000 asukasta osallistuu VVO:n taloyhteisöjen kehittämiseen ja muuhun yhteistoimintaan. Asukashallinto toimii talotasolla, VVO-kotikeskustasolla ja valtakunnallisella tasolla. Vuokralaisten ylin toimielin on asukashallitus, joka edustaa kaikkia VVO:n asukkaita. Asukashallitus päättää asukasyhteistyön organisoinnista ja kehittämisestä sekä osallistuu VVO:n palvelujen kehittämiseen. Lisäksi tytäryhtiö VVO Asunnot Oy:n hallituksessa istuu kaksi asukasedustajaa.

VVO on Suomen suurin vuokra-asuntoyritys, joka omistaa yli 39 000 vuokra-asuntoa 45 paikkakunnalla. VVO perustettiin osuuskuntana vuonna 1969. Nyt VVO on ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden omistama julkinen osakeyhtiö. VVO:n strategia perustuu asiakasläheiseen toimintaan ja jatkuvaan kehittymiseen.
<<<
Naantalin Matkailu Oy 27.05.2011 kello 18.00
Naantaliin kesäksi kaksi parasta silakkaruokaa

Nyt toista kertaa järjestetyssä Naantalin kesän paras silakkaruoka -kilpailussa päädyttiin tänä vuonna myöntämään kaksi kesän parhaan silakkaruoan kunniakirjaa.
Kilpailun parhaiksi annoksiksi nousivat Naantalin Kylpylän Ravintola Le Soleil’in Silakkaa verkossa Asian style sekä Herrankukkaron ja Ukko-Pekan Tyrnimarinoidut paistetut silakat.


Le Soleil’in Silakkaa verkossa Asian style -annoksessa oli silakka yhdistetty uudella raikkaalla tavalla aasialaisiin makuihin. Annos oli kaunis, kesäisen kevyt ja siinä maistuivat sekä kala että tuoreet salaatit. Panko –paneeratut, paistetut silakkafileet oli aseteltu salaattipedille ja kääritty kananmunasta valmistettuun verkkoon. Annos tarjoiltiin vuolukivialustalta soijahyytelön kera. Raatia miellytti erityisesti ajatus perinteisen suomalaisen silakan viemisestä aivan uuteen makuympäristöön ja tarjoilu uudella tavalla kuitenkin silakan omaa makua kunnioittaen.

Tyrnimarinoidut paistetut silakat, jotka Herrankukkaron ja Ukko-Pekan lisäksi löytyvät myös Turun Vaakahuoneen Paviljongin listalta, oli erittäin positiivinen yllätys. Tyrnimarjoilla koristeltu annos, missä silakoiden lisukkeena tarjottiin perunasosetta, oli selkeä ja konstailematon, tyrnimarjat toivat annokseen raikkautta. Kokonaisena paistetut silakat saivat raadilta erityiskiitosta. Silakat oli ennen paistamista marinoitu yön yli seoksessa, johon oli käytetty kermaa, murskattua tyrniä ja hunajaa, sekä mausteena kuminaa ja suolaa, sen jälkeen leivitetty ja paistettu pannulla. Marinadi antoi silakoille yllätyksellisen, miedon makeahkon maun.

Kummassakin palkitussa annoksessa oli yhdistetty silakkaan uudenlaisia mielenkiintoisia makuja ja raati piti molempia annoksia innovatiivisena ja uusiakin ystäviä silakkaruoille houkuttelevana.

Kunniakirjat voittajille ojensi vallitseva Unikeko, ravintoloitsija Heikki Routamaa
Naantalin Venemessujen esiintymislavalla pe 27.5. klo 18.00.

Naantalin kesän 2011 paras silakkaruoka -kilpailuun ilmoittautui seitsemän ravintolaa. Kilpailun järjestivät Pro Kala ry ja Naantalin Matkailu Oy. Kilpailuannokset arvioineeseen raatiin kuuluivat saaristoasiamies Tapio Penttilä Varsinais-Suomen liitosta, yrittäjä Sakari Aarnio Rymättylän Kalastusmatkat Oy:stä, ruokatoimittaja Markku Haapio Iltalehdestä, toimitusjohtaja Tarja Rautiainen Naantalin Matkailu Oy:stä ja toiminnanjohtaja Katriina Partanen Pro Kala ry:stä.


<<<

Hartwall Oy Ab 27.05.2011 kello 10.48
Heineken antaa yleisön suunnitella Flow Festivalin Open Source Stagen ohjelman
Flow Festivalin Heineken Open Source Stagen ohjelmaa ei vielä ole. Ohjelmasta saavat nimittäin päättää festarikävijät alkukesän aikana. Paraikaa kerätään yleisön ehdotuksia esiintyjiksi, ja näiden pohjalta Heineken rakentaa ohjelman festariviikonlopun ajaksi. Festariyleisö on kahdessa viikossa ehdottanut jo yli 2300 erilaista ohjelmanumeroa.

Heineken haluaa tarjota Flow Festivalin kävijöille juuri sellaista ohjelmaa, mitä yleisö itse haluaa. Siksi ohjelman rakentaa yleisö itse. Heineken Open Source Stagen ohjelman rakentaminen perustuu avoimen lähdekoodin ideaan ja Facebook-tykkäämiseen.

Ideoita ja ehdotuksia esiintyjiksi kerätään paraikaa Flow Festivalin nettisivuilla osoitteessa www.flowfestival.com/oss/. Ennenkuulumattomia ja poikkitaiteellisia ehdotuksia tervehditään ilolla. Samassa osoitteessa voi myös antaa tukensa jo ehdotetulle ohjelmalle. Heineken valitsee suosituimpien ehdotusten joukosta sopivimmat ja hoitaa järjestelyt. Äänestäjien ei tarvitse kuin tykkäillä ja kommentoida.

Mukana kuvioissa häärii DJ Fiskars, joka nostaa pramille erityisen hyviksi havaittuja ehdotuksia yhä useampien festarikävijöiden puntaroitaviksi. DJ Fiskars myös ruokkii keskustelua Open Source Stagen ohjelmistosta.

Festariyleisö on innostunut mahdollisuudesta vaikuttaa konkreettisesti festariantiin, ja kahden ensimmäisen äänestysviikon aikana ehdotuksia on tullut jo yli 2300. Sisältö vaihtelee laidasta laitaan – Open Source Stagelle on ehdotettu mm. Wannabe Ballerinas -aikuisbalettiryhmää, MC Taakibörstan comebackia ja ”Ateneumin edessä ämpärirumpuja soittavaa äijää”.

Heineken junailee Open Source Stagen ohjelmiston valmiiksi heinäkuussa. Jännitys tiivistyy elokuun alkupäivinä, kun Open Source Stagen lopullinen ohjelma julkaistaan.

Flow Festival on musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaali, joka järjestetään vuosittain elokuussa Helsingin Suvilahdessa. Vuonna 2011 Flow valtaa Suvilahden 12.–14. elokuuta. Flow Festivalin esiintyjäkaarti on valikoima kiinnostavimpia kotimaisia ja ulkomaisia esiintyjiä indie-rockista soulin, jazzin ja maailmanmusiikin kautta tuoreimpiin klubisoundeihin.


<<<

WSOYpro 27.05.2011 kello 10.41
Uskollisuutta on vaikea ostaa
Arvovaltaisten kansainvälisten tutkimusten mukaan enemmän kuin kuusi kymmenestä yrityskaupasta osoittautuu virheeksi.

Epäonnistumisissa hukataan omistajien rahaa – tuhansia miljardeja vuodessa. Syitä lienee loputtomiin. On kuitenkin ilmeistä, että yrityskauppoja valmistellessa muun muassa yrityskulttuurien erilaisuuden ymmärtäminen sekä työntekijöiden ja asiakkaiden reaktioiden arvioiminen jää vähäiseksi. Ongelma ei ole, etteikö uskollisuutta ja brandia miellettäisi vaikeiksi asioiksi ostaa. Ongelma on, että niiden pohtimiseen käytetään verrattain vähän aikaa ja vaivaa.

Timo Everin kirja Brandi yrityskaupassa tuo aineettoman arvon luomisen, kulttuurien ymmärtämisen ja brandin arvonmäärityksen osaksi yrityskauppojen prosessia. Asiaa käsitellään sekä helppolukuisen teorian että mielenkiintoisten esimerkkien kautta.

Kirjoittaja Timo Everi on yksi maan arvostetuimpia markkinoinnin ammattilaisia. Teos pohjautuu Everin akateemiseen lopputyöhön Brand Management and Creative Leadership in Mergers and Acquisitions. Kirjan kuvat ovat Yhdysvalloissa merkittävää uraa luovan Markku Lähdesmäen Suomalaista romantiikkaa -valokuvasarjasta.

<<<

Naantalin Matkailu Oy 27.05.2011 kello 09.56
Puisia minihuoneita näytteillä kesän ajan Cafe Amandiksessa Naantalissa
Cafe Amandiksessa, Naantalin vierassatamassa, os. Nunnakatu 5, on kesän ajan esillä Naantalilaisen Merja Lintulan pienoishuoneita.

Merja Lintula on sisustanut puisia laatikoita erilaisiksi huoneiksi. Yksi huone on kesävieraiden vierashuone, toisessa Elizabetta-rouva seurustelee vieraidensa kanssa ja kolmannessa puuseppä tekee huonekaluja, huvimajaan vetäydytään auringon porottaessa liian kuumasti tai nauttimaan iltateet, vanha avainkaappi on kirjastohuone.

Pienoishuoneet ovat 1:12 ja niissä on ostettujen tavaroiden lisäksi itse tehtyjä kukkia kasvihuoneessa, hedelmiä ja kasviksia, punottuja huonekaluja huvimajassa, puusepänverstaan puutyöt ym.

Nukkekotiharrastus on keräilyä, kädentaitoja, sisustusta, kierrätystä sekä mielikuvitusta.

<<<
Tikkurila Oyj 27.05.2011 kello 08.35
Helpotusta omakotirakentajalle: kivirouhepinta purkista

Keittiön puolella on jo kauan tiedetty, ettei ihan kaikkea tarvitse tehdä alusta loppuun itse omin käsin. Sama trendi on nähtävissä rakentamisessa. Sekä omakotirakentajat että ammattilaiset käyttävät pidemmälle jalostettuja tuotteita, jotka helpottavat ja nopeuttavat rakentamista. Luonnonkivipintakin löytyy suoraan purkista.

Jokainen rakentaja ja remontoija tietää säästävänsä rahaa aina, kun voi tehdä työn itse. Kustannussäästöjen lisäksi moni kokee itse tekemisen muutenkin mielekkääksi. Myös materiaalitoimittajat ovat huomanneet tämän.

– Sekä kuluttajat että ammattilaiset valitsevat tänä päivänä mieluusti valmiimmat tuotteet ja menetelmät, sanoo julkisivutuotteiden tuotepäällikkö Kaarle Luukkainen Tikkurila Oyj:stä.

Tarjolla on esimerkiksi tehtaalla viimeistelyä vaille valmiiksi maalattua paneelia, joka säästää useamman tunnin ulkomaalausvaiheessa. Myös sokkelin päällystämiseen kivirouheella on tarjolla tuote, joka helpottaa rakentamista.

– Luonnonkivirouhepinnoite on hyvä vaihtoehto sokkeliin, eikä seinänkään pinnoittaminen kivirouheella ihan välttämättä vaadi ammattilaisen palkkaamista.

Myös talon yksityiskohtiin tai esimerkiksi pilareihin saadaan kivipinta helpommin päällystämällä ne luonnonkivirouhepinnoitteella.

Tekemällä oppii - aloita kuitenkin huomaamattomasta kohdasta

Kivipinnoitetta voidaan käyttää betonirakenteiden sekä sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen rakenteiden pinnoittamiseen. Epätasainen betonipinta tai esimerkiksi harkkopinta vaatii ylitasoittamista, jolloin voi olla syytä turvautua ammattilaisen apuun. Lisäksi alusta täytyy pohjamaalata, sillä pinnoite on hieman läpikuultavaa. Varsinainen pinnoitustyö on helpompaa.

– Otetaan valmista massaa, jota levitetään teräslastalla sokkeliin tai seinäpintaan. Lastaa vedetään pinnoitetta myöten loivasti ja tasaisesti, jolloin massan paksuudeksi jää noin kaksi millimetriä. Lopputuloksena on sileä ja kestävä kivipinnoite.

Mikäli käyttää luonnonkivirouhepinnoitetta ensimmäistä kertaa, kannattaa sokkelin pinnoitus aloittaa huomaamattomasta kohdasta kuten rakennuksen takanurkasta. Julkisivun pinnoittaminen vaatikin jo hieman kokemusta.

– Julkisivuseinänkin osaa pinnoittaa itse, kun on sokkelin verran kokemusta takana. Vaikeuksia voi tulla ennemminkin ylitasoitushommissa, muistuttaa Luukkainen.

Luonnonkivipintaan laajat värivalikoimat

Pinnoitustyö kannattaa suunnitella niin, että yhtenäiset pinnat tehdään keskeytyksittä. Mikäli pinta jää epätasaiseksi, käsittelyn voi toistaa.

– Itse asiassa suurille yhtenäisille pinnoille suositellaan kahden kerran käsittelyä tasaisen lopputuloksen takaamiseksi. Samalla lailla voidaan korjata myös sokkelin pinnoituksessa mahdollisesti tulleet virheet eli toinen kerros vain päälle, sanoo Luukkainen.

Sokkelia ja seiniä ei ole mahdollista päällystää ihan minkä värisellä kivipinnoitteella tahansa, mutta valinnanvaraa löytyy neljästä vakioväristä ja kivipinnoitteen ulkovärikartasta.

– Kivirouheiden värit tulevat Suomen maaperästä eli harmaasta tai punaisesta graniitista, valkoisesta kalkkikivestä tai mustasta gabrosta. Harmaasta ja vaaleasta vakioväristä saadaan sävytettyä 25 ulkovärikartan mukaista väriä, kertoo Luukkainen.


<<<

Hoi lomailija, nämä vaarat vaanivat mökilläsi
Suurin osa meistä suomalaisista suuntaa taas tänä kesänä mökilleen lomailemaan. Mökkiloma sujuu ongelmitta, kun pitää mielessä, että luonnon helmassa piilee myös muutamia riskejä. Oma toiminta sekä paloturvallisuus ovat ainakin sellaisia asioita, joiden merkitystä ei kannata väheksyä.

Ihanaa: kesä, aurinko, kärpäset, ranta ja mökki! Huolettomuus valtaa mielen, kun auto kurvaa mökin pihaan. Nyt heitetään mökkivaatteet niskaan, laitetaan heinä suuhun ja suunnataan lepotuoliin lorvimaan. Mökin räystäs pitäisi tosin korjata ja ehkä myös huussin ovia uusia… Eivätköhän ne pikkuhommat hoidu jossakin välissä!

– Lähtökohta tietysti on, että mökillä on kiva rentoutua ja lomailla, mutta mökkielämään liittyy myös riskejä. Erityisesti, kun ollaan huolettomasti ja tehdään pieniä remonttihommia, joita ei oteta aina riittävän vakavasti turvallisuutta ajatellen, toteaa Tapiolan kotivakuutusten kehityspäällikkö Matias Ruponen.

Mökeillä moni tekee sellaisia puhdetöitä, joita kotioloissa ei yleensä tehdä, ja suurin osa töistä saattaakin tulla eteen mökkeillessä ensi kertaa. Harva meistä on esimerkiksi korjannut laituria monia kertoja elämänsä aikana.

– Mökillä unohtuu helposti suojavarustuksen käyttäminen, koska nikkarointitöitä ei oteta niin vakavasti. Alkoholikin on huono yhdistelmä työvälineiden, kuten esimerkiksi moottorisahan kanssa. Eli tuttu virsi ”ensin työ, sitten huvi” on hyvä pitää kesälläkin mielessä.

Osaatko käsitellä tulta?

Yksi iso riskitekijä mökillä on paloturvallisuus. Palohälyttimien toiminta pitää tarkastaa säännöllisesti, ja erityisesti talven jälkeen niiden patterit ovat saattaneet tyhjentyä itsekseen. Tulen käsittelykään ei ole enää kaikille suomalaisille järin tuttua, koska kodeissa tulta ei enää tarvita lämmittämiseen entisaikojen tapaan.

– Takkaa ja saunaa on lämmitettävä varsinkin talven jälkeen varovasti, ja pellit ja luukut pitää muistaa avata. Tuhkat pitää tyhjentää kannelliseen peltiastiaan ja sijoittaa se palamattomalle alustalle niin, etteivät lapset tai eläimet pääse sitä kaatamaan, Ruponen neuvoo.

Mökki on monelle lomalaiselle kesällä ”tukikohta”, josta tehdään reissuja kesätapahtumiin tai sukulaisten luo. Vähintäänkin kylillä käydään ruokaostoksilla ja tervehtimässä tuttuja. Ruponen muistuttaa ulko-oven lukitsemisesta lähtiessä.

– Useinhan ovet pidetään mökillä auki, mutta ne kannattaa lukita pois lähtiessä. Avainta ei kannata säilyttää maton alla, sillä jos paikan tietävät tutut, niin aivan varmasti avaimen löytävät sieltä myös varkaat.

Tsemppaa tänä kesänä vesillä

Nyt on mökkipitäjällä käyty ja kyläkaupasta haettu kassikaupalla täydennystä jääkaappiin. Mutta hetkinen, mikäs tuo kummallinen jääkaapista tuleva surruttava ääni on?

– Mökille ei kannata viedä kaikkia kaupunkiasunnosta vanhaksi jääneitä sähkölaitteita, kuten jääkaappia, pakastinta tai televisiota. Sähkölaite on aina paloturvallisuusriski ja varsinkin sellaisessa paikassa, jossa vietetään aikaa satunnaisesti. Lisäksi vanhat laitteet ovat todellisia energiasyöppöjä, joten investointi uusiin maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin. Eikä poissa ollessa kannata jättää turhia töpseleitä seinään, kuten kahvinkeittimen tai paahtimen.

Kaikesta huolimatta Ruponen vakuuttaa, että mökillä ei ole sen vaarallisempaa kuin muuallakaan, kunhan ei jätä aivoja kaupunkiin ennen mökille lähtöä. Jatkuvasti parantamisen varaa kuitenkin on.

– Veneily ja alkoholi on aina huono yhdistelmä. Toivoisin, että tänä kesänä ihmiset kiinnittäisivät siihen entistä enemmän huomiota, että veneilemään lähdetään veneilykunnossa, Ruponen toteaa.


<<<

Vattenfall Oy 26.05.2011 kello 09.12
Energiatehokkuuskisassa vaihdetaan kesävaihteelle - huippu-urheilija takaa-ajoasemissa
Kesän tullen kotona on hyvä tarkastaa paljon käytössä olevien sähkölaitteiden kunto: sulattaa ja siivota pakastin sekä puhdistaa ja säätää ilmanvaihtolaitteet. Samanlaisia toimenpiteitä on luvassa myös Vuoden energiaperhe 2011 –kilpailijoiden kodeissa nyt, kun talvesta on selvitty.

Energiaperheen tittelistä kilpailevat artisti Laura Voutilainen, ravintoloitsija Maija Silvennoinen ja urheiluvaikuttaja Toni Nieminen ovat päässeet kisataipaleellaan jo tositoimiin. Vuoden alussa startannut kisa on sujunut kilpailijoilta hyvin vaihtelevissa merkeissä.

- Lauran ja Maijan luona on keskitytty talvella erityisesti lämmitysasioihin. Tonilla puolestaan on energiaa kuluttava harrastus eli hevoset. Olemmekin pureutuneet etenkin tallin energiankulutukseen, kertoo Vattenfallin energia-asiantuntija Airi Laakkonen.

Maija Silvennoisen kodissa on kiskaistu komea etumatka ja säästöä edelliseen vuoteen verrattuna on kertynyt jo 28 prosenttia. Merkittävin säästö on tullut lämmityksestä.

- Sähkölämmitys oli mennyt päälle vaikka talossa pitäisi olla öljylämmitys. Maijan luottoputkimies korjasi asian, ja johan alkoi kulutus pudota!

Laura Voutilaisen perheessä ei olla päästy aivan Maijan säästölukemiin asti, mutta parin prosentin kertymä on jo saavutettu. Huomiota on kiinnitetty erityisesti valaistukseen sekä paljon sähköä kuluttaviin laitteisiin, kuten esimerkiksi höyrykaappiin ja porealtaaseen.

Pitkiä työpäiviä tallissa

Toni Niemisen kodissa säästöprosentit ovat vielä nollilla. Kulutusta tulee todella paljon tallin puolelta, sillä esimerkiksi hevosten pesemiseen kuluu paljon energiaa. Niemisillä selvitellään nyt energia-asiantuntijoiden johdolla muun muassa mahdollisuuksia tehostaa lämmön talteenottoa.

- Hevosmäärä kolminkertaistui syksyllä ja se tietysti vaikuttaa osaltaan meidän perheen kisaan. Ja nyt kun päivät ovat pidempiä, töitäkin pusketaan pidempään, jolloin valot palavat tallissa ja energiaa kuluu, Toni Nieminen kertoo.

Kankeasta alusta huolimatta Niemisen perhe on huomannut, että säästöä syntyy hyvin pienistä, arkipäiväisistä asioista. Kotona on opeteltu räpsyttelemään ylimääräisiä valoja sammuksiin ja tutkittu pyykkikoneen pesuohjelmien kulutusta.

- Kesän aikana voidaan toivottavasti nipistää kulutusta ja saada tulosta näkyviin. Täyttä nollaa näyttävät säästöprosentit eivät tunnu kovin hyvältä. Kai se niin on, ettei leikkimielistä kilpailua ole olemassakaan, kun on kyse entisestä kilpaurheilijasta, Nieminen nauraa.

Faktaa: Energiasäästökodin kevätsiivous
- Kesällä jääkaappi ja pakastin ovat entistä kovemmassa käytössä. Tarkista niiden kunto ja siivoa ne sekä sisältä että ulkoa. Pakastimen voi myös sulattaa.
- Huolehdi, ettei aurinko porota suoraan jääkaapin tai pakastimen kylkeen. Kylmälaitteet kuluttavat enemmän energiaa, jos niiden ympäristön lämpötila nousee korkealle.
- Paahtaako aurinko kodin pieneksi saunaksi? Verhojen vetäminen eteen ja sälekaihtimien sulkeminen on energiatehokkaampi viilennyskeino kuin jäähdytyslaitteiden käyttäminen.
- Kesä on hyvää aikaa tarkistaa myös ilmanvaihtolaitteiden kunto ja huoltaa ne valmiiksi talvea varten.

Vattenfallin järjestämä Vuoden energiaperhe –kilpailu kestää tämän vuoden loppuun asti. Kilpailemassa ovat urheiluvaikuttaja Toni Nieminen, keittiömestari ja ravintoloitsija Maija Silvennoinen sekä artisti Laura Voutilainen. Kilpailijoille on asetettu kahdeksan prosentin säästötavoite. Kisan etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa www.energiaperhe.fi, jossa ovat myös kilpailijoiden omat blogit.
Kisa löytyy myös Facebookista: www.facebook.com/Vattenfallsuomi


<<<

VR-Yhtymä Oy 25.05.2011 kello 12.03
Elämyksiä arkeen: Eläkeläisistä on tullut vaativia matkustajia

Aikuiset ja erityisesti hieman jo ikääntyneemmät aikuiset matkustavat nykyään enemmän. Eläkeiän tietämillä alkaa olla jo mukavasti aikaa tehdä itselleen mieluisia asioita. Arkeen haetaan pieniä mukavia elämyksiä, jotka usein löytyvät matkan takaa.

Matkustusinto näyttää kasvaneen kaikissa ikäluokissa, ja erityisesti seniori-ikää lähestyvien ryhmässä. Tästä kertoo tilastojen lisäksi se, että 55–64-vuotiaisiin panostetaan matkailumarkkinoinnissakin aikaisempaa enemmän.

– On totta, että sekä seniorit ja tulevat seniorit ovat tärkeä kohderyhmä meillekin. Heillä on aikaa ja intoa matkustaa ja vähän hemmotellakin itseään, sanoo asiakkuuspäällikkö Marit Saarinen Viking Linelta.

Oma auto jätetään mieluusti kotiin, sillä julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen koetaan helpoksi ja mukavaksi. Parkkipaikan etsiminen ei innosta tai kyyti valitaan turvallisuuden perusteella.

– Monelta saattaisi jäädä matka kokonaan tekemättä ilman julkisia kyytejä. Juna ja bussi tuovat tämän ikäluokan matkustajat usein laivalle, kertoo seniorimatkustajiin erikoistunut Saarinen.

Isovanhemmat matkustavat aktiivisesti

Asiakashaastattelujen perusteella tiedetään, että esimerkiksi lastenlasten luokse toiselle paikkakunnalle matkustaminen lisää isovanhempien matkustamista jonkin verran.

– Myös mökkimatkoja tehdään aiempaa enemmän muilla välineillä kuin omalla autolla. Tämä vähän yllätti meidät, kertoo palvelun kehityspäällikkö Anu-Riikka Aalto VR:ltä.

Nykyajan aktiiviset seniorit tekevät myös paljon matkoja teatteriin, konserttiin ja muun kulttuurin pariin. Matkaan lähdetään pariskunnittain tai ryhmissä.

– Tälle ikäryhmälle on tärkeätä matkustaa leppoisasti. Matkalla halutaan viihtyä ja ottaa vaikka lasi viiniä ennen konserttiin menemistä. Myös jaloittelumahdollisuus koetaan tärkeänä.

Omalla autolla matkustettaessa voi tietenkin pysähtyä virkistäytymään aina halutessaan. Toisaalta junassa on se hyvä puoli, että matka jatkuu, vaikka itse istuisi tauolla. Kulkupelin valintaan vaikuttaa myös aikataulu ja se, millä pääsee riittävän lähelle määränpäätään.

Kasvavan kiinnostuksen kohde Pietari

Paitsi että seniori-ikää lähestyvät matkustavat tottuneesti, he ovat myös jo sitä ikäluokkaa, joka osaa käyttää internetiä. Netin kautta tehdyt matkavaraukset lisääntyvät vuosittain myös tässä ikäryhmässä.

– Lippuja on toki saatavilla monista eri paikoista, mutta verkkopalveluita kehitetään jatkuvasti. Niitä pitää voida käyttää helposti myös kotona, kertoo Aalto.

Laivojen päivävuoroilla nähdään usein varttuneempaa väkeä: Tallinna ja Tukholma ovat tuttuja kaupunkeja. Nyt odotellaankin uudenlaista matkustusbuumia, kun aktiiviset seniorit löytävät Pietarin.

– Uskon, että hieman varttuneemmat kiinnostuvat Pietarin kulttuuritarjonnasta entistä enemmän nyt, kun matka-aika on vain kolme ja puoli tuntia, sanoo Anu-Riikka Aalto VR:ltä.

<<<

Tampereen Työväen Teatteri 25.05.2011 kello 11.51
TTT:n ekologinen jalanjälki pienenee - Ekoteatteri puolitti sekajätteen määrän ja pienensi lämmönkulutusta liki 10%
Tampereen Työväen Teatterissa meneillään oleva ekoteatteri-projekti tuottaa tulosta. Projektin myötä sekajätteen määrä on teatterissa pudonnut puoleen. Vuonna 2009 sekajätettä kertyi noin 42 tonnia, vuonna 2010 vain reilut 17 tonnia. Sääkorjattu lämmönkulutus on pienentynyt vuodessa 9,4 % ja oli kaikkiaan 2 012 megawattituntia vuonna 2010.

Suurin yksittäinen tekijä sekajätteen vähenemisessä on lavasteiden purkumateriaalin lajittelussa tehdyt parannukset. Lavastusmateriaalista suurin osa lajitellaan nykyisin rakennusjätteeksi. Jätteenkäsittelylaitoksessa tällainen jäte voidaan ottaa osin hyötykäyttöön. Myös muualla teatterissa, kuten ravintolassa ja henkilökunnan tiloissa, tehty jätteenlajittelu on vähentänyt sekajätteen määrää noin 8 tonnilla.

Lämmönkulutusta on pienennetty vähentämällä kesäaikaista lämmitystä ja säätämällä ilmastointia. Myös kiinteistössä tehdyt energiansäästöön tähtäävät remontit, kuten patteriventtiilien uusiminen, ovat vähentäneet kulutusta. Teatterin kokonaislämmönkulutus on teatterissa kaikkiaan hyvällä tasolla vastaaviin kiinteistöihin verrattuna.

Seuraavia kehityskohteita ovat vedenkulutuksen vähentäminen sekä valaistuksen energiansäästöratkaisujen kartoitus.

Tampereen Työväen Teatteri aloitti Ekoteatteri-projektin vuonna 2009, ensimmäisenä teatterina Suomessa. Tavoitteena on pienentää teatterin ekologista jalanjälkeä. Useita vuosia kestävä projekti tähtää ympäristöstandardin ISO14001 kriteereiden täyttämiseen. Projektia kordinoi Taini Rajala Ympäristötoimisto Ekotaista.


<<<

Tikkurila Oyj 25.05.2011 kello 09.31
Näin onnistut ulkomaalauksessa

Kevät ja kesä ovat parhaita aikoja ulkona maalaukseen, oli kyseessä sitten omakotitalo, mökki tai terassikalusto. Suunnittelu ja esikäsittely ovat hyvän lopputuloksen kannalta tärkeimmät asiat, unohtamatta oikean maalin valintaa.

”Pensseli käteen, maalipurkki auki ja maalaamaan!” Vaikka puutalon maalaus onkin lähes näin helppoa, kannattaa silti huomioida muutamia asioita, jotta uudesta maalipinnasta saa iloa silmälle vuosikausiksi.

– Tärkeintä maalauksessa on valita kyseiseen pintaan sopiva maali, esikäsitellä maalattava pinta, hankkia oikeat työvälineet sekä maalata sopivalla säällä, ohjeistaa Tikkurilan ulkomaalituotteiden tuotepäällikkö Hanna Salonen.

Miten valitaan oikea maali?

Oikean maalin valitsemiseen on syytä käyttää tovi, koska maaleja löytyy hyllyiltä vino pino. Uutta pintaa maalatessa maalin voi valita omien mieltymystensä mukaan: joko vesiohenteista akrylaatti- tai öljymaalia. Vaihtoehtona on myös kuullote, joka jättää puun luonnollisemmin näkyviin. Rajoituksia tulee huoltomaalauksen kohdalla.

– Kun maalataan vanhan maalipinnan päälle, valitaan samaa maalia kuin aiemmin on käytetty. Tosin öljymaalipinnan päälle voi maalata myös vesiohenteisella maalilla. Jos maalit ovat keskenään epäsopivia, saattaa maali alkaa pian halkeilla ja irtoilla.

Mikäli haluaa vaihtaa talonsa värin kokonaan toiseksi, on ensin varmistettava kunnan rakennusvalvonnasta, onko alueen kaavoituksessa määrätty talolle väri.

– Näkyvä värinvaihdos vaatii yleensä kaksi maalikerrosta, jotta pinnasta tulee tasainen ja yksivärinen, Salonen kertoo.

Samalla talomaalilla voi maalata myös esimerkiksi pihan aidat, portinpielet ja muut puuosat. Tosin niillekin löytyy omat erikoistuotteensa.

– Koska öljypohjainen maali on pinnaltaan kovempaa, se kestää ikkunanpielissä sekä ovissa paremmin. Terassille ja ulkokalusteille taas suositellaan puuhun imeytettäviä öljyjä.

Puupintojen ulkomaalauksessa sivellin on paras työväline, koska siveltimellä maalin saa imeytymään parhaiten huokoiseen materiaaliin. Jos haluaa käyttää maaliruiskua, suositellaan viimeistely silloinkin tehtäväksi siveltimellä.

– Työvälineisiin kannattaa panostaa, sillä laatu on tärkeä tekijä hyvässä lopputuloksessa. Hyvä sivellin kestää, kun halvasta siveltimestä saattaa irrota karvoja hyvinkin nopeasti, Salonen toteaa.

Älä laiskottele esivalmistelussa

Maalaushommiin ei voi ryhtyä suin päin, vaan maalattava pinta on ensin esikäsiteltävä. Se onkin koko työn tärkein vaihe. Jos esivalmistelutyössä luistaa, voi myöhemmin koitua ongelmia ja maalipinta irrota.

– Likaista tai rikkinäistä pintaa on turha maalata, joten ennen urakkaa kaikki lika, kuten noki, siitepöly ja vanha irtoava maali on puhdistettava pois. Lahot tai huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin ja mahdolliset homepilkut pestään pois.

Maalausilma selviää sääennusteesta

Sääennuste määrää sopivan maalausajankohdan. Tärkeintä on muistaa, että maalattavan pinnan täytyy olla täysin kuiva. Ilmankosteuden pitäisi olla alle 80 prosenttia. Sen voi varmistaa Ilmatieteenlaitoksen nettisivuilla olevasta taulukosta, josta selviää oman paikkakunnan ilmankosteus.

– Jos maalauspäivänä on tiedossa tihkusadetta, kannattaa urakkaa siirtää aurinkoisiin päiviin. Mutta suora kuuma auringonpaahdekaan ei ole hyvä, koska silloin on vaarana maalipinnan kupruilu.


<<<

Jatunin tarha 25.05.2011 kello 08.58
Edessä vähäsääskinen kesä

Enontekiöläinen kylä- ja kulttuuriyhdistys Jatunin Tarha ry ennustaa vähäsääskistä alkukesää miltei koko Suomeen, loppukesästä sääsket kuitenkin lisääntyvät.

Kuiva kevät estää sääskien tulon, vaikka munavarastot ovat hyvässä jamassa. Sateet vaikuttavat kuitenkin sääskimääriin. Kesän aikana sääsket vaivaavat eniten Itä-Suomea. Alkukesästä pahin alue on Etelä-Suomi ja siellä lähinnä rannikkoalue.
Tampereen pohjoispuolinen alue ja Keski-Suomi jäävät koko kesän ajaksi aika rauhalliseksi alueeksi sääskien suhteen. Koskenpään alueelle Keski-Suomeen Jatunin Tarha ennustaa miltei sääsketöntä kesää. Länsirannikolla ja Oulun seudulle tulee aika runsassääskinen kesä.

Lappiin sääskiä ei aikaisempiin vuosiin verrattuna saada kiusaksi asti. Tosin Etelä-Lappiin ja Länsi-Lappiin sääskiä tulee kohtuullisen runsaasti kesäkuun puolivälin tienoilla, myös Meri – Lappi on kohtuullisen sääskinen alue. Sääskitilanne rauhoittuu heinäkuun puoliväliin mennessä, loppukesästä ne lisääntyvät.

Käsivarren aluetta ja Ylä-Lappia sääsket eivät juuri vaivaa.
Mikäli alkukesä on runsassateinen, tilanne voi muuttua, mutta kokonaisuutena sääskikesästä tulee rauhallinen. Ainoa alue, missä voidaan olla lähes ilman sääskiä, on Tunturi - Lapin alue Käsivarressa.

Pieniä vinkkejä

Hyttysiä houkuttelevat pistelemään muun muassa korkea kolesteroli, virtsahapon tuoksu, raskaan hengityksen mukanaan tuoma hiilidioksidin tuoksu ja raskaana olevat naiset.
Pitkään kokemukseen pohjautuen Jatunin Tarha suosittelee sääskien karkotukseen pientä tilkkaa juoksevaa tervaa sääskiöljyn sekaan.

Lapissa on käytetty perinteisesti sääskisuojana pikiöljyä, mutta nykyään sitä on vaikea saada. Jatunin Tarhassa ei kannateta sääskien suojelua, vaan kaikkien tulisi suojautua noita verenhimoisia syöpäläisiä vastaan kaikin mahdollisin keinoin.

Näin syntyy sääskiennuste

Jatunin Tarha otti yhdeksän vuotta sitten tehtäväkseen julkiset sääskiennusteet, kun Oulun yliopiston dosentti Juhani Itämies epäonnistui pahasti useana vuotena ennusteissaan. Jatunin Tarha pitää Itämiehen antamia varovaisia ennusteita varsin luotettavina. Yhdistyksen tekemät ennusteet ovat olleet kaikkina edellisenä kesänä erittäin luotettavat ja tarkat. Erilaisista mittauksista ja tutkimuksista saatua laajaa havaintomateriaalia on sovellettu vuosisataisiin perinnetietoihin ja saatu näin luotettavia tietoja sääskiesiintymistä.

<<<

Viestintävirasto 24.05.2011 kello 10.06
Puhelinnumeron siirtoon lisää joustavuutta

Puhelinnumeron voi 25.5.2011 alkaen siirtää toiselle teleyritykselle myös kesken määräaikaisen liittymäsopimuksen. Tähän asti numeron on voinut siirtää vasta määräaikaisen sopimuksen päätyttyä. Toistaiseksi voimassa olevissa liittymäsopimuksissa numeron on voinut siirtää helposti teleyritykseltä toiselle jo useamman vuoden ajan.

Vanhaan sopimukseen liittyvät kuukausimaksut on siirtomahdollisuudesta huolimatta maksettava määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti. Ennen numeronsiirtoa kannattaakin aina tarkistaa, milloin määräaikaisuus päättyy, mitä maksuja siihen liittyy ja vasta sen jälkeen arvioida, milloin siirto kannattaa tehdä.

Muutos liittyy viestintämarkkinalain muutokseen, ja se koskee sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. Muutos lisää numeron siirron joustavuutta ja edistää kilpailua viestintämarkkinoilla.

Ohjeita numeron siirtämiseen

Viestintävirasto on julkaissut internetsivuillaan ohjeita puhelinnumeron siirtämiseen. Se sisältää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä kaikille niille, jotka haluavat vaihtaa teleyritystä, mutta säilyttää vanhan numeronsa. Ohjeet on jaettu liittymätyypeittäin määräaikaisiin, toistaiseksi voimassa oleviin ja pre-paid-liittymiin, ja se on osoitteessa:

http://www.viestintavirasto.fi/index/puhelin/pu...irtamiseen.html


<<<
Suomen Akatemia 24.05.2011 kello 08.58
Älä syö minua, olen pilaantunut!

Miltä kuulostaisi mahdollisuus mitata verensokeriarvot tai veren tulehdusarvot kotona? Tai auttaisiko arjessa enemmän elintarvikepakkaus, joka varoittaa, kun ruoka on pilaantunut? Muutaman vuoden kuluttua tämä saattaa olla mahdollista.

Suomen Akatemian funktionaalisten materiaalien huippuyksikkö tutkii tällä hetkellä älypaperia, jonka avulla esimerkiksi veriarvojen mittaukset voitaisiin hoitaa omin avuin ilman käyntiä lääkärin pakeilla.

- Haluamme tuottaa älykkäitä paperialustoja, joita voitaisiin käyttää apuna esimerkiksi diagnostiikassa. Luonnonkuitupohjaiset tuotteet eli paperi ja kartonkihan ovat jo nyt osa arkipäiväämme. Nyt niistä vain tehdään entistä älykkäämpiä, selvittää huippuyksikön johtaja, professori Ronald Österbacka.

Huippuyksikkö ei ole kehittämässä taikapaperia, joka itsessään hoitaisi mittaukset. Sen sijaan nyt on löydetty keino painaa sähköisiä piirejä suoraan paperin päälle. Painotekniikka mahdollistaa halpojen sähköisten sensoreiden ja indikaattoreiden rakentamisen paperille, mikä puolestaan tekee mittaukset mahdollisiksi.

- Ideana on, että esimerkiksi verensokerimittarin kaltainen laite lukisi paperilta tulevat sähköiset signaalit. Laite voisi jättää vaikkapa verensokerilukemat muistiin tai jopa lähettää ne suoraan lääkärille.

Älyvaate lämmittää

Älypapereita ei kannata odottaa arkikäyttöön aivan vielä. Professori Ronald Österbacka arvelee, että ensimmäiset älypaperituotteet ilmestyvät markkinoille 5-10 vuoden kuluttua. Sitä ennen tarvitaan vielä lisätutkimusten lisäksi tuotekehitystä, jotta teknologia pystytään siirtämään tavalliseen arkeen.

- Ensimmäiset älytuotteet ovat varmaankin hyvin yksinkertaisia indikaattoreita, jotka esimerkiksi kertovat, onko pakkauksessa oleva ruoka pilaantunut. Nyt jo markkinoilla on älykkäitä lääkepakkauksia, jotka ilmoittavat, milloin lääkettä on viimeksi otettu, ja kysyvät myös potilaan vointia.

Älytekniikkaa voitaisiin käyttää myös vaateteollisuudessa.
- Sähköisiä piirejä pystytään painamaan paperin lisäksi myös kuitujen päälle. Älyvaate voisi mitata ihmiskehon lämpötilaa ja tarvittaessa lämmittää sähköllä, Österbacka suunnittelee.

Tieteiselokuvalta kuulostava älytekniikka ei ole Suomen erikoisosaamista, sillä samantyyppistä tutkimusta tehdään myös muissa maissa. Erona on kuitenkin se, että muualla sähköisiä piirejä painetaan pääsääntöisesti muovin päälle, mutta Suomessa keskitytään luonnonkuituihin.

- Me valitsimme alustaksi paperin, sillä meidän mielestämme se sopii hyvin Suomen teollisuusmaailmaan. Lisäksi se on kierrätettävä materiaali.
Liikenneturva 23.05.2011 kello 10.12
Mopoiluonnettomuuksista voi jäädä pysyviä vammoja

Mopoilukauden alkaminen näkyy paitsi teillä, myös sairaaloissa. Mopoiluonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain noin tuhat mopoilijaa. Miten onnettomuusriskiä voi pienentää?

Lääkärit huolestuivat mopo-onnettomuuksien määrän lisääntymisestä jo muutama vuosi sitten, ja onnettomuuksista tehtiin tutkimusta kuuden vuoden seuranta-ajalta Helsingin Lasten ja nuorten sairaalassa sekä Töölön sairaalassa. Yksiköt ovat vastuussa Uudenmaan vaikeimpien vammojen hoidosta, joten aineisto kattaa yli miljoonan asukkaan populaation.

- Seuranta-aikana mopopotilaiden määrä lisääntyi huomattavasti. Useimmiten onnettomuuteen joutuu nuori poika, mutta tyttöjen osuus on kasvanut jo neljäsosaan potilaista, kertoo lääkäri Silja Kosola, joka tekee töitä pääasiassa lasten ja nuorten parissa.

Onnettomuuksien seuraukset ovat karuja. Yleisimpiä vammoja ovat erilaiset murtumat eli kansankielellä luiden katkeaminen esimerkiksi kyynärvarresta, säärestä tai reidestä. Kolmasosa vammoista on päävammoja, ja myös sisäelinvammoja saadaan jonkun verran.

- Valtaosalla päävamman saaneista on ollut kypärä päässä, mutta meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kypärä ollut tarpeeksi hyvin kiinni.

Kypärä päähän ja housut jalkaan

Kuka mopoiluonnettomuuksiin sitten joutuu? Tilastojen mukaan lähes kaikki henkilövahingot sattuvat 15–17-vuotiaille nuorille. Noin puolet onnettomuuksista sattuu risteyksissä.

- Liikennesääntöjen osaaminen ja mopon hallitseminen ovat hyviä lähtökohtia onnettomuuksien välttämiselle, mutta opittuja tietoja ja taitoja pitäisi myös käyttää liikenteessä, muistuttaa koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

- Myös vanhemmilla on tärkeä rooli. Nuoren kanssa pitäisi keskustella sääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamisesta eikä vain käskeä häntä ajamaan varovasti.

Maltillisen ajamisen lisäksi mopoilijaa suojaavat myös oikeanlaiset varusteet. Kypärä on niistä tärkein, mutta siitäkin on apua vain, jos se on kiinnitetty kunnolla.

- Mopoilijat eivät välttämättä raaski ostaa samanlaisia ajovarusteita kuin motoristit, mutta kyllä siellä usein ajetaan turhan heppoisilla varusteilla. Kypärän lisäksi olisi hyvä käyttää vähintään ajokäsineitä ja –kenkiä, ja jättää lyhythihaiset paidat ja shortsit kotiin.

Toipuminen vie kuukausia

Jos mopoilija joutuu onnettomuuteen, vammoista toipuminen kestää pitkään. Esimerkiksi aivotärähdyksestä toipuminen vie pari viikkoa ja murtumien paraneminen useita kuukausia.

- Murtuman hoitaminen vaatii kipsin tai noin puolella vammoista leikkauksen. Kun kipsin saa pois tai leikatulla jalalla saa alkaa taas kävellä, lihasvoima on vielä heikko 3-4 kuukautta. Esimerkiksi urheilua harrastavilla nuorilla menee kokonainen kausi hukkaan, lääkäri Silja Kosola kertoo.

Murtumat voivat olla vaikeita vammoja, mutta ne eivät ole kuitenkaan pahimmasta päästä. Vaarallisimpia vammoja ovat päävammat.

- Päävammoissa on riski saada aivoruhjeita ja verenvuotoja, joiden seurauksena voi olla halvaus tai pysyvä oppimisvaikeus, Kosola varoittaa.

Faktaa: Näin onnettomuusriskiä voi pienentää

- Liikennesäännöt pitää osata ennen tien päälle lähtemistä ja niitä tulee myös noudattaa.
- Alkoholi ja ajaminen eivät kuulu yhteen. Pienikin määrä alkoholia heikentää sekä mopon hallintaa että harkintakykyä.
- Mopon virittäminen on yksi suurimmista riskeistä. Nopeuden kasvaessa havaintojen tekeminen vaikeutuu ja jarrutusmatkat pitenevät.
- Kunnolliset ajovarusteet suojaavat mopoilijaa. Kypärä on niistä tärkein, mutta myös ajohanskoille ja -kengille on käyttöä. T-paidan ja shortsien sijaan päälle kannattaa pukea pitkät hihat ja lahkeet.
- Kyydittäminen on aina riskialtista hyvänkin kuskin kohdalla, sillä mopo käyttäytyy eri tavalla tuplapainon alla. Jos kaveri kuitenkin otetaan kyytiin, hän tarvitsee samanlaiset varusteet kuin kuljettajakin.
- Vanhempien kannattaa keskustella nuoren mopoilijan kanssa turvallisesta ajamisesta ja esimerkiksi sopia sääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamisesta. Oman äidin tai isän liikennekäyttäytyminen on mopoilijalle tärkeä esimerkki.
<<<

20 touko, 2011 10:52 CET Airbus

Airbus auttaa YK:n Vihreää aaltoa leviämään ympäri maailmaa

Kansainvälinen biodiversiteettipäivä 22.5. korostaa luonnonsuojelun tärkeyttä

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä biodiversiteettipäivää vietetään 22. toukokuuta. Airbus tukee erilaisia hankkeita eri puolilla maailmaa, jotka tukevat päivän sanomaa elämän monimuotoisuuden tärkeydestä.

Airbus tekee töitä biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa innostaakseen nuoria edistämään biodiversiteettiä osallistumalla Vihreään aalto -hankkeeseen. Se pyrkii valistamaan nuoria luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta elämäämme ja tulevaisuuteemme. Biodiversiteettipäivänä osallistujat voivat esimerkiksi istuttaa puun. Tavoitteena on luoda maailman aikavyöhykkeeltä toiselle etenevä vihreän toiminnan aalto.

“Meille Airbusin kaltaisten globaalien yritysten tuki on erittäin tärkeää, kun lisäämme tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden suojelemisen tärkeydestä”, biodiversiteettisopimuksen pääsihteeri Ahmed Djoghlaf sanoo.

”Insinöörit ovat kautta aikojen saaneet inspiraatiota luonnosta, ja edelleen luonto auttaa luomaan uusia ratkaisuja lentämisen tehostamiseksi. Haluamme tukea biologista monimuotoisuutta koskevaa YK:n yleissopimusta sekä Vihreää aaltoa suojellaksemme inspiraatioiden lähdettä. Airbusin T&K-investoinneista 80 prosenttia käytetään vihreän, kestävän ilmailun innovoimiseksi”, Airbusin pääjohtaja Tom Enders sanoo.

Airbus mobilisoi 52 500 työntekijän joukkonsa Vihreän aallon luomiseen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa YK:n kansainvälisen metsien vuoden kunniaksi airbusilaiset lahjoittavat minipuutarhoja paikallisille kouluille. Yhtiö kannustaa myös maailman lentoyhtiöitä osallistumaan hankkeeseen. Muun muassa Emirates, JAT Airways, Singapore Airlines ja Thai Airways International tuovat hanketta esiin materiaaleissaan.

Lisätietoa Vihreästä aallosta ja siihen osallistumisesta löytyy osoitteesta www.greenwave.cbd.int. Tietoa löytyy myös Vihreän aallon Facebook-sivuilta, joilla kävijät voivat jakaa kuviaan ja tarinoitaan. Sivu löytyy hakusanoilla Green Wave.

<<<


20 touko, 2011 09:04 CET Pilgrim Group

Elovena tärkein hyvinvointibrändi suomalaisille

Yliopiston Apteekki hyvinvoinnin palvelubrändien ykkönen

Johtava hyvinvointimedia Terve.fi-sivustot selvitti suomalaisten hyvinvointia ja listasi hyvinvointibrändit. Miten Suomi voi? – Kansallinen Hyvinvointibarometri 2011 -kyselytutkimus toteutettiin huhtikuun aikana useissa verkkomedioissa, ja siihen vastasi kaikkiaan 6670 suomalaista. Heistä naisia oli 5332 ja miehiä 1262. Ensimmäiseksi hyvinvoinnin tuotebrändiksi ylsi Elovena ja parhaaksi hyvinvoinnin palvelubrändiksi rankattiin Yliopiston Apteekki. 

Elovenan jälkeen toiseksi hyvinvoinnin tuotebrändiksi ylsi Lumene ja kolmanneksi Burana. Toiseksi tärkeimmäksi hyvinvoinnin palvelubrändiksi vastaajat valitsivat Terveystalon ja kolmanneksi tärkeimmäksi Mehiläisen.

Vapaissa vastauksissa koskien hyvinvoinnin palvelubrändejä mm. paikalliset uimahallit ja Ladyline tulivat useasti esiin.

- Hyvinvointibrändien järjestys muodostettiin pyytämällä noin 7000 vastannutta suomalaista valitsemaan heille tärkeät brändit listoista. Hyvinvointipalvelubrändien listauksessa selvisi, että paikallisilla palveluntuottajilla on suuri merkitys, kertoo terve.fi-sivustoja julkaisevan Darwin Media Oy:n toimitusjohtaja Mika Nevalainen.

<<<

Hyvinvointibarometri selvittää suomalaisten asenteita hyvinvointiin
 

Suomalaisten hyvinvoinnin tasoa on perinteisesti tutkittu fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Viime aikoina myös henkiseen hyvinvointiin liittyvät ns. onnellisuustutkimukset ovat yleistyneet. Kansallinen hyvinvointibarometri tuo hyvinvoinnin selvityksiin laajemman asenteisiin, elämäntilanteeseen ja elämäntapoihin liittyvän näkökulman.

- Hyvinvointibarometrilla halutaan erityisesti selvittää, miten suomalainen mieltää hyvinvoinnin, mitä se hänelle edustaa, mihin hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota ja mitkä asiat siihen vaikuttavat, Tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n kehitysjohtaja Mikko Ampuja toteaa.

Tutkimusyhtiö 15/30 Research Oy:n kanssa kehitetty Terve.fi-sivustojen Hyvinvointibarometri toteutettiin nyt toista kertaa.

Hyvinvointituotteiden ja –palveluiden TOP 50 ja TOP 10

Hyvinvointibarometri 2011 listasi myös hyvinvointituotteiden TOP 50 –brändit sekä hyvinvointipalveluiden TOP 10 –brändit.
 
Hyvinvointituotteiden TOP 50 –brändit: 

1  Elovena
2  Lumene
3  Burana
4  Nivea
5  Valio Gefilus
6  Panadol
7  Multitabs
8  Gore-Tex
9  Adidas
10  Libresse
11  Nike
12  Vichy Novelle
13  L’Oreal Paris
14  Dermosil
15  Multivita
16 Möller
17 Aqualan
18 Vuokkoset
19 Vichy
20 Puma
21 Halti
22 Tampax
23 Activia
24 Polar
25 Reebok
26 Garnier
27 Berocca
28 Omron
29 Asics
30 Bodyshop
31 Alpro Soya
32 Valio Olo
33 Tunturi
34 Actimel
35 Sebamed
36 E-EPA
37 Becel Pro-Activ
38 Apobase
39 Benecol
40 Devisol
41 Hyvää Päivää
42 Suunto
43 Ceralan
44 Tohtori Tolonen
45 ACO
46 Yosa
47 Eucerin
48 Nutrilett
49 Karhu Sports
50 Profeel

Hyvinvointipalveluiden TOP 10 –brändit:

1 Yliopiston apteekki
2 Terveystalo
3 Mehiläinen
4 Avainapteekit
5 Holiday club
6 Rantasipi
7 Diacor
8 Elixia
9 Motivus
10 CMS Klubit
<<<

Fortum Oyj, Lehdistötiedote, 2011-05-20 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Fortum ja Kurikan kaupunki avasivat Suomen ensimmäiset sähkömopojen latauspisteet Kurikkaan. Latauspisteet on asennettu Kurikan lukion ja Koulutuskeskus Sedun pihalle.

Kummassakin latauspisteessä voi ladata yhtäaikaisesti kolmea ajoneuvoa. Tunnistautuminen ja maksaminen tapahtuu RFID-kortin avulla. Kortteja saa Kurikan kaupungilta.

Latauspisteet avattiin tänään perjantaina 20.5. Kurikan torilla pidetyn sähköajoneuvotapahtuman yhteydessä. Latauspisteiden asennus on osa Kurikan kaupungin sekä Fortumin yhteistyötä, jonka tavoitteena on edesauttaa kuntalaisten siirtymistä sähköiseen liikenteeseen.

Kurikan kaupunki ja Fortum aloittivat keväällä 2010 yhteistyön, jonka tavoitteena on mahdollistaa sähköautojen käyttöönotto Kurikan alueella ja tukea näin osapuolten työtä ympäristön hyväksi. Yhteistyöhankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kurikan seudulle asennettiin viisi sähköautojen latausasemaa. Fortumin ja Kurikan kaupungin yhteistyön taustalla on yhteinen halu olla mukana ensimmäisten joukossa testaamassa sähköön liittyviä uusia innovaatioita.

Fortumin uusien sähköautoihin liittyvien palvelujen ja ratkaisujen tavoitteena on tehdä ympäristömyönteiseen autoiluun siirtyminen mahdollisimman helpoksi. Yhtiö valmistautuu sähköautojen laajamittaiseen käyttöönottoon suunnittelemalla ja toteuttamalla latausverkostoa, maksamista ja testaamalla eri automerkkejä. Fortum tekee tiivistä sähköautoyhteistyötä Espoon, Kurikan ja Tukholman kaupunkien kanssa ja on mukana sähköautojen lataamiseen liittyvässä standardoimistyössä.

Fortumilla on Suomessa 53 ja Ruotsissa 50 julkista sähköautojen latauspistettä. Tarkemmat tiedot latauspisteistä ja Charge & Drive -konseptista löytyy osoitteesta: www.fortum.fi/chargeanddrive. Latauspisteet löytyvät myös mobiilisti iPhonesta, johon voi ladata maksuttoman sovelluksen App Storesta. Sovellus löytyy nimellä charge & drive.


<<<

Turun matkailu - Turku Touring 31.05.2011 kello 09.00
( Kutsu julkaistu: 20.05.2011 kello 10.44 )
Kutsu: Kiss my Turku -kampanja sekä Euroopan kulttuuripääkaupungin kesäkauden anti -mediamatka Turkuun 31.5.2011
Vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki toivottaa tervetulleiksi mediamatkalle Turkuun tiistaina 31.5. Pääkaupunkiseudun toimitukset voivat hyödyntää kuljetusta, joka lähtee Helsingistä aamulla klo 9.00 ja palaa takaisin Helsinkiin turvallisesti illalla. Matkan järjestävät Turku Touring ja Turku 2011 -säätiö.

Mediamatkalla tutuksi tulevat Turku Touringin Kiss my Turku -kampanja, Euroopan kulttuuri-pääkaupungin kesäkauden anti sekä kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan sisältyvä kiinnostava SaunaLab-hanke.

Matka on lähtölaukaus Turku Touringin Kiss my Turku -kampanjalle. Huumorilla maustettu kampanja toteutuu pääasiassa digitaalisissa viestimissä ja sen ytimessä ovat turkulaiset julkisuuden henkilöt, jotka kertovat omasta Turustaan. Suosittelun voimaan luottava kampanja nostaa esille niitä kohteita, joita kampanjan julkisuuden henkilöt pitävät Turun helminä.

Kulttuurin ystäviltä kysytään tänä kesänä Turussa kestävyyttä. Kaupungin ennestäänkin rikasta kulttuuritarjontaa täydentää kulttuuripääkaupunkivuotta varten valmistettu laaja Turku 2011 -ohjelma, johon kesäaikaan sisältyy paljon ainutlaatuisia tapahtumia ja näyttelyitä.

Turun uusi näyttely- ja tapahtumakeskus Logomo on auki joka päivä, lisäksi kaupungissa nähdään kesällä muun muassa sirkusta Aurajoen yllä, värikylpyä Kupittaan puistossa, oopperaa Turun linnassa, taidetta saaristossa sekä Culture 2011 Tall Ships Regatan suuret purjelaivat.

SaunaLabin taidesaunat kutsuvat saunomaan

Turussa nautitaan kesän aikana ainutlaatuisesta mahdollisuudesta saunoa taiteilijoiden suunnittelemissa taidesaunoissa eri puolilla kaupunkia. Saunat rikkovat perinteisen saunarakentamisen traditioita ja tuovat uusia näkökulmia suomalaiseen saunakulttuuriin. Taidesaunoissa voi kokeilla miltä löylyt maistuvat kun sauna on samalla taideteos: läpinäkyvien lasiseinien läpi voi seurata kaupungin vilinää tai alla väreilevää Aurajokea. Saunoa voi myös sadunomaisessa sipulinmallisessa saunassa, jonka äänimaailma muuttuu saunan lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. www.saunalab.fi

Mediamatkaan sisältyy SaunaLab-hankkeen lehdistötilaisuus, jossa TPS-jalkapallojoukkue vihkii yhden saunoista. Kierroksen aikana tutustutaan kaikkiin saunoihin ja vielä illalla ennen kotiin paluuta halukkaat voivat saunoa Ruissalon Saaronniemessä sijaitsevassa Sauna Obscurassa. Sauna Obscura on meren päällä kelluva kameralautta, jossa Ruissalon kesäinen saaristomaisema heijastuu saunan sisäseinille. Sauna Obscura tuottaa ainutkertaista elävää kuvaa saunan sisällä oleville.

Ilmoittautumiset Turku-keikalle ma 23.5. mennessä: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Turkukeikka_6811

Tervetuloa saunomaan ja suutelemaan!


<<<
Talentum Oyj 18.05.2011 kello 13.04
Julkishallintokin eurooppalaistuu - hallinnon oikeudelliset puitteet muuttuvat

Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n toiminta perustuu avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan eurooppalaiseen hallintoon. Mikä on eurooppalaista hallintoa ja mitä nuo laatuvaatimukset siltä edellyttävät?

EU-oikeus vaikuttaa keskeisesti mm. kilpailun valvonnan, median sääntelyn, elinkeinovapauden, ympäristön suojelun ja sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa sekä julkisten palvelujen tuottamisessa. Vastuu sääntelyn toteuttamisesta ja julkisista palveluista on edelleen kansallisilla viranomaisilla. Samalla kansallinen hallinto on aikaisempaa kiinteämmin myös osa eurooppalaista hallintoa.

Kansallisista viranomaisista, eurooppalaisista virastoista ja komiteoista, komission hallintotoiminnasta ja jäsenvaltioiden virkamiesten verkostoista koostuva monitasoinen hallinto tarvitsee kunnolla toimiakseen yhteisiä oikeudellisia perusteita, selkeitä menettelysääntöjä ja laadullisia kriteereitä.

Hyvän hallinnon oikeudelliset vaatimukset kohdistuvat yhtä lailla eurooppalaisiin kuin kansallisiin viranomaisiin. Huomioon on otettava myös ihmisten perustellut odotukset, jotka edellyttävät muun muassa sujuvaa asiointia, toimivaa sääntelyä ja palvelujen saatavuutta. "Hallinto eurooppalaistuu kovaa vauhtia, ja Suomella on siinä paljon annettavaa – erityisesti avoimuuden, vastuullisuuden ja hyvän hallinnon kannalta", toteaa uutuusteoksen Eurooppalainen hallinto-oikeus kirjoittaja Olli Mäenpää.

Kirja antaa yleiskuvan niistä oikeudellisista puitteista, joissa viranomaiset toimivat. Se käsittelee hallintotoimintaan kohdistuvia vaatimuksia erityisesti EU:n lainsäädännön sekä unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uusimman oikeuskäytännön perusteella.

OTT Olli Mäenpää on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori. Hän tutkii viranomaistoiminnan oikeudellisia piirteitä, hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimuksia sekä julkishallintoon liittyviä oikeussuhteita.


<<<

Betsafe 18.05.2011 kello 12.23
Betsafe povaa Taivas varjele -videon katselukertojen määrän nousevan yli kolmeen miljoonaan

Antero Mertarannan hehkutuksesta sämplätty Taivas varjele on noussut hitiksi verkkopalvelu YouTubessa. Vedonlyöntiyhtiö Betsafe on huomannut videon suosion ja kehittänyt vedon Finnish Hockey Mafia -nimeä kantavan tekijän kappaleen ympärille. Kertoimien valossa on todennäköisintä, että katselukertojen määrä kipuaa YouTubessa ennen kesäkuun ensimmäistä päivää yli kolmeen miljoonaan, mutta periaatteessa kaikki 1,5 miljoonan ja kolmen miljoonan katselukerran välissä on mahdollista.

Betsafella uskotaan suhteellisen vahvasti, että Taivas varjele -kappale julkaistaan singlenä ja että single tulee myymään kultaa. Platinamyyntikään ei kertoimien perusteella ole mahdoton ajatus. Betsafen Suomen maajohtaja Carl Dyrendahl pitää singlejulkaisun kultarajan rikkomista todennäköisenä. ”Taivas varjele -hitti on kerännyt YouTubessa muutamassa päivässä yli 800 000 katselukertaa, ja kertojen määrä tulee kasvamaan vielä huimasti. Olisi kovin ihmeellistä, jollei kappaleesta julkaistaisi singleä – kappalehan tuntuu kiinnostavan jopa ruotsalaisia. Kukapa ei haluaisi ajella esimerkiksi Esplanadia ympäri huudattaen samalla Suomen kiekkoleijoniin liittyvää menestyskappaletta autonsa stereoista”, Dyrendahl pohtii.


<<<

18 touko, 2011 11:06 CET WWF

Saaristomerellä elää korkeintaan 300 itämerennorppaa

Toinen hyvä jäätalvi peräkkäin mahdollisti laajat laskennat itämerennorpan eteläisillä esiintymisalueilla. Laskentojen perusteella norppia elää Saaristomerellä arviolta enintään 300. Tulokset ovat tärkeitä norppakannan hoidon suunnittelussa. Lämpenevät talvet ovat merkittävä uhka arktisiin oloihin tottuneelle norpalle.

Itämerennorpan runsautta ja levinneisyyttä Saaristomerellä ja itäisellä Suomenlahdella selvitettiin lentokoneella suoritetuissa laskennoissa. Saaristomerellä havaittiin vuoden 2011 parhaana laskentapäivänä 104 norppaa ja itäisellä Suomenlahdella vain 3 norppaa. Laskennat tehtiin huhtikuussa, jolloin norpat ovat karvanvaihdossa jäällä ja helpoiten havaittavissa.

Nyt kahtena vuotena peräkkäin hyvissä jääoloissa suoritettujen ja kattavien laskentojen perusteella voidaan karkeasti arvioida, että Saaristomeren norppakanta on 200–300 yksilöä. Itäisellä Suomenlahdella vuosien 2010–2011 inventoinnit viittaavat siihen, että Suomenlahden pesivä norppakanta on nykyisin keskittynyt lähes kokonaan Venäjän puolelle, ja itäisen Suomenlahden talvehtiva norppakanta on erittäin vähälukuinen ja häviämisvaarassa.

Valtaosa itämerennorpista elää Perämerellä.  Siellä on viime vuosina Suomen ja Ruotsin yhteisissä laskennoissa nähty noin 6500 yksilöä. Vuoden 2011 eteläisten alueiden laskennan yhteydessä laskettiin norppia myös Merenkurkussa, koska norpan pääesiintymisalueen etelärajan tunteminen on tärkeää myös Saaristomeren kannan vuoksi. Laskennat ajoittuivat kuitenkin pääsiäisen poikkeuksellisen lämpimien säiden ja jään nopean sulamisen takia liian myöhään, minkä takia laskenta ei onnistunut, ja norppia nähtiin laskentalennolla vain muutamia.

Muilla merialueilla tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että yleensä vähän yli puolet inventoitavan alueen norpista havaitaan lentolaskennoissa. Koko Itämeren norppakannan arvioidaan olevan noin 10 000 yksilöä.

Tiedot Suomenlahden ja Lounaissaariston norpista ovat viime vuosilta olleet puutteelliset, mikä on vaikeuttanut kannan koon ja kehityssuunnan arvioimista. Nyt toteutettujen laskentojen tulokset ovat tärkeitä itämerennorppakannan hoidon suunnittelussa. Laskennat rahoittivat ympäristöministeriö ja WWF, ja niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Metsähallitus ja WWF.

Uusi raportti itämerennorpasta Saaristomerellä

WWF on julkaissut raportin Saaristomeren norppakannan tilasta. Raportissa esitetään Saaristomeren norppainventointien tulokset vuosilta 2002–2011 sekä WWF:n johtopäätökset Saaristomeren norppakannan nykyisestä tilanteesta ja uhkatekijöistä. Itämerennorppa Saaristomerellä - unohdettu uhanalainen -raportti on ladattavissa sähköisenä osoitteessa www.wwf.fi/raportit.

Norppa (Pusa hispida) on arktinen hyljelaji, josta Itämerellä elää oma, jääkauden jälkeen eristyksiin jäänyt alalajinsa itämerennorppa (P. h. botnica), jonka kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut vaarantuneeksi. Lisäksi lähialueella esiintyy kaksi järvissä elävää alalajia: saimaannorppa (P. h. saimensis, äärimmäisen uhanalainen) ja laatokannorppa (P. h. ladogensis, erittäin uhanalainen). Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät talvet ovat uusi merkittävä uhka arktisiin oloihin sopeutuneille norpille.<<<

Oy Everon Ab, Mainiovire Oy 18.05.2011 kello 10.51
Vanhusten turvaranneke turvaa myös kodin ulkopuolella
Väestön ikääntyminen ja muistiohäiriöisten määrän kasvu on haaste, joka Suomessakin koskettaa yhä useampaa ihmistä. Palvelukotiin ei useinkaan haluta muuttaa, vaan kotona asumista tahdotaan jatkaa turvallisesti. Hoivateknologian kehitys on mahdollistanut uusia palveluita, joiden käyttöönotto auttaa ihmisiä arjessa ja mahdollistaa aktiivisen elämän.

Everon Oy:n ja Mainio Vire Oy:n yhteistyön tuloksena apua tarvitseville on tarjolla turvaranneke, joka voidaan paikantaa gps-yhteyksien kautta. Everon Oy on rakentanut turvarannekkeen tekniikan, ja Mainio Vire Oy ylläpitää sen hälytyskeskusjärjestelmää.

- Turvarannekkeen käyttöönotto on mukavampi ja edullisempi tapa turvata vanhuksen tai muistihäiriöisen elämää kuin muuttaminen hoivakotiin. Myös taloudelliset säästöt yhteiskunnalle ovat merkittävät, kertoo toimitusjohtaja Markus Merne Everon Oy:stä.

Turvaa myös kodin ulkopuolella

Turvapuhelin on tarkoittanut perinteisesti puhelintöpseliin liitettävää laitetta, johon yhdistetään rannekenappi. Tämä on hyvä ratkaisu, mutta se toimii vain rajatulla alueella eikä esimerkiksi kodin ulkopuolella.

- Vega-turvaranneke avaa oven aktiiviselle elämälle, koska se toimii missä tahansa. Jos rannekkeen käyttäjä tarvitsee apua, hän painaa laitteen hälytysnappia, jolloin hälytyskeskus soittaa rannekkeeseen, selvittää palvelupäällikkö Mika Kyllönen Mainio Vire Oy:stä.

- Hälytyskeskuksen työntekijä voi keskustella rannekkeen käyttäjän kanssa kaiutinpuhelimen kautta ja selvittää, millaista apua käyttäjä tarvitsee ja kuinka nopeasti.

Käyttäjän tiedot ja sijainti välittyvät päivystäjälle

Turvarannekkeen käyttäjälle pystytään asettamaan rannekkeen järjestelmään myös turva-alueita, joilta poistuminen aiheuttaa automaattisen hälytyksen hälytyskeskukseen. Vega-turvaranneke on markkinoiden ainoa gps-ranneke, joten se voidaan paikantaa myös kotitukiasemansa kautta. Näin esimerkiksi yöllä tapahtuva poistuminen huomataan heti.

- Hälytyspäivystäjä näkee omalla näyttöruudullaan asiakkaan tiedot ja lisäksi karttasovelluksessaan paikan, jossa rannekkeen käyttäjä on. Näin hän pystyy arvioimaan tilanteen, hälyttämään apua paikalle, yhdistämään puhelun omaiselle tai jopa ohjaamaan käyttäjän takaisin kotiinsa, Markus Merne kertoo.

- Meillä on myös ulkomailta positiivisia kokemuksia tilanteista, joissa poliisi on voitu ohjata reaaliaikaisesti karttapaikannuksen avulla kadonneen henkilön luokse.

Mainio Vireen vasta uusitun hälytyskeskusjärjestelmän ansiosta Vega-turvarannekkeiden monipuoliset ominaisuudet ovat asiakkaiden käytössä nyt myös Suomessa. Everon toimittaa lukittavia, vesitiiviitä Vega-turvarannekkeita ja paikannuspalveluita noin kymmeneen maahan Euroopassa ja muualla.

Everon ja Mainio Vire ovat mukana Terve-SOS 2011 –tapahtumassa Espoon Otaniemessä 18.-19.5. Terve-SOS 2011 on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattitapahtuma.


<<<

18 touko, 2011 13:00 CET Sitra

Suomalaisten mielestä hyvä elämä rakentuu terveydestä, sujuvasta arjesta sekä oikeudenmukaisuudesta

Sitra selvitti miten suomalaiset haluaisivat elää ja missä. Mihin järjestykseen hyvän elämän elementit asetetaan? Onko oikeudenmukaisuus tärkeämpää kuin vapaus – entä stressittömyys ja itsensä toteuttaminen? Hyvä elämä näyttäytyy erilaisena, kun sitä tarkastellaan tilastollisten mittareiden sijaan ihmisten kokemusten kautta.

Sitran Maamerkit-barometrissä ihmisiltä kysyttiin hyvän elämän eri elementtien tärkeyttä ja niiden toteutumista omassa elämässä. Suomalaisille sujuva arki on terveyden jälkeen toiseksi tärkein hyvän elämän elementti. Kolmantena tulee oikeudenmukaisuus, sitten turvallisuus ja mielekäs työ. Hyvän elämän elementit toteutuvat arjessa monesti toivottua heikommin, jolloin voidaan puhua kokemuksellisesta hyvinvointivajeesta.

– Ihmisten kokema hyvinvointi ei vastaa tilastollisten mittarien antamaa kuvaa maan eri osien tilanteesta, toteaa Maamerkit-ohjelman johtaja Eeva Hellström. Perinteisellä hyvinvointivaltion mittaristolla mitattuna esimerkiksi maaseudulla menee kaupunkia heikommin. Mutta jos ihmisiltä kysytään suoraan, miten hyväksi he kokevat elämänsä, kuva muuttuu olennaisesti, hän valottaa barometrin uusimpia tuloksia.

Maamerkit-barometrin mukaan kaupunki ja maaseutu näyttäytyvät suomalaisille yhtä vetovoimaisina. Koettu hyvinvointi ei ohjaa muuttoa maaseutumaisemmasta ympäristöstä kaupunkimaisempaan ympäristöön tai päinvastoin. Muuttosuuntaan vaikuttavat sen sijaan arvot ja asioiden tärkeys. Kaupungissa työ ja toimeentulo ovat vetovoimatekijöitä. Maaseudulle taas vetää unelma hyvästä arjesta. Sujuva ja stressitön arki myös toteutuu sitä paremmin, mitä maaseutumaisemmalla alueella vastaajat asuvat.

Maalla ei välttämättä odoteta kaupunkimaisia palveluja, vaan asuinpaikan toivotaan toteuttavan elämässä tärkeänä pidettyjä asioita. Maaseudulla asuville erityisesti mahdollisuus nauttia luonnosta on tärkeämpää kuin kaupungissa asuville.

– Maaseutu on mitä parhain onnellisuuspolitiikan keino. Siellä on hyvinvointiylijäämää, jota riittäisi muillekin kuin nyt siellä asuville. Kaupungistuminen lienee saavuttanut lakipisteensä, ainakin asenteena, kertoo Sitran tuoreen julkaisun, Maisema on, työ puuttuu, kirjoittaja kulutussosiologi Riitta Nieminen-Sundell.

Nieminen-Sundell vetää raportissaan yhteen Sitran Maamerkit-ohjelman vuosina 2010 ja 2011 teettämiä selvityksiä. Barometrin tulokset hän liittää viime vuosina Suomessa käytyyn keskusteluun elämän kohtuullistamisesta, työn merkityksestä ja kulutuksen roolista.

Yhä useampi suomalainen haluaisi asua maaseudulla, koska kokee, että maalla piilee hyvä elämä. Arjen realiteettien vuoksi tämä ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista. Maaseutua haetaan elämään esimerkiksi monipaikka-asumisella, josta kesämökkeily on hyvä esimerkki. Maaseutu ei ole vain paikka, se on myös maisema, mielenmaisema. Jo neljä kymmenestä suomalaisesta kokee itsensä yhtä aikaa sekä maalaiseksi että kaupunkilaiseksi. Tämä niin sanottu kaksoisidentiteetti on leimallista erityisesti kaupunkilaisille: Kaupungissa asuvat hyväksyvät helpommin maalaisuuden osaksi identiteettiään kuin maalla asuvat kaupunkilaisuuden. 

Brändää Provinssi –valokuvauskilpailu 18.5.-1.8.2011

Sitran Maamerkit-ohjelma käynnistää valtakunnallisen Brändää Provinssi-valokuvauskilpailun valokuvauksen ammattilaisille, opiskelijoille ja aktiivisille valokuvauksen harrastajille. Valokuvauskilpailun päätavoitteena on synnyttää uutta, korkeatasoista ja näkemyksellistä kuvamateriaalia visualisoimaan maaseutuun kohdistuvaa uudenlaista kysyntää.

Kilpailun rahapalkinnot ovat 5000€, 3000€ ja 1500€. Palkittavat sekä yleisöäänestyksen voittaja julkistetaan Helsingissä pidettävässä lehdistötilaisuudessa 8.9.2011. Kilpailun finalistikuvista järjestetään syksyllä 2011 näyttely.
<<<

Euracon Oy 18.05.2011 kello 09.30
Huippukokin vinkeillä valmistat kalan helposti

Kalaruoat ovat varsinkin kesällä suurta herkkua. Kokonaisten kalojen kanssa saattaa kuitenkin tulla tenkkapoo, sillä vaikka osaisikin perata kalan, sen kypsentäminen maukkaaksi on haasteellista. Kalan valmistaminen uunissa on kuitenkin helppoa, kun saa ohjeet huippukokilta. S’il vous plaît.

Kokkailu on mukavaa puuhaa varsinkin, kun on selkeät perusohjeet joko muistissa tai vaikka keittokirjan takasivulle raapustettuina. Mustikkapiirakka ja nakkikastike ovat suomalaista perusosaamista, ja varsinkin näin kesäaikaan on hyvä osata valmistaa myös kokonainen kala. Keittiömestari Aki Wahlmanin perusohjeessa kala perataan, huuhdotaan ja valmistetaan uunissa.

– Kala maustetaan kypsennystä kestävillä puuyrteillä eli timjamilla, rosmariinilla ja villimintulla. Yrttejä varten kalan kylkeen tehdään poikittaisia syviä viiltoja, ihan selkärankaan asti. Kun yrtit laitetaan viiltoihin, maku tarttuu kalaan kunnolla, sanoo Wahlman.

Suolaa laitetaan melko reippaasti, samoin lorautetaan oliiviöljyä kalan päälle. Vaihtoehtoisesti tilkka valkoviiniä sopii maukkaaksi liemeksi. Kypsymisen loppupuolella tai vasta koristeeksi voi laittaa muita yrttejä: basilikaa, persiljaa, tilliä.

– Ja jos ei halua raaputella kuivunutta kalannahkaa irti uunivuoasta, suosittelen uunipussin käyttämistä. Se on hygieeninen ja siinä on sekin hyvä puoli, että kala ikään kuin höyrystyy kypsäksi eikä varmasti kuivu liikaa, vinkkaa Wahlman.

Lisukkeet samalla lämmöllä

Uudet perunat ovat parhaimmillaan keitettyinä tillin kera, mutta kaikki muut lisukkeet Wahlman valmistaa samassa pussissa kalan kanssa. Paistopussiin voi laittaa kypsymään melkein mitä vaan: ohuita porkkanasuikaleita, herkkusieniä, sokerihernettä, sipulinvarsia, paprikaa.

– Ja kun tuoreen kasvispedin päälle lisää omalta laiturilta ongittuja ahvenfileitä, valmistaakin jo minun suosikkikesäruokaani, hymyilee Wahlman.

Ennen kypsentämistä Wahlmanin ahvenet kuitenkin nyljetään tai fileoidaan ja voidellaan oikealla voilla. Ahventen ja kasvisten kanssa paistopussiin lisätään suolan lisäksi paljon tuoretta timjamia, valkosipulia ja sitruunankuorta.

Paistopussilla kokematonkin kokki onnistuu

Moni valmistaa paistinsa liian kuumassa uunissa ja lopputulos on ikävän kuiva ja kärähtänyt. Myös kalan kuivumista pelätään. Eikä kalaan haluta koskea paljain käsin.

– Kalaan pitää uskaltaa koskea rohkeasti, ei se pure. Mutta etenkin muut kuin lohikalat kannattaa valmistaa uunipussissa. Silloin ei lämpötilallakaan ole niin paljon merkitystä, koska paistopussin sisälle syntyy mehukas paistoympäristö, tietää Aki Wahlman.

Kalaruokien reseptit

Kokonaisena grillattu taimen

1 taimen (kuha, kirjolohi, siika)
1 ruukku rosmariinia
1 sitruuna
2 oksaa tilliä
merisuolaa

Huuhtele kala ja kuivaa pinta. Halkaise sitruuna ja hiero kalan pintaan. Suolaa kala sisältä ja laita vatsaan tilliä. Tee veitsellä viillot pintaan ja työnnä niihin rosmariinia. Laita kala paistopussiin, sulje pussi sulkijalla ja kypsennä uunissa 180 astetta 30-40 min kalan koosta riippuen.

Nyljetty ahven fenkolipedillä

4 kokonaista nyljettyä ahventa
1 salaattifenkoli
2 kevätsipulia
100 g sokeriherneitä
50 g voita
suolaa
4 oksaa timjamia

Hiero kalan pintaan voita, mausta lopuksi suolalla ja timjamilla. Leikkaa fenkoli, sokeriherneet ja kevätsipuli ohuiksi viipaleiksi ja laita ne paistopussin pohjalle pediksi sekä lopuksi päälle kalat. Sulje pussi sulkijalla ja kypsennä 180 asteisessa uunissa 20 min.

Reseptit: Aki Wahlman


www.euracon.com
www.euraconkeittio.fi


<<<
Mopokortin saamiseksi tarvitaan jatkossa koulutus ja koe

Viime vuosina mopoilijoita on vuosittain kuollut onnettomuuksissa kymmenkunta ja loukkaantunut noin tuhat. Onnettomuuksien määrää pyritään vähentämään uudistamalla mopokortin vaatimuksia.

Mopokorttia ei pian pysty enää suorittamaan pelkällä teoriakokeella. Kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien kortin suorittaminen vaatii koulutuksen. Teoriakokeen lisäksi suoritetaan mopolla käsittelykoe ja mopoautolla ajokoe liikenteessä.

- Mopokortin saamisen ikäraja säilyy ennallaan eli 15 vuodessa. Kortin suorittamiseksi pitää kuitenkin jatkossa hankkia koulutusta: ensin opetellaan teoriatietoja ja sitten ajoneuvon käsittelyä ja liikenteessä ajamista, kertoo hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Uudistuksen taustalla on vahva syy: liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan niin, että mopo-onnettomuuksien määrää saataisiin vähennettyä. Mopoiluonnettomuuksien lisäksi myös mopoauto-onnettomuuksien määrä on kasvanut.

- Mopoilijoiden taso on erittäin kirjava. Osa mopoilijoista on todella taitavia mopon käsittelijöitä ja hallitsee erilaiset liikennetilanteet. Mutta onnettomuustilastojen perusteella näkyy selvästi sekin, että monen mopoilijan taidoissa on runsaasti puutteita esimerkiksi mopon käsittelyssä sekä liikennesääntöjen tuntemisessa.

Ajotaito testataan ennen kortin saamista

Mopoilijoille sattuu onnettomuuksia usein risteyksissä. Koulutuksen avulla mopoilijoille pyritäänkin antamaan paremmat tiedot esimerkiksi risteyksen väistämissäännöistä, ryhmittymisestä sekä tilannenopeuden arvioinnista.

Mopokorttiuudistuksen jälkeen korttia havittelevan on todistettava pystyvänsä käsittelemään ajokkiaan myös käytännön tilanteissa.

- Mopolla ajettaessa testataan taitoa hallita ajoneuvo sekä pienissä että suuremmissa nopeuksissa. Mopoautolla puolestaan suoritetaan ajokoe liikenteessä ja opetellaan muun muassa liikennetilanteiden hallintaa, ajolinjoja ja risteysajoa, Tarvainen kertoo.

- Myös muiden teillä kulkevien liikkumista opetellaan arvioimaan: mitä tekee esimerkiksi suojatietä lähestyvä jalankulkija tai pyörätiellä polkeva pyöräilijä. Koulutuksessa annetaan vinkkejä myös mopolla kyyditsemiseen, joka on yleistyvä ilmiö.

Kortin hinta nousee

Mopokortin hinta nousee uudistuksen jälkeen. Aikaisemmin kortin on saanut 90 eurolla, kun kaikki kulut on laskettu yhteen, mutta nyt hintaan tulee tuntuva korotus.

- Koko paketti maksaa koulutustavasta riippuen noin 150-450 euroa. Summa tuntuu varmasti isolta vanhemmista, jotka yleensä maksavat kortin. Mutta tässä kohtaa kannattaa pysähtyä miettimään, mitä sillä rahalla saa, hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen muistuttaa.

- Lähettäisin vanhemmille sellaisia terveisiä, että tämä on sijoitus sekä nuoren mopoilijan että muiden tiellä liikkuvien turvallisuuteen. Jos mopoilija joutuisi onnettomuuteen puutteellisten taitojen vuoksi, hoitokustannukset olisivat moninkertaiset. Ja inhimillisiä kärsimyksiähän ei edes voi mitata rahassa.

Faktaa:
- Mopokortin voi suorittaa jatkossa kolmella eri tavalla: autokoulussa, esimerkiksi yhdistyksen järjestämässä koulutuksessa tai opetusluvalla.
- Mikäli yhdistys tms. haluaa antaa mopokoulutusta, sillä pitää olla mopokoululupa. Se on autokoululupa, joka on rajattu mopokorttikoulutuksen antamiseen. Toiminnassa pitää olla mukana vähintään yksi liikenneopettaja, joka vastaa opetustoiminnasta.
- Mopon opetuslupaopetuksessa opettajalta vaaditaan vähintään 21 vuoden ikää, osallistumista alkuopetukseen sekä osallistumista teoriakokeeseen, joka on tarkoitettu opetusluvan hakijoille. Opettajalla on pitänyt olla moottoripyörän ajokortti vähintään kolmen vuoden ajan.
- Myös kevyen nelipyörän eli mopoauton tai mopomönkijän kuljettajakoulutusta varten voi hakea opetusluvan. Vaatimukset kuitenkin poikkeavat mopo-opetusluvasta, esimerkiksi opettajan ikävaatimus on 25 vuotta.
- 1.6.2011 voimaan tulevaa uutta M-luokan ajokorttia varten suoritetaan koulutus ja tutkinto joko mopolla tai kevyellä nelipyörällä. Vaikka koulutusten sisällöt ja tutkinnot eroavat toisistaan, kummalla tahansa ajoneuvolla suoritettu ajokortti oikeuttaa myös toisen ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen.
- 19.1.2013 alkaen M-luokan ajokortti muuttuu AM-luokaksi, jolloin myös ajo-oikeus rajoittuu vain siihen ajoneuvoryhmään, jolla koulutus ja tutkinto on suoritettu.<<<

17 touko, 2011 16:33 CET Aga

Oikein täytettynä nestekaasupullo on turvallinen

Grillauskausi on jo hyvässä vauhdissa, ja ihmiset kiirehtivät huoltoasemille ja muihin alan liikkeisiin vaihtamaan viime kesänä tyhjentynyttä kaasupulloaan uuteen. Nestekaasupullot ovat periaatteessa standardituotteita, mutta pullon ja sisällön laadussa saattaa olla merkittäviäkin eroja.

Kun nestekaasupullo tyhjenee, kuluttaja voi vaihtaa sen missä tahansa nestekaasun myyntipisteessä vastaavaan täyteen pulloon. Kuluttaja maksaa vaihtokaupassa vain sisällöstä, ei astiasta. Jälleenmyyjä toimittaa asiakkaalta tulleen tyhjän pullon uudelleentäytettäväksi.

Koska pullot ovat standardituotteita, niiden uudelleentäyttäjä ei ole välttämättä ole sama kuin alkuperäinen liikkeeseenlaskija. Suomen suurimman nestekaasutoimittajan AGAn pullot täytetään Innogasin täyttölaitoksella Porvoon Kilpilahdessa. Innogas huolehtii määräysten mukaisesti pullojen kunnosta ja täytettyjen pullojen turvallisuudesta. Pullot tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti lakien ja standardien mukaisesti. Esimerkiksi venttiilit vaihdetaan ja pullojen tiiviys testataan nestepainekokeella. Lisäksi kuluneet teräspullot hiekkapuhalletaan ja maalataan uudestaan. Liian kuluneet pullot poistetaan kokonaan kierrosta.

– Jokainen pullo tarkastuspunnitaan oikean kaasumäärän varmistamiseksi ja testataan vuotojen varalta. Kuluttajalle vaaraa aiheuttavia vuotavia pulloja ei täyttölaitokseltamme lähde, vakuuttaa Oy Innogas Ab:n toimitusjohtaja Juhapekka Karvonen.

Yhteiset pelisäännöt ovat kuluttajan etu

Kaikki eivät kuitenkaan noudata turvallisuuteen liittyviä pelisääntöjä välttämättä yhtä tunnollisesti. Alalle on syntynyt kilpailua, ja osa uusista yrittäjistä saattaa oikoa tiettyjen turvallisuuteen liittyvien työvaiheiden kohdalla. Tyhjät pullot täytetään manuaalisesti, eikä pullojen huollosta ja ylläpidosta aina kanneta riittävää vastuuta.

– Kokemuksemme Ruotsista ja Norjasta ovat osoittaneet, että pienet täyttäjät usein laiminlyövät turvallisuus- ja laatuasioita. Tilannetta voisi verrata siihen, että joku panimo jättäisi kierrossa olevan pantillisen virvoitusjuomapullon pesemättä ennen uuden juoman laskemista pulloon, päivittelee AGAn nestekaasusegmentin päällikkö Mika Konttila.

Ilman asianmukaista laitteistoa täytetyssä pullossa voi olla liian vähän tai jopa liian paljon kaasua. Mahdollisia vuotoja ei välttämättä huomata täyttövaiheessa, jos käytössä ei ole asianmukaista vuodon testausta. Kun pullojen määräaikaishuolto on vain muutaman toimijan vastuulla, voivat yksittäisten pullojen huoltovälit venyä pitkiksi.

– Samojen sääntöjen pitäisi koskea kaikkia alalla toimijoita. Valvontaa pitää tehostaa edelleen. Se on ennen kaikkea kuluttajan etu, Konttila sanoo.

Alkuperä ei aina selviä helposti

Kuluttajan on hyvin vaikea tietää, missä ja miten huoltoaseman hyllyssä oleva kaasupullo on täytetty. Pulloja ei ole erikseen merkitty tai koodattu, mutta alkuperän voi todeta myös myyntipisteen merkinnöistä. Esimerkiksi AGAn täyttämät pullot tunnistaa AGAn logoilla ja varoitusmerkeillä varustetuista kaasukaapeista.

– Myös jälleenmyyntipisteen henkilökunnalta voi tiedustella kaasun alkuperää. Kun tietää käyttävänsä huolella pullotettua kaasua, on helpompi rentoutua ja nauttia täysillä grillaamisesta, Konttila jatkaa.Kaikki AGAn toimittamat nestekaasupullot täytetään nykyaikaisella täyttölaitoksella, jonka toimintaa ohjaavat kattavat turvallisuus- ja laatujärjestelmät. Täytön yhteydessä sekä pullo että venttiilit tarkastetaan ja tarvittaessa myös kunnostetaan perusteellisesti.

(Lähde: AGAn laadunvalvontaosasto ja Directorate for Civil Protection and Emergency Planning – DSB.)

AGA on Pohjois-Euroopan johtava kaasuyhtiö, jolla on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltian maissa. AGA valmistaa ja markkinoi teollisuus- ja erikoiskaasuja kaikenlaisiin sovelluksiin. Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät kaasut ja prosessiosaamisen, kaasulaitteistot sekä huoltopalvelut. Kehittynyt kaasuteknologiamme auttaa asiakkaitamme parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä suojelemaan samalla ympäristöä.

AGA on osa The Linde Groupia, maailman johtavaa teollisuuskaasu- ja teknologiayhtiötä, jolla on noin 48.500 työntekijää yli 100 maassa ympäri maailmaa. Vuonna 2010 The Linde Groupin liikevaihto oli 12,868 miljardia.<<<

Komediateatteri Arena 16.05.2011 kello 11.32
Hevimusiikki kiehtoo vauvasta vaariin

Jo suomalaiset esikoululaiset tietävät, että parasta mahdollista musiikkia on hevi. Pienimmille kuulijoille ei kelpaa ehkä se kaikkein rajuin aikuisten hevi, mutta hevi kuitenkin. Ja onneksi vaihtoehtoja riittää, sillä Suomi on hevimusiikin luvattu maa. Suosiota on saattanut tietenkin lisätä Lordin euroviisuvoitto tai HeviSauruksen jurahevi, mutta taidamme me suomalaiset muutenkin olla aika heviä kansaa.

Suomessa kaikkein pienimmätkin sukankuluttajat ovat jostain kumman syystä oppineet hevidiggareiksi. Mistä suomalaisten mieltymys hevimusiikkiin ylipäätään on mahtanut saada alkunsa? Oliko se Lordin viisuvoitto vai olimmeko me jo sitä ennen hevikansaa?

– Eivätköhän suomalaiset ole aina tykänneet vähän raskaammasta rockista, ja kun sitä vähän pehmennetään, siitä tulee suomalaista lastenmusiikkia, arvelee HeviSauruksen solisti herra Hevisaurus.

Herra Hevisaurus tietää, ettei nuoremmille kuuntelijoille suunnattua musiikkia voi tehdä vasemmalla kädellä. Lapsia ei saa aliarvioida.

– Kyllä ne lasten biisitkin ovat ihan kunnon heviä, mutta laulujen sanoituksissa on tietenkin eroja. Lasten aiheet ovat paljon hauskempia, ja saa itsekin olla hauskempi kuin aikuisille esiintyessään.

Rakkautta ja jäniksiä

Aivan kuten aikuisten musiikissa, myös lasten musiikissa on tarinoita. Jos aikuisten hevissä lauletaan riipivästä rakkaudesta, lapsille kerrotaan vaikka jäniksistä. Erona on myös kieli - aikuisille musiikkia voidaan tehdä englanniksi, mutta lapsille tehdään suomeksi.

– Ja jos mietitään lasten keikkoja, niin desibelit ovat selvästi matalammat. Räyh, rytmi on kuitenkin kova ja koko ajan mennään kauheata vauhtia, kertoo herra Hevisaurus.

Akselin kiperät kysymykset herra Hevisaurukselle

Akseli Keskitalo on yksi hevimusiikin nuorista ystävistä. Tämän hetkinen lempikappale on Hevisaurus-yhtyeen Popkornipulla, koska siinä on Akselin mukaan popkorni-sanoja. Mutta annetaanpa konkarin tehdä ne kaikkein tärkeimmät kysymykset itselleen herra Hevisaurukselle.

Mikä on sun lempibiisi ja miksi?
- Jurahevin kuninkaat on paras kappale, ja ehkä myös Pommin ja Kommin jänikset maailmankartalle, koska ne ovat niin hyvänmakuisia, siis ne jänikset.
Oletko ihastunut?
- Olen ihastunut Purppura Louhikäärmeeseen. (Herra Hevisaurus hieman punastuu.)
Aiotko mennä naimisiin?
- Kyllä, voisin mennä naimisiin kaikkien kanssa, jos tietäisin, mitä se on.
Mistä se purppuramysteerimuna löytyi?
– Purppuramysteerimuna löytyi velhojen vuorelta, hieman sivummalta kuin muut munat.
Viimeisen kysymyksen esittikin herra Hevisaurus, joka kysyi, aikooko Akseli mennä naimisiin ja kenen kanssa.
– Se on Ella, meidän päiväkodin Ella, vastaa Akseli hetkeäkään epäröimättä.


<<<

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 12.05.2011 kello 13.30
Tieto vaarallisista tuotteista liikkuu yhä tehokkaammin Euroopassa

Tieto vakavan riskin aiheuttavista tuotteista liikkuu entistä tehokkaammin EU:n jäsenmaiden välillä. Ilmoitusten määrä ns. RAPEXissa eli Euroopan yhteisön ylläpitämässä nopeassa tietojenvaihtojärjestelmässä on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2010 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin lähes 2000 ilmoitusta. Suomesta järjestelmään tehtiin vuonna 2010 noin sata ilmoitusta. EU-komissio julkaisee tänään RAPEX-vuosiraportin 2010.

RAPEX -järjestelmän avulla välitetään tietoa vaarallisista tuotteista ja niitä koskevista toimenpiteistä. Euroopan komissio julkaisee ilmoituksista verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon. Vuonna 2010 järjestelmään tehtiin yhteensä 1963 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Määrä kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä.

– Ilmoitusten määrän kasvuun on vaikuttanut osaltaan riskiperusteisesti kohdistettu ja tehokas markkinavalvonta, EU-maiden yhteiset markkinavalvontaprojektit sekä muu komission ja jäsenmaiden välinen yhteistyö. Tämän vuoksi kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei voi tehdä suoraan sitä johtopäätöstä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi kasvanut, tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola Tukesista sanoo.

Lähes kolmannes kaikista järjestelmään tehdyistä ilmoituksista koski vaatteita, tekstiileitä ja muotituotteita. Ilmoituksia tehtiin erityisesti lastenvaatteissa kielletyistä naruista ja nyöreistä sekä dimetyylifumaraattia (DMF) sisältävistä jalkineista ja tekstiileistä. Ilmoituksia tehtiin paljon myös leluista, moottoriajoneuvoista ja sähkölaitteista. Näiden tuoteryhmien valvontaa painotetaan monissa maissa.

Suomen RAPEX-verkostoon kuuluvat viranomaiset tekivät vuonna 2010 järjestelmään yhteensä 98 ilmoitusta. Ilmoituksia tehtiin esimerkiksi leluista, joissa oli kiellettyjä ftalaatteja tai joista irtosi pieniä osia, koruista, joista vapautuu nikkeliä, rullakaihtimen narujen pikkulapsille aiheuttamasta kuristumisvaarasta sekä kielletyillä atsoväriaineilla värjätyistä huiveista ja T-paidoista. Lisäksi Tukes teki ilmoituksia savuun reagoimattomista palovaroittimista, sähköiskunvaaraa aiheuttavista led-lampuista, hengenvaaraa aiheuttavista kaasujääkaapeista ja heijastimista, jotka heikon heijastavuuden vuoksi antavat harhaanjohtavan kuvan tuotteen turvallisuusominaisuuksista.

Vuoden 2010 alusta sovellettavaksi tullut ns. NLF-asetus velvoittaa EU-maiden viranomaisia ilmoittamaan RAPEX-järjestelmää käyttäen komissiolle markkinavalvontatoimenpiteistä, jotka kohdistuvat esimerkiksi vakavan ympäristöriskin aiheuttaviin tuotteisiin tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin käyttäjälleen. Viime vuonna tehtiin seitsemän ilmoitusta koskien edellä mainittuja tuotteita. Suomen viranomaiset tekivät kolme ilmoitusta toimenpiteistä, jotka koskivat pakkausmateriaalien sisältämän kadmiumin aiheuttamaa ympäristöriskiä.

– RAPEX-järjestelmää voivat hyödyntää niin viranomaiset, yritykset kuin kuluttajatkin. Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa seurata viikkoyhteenvetoja. Näin voi välttää vaarallisen tuotteen päätymisen oman liikkeen valikoimiin ja säästyä kalliilta jälkitoimilta. Yrityksillä on vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja velvollisuus ilmoittaa viranomaisille omissa tuotteissa havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä, Sihvola muistuttaa.

Komission julkaisema vuosiraportti 2010 ja viikkoyhteenvedot
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
<<<

Maanmittauslaitos 12.05.2011 kello 10.40
Karttasovellus päihitti vihaiset linnut

Applen iPhonelle tehtyä Suomi 2011 -karttasovellusta on kuluvalla viikolla ladattu useammin kuin edellisvuoden hittipeliä Angry Birdsiä. Suomi 2011 on myös kotimaista tuotantoa, ja sovelluksen käyttämät kartat ovat Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta ilmaiseksi ladattavia karttoja.

Sovellus sisältää Suomen kartat mittakaavoissa 1:1 000 000 ja 1:4 500 000 sekä nimistöhaun. Karttaa voi zoomata ja liikuttaa Google Mapsista tutulla tavalla, ja paikkoja voi hakea kunnan perusteella valmiista listasta. Alle euron maksava ohjelma on saatavissa Applen AppStoresta.

Maanmittauslaitos avasi alkuvuonna kartta-aineistoja verkkosivuillaan. Sallimalla aineiston maksuttoman käytön Maanmittauslaitos halusi lisätä aineistojensa käyttöä sekä edistää uusien paikkatietoon perustuvien innovaatioiden ja sovellusten syntymistä. Nyt näitä sovelluksia alkaa syntyä.

Linkit

Maanmittauslaitoksen ilmainen kartta-aineisto http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot

<<< Suomi 2011 tukisivusto
http://itunes.apple.com/ee/app/suomi-2011/id434402822?mt=8Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari 11.05.2011 kello 12.25
Ekorakentaminen sopii myös tämän päivän maatiloille

Maatalouden viime vuosikymmenien muutos näkyy hyvin maatilarakentamisessa. Uudet tuotantorakennukset ovat aikaisempaa monin verroin suurempia. Omatoimisen puurakentamisen tilalle ovat tulleet teolliset elementtihallit pitkälle tuotteistettuine teräs-, betoni- ja liimapuurakenteineen. Silti maatalouden tehostamiskehitys jättää edelleen tilaa myös vaihtoehdoille. Luomu ja lähiruoka ovat Euroopassa monin paikoin vahvassa roolissa, Suomessa ne tekevät vielä tuloaan.

Ekorakentamisen monenkaltaiset ratkaisut sopivat erityisen hyvin juuri luomutuotantoon. Onhan molemmissa kyse samansuuntaisesta tavoitteesta, mahdollisimman vähän ympäristöä kuluttavien menetelmien hyödyntämisestä. Vaikka luomutuotannon säädökset eivät ekorakentamista edellytäkään, voi ekorakentaminen parhaimmillaan vahvistaa luomutuotannon imagoa. Vaikutus toimii myös toisinpäin, luomutuotanto ja maatilarakentaminen yleensäkin voivat tuoda ekorakentamiselle uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja näkyvyyttä.

Tuotantoeläinten hyvinvointi puhuttaa meitä suomalaisiakin. Ekorakentamisen ja eläinten hyvinvoinnin välille ei voida vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä. Silti tietyt ratkaisut ovat eläinten kannalta parempia kuin toiset. Kuivikkeiden käyttö lisää työtä ja kustannuksia, mutta on kaikille eläimille hyväksi. Samoin uudenlaiset viileät pihatot ovat monella tapaa suositeltavia. Nämä energiaa säästävät rakennukset ovat meluttomia, valoisia ja niissä on hyvä ja varmatoiminen luonnonmukainen ilmanvaihto. Myös ekologinen olkipaali-saviseinärakentaminen on löytänyt kokeilijansa tämänkin päivän lampoloiden ja lihakarjarakennusten rakentamisessa. Onpa sitä kokeiltu hevosillakin, vaikka hevosten tiukat potkut ovat haaste mille tahansa rakenteelle.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoin on parhaillaan käynnissä Eläinystävällinen ja ekologinen tuotantorakennus –tutkimushanke. Hankkeessa on selvitetty luonnonmukaisten, ekologisten rakennusmateriaalien käyttömahdollisuuksia nykyaikaisessa maatilarakentamisessa. Hankkeessa on kerätty tietoa muissakin maissa tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä ja koottu käytännön esimerkkejä alalta.

ELOTAR –hankkeeksi nimetyssä tutkimuksessa tuodaan esiin erityisesti sellaisia toiminnallisia ja rakennusteknisiä ratkaisuja, joilla edistetään eläinten hyvinvointia. Hankkeen vetäjänä toimii Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari. Hankkeessa tähän asti koottua tietoa on nähtävillä hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.elotar.kotisivukone.com.

Hanke on myös esillä Terve Talo –messuilla Pälkäneen Aitoossa 14.-15.5.2011, www.luomura.com.

<<<


TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10.05.2011 kello 14.47
Vertaisohjauksella seniorit verkkoon - panostetaan vapaaehtoistyöhön

Tietoyhteiskunnassa osallistumismahdollisuuksien turvaaminen edellyttää, että kansalaisilla on riittävät valmiudet uusien palveluiden käyttöön. On huolehdittava siitä, että opastusta ja neuvontaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön asioinnissa ja yhteydenpidossa on helposti saatavilla. Seniorikansalaisten tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien edistämisessä vertaisohjaus on osoittautunut toimivaksi ja helposti lähestyttäväksi toimintamuodoksi. Vapaaehtoiset vertaisohjaajat ympäri Suomen auttavat senioreita tietotekniikan ja sähköisten palveluiden äärelle tilanteessa, jossa julkisia ja yksityisiä palveluja viedään vauhdilla verkkoon ja väestömme ikääntyy. Keskeisessä roolissa ovat senioreiden parissa toimivat yhteisöt ja järjestöt, joiden piirissä vertaisohjaajat tarjoavat neuvontaa ja opastusta neuvontapisteissä tai vierailevat kutsupohjalta seniorikansalaisten kodeissa. Lisäksi oppilaitokset ja järjestöt tarjoavat senioreille suunnattua kurssimuotoista opetusta, joissa vertaisohjaajat toimivat tunneilla kouluttajan tukena osallistujia ohjaamassa.

TIEKEn julkaisusarjassa ilmestynyt ”Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi – Vertaisohjauksen hyvät käytännöt” on tehty päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi, kun tavoitellaan valtakunnalliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia senioreiden tieto- ja viestintätekniikkavalmiuksien lisäämiseksi. Selvitystyössä kartoitetut hyvät käytännöt ovat käytännön esimerkkejä siitä, miten senioreiden vertaisohjausta ja tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetusta on eri tavoin toteutettu. Samalla vertaisohjaustoiminnan järjestämisen onnistumiset ja haasteet nousivat esiin. Toteutustapojen rinnalla kerättiin myös tietoa vertaisohjaajien löytämisen keinoista sekä siitä, miten vertaisohjaajia on tehtäviinsä valmennettu ja koulutettu. Lisäksi saatiin tietoa siitä, missä asioissa seniorit tällä hetkellä eniten ohjausta tarvitsevat.

Vertaisohjausta järjestävien toimijoiden kokemukset onnistumisista ja haasteista olivat hyvin samansuuntaisia. Vertaisohjaus on vapaaehtoistyötä, mutta tulokset eivät synny ilman panostusta. Ohjaustoiminnan taustalla on paljon organisointia, koordinointia ja viestintää. Tämän työn hoitaminen vapaaehtoisvoimin ohjaustoiminnan lisäksi on osoittautunut haasteelliseksi. Kaivataan resursseja, jotta näihin tehtäviin saadaan palkattua tekijöitä toimintaa koordinoimaan. Lisäksi tarvitaan tiloja, joissa ohjausta voidaan joustavasti toteuttaa.

Vertaisohjaajien oman osaamisen kehittäminen ja valmennus nähtiin ohjauksen jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeäksi. Nykyisten ja tulevien ohjaajien koulutukseen toimijat tarvitsevat apua, sillä resurssit – niin taloudelliset kuin inhimilliset – eivät ohjauksen ohella riitä järjestelmällisemmän koulutuksen ja siinä tarvittavan materiaalin tuottamiseen. Koulutusta tarvitaan sekä tietoteknisissä taidoissa että ohjauksellisen osaamisen kehittämisessä. Yhteinen, valtakunnallinen vertaisohjaajakoulutuksen malli materiaaleineen parantaisi tilannetta merkittävästi. Lisäksi tarvitaan selkeää oppimateriaalia alkeisohjauksen tueksi. Vertaisohjaustoiminnan jatkuvuuden ja alueellisen laajenemisen kannalta on tärkeää, että näihin löytyy jatkossa pysyväisluonteista rahoitusta julkiselta sektorilta.

Hyvien käytäntöjen kokoaminen lähti liikkeelle suunnitteilla olevasta ”Eläköön yhteys – Avaa tietokone ”-projektista, jonka tavoitteena on laajentaa ja parantaa senioriväestön ohjauksen ja koulutuksen saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä tietoisuutta ikäihmisten tarpeista tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan. Liikenne- ja viestintäministeriö mahdollisti julkaisun toteuttamisen. Tiedot kerättiin haastattelemalla neljän yhdistyksen ja neljän vapaan sivistystyön oppilaitoksen edustajia. Haastatellut toimijat olivat ATK Seniorit Mukanetti ry Tampereella, ENTER ry Helsingissä, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Imatran työväenopisto, Joen Severi ry Joensuussa, Sastamalan opisto, Seniorien ATK-yhdistys SAVONETTI ry Kuopissa ja Vanajaveden opisto Hämeenlinnassa.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry toivoo tulosten palvelevan päätöksentekoa ja suunnittelua, kun tavoitellaan valtakunnallista toimintamallia senioreiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien lisäämiseksi. Tarjotkoon julkaisu myös esimerkkejä ja malleja käytännössä koetelluista toimintatavoista niin nykyisille kuin uusille vertaisohjauksen järjestäjille.

<<<


10/05/2011 11:21 SPEC(STT)

SPEK haluaa vahvistaa vapaaehtoispalokuntien toimintakykyä - VPK:t osallistuvat puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä

Vapaaehtoispalokunnat osallistuivat vuonna 2009 puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä. Tämä ilmenee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä tutkimuksesta. SPEK haluaa varmistaa vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytykset tulevaisuudessakin. Keinoina ovat palokuntien kokonaismäärän vähenemisen ehkäiseminen, palokuntalaisten määrän kasvattaminen sekä osaamisen kehittäminen. SPEKin valtuusto hyväksyi maanantaina järjestön viisivuotissuunnitelman.

SPEK tekee parhaansa, jotta palokuntien kokonaismäärä ei alene esim. väestön ikääntymisen tai ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Eilen käynnistynyt Täyttä Toimintaa -tapahtumaviikko on yksi käytännön toimista, joilla kasvatetaan vapaaehtoisten palokuntalaisten määrää valtakunnassamme. Viikon aikana järjestetään eri puolilla Suomea noin 240 tapahtumaa, joissa rekrytoidaan lisää väkeä VPK:iden hälytysosastoihin. Palokuntien jäsenmäärän kasvamista tuetaan myös seuraavalla viisivuotiskaudella 2012-2016.

Palokuntalaishenkeä nostatetaan ja tuetaan erilaisissa sisäisissä tapahtumissa, kuten syyskuussa Kotkassa XXVI yleisessä palokuntalaiskokouksessa. - Kotkan kokouksen asialistalla on mm. kysymykset, mihin tarvitaan pelastusalan vapaaehtoistoimintaa ja miten huolehditaan vapaaehtoisten motivaatiosta, SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen kertoo ja korostaa samaan hengenvetoon, että vapaaehtoispalokunnat osallistuivat vuonna 2009 puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä. - Syrjäseuduilla luku on jopa 87 %.

Vapaaehtoisten tarpeet esillä SPEKin hallitusohjelmatavoitteissa

SPEK esitti äskettäin hallitusohjelmatavoitteissaan, että tuleva hallitus turvaa pelastusalan vapaaehtois- ja järjestötoiminnan tulevaisuuden.

- Hallituksen tuki on erittäin tärkeä pelastusalan vapaaehtois- ja järjestötoiminnalle, painottaa SPEKin valtuuston puheenjohtaja Pekka Vänskä, joka toimii pelastusjohtajana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. - Odotamme, että tuleva hallitus sitoutuu etsimään uusia keinoja pelastusalan vapaaehtoisjärjestelmän tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Palokuntien hälytysosastojen vapaaehtoiselle ja sopimushenkilöstölle järjestetään monipuolista koulutusta. Etäopiskelumahdollisuudet lisääntyvät, ja koulutusjärjestelmää kehitetään onnettomuuksien ehkäisyn, erityistilanteiden, suuronnettomuusuhkien ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Koulutusjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon myös valtakunnallisten ja alueellisten uhkien arviointi, riskianalyysit ja palvelutasopäätökset.

<<<

Lisätietoja:
www.spek.fi/hallitusohjelma


<<<


Vattenfall Oy 10.05.2011 kello 09.00
Kevätkuran peseminen kuluttaa sähköä

Kevään loska- ja kurakelit eivät ole tehneet urheiluvaikuttaja Toni Niemisen energiansäästötalkoita helpoiksi. Energiaa kuluu paljon sekä talossa että tallissa, mutta kulutukselle on olemassa hyvät perusteet. Niemisen perheessä luotetaan kuitenkin siihen, että säästöä kertyy ennen pitkää.

Helmikuussa käynnistyneessä Vattenfallin Vuoden energiaperhe –kilpailussa on tähän mennessä selvinnyt muun muassa se, että Toni Niemisen perheen kotitalo ja talli kuluttavat suunnilleen yhtä paljon energiaa.

- Tallissa kuluu varmaankin eniten energiaa veden lämmittämiseen. Siitä ei kuitenkaan oikein voi tinkiä, sillä näin kuraisena aikana hevosia pitää pestä usein, Toni Nieminen kertoo.
- Myös tallin sosiaaliset tilat on pakko pitää lämpiminä, sillä siellä kuivatellaan ulkona kastuneita varusteita.

Vaikka energiansäästö on takkuillut tallissa, talon puolella kilpailun alkutaival on mennyt sujuvammin. Valaisimiin on vaihdettu energiansäästölamppuja ja sähkölämmitystä korvattu puulämmityksellä.
- Olemme myös kääntäneet lattialämmitykset pienemmälle ja luopuneet kuivausrummun käytöstä. Pesukone on kuitenkin pyörinyt melko usein, sillä näillä keleillä lapset kuraavat vaatteensa aika tehokkaasti.

Tallin lämpö hyötykäyttöön?

Niemisen perheen energiankulutuksen odotetaan pienenevän kesän tullen, kun taloa ja tallin valjashuonetta sekä sosiaalitilaa ei enää tarvitse lämmittää sähköllä. Myös valaistuksen tarve vähenee ja tallin ilmastointiakin voi hoitaa avaamalla ovet. Ennen seuraavan lämmityskauden alkua on kuitenkin mietittävä, mitä tehostamistoimia kulutuksen suhteen voidaan tehdä.

- Kuivauskaappi saattaisi olla tallissa järkevä ratkaisu loimien ja pinteleiden kuivaamiseen, vaikka se onkin sähkökäyttöinen. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, voisiko hevosten tuottaman lämmön siirtää taloudellisesti poistoilmalämpöpumpun avulla veden lämmitykseen, miettii Vattenfallin energia-asiantuntija Airi Laakkonen.

- Lisäksi talon puolella olevan ilmalämpöpumpun säädöt pitää vielä tarkistaa, sillä Niemisen perheessä epäillään, että pumppu ei toimi niin kuin sen pitäisi.

Niemisen perheen energiansäästöprosentti näyttää yhä puhdasta nollaa. Se ei ole kuitenkaan lannistanut perheen talkoohenkeä.

- Tämä on ollut hauskaa touhua. Nyt vaan mennään eteenpäin, katsotaan, mitä tapahtuu ja tarvittaessa otetaan kunnollinen loppukiri. Meillähän on nyt enemmän hevosia kuin vuosi sitten samaan aikaan, kyllä se kuluttaa sekä miestä että sähköä, Toni Nieminen nauraa.

Vattenfallin järjestämä Vuoden energiaperhe –kilpailu kestää tämän vuoden loppuun asti. Toni Niemisen lisäksi kilpailemassa ovat myös keittiömestari ja ravintoloitsija Maija Silvennoinen sekä artisti Laura Voutilainen. Kilpailijoille on asetettu kahdeksan prosentin säästötavoite. Kisan etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa www.energiaperhe.fi, jossa ovat myös kilpailijoiden omat blogit.
Kisa löytyy myös Facebookista: www.facebook.com/Vattenfallsuomi
www.vattenfall.fi/energianeuvonta
www.facebook.com/Vattenfallsuomi


<<<
Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry 10.05.2011 kello 08.59
Ensimmäinen Paras Savuton Työpaikka 2011 julkistettu
Filosofi Esa Saarinen: Savuttomuus on hyvää elämää

Ensimmäistä Paras Savuton Työpaikka -titteliä ilmoittautui tavoittelemaan 32 työpaikkaa. Hakemukset kirvoittivat professori Esa Saarisen ylistämään työpaikoilla tehtyä savuttomuustyötä.

Savuton Suomi 2040 -hankkeeseen kuuluvassa Paras Savuton Työpaikka -kilpailussa etsittiin työyhteisöä, jossa on panostettu suunnitelmallisesti savuttomuuteen. Kilpailun palkinnon luovutti filosofi professori Esa Saarinen Helsingissä 10.5. Savuton Suomi 2040-seminaarin yhteydessä.

Tupakointi on alkoholin ohella Suomessa suurin yksittäinen terveysriski. Laki vaatii suojaamaan työntekijät työympäristön syöpävaaralliselta tupakansavulta. Työpaikan savuttomuus on tärkeä osa työsuojelua.

Esa Saarinen innostui työpaikoilla tehdystä vaikuttavasta työstä savuttomuuden edistämiseksi.
– Tämä on mahtavaa uudistamistyötä! Savuton työpaikka ilmentää, että työnantaja arvostaa työntekijöitään, haluaa edistää heidän terveyttään, hyvinvointiaan, työssä jaksamistaan ja työssä onnistumistaan hyvän elämän näkökulmasta.

Kaikkien 32 kilpailuun ilmoittautuneen yhteisön esimerkit ovat Saarisen mielestä innoittavia. Kärkikolmikon toimia savuttomuuden edistämiseksi hän piti vakuuttavina keihäänkärkinä eteenpäin.

Pääpalkinnon eli parhaan savuttoman työpaikan tittelin voitti Helsingin kaupunki, jonka ponnisteluja savuttomuuden puolesta Esa Saarinen piti hämmästyttävän päättäväisinä ja johtajuudellisina.
– Helsingissä tavoitellaan väkevin ottein parempaa terveyttä, työhyvinvointia ja viihtyisämpiä työyksiköitä. Kaupungin kampanja antaa laajuudessaan mahtavan esimerkin onnistuneesta savuttomuustyöstä. Tämä on malliesimerkki uudistavasta työyhteisötyöstä, joka samalla koskettaa laajasti kaupunkilaisia.

– Pitkään määrätietoisesti ja uraauurtavasti työtä savuttomuuden eteen tehnyt kaupunki ansaitsee saada tunnustuksen.

Toinen palkinto myönnettiin Kuljetusliike V.J. Saloselle, joka sisällyttää tupakoimattomuuden yrityksen toimintakulttuuriin.
– Heidän esimerkkinsä on innostava! Kuljetusalaan liitetään karhea tupakoinnin perinne, jota Kuljetusliike Salonen haastaa ajatellen samalla imagovaikuttavuutta nuoriin nähden, Saarinen arvioi.

Kolmas palkinto jaettiin Savonia ammattikorkeakoulun ja kainuulaisen työ- ja terveyskunnon toimintamallin kesken.
– Oppilaitoksissa opiskelevat nuoret ovat vaikutuskanava tulevaisuuteen. Jokainen sytytetty tupakka kertautuu tulevaisuuteen. Savoniassa on tehty hyvää työtä tupakoimattomuuden eteen oppilaitosympäristössä.

– Kainuulaisessa työ- ja terveyskunnon toimintamalli -projektissa paneudutaan erittäin ennakkoluulottomasti ja suuntaa-antavasti työttömiin, jotka usein jäävät sairauksia ehkäisevien terveyspalveluiden ulkopuolelle. Hankkeessa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon asiakkaiden elämäntilanne ja pyritään kannustavasti tukemaan tupakoimattomuutta, Saarinen totesi.

Yksilö osana yhteisöä

Tupakkatuotteet sisältävät lukuisia aineita, jotka ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia. Tupakointi on vuosittain syynä yli 2000 työikäisen kuolemaan.

Tupakkatuotteet aiheuttavat käyttäjälleen vahvan riippuvuuden ja ylläpitävät sitä.
– Tupakointi on helppo aloittaa ja vaikea lopettaa. Se luikertelee sisään omaksi isännäkseen ja käynnistää kielteisen kierteen. Kuitenkaan lapsi ei halua isää tai äitiä, joka tupakoi, eikä kenenkään intressissä ole tupakoida läpi elämänsä, Saarinen totesi.

– Tupakointi on järjetöntä. Mutta samalla tavoin kuin mikä tahansa järjetön tapa, se tarttuu esimerkillä. Samalla yksilö keksii kyllä perusteet omille järjettömyyksilleen. Tässä kohdin yhteisön tulee astua esiin. Tupakointi ei ole yksilöllinen valinta-asia, koska se koskettaa toisia ja vaikuttaa myös heihin.

– Hyvän yhteisöelämän kehys edellyttää, että ihminen voi elää elämäänsä ilman että toiset vahingoittavat häntä. Yhteisön idea on auttaa yksilöä elämään parempaa elämää kuin mitä yksin olisi mahdollista. Tämä tarkoittaa myös sopeutumista toisten oikeuksiin, joihin kuuluu oikeus savuttomaan ympäristöön.

Tupakoinnin rajoittaminen edistyksellistä

Esa Saarinen pitää lainsäädännön tuomista tupakoinnin yhteyteen luonnollisena ja ratkaisevan tärkeänä askeleena kohti hyvää elämää.
– Yhteisön suojaavan käden kautta ihmiset ohjautuvat elämään toistensa kanssa rakentavammin ja toisiaan vähemmän vahingoittavasti.

– Tupakoinnin kieltäminen julkisissa ympäristöissä kuten ravintoloissa on yksi suurista yhteisöelämämme läpimurtoaskelista, Saarinen arvioi. Tämä uudistus on dramaattisesti vaikuttanut edistävästi arkielämämme laatuun.

– Tupakointikiellot ja lakien kautta tulevat rajoitukset tulee nähdä niiden mahdollistaman hyvän elämän valossa. Yksilön itseohjautuvuus ja valinnan vapaus ei voi tarkoittaa oikeutta vahingoittaa toisia.

Yhteisöstä tukea lopettajalle

Suurin osa tupakoijista on huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan terveyteensä ja haluaisi lopettaa.
– Ihmisen on kuitenkin hyvin vaikeaa tehdä muutoksia elämässään. Tutkimusten mukaan omin avuin tupakoinnin lopettaneista vain 5 % on pysynyt vuoden kuluttua tupakoimattomana.

– Asian ydin on siinä, että jos tukea ei saada toisilta, jopa kolmannes epäonnistuu päätöksessä pysymisessä, Saarinen totesi. Yleinen elämänkokemus ja tutkimustulokset vahvistavat, että vertaistuki ja toisten kannustaminen ovat keskeisiä vaikutusvoimia yksilötason muutoksia toteutettaessa.

– Tupakoinnin lopettamisessa ja savuttomissa työyhteisöissä siirretään perspektiiviä yksilöstä yhteisöön, tavalla, joka on samalla yksilön pidemmän aikavälin etujen mukaista.

– Työterveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia.

Lue lisää Savuton Suomi 2040 –seminaarista ja Paras Savuton Työpaikka –kilpailusta: www.suomenash.fi


<<<

09/05/2011 11:59 Suomen Messut(STT)
Valo-tapahtuma loistaa Habitaren rinnalla

Valaistusalan tapahtuma Valo järjestetään 14.–18.9.2011, nyt toista kertaa samanaikaisesti Habitare-messujen kanssa. Helsingin Messukeskuksen uusi halli 7 tarjoaa etenkin ammattilaiskävijöitä kiinnostavan kokonaisuuden, kun sinne sijoittuvat rinnakkain Valo-tapahtuma, Habitaren designalue Ahead! sekä julkitila-alue Interiore.

Valo-tapahtuma esittelee julki- ja yleisvalaistusta, koti- ja sisustusvalaistusta, lamppuja ja muita valonlähteitä sekä ulkovalaistusta ja valaisintarvikkeita. Tapahtuma on suunnattu erityisesti valaistusalan ammattilaisille, kuten sisustus- ja valaistussuunnittelijoille ja arkkitehdeille sekä kiinteistöjen omistajille, rakennuttajille ja isännöitsijöille mutta myös suurelle yleisölle. Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Suomen Valoteknillinen Seura ry.

Korkeatasoinen seminaari julkitilojen valaistuksesta

Messujen avajaispäivänä 14. syyskuuta Valoteknillinen seura järjestää halli 7:n Foorumilla kansainvälisen ValoLight Sessionin, jonka teemana on Arkkitehtonisen valaistuksen uusimmat tuulet – julkisten sisätilojen valaistus. Seminaarissa perehdytään esimerkkeihin laadukkaista, innovatiivisista ja ekologisista valaistuskokonaisuuksista alan eurooppalaisten huipputekijöiden johdolla. Lisäksi torstaina 15.9. Valo-tapahtuman ohjelmalavalla pidetään Sähkösuunnittelijat NSS ry:n järjestämä valaistuksen ammattilaisseminaari. Myös muina messupäivinä on tarjolla kiinnostavaa ohjelmaa niin ammattilaisille kuin valaistuksesta kiinnostuneille kuluttajillekin.

Vuoden valaistuskohde 2011 julkistetaan messuilla

Kolmattatoista kertaa järjestettävän Vuoden valaistuskohde -kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaasti toteutetuille valaistuskohteille. Kohteiden haku on parhaillaan käynnissä ja jatkuu 15.8.2011 asti.

Vuoden valaistuskohde -tunnustuksella palkitaan yksi sisävalaistus- ja yksi ulkovalaistuskohde. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota valaistusteknisiin vaatimuksiin, taloudellisiin ja ekologisiin tekijöihin, nykyaikaisten teknisten ratkaisujen luovaan hyödyntämiseen sekä siihen, miten valaistus tukee kohteen käyttötarkoitusta ja arkkitehtonista kokonaisratkaisua ja lisää ympäristön viihtyisyyttä.

Tulokset julkistetaan ja palkinto luovutetaan Valo-tapahtumassa 15.9. Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Sisustusarkkitehdit SIO, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkösuunnittelijat NSS ja Sähköteknisen Kaupan Liitto.

Valaistusalan tapahtuma Valo 14.–18.9.2011 Helsingin Messukeskuksessa. Avoinna ammattilaisille 14.–15.9. ja yleisölle 15.–18.9. Samanaikaisesti Valon kanssa järjestetään Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitare, ArtHelsinki-nykytaidemessut ja Salonki-antiikkimessut. Kävijät pääsevät yhdellä lipulla kaikkiin tapahtumiin, liput 14 €/10 €.

Valomessut>Talentum Oyj 09.05.2011 kello 13.49
Yhdistyslain uudet tulkinnat

Suomessa on runsaat 130 000 yhdistystä, ja lähes jokainen suomalainen kuuluu yhteen tai useampaan niistä. Yhdistyslakiin tuli 1.9.2010 merkittäviä muutoksia. Laki kyllä astui uuteen aikaan, mutta uuden ajan säädökset tekivät yhdistyslaistamme aikaisempaa vaikeaselkoisemman.

Muutoksista huomattavimpia on tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen käytön salliminen yhdistyksen päätöksenteossa. Yhdistys voi vastedes hyväksyä sellaiset säännöt, joiden mukaan jäsenten ja valtuutettujen kokoukseen voi etäosallistua myös tällaisen apuvälineen avulla. Osallistumisoikeuden järjestämisestä ja ääntenlaskennan oikeellisuuden turvaamisesta voi tällöin aiheutua moninaisia paitsi teknisiä myös oikeudellisia vaikeuksia, ja ne kannattaa ennakoida.

Muutoksia aiheutti myös uusi tilintarkastuslaki. Siinä ei juurikaan ajateltu pieniä yhdistyksiä, joita valtaosa yhdistyksistämme on. Näitä yhdistyksiä ei voitu pakottaa muuttamaan sääntöjään, mutta niiden tilintarkastajista tuli nyt toiminnantarkastajia, eikä muutoksesta selvitä pelkällä nimityksen muuttamisella.

Yllä mainitut uudistukset ovat vain esimerkkejä. Juuri ilmestynyt professori Heikki Halilan ja ministeri Lauri Tarastin Yhdistysoikeus-teoksen ajantasaistettu painos tulkitsee uudet säännökset kaikelle kansalle ja auttaa toimimaan yhdistystoiminnan ongelmakohdissa. Yli 800-sivuinen kommentaari on jo kolmattakymmentä vuotta ollut Suomen yhdistystoiminnan perusteos.
Kansaneläkelaitos Kela 09.05.2011 kello 08.40
Koko perheelle eurooppalaiset sairaanhoitokortit matkalle mukaan

Lomakausi lähestyy kovaa kyytiä ja ulkomaanmatkat sen myötä. Matkoille lähtijöiden kannattaa kirjoittaa muistilistaansa maitohappobakteereiden lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokortti, ellei kyseinen kortti jo löydy lompakosta. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi suositellaan myös matkustajavakuutuksen ottamista.

Ulkomaanreissulla sairastuminen voi käydä kalliiksi, mikäli siihen ei ole varautunut etukäteen. Espoolainen Katri Pelli-Vauhkonen oppi tämän kantapään kautta muutama vuosi sitten, kun hän Portugalissa lomaillessaan sai äkillisen, rajun silmätulehduksen ja joutui turvautumaan paikalliseen terveyskeskukseen.

– Olin ollut sukeltamassa edellisenä päivänä piilolinssit silmissä ja ilmeisesti merivesi oli sen verran likaista, että yön aikana silmät muurautuivat umpeen, kertoo Katri Pelli-Vauhkonen.

Silmätulehdukseen löytyi onneksi oikea lääke paikkakunnan lääkäriltä. Tulehdus talttui suhteellisen nopeasti eikä loma mennyt täysin pilalle.

– Meidät neuvottiin paikalliseen terveyskeskukseen, ja heti ensimmäisenä siellä kysyttiin eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Sitä ei ollut, mutta onneksi oli rahaa pankkitilillä, muistelee Pelli-Vauhkonen.

Jälkiviisaus ei paljon lohduta

Yli sadan euron suuruisen silmälääkärilaskun Pelli-Vauhkonen joutui maksamaan käteisellä. Mikäli hänellä olisi ollut eurooppalainen sairaanhoitokortti, maksu olisi ollut huomattavasti pienempi eli sama kuin paikallisten terveyskeskusmaksu.

– Sairaalassa ei käynyt mikään maksukortti, ainoastaan käteinen. Minut vietiin suurin piirtein kädestä pitäen pankkiautomaatille, Pelli-Vauhkonen kertoo.

– Kotimaassa odottikin sitten melkoinen paperityö, kun toimitin hakemukset ja kopiot Kelalle korvauksia varten. Aika paljon helpommalla olisin päässyt, jos olisi ollut eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Myös pitkäaikaissairauksia hoidetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa julkisen sairaanhoidon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä, mikäli sairastuu äkillisesti tai joutuu esimerkiksi liikenneonnettomuuteen. Mutta eurooppalainen sairaanhoitokortti on tarpeellinen myös silloin, kun hoitoa tarvitaan pitkäaikaissairauden tai raskauden vuoksi.

– Astmakohtaukset ovat tyypillisiä tapauksia, jolloin ulkomailla joudutaan sairaalaan. Ja välillä synnytyksetkin, sanoo suunnittelija Sanna Kuorikoski Kelan terveysosastolta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy Euroopassa myös sellaisten yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja yksityisissä sairaaloissa, jotka ovat tehneet sairausvakuutussopimuksen oleskelumaan julkisen terveydenhuollon kanssa.

Matkustajavakuutus on yhtä tärkeä kuin ennenkin

Pieniltä paikkakunnilta tai syrjäisimmistä lomakohteista ei välttämättä aina löydy yksityistä lääkäriasemaa, johon riittäisi yksityinen matkustajavakuutus. Vakavampia vaivoja ei myöskään voi aina hoidattaa yksityisellä lääkäriasemalla vaan hoito joudutaan antamaan julkisessa terveydenhuollossa esimerkiksi sairaalassa. Tällöin eurooppalainen sairaanhoitokortti helpottaa asiointia paikan päällä, eikä korvauksia tarvitse jälkikäteen hakea.

– Ilman matkustajavakuutusta ei kuitenkaan kannata matkustaa. Yksityinen matkustajavakuutus kattaa sairastumisesta johtuvat ylimääräiset matkakulut ja mahdollisesti matkatavarat. Niitä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata, sanoo Kuorikoski.


<<<


06/05/2011 15:31 Invalidiliitto (STT)

Tiedä mihin hyppäät -kampanja varoittaa uhkarohkeista uimahypyistäJoka kesä 3–4 veteen hypännyttä suomalaista menettää liikuntakykynsä loppuelämäksi. Invalidiliiton mielestä yksikin onnettomuus on liikaa. Vaikeiden vammojen lisäksi varomattomat sukellukset aiheuttavat lieviä selkäydinvaurioita sekä murtumia, venähdyksiä ja mustelmia. Tiedä mihin hyppäät -kampanja muistuttaa, mitä seurauksia tuntemattomaan veteen hyppäämisellä voi olla.

Selkäydinvaurio aiheuttaa pahimmillaan neliraajahalvauksen, joka muuttaa ihmisen elämän pysyvästi. Fyysisten muutosten lisäksi vauriolla on psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Viimeisten 35 vuoden aikana Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa on kuntoutettu pitkälti toistasataa uimahyppyonnettomuudessa vammautunutta.

Hyppykampanja järjestettiin viimeksi vuonna 2005. Selkäydinvaurioon johtaneiden onnettomuuksien määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt viime vuosina, ja toiveita kampanjan aloittamiseksi on tullut muun muassa sairaaloista. Kohderyhmänä ovat tänä kesänä erityisesti 20-30-vuotiaat miehet, joille hyppyonnettomuuksia sattuu eniten. Tärkeällä asialla mukana ovat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto sekä Sukeltajaliitto.

Esimerkkinä erään nuoren miehen tarina

Tiedä mihin hyppäät -kampanjan viesti on tiivistetty sarjakuvaan, jossa kerrotaan erään nuoren miehen tarina: kuinka yksi varomaton hyppy saattaa muuttaa elämän loppuiäksi. Kampanja painottuu sähköisiin viestimiin. Osoitteessa www.tiedamihinhyppaat.fi on tietoa hyppyonnettomuuksista ja vesiturvallisuudesta. Tiedä mihin hyppäät -sivulla Facebookissa julkaistaan kampanja-aiheisia uutisia.

http://www.tiedamihinhyppaat.fi/

<<<

5 touko, 2011 09:54 CET

Liikenteelle haitallisimmat sääilmiöt tunnistettu Euroopassa

Sateet eri muodoissaan aiheuttavat eniten vahinkoa

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän äärimmäisiä sääilmiöitä Euroopassa. VTT:n johtama EWENT-tutkimushanke selvittää sääilmiöiden haitallisuutta liikenteelle Euroopan unionin alueella. Vastaavassa laajuudessa ei samanlaista tutkimusta ole aiemmin tehty.

Sään vaikutus liikenteen sujumiseen ja turvallisuuteen on suuri. Äkilliset ja vahingolliset sääilmiöt, kuten myrskyt ja niiden synnyttämät tulvat voivat pahimmassa tapauksessa lamauttaa koko liikennejärjestelmän ja aiheuttaa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä seurauksia.

Ilmastonmuutoksen vuoksi äärisääilmiöiden uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa myös Euroopassa. Jotta vahingot voitaisiin minimoida tai estää, sääilmiöistä ja niiden vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. VTT:n johtama kansainvälinen Extreme Weather Impacts on European Networks of Transport -tutkimushanke (EWENT) selvittää äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusta eri liikennemuotoihin: tie- ja kevytliikenteeseen, rautateihin sekä ilma-, sisävesi- ja meriliikenteeseen. Tavoitteena on määrittää liikenteelle haitallisimmat sääilmiöt ja arvioida niiden aiheuttamia kustannuksia EU:n alueella. Tutkimus tarkastelee normaalia voimakkaampia ilmakehäsyntyisiä ilmiöitä, joista on haittaa erityisesti liikenteelle ja kuljetuksille. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tsunamit ja maanjäristykset, jotka ovat luonteeltaan luonnonmullistuksia eivätkä sääilmiöitä.

Sääilmiöiden vaikutuksia tarkastellaan viidellä ilmastollisella alueella: Välimeren alueella, vuoristoalueilla, meri- ja mannerilmastovyöhykkeillä Keski-Euroopassa sekä Pohjois-Euroopan ilmastossa. Haitallisimmat sääilmiöt määritellään laajan lähdeaineiston pohjalta ja luokitellaan haitallisuuden ja vaikutusten mukaan. Säätyypin voimakkuutta kuvaavien arvojen määrittely ja luokittelu on EWENT-hankkeen ensimmäisen vaiheen tärkein tulos. Tutkijat analysoivat yli 150 tieteellistä ja ammatillista tutkimusta sääilmiöistä ja niiden aiheuttamista vahingoista sekä yli 200 mediassa raportoitua äärisääilmiötä.

Tulokset osoittavat, että sateet kaikissa muodoissaan aiheuttavat liikenteelle eniten vahinkoa.  Tämä pätee kaikkiin Euroopan osiin ja liikennemuotoihin. Esimerkiksi suuri lumimäärä vaikeuttaa tiellä liikkumista, rautateiden kuljetuksia ja lentokenttien toimintaa eri puolilla Eurooppaa. Vain se vaihtelee, kuinka hyvin ongelma ratkaistaan ja miten yllättäviin sääoloihin osataan varautua esimerkiksi riittävällä kunnossapitokalustolla. Runsaat vesisateet aiheuttavat tulvia, jotka katkaisevat liikenneyhteyksiä, vaikeuttavat sisävesialusten kulkua ja vaurioittavat maarakenteita, kuten tie-, silta- ja ratapenkereitä.

Kovat tuulet aiheuttavat vahinkoa erityisesti lentoliikenteelle, mutta myös meri- ja junaliikenne kärsivät niistä. Ukkosmyrskyjen haitat liittyvät liikenteenohjausjärjestelmää vaurioittaviin sähköpurkauksiin. Erityisen haavoittuvia ukkosille ovat juna- ja lentoliikenne, sillä niissä liikenteenohjauksen on toimittava moitteettomasti kaiken aikaa.

EWENT-hankkeeseen osallistuvat Suomesta VTT, Ilmatieteen laitos ja Foreca Consulting. Kansainvälisiä kumppaneita ovat Maailman Ilmatieteen järjestö WMO, Kyproksen meteorologian laitos, liikennetaloudellisen tutkimuksen instituutti TØI Norjasta, Tonavan sisävesiliikenteen kehittämiseen erikoistunut valtionyhtiö via donau Itävallasta, Euroopan myrskytutkimuslaboratorio ESSL sekä Saksan  ilmailualan tutkimuskeskus DLR.

Parhaillaan VTT ja Suomen Ilmatieteen laitos analysoivat äärisääilmiöiden todennäköisyyden muutoksia pitkällä aikavälillä vuoteen 2070 saakka. Tulokset valmistuvat kesällä. Lisäksi VTT ja DLR tutkivat nyt tunnistettujen äärisääilmiöiden vaikutusta esimerkiksi onnettomuusmääriin ja aikaviiveisiin eri liikennemuodoissa. Molemmat tutkimukset ovat osa EWENT-hanketta.

Vuonna 2009 alkaneen ja kevääseen 2012 jatkuvan tutkimuksen rahoittaa Euroopan Komissio.


<<<

5 touko, 2011 11:58 CET

Lasimurska

Uudenlaista somistusta sekä sisä-että ulkokäyttöön, kukkapurkista aina pihateiden somistamiseen.

Suomen Lasinjalostus Oy on lanseerannut todellisen kierrätystuotteen kun markkinoille tuodaan somistus- ja koristekäyttöön soveltuvaa, hiottua lasimurskaa.

Pakattuna myytävä lasimurska soveltuu käytettäväksi niin ulkona kuin sisätiloissakin. Kierrätetyistä laseista patentoidulla valmistusmenetelmällä murskattu lasimurska on hiottua, joten sen käsitteleminen on turvallista, haavoja aiheuttavia teräviä reunoja ei ole.

Murskien värivalikoima on laaja, ja jo aiemmin myynnissä olleiden kirkkaan, vihreän ja ruskean lisäksi on nyt saatavilla myös uutuudet sininen ja vaaleanvihreä.

Pakkauskoot: 1.5kg, 25kg, 1000kg.

<<<


5 touko, 2011 12:05 CET

Suomen Lasinjalostus Oy lanseeraa ensimmäiset sisäkäyttöön suunnitellut valaisimensa

Suomen Lasinjalostus Oy:n ja muotoilija Jonas Hakaniemen yhteistyö alkaa kantaa hedelmää, kun Mutka-valaisimet julkaistiin huhtikuussa Nudgessa, Helsingissä.

Mutka-valaisin on monipuolinen sisustusvalaisin, joka ilmentää mielenkiintoisella tavalla kylmän ja kuuman kontrastia. Valaisinta voidaan käyttää esimerkiksi yöpöydällä lukuvalona, kirjahyllyssä kirjatukena tai tunnelmavalaisimena. "Materiaalina käytetty kierrätetty tasolasimurska mahdollisti paksujen muotojen käytön. Suunnittelussa minua inspiroi erityisesti lasin jäinen olemus, jonka lasimassan sisään valettu led-valo tuo hyvin esille", Jonas Hakaniemi kuvailee. 

Kierrätetystä tasolasista käsityönä valmistettavat valaisimet tuotetaan Suomen Lasinjalostuksen tehtaalla Tampereella. Murskattu lasi sidotaan sidosaineella ja valmistusvaiheessa valaisinlähteeksi asennetaan LED-yksikkö. LED-valaistus on nykypäiväinen ja erittäin energiatehokas ratkaisu pienen energiankulutuksensa vuoksi. Mutka-valaisimien tuotantomenetelmä jäljittelee yrityksen aiemmin julkaistua, Lemminkäinen Rakennustuotteiden Suomessa edustamaa Valokivi-tuoteperhettä.

Nyt lanseerattavat Mutka 1 ja Mutka 2 – valaisimet saavat tulevaisuudessa seurakseen myös uusia jäseniä valaisinperheeseen.

Suomen Lasinjalostus Oy www.lasinjalostus.fi


<<<
Maanmittauslaitos 05.05.2011 kello 09.49
Maanmittauslaitos tyytyväinen ministeri Töllin AVI-ratkaisuun

Maanmittauslaitos on erittäin tyytyväinen hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin 3.5. tekemään päätökseen olla siirtämättä maanmittaustoimistoja aluehallintovirastoihin (AVI:hin). Maanmittauslaitos on vastustanut siirtoa alusta alkaen, koska laitoksella ei ole yhtymäkohtia aluehallintoviranomaisten tehtäviin.

"Yhdistäminen olisi aiheuttanut arviolta 10 miljoonan euron kustannukset ja sitonut kehittämishenkilökuntaa niin paljon, että esimerkiksi sähköisen kiinteistövaihdannan projektia olisi lykättävä usealla vuodella eteenpäin", Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Jarmo Ratia perustelee vastustusta.

"Lisäksi siirto olisi romuttanut sen prosessiorganisaatioon perustuvan laatutyön, jonka perusteella Maanmittauslaitos voitti Suomen Laatukeskuksen laatupalkinnon vuonna 2009. Siirto olisi myös korottanut välittömästi maanmittaustoimitusten asianosaisilta perittäviä maksuja, koska lain mukaan maksujen on katettava kustannukset", Ratia jatkaa listaa.

Myös Maanmittauslaitoksen henkilöstö vastustaa siirtoa.

Tölli: "Maanmittaustoimistojen siirrolle ei edellytyksiä"

Valtiovarainministeriön työryhmä jätti 3.5. mietintönsä maanmittaustoimistojen siirtämisestä aluehallintoviranomaisiin.

"Maanmittaustoimistojen siirrolle ei ole edellytyksiä. Yhteistä näkemystä ei löytynyt", toteaa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli Valtiovarainministeriön tiedotteessa.

"Kuten raportista voimme lukea, niin osapuolten näkemykset ovat hyvin kaukana toisistaan, mitä tulee riskeihin ja saavutettaviin hyötyihin", Tölli jatkaa.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esitti joulukuussa 2010 maanmittaustoimistojen liittämistä aluehallintovirastoihin (AVI:ihin).
Helmikuussa 2011 asetettiin jatkotyöryhmä selvittämään 15.4.2011 mennessä siirtämisen vaikutuksia ja jatkotoimia. Selvityksen saatuaan alue- ja kuntaministeri on tehnyt päätöksen, että maanmittaustoimistoja ei siirretä.
<<<


Viestintävirasto 04.05.2011 kello 14.45
GSM-matkapuhelinverkon viestintää on mahdollista salakuunnella - 3G- ja 4G-verkot ovat turvallisia

GSM-verkoissa yleisesti käytössä oleva A5/1-salausmenetelmä on pystytty murtamaan erityisen laitteiston ja ohjelmiston avulla aiempaa huomattavasti nopeammin. A5/1-salausmenetelmää käytetään matkapuhelimen ja GSM-verkon tukiaseman välisen viestinnän, esimerkiksi puheluiden ja tekstiviestien salaamiseen.

Salauksen murtaminen alle minuutissa tarkoittaa käytännössä sitä, että GSM-verkon välittämien viestien luottamuksellisuuteen ei voi enää täysin luottaa. A5/1-salausmenetelmä ei ole kuitenkaan käytössä 3G- tai uusissa 4G-verkoissa, joten paras tapa suojautua salakuuntelulta on käyttää näitä verkkoja.

Salakuuntelu vaatii runsaan esivalmistelun ja edistyneiden laitteiden lisäksi syvällistä tietoa GSM-verkon teknisestä toteutuksesta. Lisäksi salakuuntelijan on tiedettävä kohteen sijainti ja seurattava kohdetta. Näin ollen salakuuntelu purkamalla A5/1-salausmenetelmä on käytännössä hyvin vaikeaa. Yksittäisen GSM-verkkoja käyttävän henkilön joutuminen tämäntyyppisen hyökkäyksen kohteeksi on erittäin epätodennäköistä.

A5/1-salausmenetelmälle on olemassa uudempia vaihtoehtoja, mutta niiden käyttöönotto on hankalaa. Se vaatisi päivityksen kaikkiin vanhoihin GSM-tukiasemiin. Uusien salausmenetelmien käyttö edellyttää lisäksi, että matkapuhelin tukee kyseistä salausmenetelmää. Suurin osa viime vuosina myydyistä matkapuhelimista sisältää tuen uusille salausmenetelmille.

Laittomasti tapahtuva tiedon hankinta viestintäverkossa välitettävän matkapuhelun sisällöstä on rikos. Myös sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkavan järjestelmän oikeudeton hallussapito voi olla rangaistavaa.

Suojautumiskeinot

3G-verkossa toimiva matkapuhelin voidaan määritellä pysymään aina 3G-verkossa, jolloin sitä ei voi salakuunnella Viestintäviraston tiedossa olevilla menetelmillä. Markkinoilla on tarjolla myös puheen salaavia päätelaitteita tai ohjelmistoja.

<<<

Tampereen Työväen Teatteri 04.05.2011 kello 13.47
Sofokleen klassikko Antingone TTT:ssä 9.-11.5.2011

Kassandrateatteri vierailee Tampereen Työväen Teatterissa 9.-11.5. Sofokleen klassikkotekstiin perustuvalla näytelmällä Antingone.

Eija Ahvo, Aki Suzuki, Kalle Holmberg, Richmond Ghansah, Pape Sarr ja Marika Westerling - Kassandrateatterin tulkinta Antigonesta tuo näyttämölle taiteilijoita Aasiasta, Afrikasta ja Suomesta. Esityksessä sukupolvet ja ilmaisuperinteet kohtaavat. Suomalaisen teatterin ikonit ja nyky-Suomen monipuoliset taiturit kertovat ikiaikaisen tarinan moraalista.

Työryhmän on koonnut ja esityksen on ohjannut Kassandran johtaja Ritva Siikala. Musiikin on säveltänyt Otto Donner ja dramaturgia on ohjaajan ja Marja Kaarina Mykkäsen. Uuden suomennoksen työryhmälle on tehnyt Kirsti Simonsuuri. Antigonen ensi-ilta oli 23.3.2011 Korjaamon Vaunusalissa.

Sofokles kirjoitti näytelmän jo 2400 vuotta sitten, silti se iskee ajan hermoon. Eikö ihminen ole muuttunut?

Kulttuurit kohtaavat -keskustelutilaisuus ti 10.5. klo 20:15

Toisen esityksen jälkeen tiistaina 10.5. klo 20:15 on Vanhalla päänäyttämöllä Kulttuuri kohtaavat -keskustelutilaisuus, jossa paikalla Ritva Siikala ja Antigonen taiteilijoita.
Mitä uussuomalaiset taiteilijat kertovat tämän päivän Suomesta? Miltä Suomi näyttää kun uus- ja kantasuomalaiset taiteilijat kohtaavat? Mikä on huomisen Suomi?
Tervetuloa keskustelemaan.


<<<

Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry 04.05.2011 kello 08.00
Jatkuva alkoholimainonta tavoittaa nuoret - rajoitukset tehottomia

Suomalaisnuorista suurin osa altistuu jatkuvalle alkoholimainonnalle elinympäristössään. Noin yhdeksän kymmenestä 13-17-vuotiaasta suomalaisnuoresta on havainnut alkoholimainontaa ja heistä yli 80 % parin viikon sisällä tai lähipäivinä vuonna 2011. Tulokset ovat lähes identtisiä kaksi vuotta aikaisemmin toteutetun vastaavan tutkimuksen kanssa.

Nuorten kaveripiirissä yleisimmin käytettävät alkoholituotteet (olut, siideri ja lonkero) ovat samoja, joiden mainontaa nuoret havaitsevat parhaiten. Alkoholimainontaa havaitaan useimmiten televisiossa, kaupoissa ja lehdissä. Noin puolet nuorista oli lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa.

Tiedot ilmenevät TNS Gallupin Suomen ASH ry:n toimeksiantona maalis - huhtikuussa 2011 tekemästä tutkimuksesta*, jossa kysyttiin 13 - 17-vuotiaiden nuorten ajatuksia alkoholista.

Alkoholimainontaa oli havainnut 88 % vastaajista ja tytöistä jopa 92 %. Vähiten (78 %) alkoholimainontaa olivat havainneet 13-vuotiaat ja eniten 15-vuotiaat (95 %). Nuoret, joiden kaveripiirissä käytetään alkoholia, olivat havainneet alkoholimainontaa hieman enemmän kuin ne nuoret, joiden kaveripiirissä ei sitä käytetä.

- Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia pohtineen työryhmän noin vuosi sitten jättämässä muistiossa todettiin, että rajoitukset ovat jossain määrin vähentäneet lasten ja nuorten altistumista alkoholimainonnalle. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Lasten ja nuorten altistuminen alkoholimainonnalle on mitä todennäköisimmin jatkuvaa. On turha kauhistella nuorten juomista, jos alkoholimainonta sallitaan, korostaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

- Televisio, kuten media yleensä, on tehokas väline mielikuvien muodostamisessa ja kiinnostuksen luomisessa alkoholituotteita kohtaan. Yhteiskunnan salliva suhtautuminen alkoholimainontaan ei aja lapsen etua.

Tytöistä suurempi osa kuin pojista kertoi havainneensa siideri- ja viinimainontaa, kun taas pojat kertoivat nähneensä eniten lonkero- ja olutmainoksia. Lonkeromainonnan havaitseminen olikin pantu nyt enemmän merkille kuin kaksi vuotta sitten. Siiderimainonnan havaitseminen oli puolestaan vähentynyt.

Nuorimmatkin kiinnittävät huomiota alkoholimainontaan

Nuorimmat ikäryhmät havaitsivat alkoholimainontaa lähes yhtä paljon kuin vanhemmat nuoret. Jo 13-vuotiaat havaitsivat erittäin hyvin siideri- ja olutmainontaa, mutta kuusitoistavuotiaat panivat tarkimmin merkille kaikki muut tuoteryhmät paitsi viinin. Viinimainoksia 13-vuotiaat olivat havainneet useammin kuin muut.

- Myös muut tutkimustulokset vahvistavat tutkimustemme olettamusta, että alkoholimainonta itsessään lisää nuorten kiinnostusta kaikkiin alkoholituotteisiin ja niiden käyttöön. Nuoret ovat tietoisia mainonnasta ja sitä seuraamalla nuori voi vahvistaa omaa käyttäytymistään. Markkinaosuuksista puhuminen tässä yhteydessä on vain tosiasioiden hämärryttämistä. On piittamattomuutta perustella vähäistä säätelyä kansainvälisen viestinnän välittymisellä Suomeen, koska kyse on viime kädessä siitä, haluammeko suojella lapsia ja nuoria terveydelle vahingolliselta markkinoinnilta, Mervi Hara toteaa.

Aikuisten humalajuominen ahdistaa

Nuorten myönteisyys ja kielteisyys aikuisten humalajuomiseen on lisääntynyt vuodesta 2009. Välinpitämätön suhtautuminen oman ikäisten humalajuomiseen on sen sijaan lisääntynyt. Aikuisten humalajuomista kolmasosa nuorista piti ahdistavana; tytöt poikia enemmän. Vähiten ahdistavana sen kokivat 14-vuotiaat.

Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä varmemmin hän suhtautuu kielteisesti oman ikäistensä ja aikuisten humalajuomiseen. Iän karttumisen myötä alkoholin käyttöä kohtaan tunnettu kielteisyys muuttuu välinpitämättömyydeksi tai jopa myönteiseksi suhtautumiseksi hyvinkin nopeasti. 16- ja 17-vuotiaista enää runsas neljännes ajattelee humalajuomisesta kielteisesti.

- Kuka kantaa vastuun siitä, että alkoholinkäyttö nuorten kaveripiirissä on lisääntynyt tänä vuonna parin vuoden takaisista lukemista? Lasten vanhemmat ja huoltajat eivät yksin pysty suojelemaan lapsia alkoholin vaaroilta, jos alkoholin markkinointiviestintä on lapsen arkipäivää. Lapset ja nuoret eivät elä tyhjiössä. Alkoholimainonta tulisi kokonaan kieltää, mutta edes alkoholin mielikuvamainonnan kielto olisi askel oikeaan suuntaan, toteaa Hara.
<<<


WSOYpro 03.05.2011 kello 14.05
Älyllinen kunto - tämän päivän työkyvyn perusta

Tämän päivän ja huomisen työ on yhä enemmän tietotyötä, jossa tärkein työvälineemme ovat omat aivomme. Työ vaatii jatkuvasti enemmän osaamista ja lisää luovuutta. Samaan aikaan työtahti on kiristynyt. Monet samanaikaiset tehtävät ja tietotulva kuormittavat ihmisten älyllisiä resursseja yhä enemmän. Jokaisen tulisi pitää huolta omista aivoistaan ja älyllisistä resursseistaan, vaalia älyllistä kuntoaan. Jokaisen esimiehen tulisi myös ymmärtää, miten johtaa yrityksen älyllisiä resursseja ja millaisissa olosuhteissa tietotyössä toimitaan kaikkein tuottavimmin.

Leenamaija Otalan uutuuskirja Älyllinen kunto käsittelee nykyisen työelämän ristiriitaisia haasteita ihmisen aivojen toiminnalle. Kirjassa esitellään, millaisilla asioilla jokainen voi vaikuttaa oman työkykynsä eli älyllisen kuntonsa säilymiseen. Toisaalta käydään läpi myös, millaisessa työyhteisössä ja millaisessa toiminnassa saadaan yrityksen älyllisistä resursseista mahdollisimman hyvä tuottavuus.

Kirja on tarkoitettu yritysjohdolle, HR-asiantuntijoille, opettajille ja kaikille, jotka haluavat huoltaa omaa älyllistä kuntoaan. Kirjan pohjalla on suuri määrä tutkimustietoa, jota kirjoittaja on pyrkinyt yksinkertaistamaan työelämässä, johtamisessa ja opetuksessa hyödynnettävään muotoon.

Kirjailija:
Dosentti, TkT Leenamaija Otala on toiminut kolme vuosikymmentä yritysmaailman ja yliopistojen rajapinnassa ja pyrkinyt tuomaan tutkimustietoa käytännön johtamisen tueksi. Hän on toiminut tutkimus- ja opetustyön ohella kymmenien organisaatioiden asiantuntijana osaamisen johtamisessa, johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä.

Leenamaija Otala
Älyllinen kunto
ISBN 978-951-0-36504-5
Sivumäärä 317. Hinta 49 euroa (44,95 euroa + alv 9 %)

<<<

Cycleurope Finland Oy 03.05.2011 kello 11.34
Näin löydät itsellesi sopivan polkupyörän

Jotta pyöräily olisi mahdollisimman mukavaa, kannattaa miettiä tarkkaan pyörän käyttötarkoitus. Lyhyelle työmatkalle valitaan eri pyörä kuin pidemmälle maastoretkelle. Yksi asia pätee kaikkiin pyöriin: vaihteita ei kannata pelätä.

Ennen oli ihan vaan polkupyöriä, ja itselle sopivan fillarin valitseminen oli helppoa. Nyt menopelin nimessä on kaikenlaisia etuliitteitä, jotka antavat tarkempaa osviittaa pyörän käyttötarkoituksesta.

- Citypyörä tarkoittaa yksinkertaista peruspyörää, jossa on kolmesta seitsemään vaihdetta. Hybridi on saanut nimensä siitä, että siinä on maastopyörän vaihteisto ja ohjaustanko, kun taas vannekoko – 28 tuumaa - on peräisin retkipyörästä, opastaa Crescent-polkupyörien asiantuntija Jukka Toivari.

Citypyörä sopii lyhyille matkoille, esimerkiksi kaupunkiajoon, kun taas kevyemmällä hybridillä jaksaa polkea vaikka vähän pidemmänkin matkan. Maastopyörä puolestaan soveltuu nimensä mukaisesti parhaiten ajettavaksi teiden ulkopuolella. Maantiepyörä sen sijaan on tarkoitettu kilpa-ajoon, mutta sopii myös hyvin pyöräilyn harrastajalle pitkien lenkkien tekoon.

- Pyörän tyypin lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota ajoasentoon. Pidemmillä matkoilla matalampi ajoasento on pystyasentoa mukavampi, kun koko paino ei ole takapuolen päällä vaan jakautuu tasaisemmin.

Vaihteet ovat käyttämistä varten

Moni aikuinen pyörän ostaja muistaa vielä ne ajat, jolloin pyörässä ei ollut vaihteita ollenkaan. Nykyään on jo vaikeampaa löytää yksivaihteista pyörää, eikä vaihteita kannatakaan aristella.

- Vaihteet tekevät ajamisesta mukavaa, ja niveletkin rasittuvat vähemmän, Toivari muistuttaa.

Ensi kuulemalta parikymmentä vaihdetta tuntuu liioittelulta, mutta riittävän isolla vaihdemäärällä oman pyöritys- eli polkemisnopeutensa löytää helpommin. Jos pyörässä on kolme vaihdetta, ajetaan usein raskaimmalla vaihteella jatkuvasti.

- Varsinkin naisten näkee ajavan kolmosella, oli sitten ylä- tai alamäki, Toivari hymyilee.

- Vaihteita kannattaa kuitenkin opetella käyttämään, ei se ole ollenkaan monimutkaista.

Pojille kestävyyttä, tytöille sopiva väri

Entäs sitten lasten pyörät? Jukka Toivari neuvoo valitsemaan perheen pienimmille polkupyörän, joka kestää kovempaakin käsittelyä.

- Sellaista pyörää ei olekaan, jota nuori poika ei saisi rikki, vaikka pyörä olisi tehty ratakiskosta. Mutta mitä yksinkertaisempi ja laadukkaampi pyörä, sitä paremmin se kestää. Tosin pojille harvoin kelpaa simppeli pyörä, vaan pitäisi saada monivaihteinen maastopyörä.

Tytöt puolestaan ovat tarkempia polkupyörän ulkonäöstä ja varsinkin väristä, ja miettivät vasta sen jälkeen pyörän käyttötarkoitusta.

- Etenkin teinityttöjen keskuudessa niin sanotut mummopyörät ovat nyt todella suosittuja, Toivari kertoo.

<<<
Naantalin Matkailu Oy 03.05.2011 kello 08.00
Naantalin Venemessuilla Monacon tunnelmaa

Naantalin vierasvenesatama on toukokuun viimeisenä viikonloppuna hetken kuin Monaco pienoiskoossa. Laitureilla voi ihastella yhdellä kertaa enemmän loistojahteja kuin missään muualla Suomessa. Naantalin Venemessut esittelee yleisölle parikymmentä suureksi veneeksi luokiteltavaa yli 10-metriä pitkää alusta ja huomattavan määrän veneuutuuksia.

Naantalin Venemessujen uutuuksien joukossa on niin miljoonajahteja kuin kovaan käyttöön tarkoitettuja perusveneitäkin. Yksi näyttävimmistä uutuuksista on englantilainen Sunseeker Manhattan 63, joka esitellään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Lähes 2,3 miljoonaan euroa maksavan Sunseekerin maahantuoja on Wihuri Oy Power Products. Manhattan 63:n lisäksi Wihurin osastolla nähdään englantilaisia Fairlane ja amerikkalaisia Boston Whaler-veneitä.

- Isojen veneiden tarjonta on tällä kertaa todella näyttävä. Messuille ilmoittautuneiden veneiden helmi on Azimut 86S, minkä kokoista venettä ei Suomessa ole aikaisemmin messuilla nähty. Azimutin osalta ilmassa on kuitenkin pieni epävarmuus sen ehtimisestä messuille. Alus tulee rahtilaivalla Italiasta Suomeen ja jos matka menee hyvin, saadaan Azimut messuille, Juha Mäkinen Naantalin Venemessuilta toteaa.

Italialaisia Azimut-veneitä Naantalissa tullaan näkemään joka tapauksessa. Azimut S40 nähdään ensi kertaa messuilla Suomessa. Toinen messuilla nähtävä saman veistämön jahti on Azimut F38. Azimut-veneiden maahantuoja on North Marine Group Oy, jonka osastolta messuilla löytyvät myös amerikkalaiset Stingray-veneet.

Paljon uutuuksia ja monipuolista ohjelmaa

Delphia Yachts esittelee messuilla uutuutena moottorivene Delphia 1050 Escapen. Paljolti purjevenemuotoilun tyylikkyyttä ja tilaratkaisuja edustava moderni 10,5-metrinen matka-alus on Delphian ensimmäinen moottorivenemalli. Delphia Yachts esittelee messuilla myös Delphia 333 purjeveneen, jossa on kääntököli. Delphian lisäksi messuilla nähdään mm. Dufourin, Bavarian, EF:n ja Hansen purjeveneitä sekä Corsair Dash 750 trimaraani, jonka osalta kyseessä on Suomen ensiesittely.

Moottoriveneistä ensiesittelynsä Suomessa saavat norjalainen Nordkapp Boats 625 Noblesse ja ruotsalainen Tresfjord 360 FB sekä ruotsalainen rib-vene Dahl 18

- Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä miten paljon näytteilleasettajat ovat tuomassa messuille uutuuksia. Mukana on myös monia ensikertaa uivassa messutapahtumassa Suomessa esillä olevia veneitä, kuten Princess V52 sekä Sealinen SC47 ja F42. Kaikkiaan isoja, yli 40-jalkaisia veneitä on messuilla esillä reilusti yli 10, Tuomas Levanto Naantalin Venemessuilta iloitsee.

Naantalista löytyy Venemessujen aikaan monenlaista oheisohjelmaa ja tapahtumaa. Messualueen tuntumassa järjestettävä Rysän Päällä Naantalissa silakkatapahtuma ratkoo silakan perkauksen MM-tittelit ja vallitseva Unikeko, yrittäjä Heikki Routamaa palkitsee perjantaina 27.5.2011 Naantalin parhaan silakkaruuan.

Lapsille on tarjolla vanhan kaupungin kummituskierroksia ja tietenkin Muumit ovat mukana Venemessuilla. Perjantaina 27.5. Naantalin Emma Teatterissa ensi-iltansa saa kesäteatterinäytelmä Vares ja Venemessujen avajaisillan juhlissa Kaivohuoneella messuyleisöä viihdyttää Dingo.

<<<


Energiamarkkinavirasto 02.05.2011 kello 13.16
Kesän 2010 myrskyt aiheuttivat merkittäviä vahinkoja sähkönjakeluverkolle

Energiamarkkinavirasto toteutti yhteistyössä Onnettomuustutkintakeskuksen, Turvatekniikankeskuksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Energiateollisuus ry:n kanssa kyselyn, jolla selvitettiin kesän 2010 myrskyjen vaikutukset sähköverkolle. Myrskyt aiheuttivat 33 verkonhaltijalle yhteensä yli 40 miljoonan euron lisäkulut keskeytyksistä, vianselvityksistä ja verkon korjauksista.

Energiamarkkinaviraston laatiman selvityksen mukaan kesän 2010 myrskyt aiheuttivat ennennäkemättömän paljon tuhoja useiden jakeluverkonhaltijoiden toimialueilla. Myrskyt saivat aikaan keskeytyksiä ja myrskyvaurioita kaikkiaan 33 verkonhaltijalle, ja 25 verkonhaltijaa maksoi asiakkailleen vakiokorvauksia yli 12 tunnin keskeytyksistä reilun 10 miljoonaa euroa.

Verkonhaltijoille aiheutuneet vianselvitys- ja korjauskustannukset nousivat yli 30 miljoonaan euroon, josta suurten verkonhaltijoiden osuus oli merkittävä. Muutamat pienet verkonhaltijat kuitenkin kärsivät myrskytuhoista aiheutuneista kustannuksista liikevaihtoonsa suhteutettuna huomattavan paljon.

Suurmyrskyjen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään maksettuihin vakiokorvauksiin ja vikojen korjauskustannuksiin. Heijastusvaikutuksia verkonhaltijoille aiheutuu myös lähitulevaisuudessa normaalivuotta korkeampien operatiivisten kustannusten ja kohonneiden keskeytyskustannusten vuoksi.

Kesän 2010 myrskyjen ansiosta saatiin kerättyä paljon oppia siitä, miten verkonhaltijan kannattaa varautua vastaavanlaisiin tilanteisiin. Esille nousivat kolme tärkeää seikkaa: maakaapeleiden asentaminen, verkonhaltijoiden henkilöstön kouluttaminen poikkeustilanteisiin varautumiseen sekä tiivis yhteistyö naapuriverkonhaltijoiden kanssa.

<<<

28 huhti, 2011 12:43 CET

Allergia- ja Astmaliitto Maailman Astmapäivänä: Ota vastuu omasta hoidostasi!

Maailman Astmapäivää vietetään tiistaina 3. toukokuuta. Suomalaisista kuusi prosenttia sairastaa astmaa, pääkaupunkiseudulla luku on korkeampi. Hyvän hoidon ansiosta astmakohtaukset alkavat olla jo harvinaisia Suomessa. Merkittävä hoitovastuu on sairastuneella itsellään.

- Astmaan sairastuneen täytyy ottaa itse vastuu omasta hoidostaan. Astmalääkitys on tunnettava kunnolla ja astman pahenemisen oireet on osattava tunnistaa. Lisäksi hyvä yleiskunto pitää astmaa kurissa, joten tupakka pois ja liikkumaan, kannustaa allergianeuvoja Minne Miettinen Allergia- ja Astmaliitosta.

Astman ensimmäisiä oireita ovat yleensä pitkittynyt yskä ja limannousu. Jos yskä ei taltu flunssan jäljiltä, on syytä hakeutua lääkäriin.

- Jos sinulla todetaan astma, pyydä heti kunnollinen omahoidon ohjeistus terveydenhuollosta. Jatkossa astmakontrollissa käydään vähintään vuosittain. Neuvoja saat Allergia- ja Astmaliitosta sekä paikallisyhdistyksistä. Samoin useissa apteekeissa on astmavastaavat ja terveyskeskuksissa astmahoitajat, jotka auttavat omahoidossa, Minne Miettinen kertoo.

Minne Miettinen toteaa, että astma on aaltoileva sairaus ja siksi haasteellinen hoidettava. Lääkityksen määrää on osattava muuttaa itse oman voinnin mukaan. Kerran määrätty lääkitys ei siis ole loppuiän annos, vaan omaa kuntoa ja astman tilaa seurataan jatkuvasti.

- Kun astma on hallinnassa, se ei vaikuta muuhun elämään mitenkään, rohkaisee allergianeuvoja Minne Miettinen Allergia- ja Astmaliitosta.

Paikallistapahtumia Maailman Astmapäivänä

Osa paikallisista allergia- ja astmayhdistyksistä järjestää tapahtumia Maailman Astmapäivän merkeissä. Esimerkiksi Espoossa järjestetään tietoilta sisäilman parantamisesta ja Ylöjärvellä kuullaan astmaatikon suun hoidosta. Joensuussa sauvakävellään ja mennään uimaan yhdessä, lisäksi tarjolla on PEF-mittausta. Tapahtumat ja niiden tarkemmat tiedot on nähtävissä www.allergia.fi -sivuston tapahtumakalenterissa. Maailman Astmapäivä on vuosittainen tapahtuma ja sen pääjärjestäjänä on Global Initiative for Asthma (GINA). Tämän vuoden teemana on astman omahoidosta muistuttava ’You Can Control Your Asthma’.

<<<

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 29.04.2011 kello 10.30
Jytyn pj. Maija Pihlajamäki Vaasassa: Pätkätyöt hidastavat naisten tasa-arvoista palkkakehitystä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vaatii määräaikaisten työntekijöiden asemaan liittyviin laki- ja sopimussäädöksiin selkeitä parannuksia. Vaasassa perjantaina 29.4. puhuneen Pihlajamäen mukaan määräaikaisten työsuhteiden epävarmuudella on monia kielteisiä seurannaisvaikutuksia. Ne mm. hidastavat naisten tasa-arvoista palkkakehitystä ja johtavat toimeentulon epävarmuuden lisäksi jopa huonompaan fyysiseen terveyteen.

Työttömyysuhka on myös määräaikaisissa työsuhteissa jopa seitsemän kertaa suurempi kuin vakituisissa työsuhteissa.

Nykyiseen työurakeskusteluun liittyen työterveyshuoltolakia olisi Pihlajamäen mielestä muutettava siten, että määräaikaisten työntekijöiden työterveyshuollolle tulisi lainsuoja.

"Pohja pitkälle työuralle luodaan nuorena. Jos heti työuran alkutaipaleella tulee kaltoin kohdelluksi eikä ole oikeutettu esimerkiksi työterveyshuoltoon, se ei lupaa hyvää työssä jaksamiselle ja pitkälle työuralle", Pihlajamäki huomauttaa.

Hän muistuttaa, että pitkäkestoinen työura on kokonaisuus, jonka eri vaiheissa on kiinnitettävä huomiota eri asioihin. "Esimerkiksi julkisia palveluita tuottavan henkilöstön jatkuva vähentäminen ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten pitkäksi alalla toimivien työurat muodostuvat", Pihlajamäki sanoo.

Jytyn puheenjohtaja huomauttaa, että määräaikaisuudet ovat erityisen suuri epäkohta nimenomaan naisvaltaisella julkisella sektorilla. Pihlajamäki korostaakin, että kaikki ne toimet, joilla määräaikaisia työsuhteita kehitetään vastaamaan paremmin vakituisia työsuhteita, ovat kannatettavia. Jytyn mielestä tavoitteena tulee aina olla, että ns. pysyvät työt on aina hoidettava vakituisella työvoimalla ja pätkätyöntekijöiden käyttö on rajattava vain tilanteisiin, joihin on todella perustellut syyt.

Tutkimukset osoittavat, että määräaikaisia pätkätyösuhteita käytetään Suomessa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Valitettavasti määräaikaisuudet kasaantuvat myös yhä enenevässä määrin naisten ja nuorten kontolle.

Pihlajamäki huomauttaa, että työsopimuslakia viimeksi uudistettaessa tavoitteena oli parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja lain valmisteluasiakirjoissa kiinnitettiin huomiota näiden ns. epätyypillisten palvelussuhteiden käytön perusteisiin ja toisaalta käytön rajoituksiin.

"Valittaen on todettava, että käytännössä määräaikaisuutta on suhteellisen helppo käyttää edelleenkin lain tarkoituksen vastaisesti. Määräaikaisuuden käyttö on työsopimuslain mukaan sallittua vain tiettyjen perusteiden täyttyessä. Sallittujen ja kiellettyjen tilanteiden väliin jää kuitenkin käytännön työmarkkinoilla harmaa-alue, jossa todellisia perusteita määräaikaisuuksien käyttämiselle ei enää ole."

Pihlajamäki katsoo, että lain tarkoittama työntekijän suoja jää toteutumatta usein siksi, että määräaikainen työntekijä ei uskalla tai halua vaarantaa potentiaalista määräaikaisuutta nostamalla kanteen työnantajaa vastaan. Määräaikaisuudesta muodostuu näin eräänlainen jatkuva koeaika, jonka kuluessa seuraava sijaisuus lunastetaan.

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 85 %. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

<<<

Marttaliitto ry 29.04.2011 kello 10.00
Marttaliiton kevätkokous 28.4.2011 :
Kannanotto: Arjen osaamista ja hyvää elämää kaikille

Marttaliiton kevätkokous muistuttaa tulevia päättäjiä kotien ja perheiden hyvinvoinnin tärkeydestä. Vaalityössä nousivat esille perheiden hyvinvointi, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja lapsiperheiden aseman parantaminen. Hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on turvata lapsiperheiden palvelut ja kohtuullinen toimeentulo. Koteihin ja perheisiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Lapsiperheiden hyvinvointi vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan ja ennaltaehkäisee eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Kotitaloudellisen osaamisen tasoa on nostettava ja riittävä kotitalousneuvonta on turvattava perheiden hyvinvointia edistävänä käytännön toimenpiteenä. Tiukkoina aikoina arjen hallintaan liittyvä osaaminen ja itse tekeminen edistävät selviytymistä ja vähentävät yhteiskunnan taloudellisen tuen tarvetta. Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu usein yksinhuoltajiin, monilapsisiin ja pienten lasten perheisiin sekä maahanmuuttajaperheisiin. Oikea-aikaiset neuvot ja arjen hallinnan vahvistaminen ehkäisevät ongelmien kasautumista.

Perheiden ja kotitalouksien hyvinvointi edistää yhteiskunnan vakautta ja sillä on kansantaloudellista merkitystä. Riittävä kotitalousneuvonta turvaa perheiden hyvinvointia. Marttaliitto kantaa huolta kotitalousneuvonnan saatavuudesta ja edellytyksistä maassamme. Pidämme tärkeänä rahoituksen turvaamista, jotta kotitalousneuvonnan toimintaedellytykset säilyvät. Tulevalla hallituskaudella sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua ja neuvontaa on suunnattava erityisesti lapsiperheille ja siihen on kohdennettava ja lisättävä valtion rahoitusta. Kunnallisen kotipalvelun ohella perheet käyttävät mielellään myös järjestöjen palveluja.

Järjestömme kurssi- ja neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Marttaliiton ja 16 maakunnallisen piirin palveluksessa on kotitalousalan ammattilaisia, jotka opettavat kotitalouteen liittyviä taitoja. Toimintaa toteutetaan järjestämällä kursseja ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa. Käytännön kotitalousneuvonnalla tavoitamme vuosittain lähes 160 000 henkilöä sekä internetin ja sosiaalisen median kautta yli 2 miljoonaa.

Olemme valmiit tuottamaan kaikille suomalaisille arjen hallintaa ja osaamista sekä hyvää elämää.

<<<

Leipätiedotus ry 28.04.2011 kello 08.37
Kuka suunnittelee parhaimman logon Leipätiedotukselle? - Leipätiedotus järjestää kilpailun logonsa suunnittelusta

Miltä näyttävät leivän hyvät puolet, kun ne sommitellaan logon muotoon? Sitä pääsevät nyt testaamaan kaikki graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet.

Leipätiedotus ry järjestää 50-vuotisjuhlansa kunniaksi kilpailun, jossa etsitään luovia, raikkaita ehdotuksia yhdistyksen uudeksi logoksi. Tavoitteena on löytää joko lopullinen logo tai idea, jonka pohjalta logo voidaan luoda.

- Haluamme päivittää logomme nykyaikaan. Jäsenyrityksemme ovat leipomoita, joten toivomme, että leipä on vahvasti mukana logossa. Värimaailmaa voi etsiä verkkosivuiltamme, jotka on hiljattain uudistettu, kertoo Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

- Osallistujat voivat liittää logoehdotustensa mukaan myös tarinan, jossa kerrotaan logosta ja sen merkityksestä tarkemmin.

Kilpailu on suunnattu erityisesti alan opiskelijoille. Kilpailuun osallistuakseen ei tarvitse olla graafisen alan ammattilainen, vaan kaikki ehdotukset ovat tervetulleita.

- Tuntui luontevalta antaa logon suunnittelu tulevien graafisen alan ammattilaisten käsiin. Odotamme saavamme nuorilta osaajilta uudenlaista ja raikasta jälkeä ja luovia ratkaisuja.

Palkinto design-hengessä

Leipätiedotuksen uuden logon suunnitteleminen on vaivan arvoista, sillä voittajalle on luvassa hemmotteluviikonloppu design-hengessä. Kilpailun palkintona on luksustason yöpyminen Klaus K –hotellissa Helsingissä sekä illallislahjakortti kahdelle.

- Voittaja pääsee myös tutustumaan Design-museoon ja shoppailemaan suomalaista muotoilua Iittalan ja Marimekon myymälöissä. Luvassa on siis varsinainen kulttuurielämys, Mensonen sanoo.

Kilpailu alkaa 1.5. ja päättyy 22.6. Logoehdotukset toimitetaan Kaisa Mensoselle, tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät Leipätiedotuksen nettisivuilta.
<<<

27 huhti, 2011 12:03 CET

Lapin maaseudulle tarvitaan tietoliikenneyhteyksiä ja uuden yrittäjyyden mallia

Lappilainen maaseutu on viime vuosikymmeninä ollut voimakkaan muutoksen syövereissä, ja tilanne jatkuu edelleen. Muuttuva toimintaympäristö vaatii yrityksiltä sopeutumiskykyä ja yhteiskunnalta tehokkaita toimia rakennemuutoksen hallitsemiseksi.

Ilmastonmuutoksen myötä myös kasvuolosuhteet tulevat ratkaisevasti muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. – Talvista tulee vaihtelevampia ja sateisempia kuin nykyisin, vastaavasti kesistä tulee kuivempia. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan hyödytä meitä vielä pitkään aikaan, sillä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, kertoo tutkija Antti Hannukkala MTT:stä.

MTT:n LATU-hanke (Lapin maaseudun tulevaisuus muutosjoustavassa yritystoiminnassa) selvitti, millaisessa tilassa lappilaiset maaseutuyritykset ovat ja miten niiden asioita voitaisiin parantaa. Tänään hankkeen päättäneessä tiedotustilaisuudessa Rovaniemellä tutkijat kertoivat, millaisiin toimiin kannattaisi ryhtyä lappilaisen maaseudun hyväksi.

Vapaat kiinteistöt selvitettävä

Perusmaataloutta harjoittavien maatilojen lukumäärä vähenee Lapissa voimakkaasti. Vuonna 2020 toiminnassa on arviolta 1000 lappilaista maatilaa. Tyhjien asuin- ja yrityskiinteistöjen sekä hyödyntämättömän pelto- ja metsäalan määrä maaseudulla lisääntyy. Erityisen huolestuttavaa on muutos alle 40-vuotiaissa maatalousyrittäjissä. Kymmenessä vuodessa tähän ikäryhmään kuuluvien yrittäjien määrä on vähentynyt puoleen.

– Lapissa on selvitettävä maaseudun vapaiden tai pian vapautuvien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet erityyppiseen pienyritystoimintaan, jotta kiinteistöt saadaan tehokkaasti uusien yritysten käyttöön, ehdottaa projektipäällikkö Rauno Kuha MTT:stä.

Yritysmalleilla mahdollisuudet esiin

Maaseudun monialaisten mikro- ja pienyritysten merkitys kasvaa maatilayrittäjien määrän vähetessä. Nämä pienet yritykset tuottavat usein erikoisraaka-aineita, -jalosteita ja -palveluja ja monipuolistavat maaseudun yritystoimintaa. Nämä yritykset voivat olla merkittävä työllistäjä ja korvaaja hupenevan maatilayrittäjyyden tilalle.
– Toimialat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Siksi yhdellä sektorilla tapahtuvilla muutoksilla voi olla laajoja vaikutuksia koko maaseudun pienyritystoimintaan, sanoo MTT:n professori Hilkka Vihinen.

Lapissa on nyt suunniteltava selväpiirteisiä, monialaisia yritysesimalleja, joilla olisi mahdollisuus menestyä Lapin maaseudulla ja jotka voivat hyödyntää sopivat vapaat kiinteistöt.
– Yritysmallit voivat olla miltä tahansa elinkeinoelämän sektorilta. Rakennettavien yritysmallit on esitettävä ymmärrettävästi, ja niiden on oltava lappilaiseen maaseutuun sopivia, lappilaisista mahdollisuuksista ponnistavia, Rauno Kuha sanoo.

Lisäksi erityishuomio tulee kiinnittää maatilojen suureen ryhmään joka on keskikokoluokassa olevat ja ikääntyvät yrittäjät ja näiden hallussa olevien tilojen elinkeinotoiminnan jatkuvuuden turvaaminen jollain elinkeinosektorilla.

Yrittäjän neuvontapalvelu avuksi

Eläkeikää lähestyvät maatilayrittäjät ovat suurin yksittäinen ryhmä lappilaisista maatiloista. Näiden yrittäjien elinkeinotoiminnan lopettaminen aiheuttaa suuren muutoksen yrityskenttään ja vie maaseudun elinkeinotoiminnan sektorilta paljon maatalouden pääomaa.

Lopettavat maatilat jäävät hyvin usein kokonaan elinkeinotoiminnan ulkopuolelle, koska muunlaisen yritystoiminnan mahdollisuutta ei nähdä tai osata hyödyntää. Uusien mahdollisuuksien tarkastelu on näissä maaseutuyrityksissä erittäin tärkeää.

– On ensiarvoisen tärkeää selvittää, löytyisikö näille yrityksille nuorempi yrittäjä harjoittamaan jotain elinkeinotoimintaa, painottaa MTT:n erikoistutkija Leena Rantamäki-Lahtinen.

Maaseudun yrittäjäksi ryhtymiselle on rakennettava tiekartta, jossa selvitetään kaikki ne asiat jotka ovat välttämättömiä uuden yrittäjyyden aloittamisessa.  Tiekartan perusteella voidaan perustaa maaseutuyrittäjyyden neuvontapalvelu, josta aloittava yrittäjä saisi yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa avun.

Tietoliikenne kuntoon

Hankkeessa tehdyssä kyselyssä selvisi, että suurimmalla osalla Lapin harvaanasutusta alueesta huolena ovat huonot tietoliikenne- ja puhelinyhteydet. Useissa kylissä yhteyksissä on niin suuria ongelmia, että ne ovat jopa este yritystoiminnan kehittämiselle. 

Yleisten teiden kunto ja kehittäminen on myös kylien yhteinen huoli. Teiden osalta päällimmäisenä murheena on se, ettei kylien asukkaiden kuulla tieasioissa. Muutoinkin kylien asukkaat yhteisesti ovat tuoneet esille huolen heidän mielipiteensä vähäiseen merkitykseen kylien asioista päätettäessä. Salla ja Kittilä pitivät parhaiten yhteyksiä kylien asukkaisiin. Näissä kunnissa oli nähtävissä selvästi halua ja tahtoa panostaa kylien kehittämiseen ja elinmahdollisuuksiin.

<<<

BirdLife Suomi ry 27.04.2011 kello 13.00
Pesimärauha koskee kaikkia lintuja
Pesintä on käynnistynyt monilla vesilinnuilla ja varpuslinnuilla. BirdLife Suomi muistuttaa, että pesimäaikana kaikkien lajien häirintä tai tappaminen on kielletty, ellei tähän ole haettu ja myönnetty poikkeuslupaa.

Lähes kaikki lintulajimme on rauhoitettu ympäri vuoden luonnonsuojelulailla. Rauhoittamattomista lajeista harakka on nauttinut pesimäaikaista suojaa huhtikuun alkupäivistä lähtien. Toukokuun alusta lähtien kaikki rauhoittamattomat lintulajimme nauttivat lain suojaa koko maassa, kun harmaalokin, merilokin, kesykyyhkyn, räkättirastaan ja variksen pesimäaikainen rauhoitus alkaa Pohjois-Suomessa. Muualla maassa rauhoitus on alkanut jo aiemmin keväällä.

<<<

Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry 27.04.2011 kello 12.53
Vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu Lopeta ja voita -kilpailuun 2.5. mennessä

Lopeta ja voita -kilpailu pyörähtää taas tuttuun tapaan käyntiin toukokuun alussa. Kilpailun tarkoituksena on saada osallistuja olemaan tupakoimatta ja nuuskaamatta valitsemansa kilpailujakson ajan, joko neljän viikon tai puolen vuoden ajan.

Kaikkien lopettaneiden kesken arvotaan rahapalkinnot: tupakaton toukokuu -sarjassa palkinto on 1 000 euroa ja kuuden kuukauden kilpailussa 5 000 euroa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat säännöllisesti tupakoivat tai nuuskaavat.

Tee elämäsi paras päätös! Ilmoittaudu mukaan kilpailuun netissä www.lopetajavoita.fi. Sivuilta löytyy tarkempaa tietoa kilpailusta ja sen säännöistä.

Lopettaminen toi vapauden

Viime vuoden voittaja kolmekymppinen Mervi Ahonen iloitsee vapauden tunteesta, jonka tupakoinnin lopettaminen toi. – Enää ei tarvitse miettiä seuraavaa tupakkaa tai tupakkalakkoa, hän kertoo. Lähes 20 vuotta kestänyt riippuvuussuhde tupakkaan loppui vuosi sitten Lopeta ja voita -kilpailun myötä.

- Nyt nukun hyvin, jaksan urheilla ja ruoka maistuu hyvältä. Joskus vieläkin tulee hetkittäin houkutuksia tupakkaan, mutta olen oppinut pärjäämään niiden kanssa. Suosittelen tupakoinnin lopettamista lämpimästi, se on ollut tähän mennessä oman elämäni paras päätös, vakuuttaa Mervi.

Lopeta ja Voita -kilpailu toimii hyvänä lopettamisen tukena. Jos tuntuu vaikealta lähteä yksin mukaan, haasta mukaan työkavereita, ystäviä tai harrastekavereita. Facebookissa (facebook.com/lopetajavoita) on fanisivusto, jossa voi käydä kertomassa ja lukemassa lopettajien kokemuksia ja kannustajien tsemppejä.

Tutkimuksen mukaan neljännes osallistujista on lopettanut kokonaan

Lopeta ja voita -seurantatutkimuksen mukaan (2010) vuoden 2009 kilpailun myötä lähes neljännes on pystynyt lopettamaan tupakoinnin tai nuuskaamisen. Onnistuneista lopettajista lähes kaikki osallistuivat kuuden kuukauden kilpailusarjaan.

- Kilpailu lopettamismuotona kiinnostaa kaiken ikäisiä lopettamaan. Viime vuonna osallistujien ikähaitari oli 18–88 vuotta. Yli puolet osallistujista oli alle 35-vuotiaita, mutta myös varttuneempia osanottajia oli runsaasti, kertoo projektipäällikkö Eeva Riitta Vartiainen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta.

- Kilpailu houkuttelee yhtä lailla miehiä kuin naisia. Suurin osa kilpailijoista on yrittänyt lopettaa tupakoinnin vähintään kolme kertaa aikaisemmin.

Lopeta ja voita -kilpailun järjestää Pohjois-Karjalan kansanterveyde
<<<
Jämerä-kivitalot Oy 27.04.2011 kello 08.41
Kivitaloilla loistava tulevaisuus pohjakosketuksen jälkeen
Talouslama on näkynyt rakennusalalla rankalla tavalla. Ja vaikka nyt ollaan jo paremmalla puolella, kestää rakennusalan toipuminen pidempään kuin perinteisessä teollisuudessa. Näin tulkitsee Suomen ja Euroopan talousnäkymiä H+H-konsernin uusi tanskalainen pääjohtaja vieraillessaan Suomessa konserniin kuuluvissa Jämerä-kivitaloissa ja H+H Finlandissa.

Koko maan ja maanosankin taloustilanne heijastuu ehkä rankimmin rakennusalan yrityksiin. Viimeiset kaksi tai kolme vuotta ovat olleet kovia, mutta nyt on myös rakennusalalla vihdoin näkyvissä merkkejä elpymisestä. Näin totesi myös Jämerä-kivitalot Oy:n emoyhtiön H+H Internationalin uusi pääjohtaja Michael Troensegaard Andersen käväistessään Suomessa tutustumassa uusiin alaisiinsa.

– Euroopan markkinatilanne on ollut huono eikä uusiin rakennushankkeisiin ole löytynyt rahoitusta, mutta nyt olemme hitaan parantumisen alkutaipaleella. En vielä täysin tunne Suomen markkinoita, mutta nähdäkseni Suomi kuuluu nopeimmin elpyvien maiden joukkoon Ruotsin ja Saksan kera.

Euroopan Keskuspankin ilmoitus ohjauskoron nostamisesta luonnollisesti vaikuttaa korkoihin, mutta tätä ei pidä nähdä pelkästään negatiivisena asiana.

– Näen ohjauskoron nostamisen yleisesti ottaen hyvänä merkkinä talouden tervehtymisestä. Se on rakennusalalle erittäin tärkeä signaali, joka rohkaisee käynnistämään uusia projekteja, sekä asuintaloja että teollisuusrakennuksia, arvelee Troensegaard Andersen.Ehkä positiivisuus, jota Troensegaard Andersenilla tuntuu riittävän, on juuri oikea asenne rakennusalalla. Jos ja kun nyt on jo oltu pohjalukemissa, on suunnan oltava ylöspäin.

– Toivoisin, että voisimme keskittyä asioihin, jotka teemme jo nyt hyvin, ja että voisimme hyödyntää osaamistamme niillä alueilla, joilla on kehitettävää. Meidän on edelleen tehostettava ja optimoitava liiketoimintoja, joten tulossa ei ole pelkkiä mukavia asioita. Tästä vuodesta tulee vielä melko kova, mutta kuitenkin parempi kuin viime vuosi.

Uusi pääjohtaja on jo ennen Suomen vierailuaan ehtinyt poiketa muun muassa Saksassa, Venäjällä ja Englannissa. Kaikilla mailla on omat puolensa, mutta Suomessa Troensegaard Andersen näkee aivan erityisiä ominaispiirteitä.

– Päätuotteemme kevytbetoni ei ole Suomessa niin suosittua pientalorakentamisessa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tämä johtuu tietenkin vahvasta puutalorakentamisen perinteestänne. Ja vähitellen kivikin valtaa alaa rakennusmateriaalina, uskoo Troensegaard Andersen.

Pääjohtajan lempilapsi

Väistyvä pääjohtaja Hans Gormsen ei lähde talosta ovet paukkuen, vaan on edelleen yrityksen käytettävissä siirtymäkauden ajan.

– Olen toiminut koko elämäni urakoitsijana ja viimeiset seitsemän vuotta H+H:n pääjohtajana. Kevytbetonista on tullut minulle suorastaan rakas tuote, ja totta kai teen kaikkeni, että hyvä kehitys jatkuu, Gormsen sanoo.

Viimeiset vuodet Gormsen on tehnyt töitä lähes lomailematta laman ja taloudellisten ongelmien vuoksi. Mutta nyt lamasta on selvitty ja tulevaisuus näyttää hyvältä.

– Tämä on minulle juuri sopiva taitekohta miettiä elämää ja tehdä jotain uutta, hymyilee Gormsen.

Jämerä on kautta aikojen Suomen suosituin kivitalo

Jämerä on yksi vanhimmista kivitalovalmistajista Suomessa, sen historia juontuu jo 1930-luvulle. Kaikista Suomessa rakennetuista kivirakenteisista omakotitaloista puolet on Jämerä-taloja. Talojen runkomateriaalina on Suomessa kehitetty kevytbetoni, joka on luonnonmukaista, kestävää ja energiatehokasta.

– Yrityksen siirtymä edustajamyynnistä omaan myyntiin on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja on loppusuoralla. Myös Jämerän myyntikonsepti on muuttunut: materiaalitoimitusten sijaan Jämerältä talonrakentaja saa nyt halutessaan kokonaisen tuotteen avaimet käteen –periaatteella. Nämä muutokset ovat omalta osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että Jämerän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 2010 noin 20 miljoonaan euroon, kertoo Jämerän toimitusjohtaja Juha Halttunen.

Uusi aluevaltaus Jämerälle on aluerakentaminen, jossa yritys haluaa olla vahvasti mukana myös jatkossa. Esimerkkinä aluerakentamisesta on Helsingin Viikissä Hitas-tontille rakennettavat 40 Jämerän pientaloasuntoa.

<<<

Hitlantis 26.04.2011 kello 13.17
Ainutlaatuinen käyttöliittymä kerää edelleen kiitosta - Amerikkalainen Fox News ylistää suomalaista Hitlantista
Yhdysvaltalainen Fox News -uutiskanava ylistää suomalaista Hitlantis-musiikkiyhteisösovellusta epätavallisten, mutta uskomattoman hyödyllisten internet-sivustojen listauksessaan.

Fox News kehuu suomalaista Hitlantista ainutlaatuisesta käyttöliittymästä, jossa aloitussivun kuplat kertovat kävijälle heti eri esiintyjien suosion. Esiintyjään liittyvää kuplaa klikkaamalla löytää muita samantyylisten yhtyeiden kappaleita ja musiikkityylejä.

”Hitlantis-palvelussa on ainoastaan riippumattomia (indie) bändejä, mutta Digg Labsin tapaan liittymä avaa tien vapaamuotoiseen tutkimiseen ja löytämään yhtyeitä, joista et välttämättä ole tiennytkään”, Fox News kirjoittaa.
Uutiskanavan mukaan Hitlantiksesta voisi tulla jopa Pandora internet-radiota parempi malliesimerkki ja todellinen esikuva, jos musiikkiyhteisö laajentaisi toimintaansa vielä kaupallisiin yhtyeisiin.

http://www.foxnews.com/slideshow/scitech/2011/0...sites/#slide=11

CNBC ja CBS kehuivat jo 2010

Euroopan suurin itsenäinen musiikkiyhteisö Hitlantis on herättänyt jo aiemmin maailmanlaajuista huomiota ainutlaatuisella palvelullaan ja käyttöliittymällään. Musiikkiyhteisöpalvelut uudelle aikakaudelle vieneen Hitlantiksen saavutukset huomioitiin viime vuonna sadoissa tiedotusvälineissä eri puolilla maailmaa.

Hitlantista pidetään maailman reiluimpana bändisivustona, sillä se antaa yhtyeille peräti 90 prosenttia myydyn musiikin tuotosta. Amerikkalaiset kanavajätit CNBC ja CBS puolestaan valitsivat alallaan uuden aikakauden aloittaneen Hitlantiksen, maailman innovatiivisimmaksi käyttöliittymän kehittäjäksi.

Hitlantis maailman kiinnostavin

Hitlantis keskittyy riippumattomiin ja vielä tuntemattomiin yhtyeisiin, joilla ei ole levytyssopimusta. Musiikkia voi kuunnella suoratoistolla ilmaiseksi. Palvelussa voi myös ladata musiikkia ostamalla yhtyeiden kappaleita.

Musiikkinsa oikeudet omistavat artistit voivat ladata tuotantoaan ilmaiseksi Hitlantikseen, jota pidetään maailman kiinnostavimpana musiikkipalveluna.

-Täysin uusia näkymiä musiikkialalle avaavalle yhteisölle ja maailman innovatiivisimmalle käyttöliittymälle on ollut todellinen tarve. Olemme täyttäneet tyhjiön, Hitlantiksen toimitusjohtaja Marcus Tilgmann iloitsee.

<<<

Pro Rautatie 21.04.2011 kello 11.09
Pro Rautatie: Kannanotto 20.4.2011
Rautatieliikenteen ongelmia ei ratkaista ilman resursseja. Tuleva liikennepoliittisten tavoitteiden mukainen liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää selvää rahoitustason korotusta rautateiden kehittämishankkeisiin. Tämä tulee ottaa huomioon vaalien jälkeen käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelman laatimisessa.

Pro Rautatien järjestämässä vaalikeskustelussa ja siihen liittyneessä kyselyssä sekä kaikki puolueet että asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että rautateiden kehittämiseen on varattava nykyistä enemmän resursseja. Viime talven kokemukset ovat jälleen kerran osoittaneet, että luotettavan ja tyydyttävän tasoisen palvelun ylläpitäminen rautatieliikenteessä on mahdotonta, ellei toimintaympäristöä kyetä kehittämään. Junalle olisi kysyntää, jos tarjontaa ja palvelua kyettäisiin lisäämään keskeisillä alueilla. Kaikki tämä edellyttää pullonkaulakohtien ratkaisemista. Ajankohtaisimpia ovat Helsingin rautatieaseman ja lähialueen rataverkon kapasiteettiongelmat sekä tärkeät pääratojen parantamishankkeet. Ratkaisut vaativat merkittävää taloudellista panostusta ja pitkäjänteistä toimintaa jatkossa. Resurssien tulee olla siten mitoitettuja, että hankkeet voidaan toteuttaa taloudellisesti optimaalisessa aikataulussa ottaen huomioon myös liikenteen häiriöt ja menetykset.

Infrarakenteiden 15 miljardin kansallisomaisuutemme alkaa olla tutkimusten mukaan jo niin heikossa kunnossa, että se haittaa toimivan henkilöliikenteen ja talouselämälle tärkeiden kuljetusten hoitamista nopeasti ja täsmällisesti. Rappeutumisen pysäyttäminen edellyttää nykyistä vahvempaa rahoitusta kunnossapitoon ja perusparannuksiin.

On selvää ja kaikkien tiedossa, että liikennejärjestelmän kehittämisen menot ovat investointeja tulevaisuuteen ja sellaisina niitä tulisi käsitellä myös valtion budjetissa. Budjettirahoituksen lisääminen rautatielle maksaa itsensä varmasti takaisin tulevaisuudessa. Budjettirahoituksen ohella on syytä etsiä ratojen ja väylien rakentamiseen uusia tehokkaita rahoitusmalleja. Yksi mahdollisuus vois olla kehitteillä oleva valtio-omisteinen Infra Oy, joka välittäisi halpakorkoista lainaa hankkeisiin, toteuttipa ne sitten valtio itse tai yksityiset yrittäjät.

Pro Rautatie odottaa, että puolueet lunastaisivat vaalien alla esitetyt lupauksensa. Rautateiden kehittäminen on otettava hallitusohjelman liikenteen linjauksissa selvästi esille. Rautateiden kiireisten parannus- ja kehittämishankkeiden rahoitus on jatkossa turvattava junaliikenteen kehittämisen mahdollistavalla tavalla ja selvästi aiempia vuosia vahvempana.

<<<
Turun matkailu - Turku Touring 21.04.2011 kello 10.01
Turku Design Festival 9.-15.5.2011: Tapahtuman ohjelmisto on kattava läpileikkaus paikalliseen muotoiluun
Tämänhetkisen Euroopan Kulttuuripääkaupungin Turun muotoilijat ja muodintekijät ovat yhdistäneet voimansa jälleen ja tuovat Turku Design Festival -tapahtumakokonaisuuden toukokuun toiselle viikolle. Useista eri tapahtumista koostuva viikko on helppo tilaisuus tehdä tuttavuutta paikallisen muotoilukentän kanssa ja tulla katsomaan mitä kaikkea paljon puhuttu turkulainen design nyt sitten onkaan. Turku Design Festival -tapahtumaviikon ohjelma on julkaistu.

Ohjelma koostuu alkuviikon ammattilaisseminaareista, tiistain opinnäytetöiden näyttelynavajaisista, torstaisista koko perheen Manillan pihajuhlista, perjantaisesta iltaklubista ja kokeellisesta muotinäytöksestä, lauantain Turun keskustan valtaavista myyjäisistä ja muotinäytöksistä sekä sunnuntain leppoisista brunsseista ja piknikeistä.

Lisäksi ohjelmassa koko viikon ajan suunnittelijavierailuja, tuotejulkistuksia ja avajaisia ja paljon muuta. Ohjelman kokonaisuudessaan voit nähdä osoitteessa www.turkudesignfestival.fi.

Turku Design Festival on syntynyt pienten muotoilualan toimijoiden yhteistyönä. Se ei ole yksi iso tapahtuma, vaan koostuu useista eri tilaisuuksista ja tapahtumista, joita ovat järjestämässä kymmenet suunnittelijat ja muut tahot.

Tapahtumakokonaisuutta tukevat Turku 2011-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Valtion Muotoilutoimi-kunta, Turku Touring sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus.

Turku Design Festivalia koordinoi Turku Design ilmiö -hanke.

Turku Design ilmiö on vuoden 2011 loppuun kestävä yleishyödyllinen hanke, joka on osa Turun Kult-tuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille turkulaista muotoilun kenttää. Turku Design ilmiö ylläpitää turkulaista muotoilua yhteenkeräävää internetsivustoa ja uutisblogia, sekä on vuoden 2010 aikana järjestänyt myyntinäyttelyt Berliinissä ja Budapest Design Weekillä. Hanketta koordinoi Klo Design Oy.

Turku Design Festival 9.-15.5.2011
www.turkudesignfestival.fi
<<<


BirdLife Suomi ry 20.04.2011 kello 12.52
Kuovit ovat saapuneet Suomeen

Lintujen kevätmuutto on päässyt hyvään vauhtiin talvisesta alkukeväästä huolimatta. Myös kuovi, BirdLife Suomen Vuoden lintu 2011, on saapunut Suomeen ja kuoveja nähty jo Ranuan korkeudella asti. Lintuharrastajat seuraavat ja ilmoittavat kuovihavaintoja erityisesti tänä vuonna.

Kuovia tavataan lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Se on melko suuri, ruskeankirjava lintu, jonka näkyvin tuntomerkki on pitkä ja kaareva nokka.

Tämä alun perin soiden ja niittyjen laji on siirtynyt myös pelloille metsien ja soiden pelloiksi raivaamisen myötä. Kuovi suosii nykyään avo-ojitettuja peltoja ja etenkin kosteita, avaria ranta- ja vesijättöniittyjä. Kuovivuoden tarkoituksena on kerätä tietoa kuovin kevätmuuton etenemisestä, suurimmista muuttajamääristä sekä pesimämenestyksestä.

Kuovin pesimäkannaksemme arvioidaan noin 60 000 paria. EU:ssa kuovin pesimäkannan hyvinvointi on paljolti Suomen vastuulla: noin joka viides EU:ssa pesivä kuovi pesii Suomessa. Maatalousalueilla pesivänä lajina kuovin hyvinvointi on kiinni ihmisen toiminnasta. Kuovi on viime vuosikymmeninä vähentynyt Etelä-Suomessa, mutta muualla maassa sen kanta on varsin vakaa. Koska lajin kanta on pienentynyt laajalla alueella, on kuovi maailmanlaajuisessa uhanalaisuustarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi.

Maanviljelijät voivat auttaa kuoveja mm. säästämällä havaitsemansa kuovin pesät, niittämällä keskeltä reunoille sekä ylläpitämällä leveitä suojakaistoja, viherkesantoja ja laitumia.

BirdLife Suomi valitsee vuosittain lintulajin, johon vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden lintuja ovat olleet mm. kuikka (2010), törmäpääsky (2009), naurulokki (2008), kuukkeli (2007), kottarainen (2006), kaulushaikara (2005) ja laulujoutsen (2004).

<<<

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 20.04.2011 kello 09.00
Yllätysmunan lelusta löytyi liikaa ftalaatteja

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä yllätysmunien testeissä Muumi-yllätysmunan sisältämän lelun materiaaleista löytyi kiellettyjä ftalaatteja. Turvallisuuspuutteen vuoksi Muumi-munat kerätään pois kuluttajilta. Lisäksi viiden yllätysmunan merkinnöissä oli puutteita. Tukes valitsi pistokokeenomaisesti 10 yllätysmunien lelua testeihin, jotka tehtiin Tullilaboratoriossa.

Muumi-yllätysmunan sisältämän magneettisen Muumimamma-hahmon materiaalista löytyi leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa kiellettyjä, muovin pehmenninaineina käytettyjä ftalaatteja. Yllätysmunasta löytynyt Muumimamma-hahmo tulee poistaa lasten ulottuvilta.

Maahantuoja on ollut yhteydessä jälleenmyyjiin Muumi-yllätysmunien poistamiseksi myynnistä. Kuluttajat, joiden ostamassa Muumi-yllätysmunassa on ollut magneettinen Muumimamma-hahmo, voivat palauttaa yllätyslelun kuluttajansuojalain mukaisen hyvityksen saamiseksi. Maahantuoja on lisäksi sitoutunut tiedottamaan kuluttajille asiasta. Tarkemmat tiedot takaisinvedetystä tuotteesta ja sitä koskevista toimintaohjeista löytyvät Tukesin verkkosivuilta http://marek.tukes.fi/Julkaisu.aspx?id=529

Viidessä muussa yllätysmunassa havaittiin merkintäpuutteita. Pakkausmerkinnöistä puuttui maininta tukehtumisvaarasta joko kokonaan tai se oli vain suomenkielisissä varoitusmerkinnöissä. Varoituksen tulee olla sekä myyntipäällyksessä että lelun sisältävässä kapselissa.

Yritykset vastaavat tuotteiden turvallisuudesta

Tukes korostaa yritysten vastuuta tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa. Viranomaiset eivät tarkista lelujen turvallisuutta ennakkoon.

Yllätyslelun on täytettävä lelulain ja lelustandardin turvallisuusvaatimukset. Yllätysmunan tai yllätyslelun sisältävän muun makeisen kääreessä ja yllätyslelun sisältävän kapselin sisällä on oltava varoitusmerkintä, jos lelu esimerkiksi kokonsa vuoksi aiheuttaa tukehtumisvaaran eikä sen takia sovellu alle 3-vuotiaille. Tekstin pitää olla painettu riittävän isoilla kirjaimilla ja sellaisella värillä, että se erottuu muusta tekstistä. Merkintä ei myöskään saa peittyä kääreen poimuihin. Varoitusmerkintöjen lisäksi tuotteessa on oltava valmistajan tai valmistuttajan nimi ja osoite sekä CE-merkintä.

Vaikka yllätyslelu täyttäisikin turvallisuusvaatimukset, sekä lelu että yllätyksen sisältävä kapseli tai sen osat voivat kokonsa ja muotonsa takia aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne joutuvat nieluun ja tukkivat hengitystiet. Siksi vanhempien tulee valvoa lasten leikkejä ja noudattaa lelujen ikärajoituksia.

Yllätysmunien kapseleiden vaatimukset muuttuvat 20.7.2011, kun uuden leludirektiivin vaatimuksia aletaan soveltaa. Jatkossa kapseleiden irrotettavien osien tulee olla joko riittävän isoja tai nivelellä toisissaan kiinni tukehtumisvaaran ehkäisemiseksi.Mediatalo Opiskelupaikka 18.04.2011 kello 09.32
Mistä kämppä kesätyön ajaksi?

Kesätyöhakua ei kannata rajata pelkästään kotikuntaan majoituksen puutteen pelossa. Kaikki opiskelija-asuntosäätiöt tarjoavat halpoja kämppiä kesä-elokuuksi niille, jotka tulevat muilta paikkakunnilta esimerkiksi kesätöihin.

Kämpän voi saada lähes kuka tahansa, sillä asunnonhakijan ei tarvitse olla opiskelija tai asua valmiiksi opiskelija-asunnossa. 23-vuotias Saara Rantanen muutti kesäksi töihin Lappeenrannasta Helsinkiin.

Asuntotarjouksen sai hetkessä

Kesällä 2009 Saara Rantanen, 23, sai kiinnostavan kesätyöpaikan markkinointiassistenttina. Ainoa ongelma oli se, että Saara opiskeli tuotantotaloutta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja työpaikka oli Espoossa.
– Halusin pitää asuntoni Lappeenrannassa, joten tarvitsin edullisen kämpän kesäksi, Saara sanoo.

Kaverit vinkkasivat, että Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS tarjoaa kesäkuukausiksi asuntoja muillekin kun Helsingissä opiskeleville.
– Laitoin hakemuksen saman tien, ja alle kuukauden sisällä tuli asuntotarjous. Kaikki asiat voitiin sopia sähköpostitse, joten kävin asuntotoimistolla vain hakemassa avaimen, Saara kertoo.

Opiskelija-asunnossa on kaikki valmiina

Sopiva asunto löytyi Lintuvaarasta, pyöräilymatkan päästä työpaikasta. Vuokrakin oli passeli, sillä Saara maksoi asumisestaan vain parisataa euroa kuussa. Takuuvuokrakaan ei juuri keventänyt kukkaroa.
– Vuokraan sisältyivät vesi, sähkö ja netti. Oli suuri etu, ettei niistä tarvinnut tehdä sopimuksia erikseen muutaman kuukauden takia, Saara sanoo.

Neljän hengen solussa asui Saaran lisäksi venäläinen, kiinalainen ja toinen suomalainen tyttö. Yhteiselo sujui mutkattomasti.
– Kerran jopa järjestimme venäläisen tytön kanssa viini- ja juustoillan, jossa pääsin tutustumaan hänen kulttuurinsa, Saara muistelee.

Kesätyörahat talteen

Saara on etsinyt työtä Helsingistä myös täksi kesäksi ja aikoo hakea kesäasuntoa HOASilta, jos saa paikan. Opiskelija-asunnon hankkiminen nimittäin säästi aikaa, vaivaa ja rahaa.
– Etenkin pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat yleensä tosi korkeita. Edullisuuden takia kesätyörahoista jää säästöön talveakin varten, Saara sanoo.

<<<

15 huhti, 2011 08:02 CET

Kuntien mahdollista säästää sekä rahaa että ympäristöä koulujen tietotekniikkahankinnoissa

Uusi hankintamalli alensi kustannuksia ja paransi palvelun laatua Kauniaisten kouluissa

Uusin teknologia ja taajaan vaihtuvat laitteet eivät välttämättä takaa laadukkaita tietotekniikkapalveluita kouluissa. VTT:n toteuttama tutkimus Kauniaisten kouluissa osoitti, että vanhaa laitekantaa tehokkaasti hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä sekä vastata entistä paremmin oppilaiden tarpeisiin.

VTT arvioi Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen tietotekniikan hankintamallia, joka on ollut käytössä syksystä 2007 lähtien. Kauniaisten mallin kantavana ajatuksena on ostaa tietotekniikkapalvelua ja niiden ylläpitoa laitteiden asemesta ja hyödyntää tehokkaasti vanhempaa laitekantaa. Koulutoimi määrittelee itse tieto- ja viestintätekniset tarpeensa ja hankkii niiden mukaiset palvelut yrityksiltä kilpailutusten kautta. Perinteisesti koulujen tietotekniikkapalveluiden tuottamisesta ja hankkimisesta ovat vastanneet suoraan kuntien omat tietohallinnot.

VTT tutki, miten uusi hankintamalli on vaikuttanut Kauniaisten koulujen työasemien tietotekniikkapalveluiden laatuun ja minkälaisia taloudellisia sekä ympäristövaikutuksia sen käytöstä on tullut. Vaikuttavuuden mittaamisessa sovellettiin VTT:n kehittämää tietopalveluiden arviointityökalua, Evaservea (http://www.evaserve.fi/index_fi.html).

VTT:n arvioinnissa kävi ilmi, että Kauniaisten mallissa uusien päätelaitteiden ostotarve vähenee huomattavasti. Vanhojen laitteiden käyttöikä pitenee useilla vuosilla; Kauniaisissa päätelaitteiden käyttöikä on kaksinkertaistunut. Tämä on vähentänyt ympäristökuormitusta ja tuottanut merkittäviä kustannussäästöjä. Kustannussäästöiksi arvioitiin lähes 40 prosenttia, vaikka laskelma kattoi toteutusratkaisuun liittyvät perustamiskustannukset.

Kauniaisissa otettiin syksyllä 2007 käyttöön Linux-pohjainen palvelin- ja verkkokeskeinen toteutusratkaisu. Järjestelmässä pääosa työpisteistä on verkosta palvelimien avulla käynnistyviä laitteita. Avoimen lähdekoodin työpöytäohjelmistot ja sovellukset on keskitetty palvelimille.

Uusi hankintamalli ja toteutusratkaisu ovat parantaneet työasemien toimintavarmuutta sekä vähentäneet sähkönkulutusta ja käynnistymisestä johtuvaa hukka-aikaa. VTT arvioi, että Kauniaisten hankintamalli on vähentänyt jätemäärää noin kahdeksan tonnia ja hiilidioksidipäästöjä noin 15 tonnia vuodessa. Kokonaisuudessaan työasemapalveluiden laatu Kasavuoren koulussa on parantunut. Palvelut vastaavat entistä paremmin käyttäjien tarpeita, mikä edistää tietotekniikan käyttöä oppimisessa.

Kauniaisten mukainen edullinen, laadukas ja toimiva koulujen tietotekniikan hankinta- ja toteutusmalli voisi tuoda Suomessa laajemminkin helpotusta talousvaikeuksissa oleville kunnille, minkä lisäksi siitä voitaisiin soveltaa kansainvälisesti muun muassa köyhissä maissa. Suomen vahvaa opetus- ja teknologiaosaamista yhdistämällä olisi mahdollista kehittää vientikonsepteja globaaleille markkinoille.

Kauniaisten hankintamallin soveltaminen edellyttää, että koulutoimessa on tarpeeksi tietoteknistä, hankinta- ja sopimusosaamista. Koulutoimilla tulisi olla aikaa, halua sekä kunnan tarjoama mahdollisuus toteuttaa tietotekniikkapalveluiden hankinta itsenäisesti. Myös palvelutarjonnan on oltava riittävää, mikä voi etenkin syrjäseuduilla olla haaste.

VTT:n tutkimus on osa kansallista Opetusteknologia koulun arjessa -hanketta (Optek), jossa luodaan edellytyksiä tasa-arvoiselle tieto- ja viestintätekniikan käytölle Suomen kouluissa. Optek-hankkeen kärkikouluihin kuuluvaa Kasavuoren koulua pidetään malliesimerkkinä siitä, kuinka tietotekniikkaa on mahdollista soveltaa innovatiiivisesti ja kustannustehokkaasti oppimisessa kestävä kehitys huomioon ottaen.


<<<

15 huhti, 2011 07:00 CET

Suuri lastenruokakysely osoittaa: Ruoka on lapselle muutakin kuin ravintoa

Pienten lasten vanhemmat pitävät tapakasvatusta erittäin tärkeänä osana lapsen ruokailuhetkiä. Lähes yhtä tärkeää vanhemmille on se, että lapsi maistaisi aterioilla erilaisten ruokien makuja. Valtaosa vanhemmista uskoo, että hyvä ruokavalio lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana vaikuttaa myönteisesti lapsen ruokamieltymyksiin ja terveyteen myöhemmällä iällä.

Tiedot käyvät ilmi lastenruokavalmistaja Nutricia Baby Oy:n teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin lastenruokien käyttötottumuksia sekä niihin liittyviä asenteita ja odotuksia. TNS Gallupin toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi kesäkuussa 2010 kaikkiaan 759 äitiä, joiden lapsi oli tutkimushetkellä iältään
0-3 -vuotias.

Peräti 97 prosenttia pikkulasten äideistä on kyselyn mukaan täysin tai melko samaa mieltä siitä, että tapakasvatus on myös osa lasten ruokailua. Lähes yhtä suuri osa äideistä haluaa, että lapsi maistelee aterioillaan erilaisia ruokien makuja.

Äideistä 85 prosenttia on täysin tai samaa mieltä siitä, että hyvä ruokavalio lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana vaikuttaa myönteisesti lapsen terveyteen myöhemmällä iällä. Lähes yhtä suuri osa äideistä uskoo lapsen varhaisvuosien ruokavalion muovaavan tulevien vuosien ruokamieltymyksiä.

Pieni lapsi oppii ruoasta kokonaisvaltaisesti

Lasten ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen asiantuntija, ravitsemussuunnittelija Arja Lyytikäinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä pitää hyvin myönteisenä asiana sitä, että tapakasvatus nousi kyselyssä esiin keskeisenä pikkulasten ruokailuun liittyvänä arvona.

- Uskon ja toivon tämän merkitsevän sitä, että näissä pikkulapsiperheissä arvostetaan myös yhdessä ateriointia ja hyviä pöytätapoja, Lyytikäinen toteaa .

Arvostettu ruokakasvatuksen asiantuntija muistuttaa, että lapsen ruokailutottumusten ja –taitojen kehittymiseen vaikuttaa muukin kuin pelkkä tarjottu ruoka ja ruokailutilanne. Lapsen ruokakasvatuksen tavoitteiden saavuttamista tukevat kaikki perheen yhteiset ruokaan liittyvät puuhat, sillä pieni lapsi oppii ruoasta kokonaisvaltaisesti. Lapselle on hyvin merkityksellistä esimerkiksi se, että käydään kaupassa, tutustutaan ruoka-aineisiin ja valmistetaan ruokaa yhdessä.

- Toivon, että kaikki pienten lasten vanhemmat oivaltaisivat sen, miten arvokasta kaikki ruokaan liittyvä puuhailu yhdessä lapsen kanssa on. Se on lapselle kokonaisvaltaista oppimista ja monissa taidoissa harjaantumista. Samalla tehdään yhdessä hyvälle ruoalle reittiä, Lyytikäinen kuvailee.

Lapsi syö kaikilla aisteillaan

Arja Lyytikäinen tuntee hyvin lapsiperheiden arkeen liittyvän kiireen, joka voi tuoda haastetta yhteisten ruoka-aikojen ja keittiöpuuhien toteuttamiseen. Arjen kiireiden keskellä teolliset lastenruoat ovat hyvä vaihtoehto pienen lapsen ateriaksi, sillä ne turvaavat hyvää ravitsemusta ja tarjoavat tarpeelliset ravintoaineet.

- Sekä hyvän ravitsemuksen että ruokailutaitojen kehittymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että valmiillekin aterialle tehtäisiin yhdessä lapsen kanssa lisähöysteitä, kuten juuresraastetta, salaattia tai kasvispaloja. Pienen lapsen ruoassa varsinkin värit ja rakenne ovat tärkeitä, sillä lapsi syö kaikilla aisteillaan ja tarvitsee harjoitusta pureskelun kehittymiseen. Siksi se miltä ateriakokonaisuus näyttää, voi olla lapselle vieläkin tärkeämpää kuin aikuiselle, Lyytikäinen painottaa.

Lapsi-messuilla löydät Muksun osastolta 6 a 49. Tutustu myös Muksu-ravintolaan osastolla 6 b 1. Lapsi-messut Helsingin Messukeskuksessa 15.-17.4.2011.

www.nutriciababy.fi

<<<

14 huhti, 2011 14:11 CET

Herkän ihon asialla – LV ja Allergia- ja Astmaliitto

Herkän ihon asiantuntijat, LV ja Allergia- ja Astmaliitto, messuilevat yhdessä Lapsi-messuilla. Runsaan opasmateriaalin lisäksi tarjolla LV:n tuotenäytteitä uudesta hajusteettomasta LV Pikkuväen -pesunesteestä, joka on suunniteltu erityisesti lapsiperheiden kirjopyykille.

Kotimaista LV-sarjaa on kehitetty vuosikymmenien aikana yhteistyössä suomalaisten ihoasiantuntijoiden sekä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Nyt LV ja Allergia- ja Astmaliitto messuilevat yhdessä Lapsi-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 15.-17.4.2011. Osastolla on mukavaa tarjottavaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Oppaiden ja LV-tuotenäytteiden lisäksi LV tuo tapahtumaan huippusuositun ruletin, jossa onnetar suosii ihan jokaista!

– Allergia- ja Astmaliitto ja LV sopivat erittäin hyvin samalle osastolle. Meiltä yhdistävät herkkä iho ja hajusteettomuus sekä niistä kertova allergiatunnus. Kevään uutuus, Pikkuväen LV -pyykinpesuneste sopii hyvin Lapsimessujen ykköstuotteeksi, ja siitä kannattaakin tulla kuulemaan enemmän osastollamme 6f71, kehottaa tuotepäällikkö Elina Seppänen Berner Oy:tä.

Messuilla esittäytyvä Pikkuväen LV -pyykinpesuneste on suunniteltu erityisesti lapsiperheiden kirjopyykille. Miedon pesuaineen lisänä olevat entsyymit on valittu siten, että ne tehoavat mahdollisimman hyvin juuri tomaatin, porkkanan, suklaajäätelön, mudan ja ruohon jättämiin vaikeisiin tahroihin. Tuote on zeoliititon, fosfaatiton ja biohajoava. 

– Olemme ilolla mukana Lapsi-messuilla LV:n kanssa. Monet suomalaiset ovat tuoksuherkkiä ja kärsivät ajoittain kuivasta ihosta. Hajusteettomat ja väriaineettomat LV-tuotteet sopivatkin erityisen hyvin juuri allergisille ja herkkäihoisille, kertoo allergianeuvoja Minne Miettinen Allergia- ja Astmaliitosta.

Tietoa ja asiantuntemusta herkän ihon hoidosta löytyy nettisivuilta www.ihokiittaa.fi ja  www.berner.fi/lv

www.ihokiittaa.fi
www.allergia.fi
Vattenfall Oy 14.04.2011 kello 09.20
Artikkeli: Seuraa sähkönkulutustasi - laitevioista jopa tuplalasku

Jos sähkölaskun loppusumma näyttää totuttua isommalta, kannattaa kääntää katse kohti kodin isoimpia sähkönkuluttajia. Laitteissa ja järjestelmissä saattaa olla vikoja tai epäpuhtauksia niin, että ne eivät pääse toimimaan kunnolla. Vuoden energiaperhe -kisan avulla Maija Silvennoinen hoiti kodissaan nämä ongelmat kuntoon ja lopputulos näkyy pienentyneessä sähkölaskussa.

Jonkin laitteen tai järjestelmän piilevä vika tai unohtunut huolto saattavat pompsauttaa kodin energiankulutuksen kattoon. Näin kävi Vattenfallin Vuoden Energiaperhe -kilpailuun osallistuvalle Maija Silvennoiselle, joka ihmetteli talven aikana kasvaneita sähkölaskujaan.

- Öljylämmitysjärjestelmässä on ollut ongelmia, joiden vuoksi sähkölämmitys oli kytkeytynyt päälle varajärjestelmänä. Se taas kasvatti sähkönkulutusta aika paljon, sillä lämmityksen ei ole tarkoitus toimia sähköllä, keittiömestari ja ravintoloitsija Silvennoinen sanoo.

Maija Silvennoisen sähkölasku perustuu todelliseen kulutukseen, jolloin kulutuksen yllättävä nousu pisti helpommin silmään. Arviointiin perustuvien sähkölaskujen kanssa sen sijaan vastaavat ongelmat saattavat jäädä huomaamatta, sillä vasta tasauslasku kertoo todellisen tilanteen.

- Maijan talossa kuluu vuodessa energiaa noin 5000 kilowattituntia. Ellei vikaa olisi huomattu, kulutus olisi moninkertaistunut, kertoo Airi Laakkonen, joka toimii Energiaperhe-kilpailussa energia-asiantuntijana.

Energiaa säästämällä paremmat löylyt

Maija Silvennoisen kodin öljylämmitysjärjestelmä on nyt saatu kuntoon ja energiankulutus on laskenut taas normaalille tasolle. Tai pikemminkin kulutus on normaalitasolla lämmityksen osalta, kun taas muu kulutus on pienentynyt viime vuoteen verrattuna hurjat 26 prosenttia.

- Koneellisen ilmastoinnin suodattimet on puhdistettu, mikä laski kulutusta aika paljon. Olen myös vaihtanut lamppuja energiansäästölamppuihin ja ajastanut ulkovaloja uudelleen niin, että ne eivät enää ole koko yötä päällä. Olin myös poissa kotoa pidemmällä lomalla, mikä tietysti vaikutti kulutukseen, Silvennoinen kertoo säästötalkoistaan.

Helmikuun alkupuolella startannut Vuoden Energiaperhe -kilpailu on saanut Silvennoisen innostumaan energiansäästöstä entistä enemmän, kun käytössä on konkreettisia apuvälineitä. Säästöprosentteja ei ole kerätty pihistelemällä, vaan kulutuksen pienentämisestä on löytynyt runsaasti hyviäkin puolia.

- Olen ollut aikaisemmin vähän laiska lämmittämään saunan kiuasta puilla, koska sähkölämmitys on niin paljon helpompi. Mutta nyt olen käyttänyt enemmän puulämmitystä, ja kyllähän siitä saa huomattavasti paremmat löylyt.

Vuoden energiaperhe –kilpailu kestää tämän vuoden loppuun asti. Maija Silvennoisen lisäksi kilpailemassa ovat myös urheiluvaikuttaja Toni Nieminen sekä artisti Laura Voutilainen. Kilpailijoille on asetettu kahdeksan prosentin säästötavoite. Kisan etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa www.energiaperhe.fi, josta löytyvät myös kilpailijoiden omat blogit. Löydät kisan myös Facebookista: www.facebook.com/Vattenfallsuomi

<<<

Suomen Pankki 08.04.2011 kello 08.02
Nettipelilläkin voi oppia talousasioita

Pikainen katuhaastattelu paljastaa, että suurin osa ihmisistä tietää, mikä on inflaatio. Ohjauskorko on sen sijaan jo vaikeampi termi, sen osasi selittää vain yksi kymmenestä. Eipä ole Suomen Pankki syyttä huolissaan suomalaisten talousosaamisesta. Omaa osaamistaan voi testata ja päivittää seikkailemalla netissä taloustaitopelissä.

Otetaanpa muutama ohikulkija ja kysytään, mitä tarkoittaa inflaatio ja ohjauskorko. Inflaation osasi selittää lähes jokainen rahan arvon heikkenemiseksi ja hintojen nousuksi. Ohjauskorko ei sen sijaan auennut kuin yhdelle, vaikka vinkiksi kerrottiin, että kyseessä on Euroopan keskuspankin ohjauskorko.

– Talousosaamisen taso vaihtelee ihmisillä kovasti, mutta uskoisin, että perusasiat ovat aika hyvin hallussa, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja.

Suomen Pankkia huolettavat esimerkiksi liian suuret asuntolainat. Mikäli liian moni suomalainen arvioi väärin oman maksukykynsä vaihtelevilla korkomarkkinoilla, on sillä luonnollisesti vaikutuksensa koko maan talouteen.

Tietämyksen tasoon pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Suomen Pankilla on paljon tiedotustoimintaa, myös ihan uudenlaista verkkomateriaalia. Toive tästä tuli opettajakunnalta.

– Muutama vuosi sitten käynnistettiin nimenomaan koululaisille suunnattu taloustiedottaminen. Uusin tapa tehdä oppimisesta kiinnostavaa on verkkopeli Finanzity, joka sopii erityisesti lukiolaisille ja muille 15–19-vuotiaille, kertoo Honkapohja.

Lukion yhteiskuntaopin ryhmä mukana kehittämässä Finanzityä

Vantaan Vaskivuoren lukion yhteiskuntaopin opettaja Petteri Granat toivoo, että peli madaltaisi kynnystä kiinnostua talousasioista. Granatin edellisvuotinen yhteiskuntaopin ryhmä oli Finanzity -pelin kehittelyssä mukana.

– Olen huomannut, että heti ensimmäisellä pelikerralla oppilaat pääsevät peliin mukaan ja tuntuvat kiinnostuvan ja oppivankin talousasioita. Pelimaailma on nuorille tuttu, ja he saavat nopeasti juonen päästä kiinni, sanoo Granat.

Lukiossa on vain yksi pakollinen taloustiedon kurssi eikä 35 oppitunnin aikana ehdi kuin raapaista pintaa. Opittavaa asiaa on niin paljon, että monet (keskeiset) talouselämän ilmiöt jäävät liian vähälle huomiolle.

– Verkossa pelaaminen on yksi tapa tehdä tästä varsin teoreettisesta aineesta konkreettisempi ja helpommin lähestyttävä. Lisäksi minun kursseillani hyödynnetään lehdistöä, eli jokainen oppilas tuo kurssin aikana yhden talousuutisen mukanaan ja esittelee sen luokalle, kertoo Granat.

Finanzity-peliä voi kuka tahansa pelata maksutta verkossa. Petteri Granat toivoo, että lukiolaiset pelaisivat peliä vaikka yhdessä vanhempiensa kanssa.

Entäs se Euroopan keskuspankin ohjauskorko?

Ohjauskoron merkitys on ehkä helpointa ymmärtää esimerkin kautta. Kysytään siis Seppo Honkapohjalta, mitä tapahtuu nyt, kun Euroopan keskuspankki on ilmoittanut, että ohjauskorko nousee.

– Ohjauskoron nostamisen perusteena oli huoli inflaation kiihtymisestä, joka on näkynyt viime kuukausina. Koron noston tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä torjua inflaatiota ja pitää hintakehitys vakaana. Lainojen korothan nyt sitten asteittain nousevat, mutta toisaalta myös talletusten korot nousevat.

Jos ei ohjauskoron merkitys vieläkään selvinnyt, kannattaa poiketa osoitteessa euro.fi ja pelata muutama erä Finanzityä.

<<<

8 huhti, 2011 11:58 CET | Motiva Oy

Joutsenmerkin kevätvinkit autoilijalle

Autotarvikkeiden ympäristövaikutuksissa on eroja. Valitsemalla joutsenmerkityt kesärenkaat ja autonhoitotuotteet autoilija voi vähentää ympäristökuormitustaan tinkimättä turvallisuudesta tai auton puhtaudesta.

Autoilun ympäristövaikutuksia voi pienentää monin keinoin. Yksi tehokas keino on valita joutsenmerkityt kesärenkaat.

Joutsenmerkityn renkaan vierintävastus, melutaso, kitkaominaisuudet ja kestävyys on testattu. Rengas on turvallinen ja pitkäikäinen ja sen vierintävastus ja melutaso ovat alhaiset. Joutsenmerkitty rengas on valmistettu ympäristölle turvallisemmista raaka-aineista ja rengas voidaan kierrättää käytön jälkeen. Joutsenmerkki asettaa rajoituksia myös renkaan tuotantoprosessille.

Autonhoitoonkin on tarjolla joutsenmerkittyjä tuotteita; yhteensä yli 30 erilaista pesuainetta ja vahaa. Joutsenmerkityt autonhoitotuotteet on valmistettu ympäristön ja autoilijan terveyden kannalta turvallisemmista raaka-aineista ja niiden teho on testattu.

Autoilija voi pienentää ympäristökuormitustaan myös suosimalla joutsenmerkittyjä autopesuloita tai pesuloita, jotka käyttävät joutsenmerkittyjä pesuaineita ja vahoja.

Lisätietoa Joutsenmerkistä ja sen vaatimuksista samoin kuin luettelo joutsenmerkityistä tuotteista löytyy osoitteesta www.joutsenmerkki.fi


<<<
8 huhti, 2011 10:56 CET | Itella Posti Oy

Keskiviikkona vilkkaasti alkanut eduskuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 12. huhtikuuta saakka. Ennakkoon voi äänestää 67 postissa eri puolilla maata myös viikonloppuna. 9-10. huhtikuuta ennakkoäänestyspostit ovat auki kello 10-16.

Jos viikonloppuna ei ehdi äänestämään, niin kahden viimeisen ennakkoäänestyspäivän aikana eli maanantaina 11.4. ja tiistaina 12.4. on vielä tilaisuus. Tuolloin kaikki ennakkoäänestyspostit aukeavat myymälän normaalin aukioloajan mukaan ja pitävät ovensa auki molempina päivinä klo 20 asti, (poikkeuksena Pietarsaari).

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Kukin kunta on päättänyt itse alueellaan olevien ennakkoäänestyspaikkojen määrän ja sijainnin. Vaihtoehtoisesti tai postien lisäksi kunnat voivat järjestää ennakkoäänestyksen itse muissa kunnan päättämissä paikoissa, esimerkiksi virastoissa tai kirjastoissa. Äänestäjä voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
 
Ennakkoäänestyspostien ja myös muiden ennakkoäänestyspaikkojen sijaintia ja aukioloa asiakkaat voivat tiedustella oikeusministeriön vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 (suomeksi), 0800 9 4771 (ruotsiksi) tai verkkopalvelusta www.vaalit.fi. Kaikki ennakkoäänestyspostit löytyvät myös osoitteesta www.posti.fi/ennakkoaanestys.

Ennakkoon äänestäminen on vaivatonta. Mukaan tarvitset virallisen kuvallisen henkilöllisyysasiakirjan, esimerkiksi passin tai ajokortin.
 
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 17.4.


<<<
7 huhti, 2011 09:00 CET Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta esittäytyy Oma Koti -messuilla

Motiva yhteistyökumppaneineen tarjoaa kuluttajien energianeuvontaa tänään Helsingissä käynnistyvillä Oma Koti 2011 -messuilla. Tapahtuma on myös ensimmäinen yhteisesiintyminen perusteilla olevan valtakunnallisen kuluttajien energianeuvontajärjestelmän kehittämiseen osallistuville hankkeille. Osastolla 2c73 kuluttajien kysymyksiin vastaavat Motivan, Ilmastoinfon ja Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijat.

Rakentamisen, asumisen ja liikkumisen energiankäytön tehostaminen kiinnostaa suomalaisia, mutta hajallaan olevaa, luotettavaa tietoa ei aina ole helppo löytää. Eri puolilla maata kehitetään parhaillaan kuluttajien energianeuvontaan toimivia käytäntöjä, kerätään neuvontatyötä antavien kokemuksia sekä selvitetään kuluttajien tarpeita neuvontapalveluista.

- Tavoitteemme on, että tieto ilmaston kannalta myönteisistä ja energiatehokkuutta parantavista vaihtoehdoista saadaan kaikkien ulottuville ja ihmisten arkeen. Energiaosaamisen voi nimetä kansalaistaidoksi, jonka avulla suomalaiset hillitsevät ilmastonmuutosta energiankäyttöään tehostamalla, sanoo yksikönpäällikkö Päivi Laitila Motivasta.

Motiva koordinoi 24 energianeuvonnan pilottihanketta työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Myös Sitra rahoittaa hankkeita valtakunnallisesti.

Kulutuksen kärjessä: valaistus ja viihde

Mitä paremmin tiedostaa eri tekijöiden vaikutukset energiankulutukseen, sitä helpompi korjausliikkeitä on tehdä. Kotona kannattaa selvitellä energiankäytön eri osa-alueet kylmäsäilytyksestä saunomiseen ja lämmitysjärjestelmistä ikkunoiden ja ovien kuntotarkastukseen. Tärkeintä on nipistää turhasta kulutuksesta ja aloittaa niistä toimenpiteistä, jotka ovat itselle vaivattomia toteuttaa.

Kerrostalon sinkkutaloudessa kotitaloussähköä kuluu vuodessa keskimäärin 1 250 kWh, josta kylmäsäilytys lohkaisee kolmanneksen ja valaistus noin neljänneksen. Nelihenkinen perhe kaukolämmitykseen liitetyssä pientalossa puolestaan kuluttaa sähköä noin 7 000 kWh ja siellä valaistuksen osuus kotitaloussähköstä nousee suurimmaksi yksittäiseksi kulutuskohteeksi.

Kodin elektroniikan ja viihdelaitteiden energiankulutus on lisääntynyt huomattavasti. Viihdekäytön osuus on keskimäärin 12 prosenttia kotitaloussähköstä. Kerros- ja rivitalokodeissa kulutuksen lisääntyminen on vähentänyt kylmäsäilytyksessä ja valaistuksessa energiatehokkaammalla tekniikalla saavutettuja säästöjä.

Rakentajalla ja remontoijalla valttikortit käsissä

Kodin rakentajalla ja remontoijalla on erinomaiset mahdollisuudet pienentää asumisen energiankulutusta. Energiatehokkuutta ei ratkaista yhdellä yksityiskohdalla, vaan suunnittelemalla hyvä kokonaisuus. Energiatehokkuus ei edellytä erityisratkaisuja, vaan tavanomaisesti käytössä olevilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa rakenteiltaan ja taloteknisiltä ratkaisuiltaan korkealaatuinen, terveellinen ja energiatehokas talo.

- Suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut nitovat kiinni noin 90 prosenttia rakentamisen kustannuksista ja vaikuttavat noin 80 prosenttiin tulevia käyttö- ja energiakustannuksia. Energiatehokas talo kuluttaa vähintään puolet vähemmän energiaa kuin nykyisten rakennusmääräysten minimivaatimukset täyttävä talo, asiantuntija Sami Seuna Motivasta sanoo.

Uudisrakentamista koskevat rakentamismääräykset uudistuvat vuonna 2012. Keskeinen muutos on kokonaisenergiatarkasteluun siirtyminen. Määräysten tiukentaminen merkitsee noin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. Rakentajalle muutosten ei kuitenkaan uskota tuovan lisäkustannuksia, vaan rakennuskohtaisesti voidaan jopa saavuttaa säästöjä.
 
Motiva Oma Koti –messuilla Helsingin Messukeskuksessa 7.-10.4.2011 osastolla 2c73.

Kysy energiankäytöstä – asiantuntija vastaa:
ohjelmalavalla hallissa 2 to klo 12.30, pe klo 13.30, la ja su klo 14.00. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Internetissä:
www.kuluttajienenergianeuvonta.fi
www.energiatehokaskoti.fi
www.motiva.fi


  <<<
  Maanmittauslaitos 07.04.2011 kello 11.01
  Kiinteistöjen rajat tulivat Karttapaikalle

  Oman kesämökkikiinteistön rajat voi nyt katsoa Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-verkkopalvelussa kätevästi maksutta.

  ”Aiemmin tiedon kiinteistön rajoista ja tontin yksilöivän tunnuksen on voinut nähdä painetuilta peruskartoilta ja ostaa meiltä sähköisenä”, kertoo vastuualuepäällikkö Teija Tarvainen Maanmittauslaitokselta.

  ”Rajoja on kyselty Karttapaikalle jo pitkään. Tämä on yksi tapa, jolla Maanmittauslaitos avaa aineistojaan ja tuo niitä helpommin kaikkien saataville”, Tarvainen jatkaa.

  Näin tutkit kiinteistörajoja Karttapaikalla

  1. Hae kartalle kiinnostava kohde esimerkiksi paikannimihaun avulla.

  2. Muuta mittakaavaksi tarkin eli 1:2 000, jolloin senttimetri kartalla vastaa 20 metriä luonnossa. Kiinteistörajat näkyvät kartalla ja ilmakuvissa lähelle tarkennettaessa mittakaavoissa 1:2 000–1:16 000 ja kiinteistötunnukset mittakaavoissa 1:2 000–1:4 000.

  3. Siirry välilehdelle ”Asetukset” ja valitse ”Kiinteistöjaotus”. Tallenna valinta klikkaamalla ”Ota käyttöön”.

  4. Kokeile eri mittakaavoja, vuorottele karttaa ja ilmakuvaa ja liikuta karttaa tarvittaessa. Halutessasi voit myös vaalentaa taustakarttaa ja muuttaa karttakuvan kokoa.

  Tutustu monipuoliseen karttapalveluun

  Maksuttomalla Karttapaikalla on Maanmittauslaitoksen maastokartat ja ilmakuvat, joita voi hakea koko Suomesta muun muassa paikannimillä ja osoitteella.

  Selailun lisäksi muita Karttapaikan ominaisuuksia ovat koordinaattien muunnos ja karttalinkin tekeminen. Palvelun kautta voit myös tilata erilaisia painettuja karttoja.
  http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat
  <<<

  Leipätiedotus ry 07.04.2011 kello 10.55
  Tutkimus: Hiilihydraattikeskustelu hämmentää suomalaisia

  Ruoasta puhutaan nykyään paljon: on kokkausohjelmia, erityisruokavalioita, reseptejä ja jos jonkinlaisia suositteluja. Tietotulvan keskellä monet miettivät, mitä pitäisi tai saisi syödä ja mistä kuuluisi tinkiä. Leipätiedotus ry:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset sekoittavat ravitsemussuositukset erilaisiin dieetteihin. Hämmennystä aiheuttavat muun muassa hiilihydraatit. Tummalla leivällä on kuitenkin vankka asema suomalaisten ruokavaliossa.

  Leipätiedotuksen teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa kuluttajista seuraa mediassa käytävää ravintokeskustelua. Ristiriitainen keskustelu on saanut monen suomalaisen pään pyörälle. Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että suositukset ovat sekavia. Niiden katsotaan myös muuttuvan liian usein.

  - Tämä oli aika yllättävä tulos, sillä viralliset ravitsemussuosituksethan eivät ole muuttuneet aikoihin. Erilaisista ruokavalioista puhutaan kuitenkin nyt niin paljon, että ihmiset eivät ehkä tiedä, mikä on virallinen suositus ja mikä ohimenevää muoti-ilmiötä tai yksittäisten ihmisten mielipiteitä, pohtii Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen.

  - Etenkin nuorten keskuudessa tuntuu olevan vallalla käsitys, että kaikkien hiilihydraattien vähentäminen on ravitsemussuositusten mukaista. Näin ei kuitenkaan ole. Kuten rasvoissakin, myös hiilihydraateissa on eroja.

  Noin puolet suomalaisista on sitä mieltä, että heidän ruokavalionsa ei ole suositusten mukainen. Vain noin neljännes kertoo kokoavansa lautaselleen suositusten mukaisia aterioita.

  Huomio hiilihydraattien laatuun

  Nelisenkymmentä prosenttia tutkimukseen vastanneista on viimeisen vuoden aikana pyrkinyt karsimaan hiilihydraatteja ruokavaliostaan. Pääsyynä tähän on ollut halu laihtua, mutta myös yleistä terveydentilaa on haluttu parantaa. Ruokavaliosta on vähennetty muun muassa perunaa, vaaleaa leipää, pastaa ja riisiä.

  - Kiinnittäisin mieluummin huomiota hiilihydraattien laatuun kuin määrään. Suosittelisin ensimmäisinä jättämään pois karkit ja limsat, jotka sisältävät niin sanottuja tyhjiä kaloreita. Toki joskus voi myös herkutella kohtuudella.

  Tutkimuksen mukaan vaalean leivän kulutusta on vähennetty, mutta sen sijaan tummaa leipää syödään yhä enemmän. 86 prosenttia vastaajista kertoo saavansa vatsan toiminnalle tärkeää kuitua nimenomaan leivästä. Riittävän kuidun saanti on kuitenkin haasteellista niille 10 prosentille, jotka eivät syö leipää.

  - Leipää ei kannata unohtaa ruokavaliosta. Tumman leivän lisäksi myös vaaleista leivistä löytyy kuitupitoisia täysjyvätuotteita. Kuitu on tärkeä hiilihydraatti ja sen lisäksi leivästä saa muun muassa rautaa ja proteiinia, Mensonen sanoo.

  Tutkimus tehtiin web-kyselynä, johon vastasi yhteensä 1007 18–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Sales Questor Oy ja teetti Leipätiedotus ry.

  <<<

  Tietoverkosto Eksakti 07.04.2011 kello 09.59
  Uutuuskirja puutarhan hyvinvoinnista

  Oman pihan terveydeksi -kirja on ensimmäinen suomalainen käsikirja, jossa kerrotaan miten kotipuutarhuri voi tunnistaa ja torjua tuholaisia ja ehkäistä kasvitauteja. Kirja sopii niin puutarhansa hyvinvoinnista huolehtivalle kotipuutarhurille kuin vaativallekin puutarhaharrastajalle. Kirja on kaivattu tietoteos alan opiskelijoille ja se kuuluu myös puutarha-alan ammattilaisten käsikirjastoon.

  Kirjaan on koottu laajalti tietoa pihan ja puutarhan kasvitaudeista ja tuholaisista, pihan hyötyeliöistä ja luonnonmukaisesta torjunnasta. Upean kuvituksen ansiosta kirja viihdyttää selailijoitakin.

  Kaikissa puutarhoissa on runsain määrin erilaisia tuholaisia ja kasvitauteja, mutta myös kasvien kannalta hyödyllisiä olioita. Tutustuminen kituliaan kasvun aiheuttajiin ja lehdillä mönkiviin otuksiin auttaa selvittämään, mikä kasvia vaivaa. Ilman otuksen tai taudin kunnollista tunnistamista tehdyt torjuntatoimenpiteet voivat koitua tuhoksi sellaiselle, joka onkin puutarhurin kannalta hyödyllinen.

  Teoksen avulla puutarhan kasvien hyvinvoinnin seuranta ja oireiden selvittäminen on helppoa. Loistavat kuvat ja selkeät taulukot auttavat oireiden ja otusten määrittämisessä. Kun on varmistettu, mikä kasvia vaivaa, voi toimia niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy.

  Biologit Leena ja Heikki Luoto ovat tehneet mittavan tutkimustyön tietojen keräämisessä. Leena Luoto on kasvitieteilijä, joka on työskennellyt puutarha-alalla pitkään. Heikki Luoto on eläintieteilijä, joka on tunnustettu luontokuvaaja.

  Leena ja Heikki Luoto ovat koonneet tietoja vioituksista ja torjuntakeinoista, jota ei ole aiemmin julkaistu. Kotipuutarhuri saa tietoa, miksi ritarinkannuksen nuput kuihtuvat ja orvokit lakastuvat kastelusta huolimatta. Kirjassa annetaan vastaus myös siihen, miksi saippualiuos tehoaa heikosti kirvoihin.

  Kun kasvit voivat hyvin, jää aikaa pihan ja puutarhan monipuolisuudesta ja kauneudesta nauttimiseen!

  Oman pihan terveydeksi
  © Leena ja Heikki Luoto
  300 sivua, 315 kuvaa
  Kovakantinen, sidottu
  ISBN 978-952-67204-3-2
  Kustantaja: Tietoverkosto Eksakti, Helsinki: Aiemmin ilmestyneitä kirjoja: Oman pihan ötökät 2009 (Leena ja Heikki Luoto), Oman pihan suunnittelu 2010 (Saila Routio)

  <<<

  WSOYpro 07.04.2011 kello 08.54
  Miten suojella varhaislapsuuden tunnesiteitä?

  Suomessa käydään ajoittain hyvinkin kiivasta keskustelua lasten hyvästä kasvuympäristöstä ja hyvästä vanhemmuudesta. Minkä ikäisenä lapset ovat valmiita menemään päivähoitoon? Mikä on isän merkitys lapsen kiintymyskohteena? Entä miten lasten huolto ja tapaamiset tulisi järjestää eron jälkeen?

  Elämään tulisi kuulua riittävä määrä jatkuvuutta ja turvallisia kiintymyssuhteita, mutta siihen kuuluu väistämättä myös sattumanvaraisuutta ja yllätyksiä, joihin ei voi valmistautua mitenkään. Jokainen lapsi ja vanhempi joutuvat kohtaamaan vaikeuksia, pettymyksiä, ongelmia ja menetyksiä. Mitä pienemmästä ihmisestä on kyse, sitä tärkeämpiä ovat aikuiset, jotka auttavat käsittelemään ja säätelemään voimakkaita tunteita. Merkityksellistä ei ole ainoastaan se, mitä tapahtui, vaan myös se, miten tapahtunutta käsitellään vanhempien ja lasten kanssa. Vanhemmuutta ja lapsen kasvua tukiessa tarvitaan tietoa kiintymyssuhteista, vanhemmuuteen kypsymisestä ja mentalisaatiosta eli kyvystä pohtia lapsen kokemusta ja tunnetta eri tilanteissa. Tietoa tarvitaan myös tunnesiteiden kehityksestä esimerkiksi keinoalkuisten lasten ja keskosten vanhempien, lapsettomuudesta kärsineiden vanhempien ja adoptiolasten vanhempien näkökulmasta.

  Teoksessa Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen joukko eturivin suomalaisia asiantuntijoita tarkastelee varhaisten tunnesiteiden merkitystä lapsen kehitykselle ja sitä, kuinka lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat heitä suojella. Teoksen lähtökohtana on kiintymyssuhdeteorian keskeinen anti eli lasten perustarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Kaikkiin kysymyksiin ei löydy optimaalisia ratkaisuja, mutta kiintymyssuhdeteoria tarjoaa välineitä keskusteluun ja pohjan päätöksenteolle.

  Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland
  Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen
  322 sivua, WSOYpro 2011.
  Hinta 49,00 €

  Kirjan toimittajat

  Jari Sinkkonen on lastenpsykiatrian dosentti, lääketieteen tohtori ja Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri. Hänen kirjojensa tarkoituksena on ollut saattaa teoreettisia formulointeja yleistajuiseen muotoon. Niiden teemoina ovat olleet lasten kasvun ja kehityksen vaiheet ja varsinkin poikalasten kohtaamat haasteet.

  Mirjam Kalland on kasvatustieteen tohtori, Helsingin yliopiston sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen dosentti, lastenpsykoterapeutti ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri. Hän on julkaissut useita kymmeniä yleistajuisia ja tieteellisiä artikkeleita kokoomateoksiin ja tieteellisiin julkaisusarjoihin.

  <<<

  Draka 05.04.2011 kello 13.53
  Drakan merikaapelit 576 MW tuulivoimalaan Walesin edustalle

  Draka toimittaa merikaapelit Gwynt y Môr –tuulivoimapuistoon Pohjois-Walesin rannikolle. Teholtaan 576 MW voimala on yksi suurimmista rakennusvaiheessa olevista tuulivoimaloista.

  Arvoltaan 25 miljoonan euron sopimus kattaa 148 km kolmijohtimista 36 kV kaapelia kaikkine asennustarvikkeineen, logistiikan sekä option asennuspalveluista. Toimitukset sijoittuvat vuosiin 2012 ja 2013.

  Gwynt y Môr -tuulivoimapuisto sijaitsee 13 km etäisyydellä rannikosta Liverpoolin lahdella, jossa veden syvyys on 12–28 m. Laajuudeltaan 79 neliökilometrin alueelle rakennetaan yhteensä 160 kappaletta 3,6 MW tehoista voimalaa. Valmistuttuaan tuulivoimapuiston tuotanto vastaa noin 400.000 brittikodin sähköntarvetta.

  Kokonaisarvoltaan kahden miljardin euroa hankkeen toteuttaa tuulivoimayhtiö RWE yhteisyrityksenä energiayhtiö Stadtwerke Münchenin ja Siemensin kanssa.
  www.draka.com

  <<<

  Viestintävirasto 04.04.2011 kello 09.58
  Viidelle radioasemalle huomautus - Pro Radiolle lisäksi uhkasakko

  Viestintävirasto on antanut viidelle kaupalliselle radioasemalle huomautuksen radiotoimintaan myönnettyjen toimilupien ehtojen sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain rikkomisesta. Pro Radio Oy:lle annetussa päätöksessä on lisäksi tuomittu maksettavaksi 50 000 euron suuruinen uhkasakko. Päätösten taustalla on Viestintäviraston teettämä tutkimus toimiluvanvaraisten radioiden sisällöstä, joka julkaistiin marraskuussa 2010.

  Tutkimuksessa mukana olleet radiokanavat Iskelmä Tampere (Pro Radio Oy), Iskelmä Oikea Asema Kuopio (Pohjois-Savon Paikallisradio Oy) sekä Iskelmä Rovaniemi (Lapin Klubi ry) rikkoivat toimilupaehtoja lähettämällä keskenään lähes identtistä ohjelmistoa. Toimilupaehdot edellyttävät, että lähetyksen tulee olla selvästi tunnistettavissa omaksi itsenäiseksi ohjelmistokseen.

  Pro Radio Oy:lle on vuonna 2008 annettu samasta asiasta huomautus ja vuonna 2009 velvoitteen tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Koska Pro Radio Oy ei ole noudattanut Viestintäviraston päätöstä, tuomittiin päätöksen tehosteeksi asetettu uhkasakko maksettavaksi ja yhtiölle asetettiin uusi korkeampi uhkasakko.

  Iskelmä Oikea Asema Kuopio ja Iskelmä Rovaniemi saivat huomautuksen toimilupaehtojen rikkomisesta. Kaikki Iskelmä-kanavat saivat huomautuksen puutteista mainonnan ja toimituksellisen aineiston erottamisessa. Lisäksi Iskelmä Tampere ja Iskelmä Oikea Asema Kuopio saivat huomautuksen mainonnan enimmäismäärää koskevien säännösten rikkomisesta.

  Edellisten lisäksi tutkimuksessa mukana olleet NRJ (NRJ Finland Oy) sekä Radio Voima (Esan Kirjapaino Oy) saivat huomautukset puutteista mainonnan ja toimituksellisen aineiston erottamisessa. Yhtiöt ovat ilmoittaneet käynnistäneensä toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi.

  <<<

  Biltema 04.04.2011 kello 09.18
  Tutkimus: Hinta ja laatu tärkeintä polkupyörän ostajalle

  Suomalaiset ovat järkevää kansaa. Näin voi väittää ainakin sen perusteella, että polkupyörää ostettaessa edullinen hinta ja sen suhde laatuun vaikuttavat ostopäätökseen enemmän kuin vaikkapa merkki. Pyörää valittaessa ollaan myös valmiita itse tekemään viimeistelytyöt, jolloin päästään helposti vaikuttamaan hintaan.

  Moni pyöräilee nykyään ympäri vuoden, mutta viimeistään lumien sulaessa on jokaisen polkemaan oppineen aika taas aloittaa pyöräilykausi. Mikäli vanha pyörä on jo parhaat päivänsä nähnyt, lähdetään pyöräkaupoille. Tuore kyselytutkimus kertoo, että pyörä valitaan usein varsin taloudellisin perustein.

  – Tutkimus vahvisti sen, minkä jo melkein tiesinkin: 77 prosenttia pitää laatua tärkeimpänä valintakriteerinä ja 71 prosenttia hintaa. Me suomalaiset olemme laatu- ja hintatietoisia, sanoo myyntipäällikkö Mikael Eklund Biltemasta.

  Myös väri ja rungon muoto ovat Eklundin mukaan varsinkin nuorille ja naisille tärkeitä tekijöitä pyörän valinnassa, mutta vasta hinta-laatusuhteen jälkeen.

  Sales Questorin tutkimuksen mukaan miehet ilmoittavat selvästi useammin - 81 prosenttia vastaajista - tärkeimmäksi tekijäksi laadun. Naisten vastaava luku on 74 prosenttia. Pyörän merkillä ei ole niin suurta merkitystä, vain noin viidennes piti sitä tärkeimpänä.

  – Sillä tuntuu olevan merkitystä, missä päin Suomea asutaan. Itä-Suomessa vain 17 prosenttia sanoo merkin olevan tärkein valintaperuste, pohjoisemmassa peräti 36 prosenttia.

  Silmien ilme paljastaa tyytyväisen pyöränostajan

  Pikainen kysely ohikulkijoilta kertoo, että lapsille halutaan valita ennen kaikkea turvallinen ja kestävä pyörä. EN-standardisoinnin ja laatukriteerien myötä Suomessa myytävät polkupyörät ovat turvallisia ja laadukkaita, joten lasten kanssa voidaan keskittyä olennaiseen.

  – Lapsen pyörän maksavat ja valitsevat tietenkin vanhemmat, mutta kyllä sen näkee lapsen silmistä, milloin on osuttu oikeaan malliin ja väriin, kertoo Mikael Eklund.

  Myös nuoriso- tai aikuisten pyörää ostaessaan voi luottaa laatuun, ostipa pyöränsä mistä tahansa. Tosin hintatietoinen huomaa, että laadultaan samanlaisia pyöriä myydään eri kaupoissa eri hinnalla.

  Hinta tulee reippaasti alaspäin, mikäli pyörä on yrityksen itsensä räätälöimä malli ja varsinkin, jos pyörää tuotetaan erittäin suuria määriä. Hintaan vaikuttaa nykyään esimerkiksi se, kuinka valmiiksi pyörä on kasattu liikkeessä.

  – Jos pyörä myydään laatikossa, noin 85-prosenttisesti kasattuna, on hinta selkeästi edullisempi kuin valmiiksi asti viimeistellyllä pyörällä, sanoo Eklund.

  Viimeistelemällä oppii huoltamaan pyöränsä

  <<<

  Naantalin Musiikkijuhlat 04.04.2011 kello 08.58
  Naantalin Musiikkijuhlien ja Saaristomeren Suojelurahaston yhteistyö jatkuu

  Naantalin Musiikkijuhlat jatkaa jo neljättä vuotta merkittävää yhteistyötä Saaristomeren Suojelurahaston kanssa. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa tietoisuutta Saaristomeren tilasta, mutta ennen kaikkea kamarimusiikin ystäville avautuu hieno mahdollisuus kantaa kortensa kekoon Saaristomeren hyväksi.

  Naantalin Musiikkijuhlat soi Saaristomeren äärellä 7.-19.6.2011 jo 32. kertaa. Arto Noraksen suunnittelema ohjelma sisältää 32 konserttia kauneinta kamarimusiikkia, huipputaiteilijoita sekä orkesterivieraita Itämeren rannoilta ja kauempaa.

  Vuoden 2011 Naantalin Musiikkijuhlien kesäkuun konsertteihin* on mahdollista hankkia erityinen Saaristomeri-lippu, joka on 2 euroa normaalihintaista lippua kalliimpi. Jokaisen Saaristomeri-lipun hinnasta tilitetään 2 euroa lyhentämättömänä Saaristomeren Suojelurahastolle käytettäväksi Saaristomeren suojelutoimenpiteiden rahoitukseen.

  Liput ovat normaaliin tapaan myynnissä Lippupisteen myyntipisteissä kautta maan. Konserttilippua hankkiessa riittää, että ilmoittaa ostavansa kyseiseen konserttiin Saaristomeri-lipun.

  Naantalin Musiikkijuhlat on lisäksi tänä vuonna mukana järjestämässä yhdessä kahdeksan muun Lounais-Suomessa toimivan musiikkifestivaalin kanssa Loisto-konserttisarjaa, joka sisältää yhteensä 16 konserttia Saaristomeren alueella. Osa konserttilippujen tuotosta lahjoitetaan Saaristomeren Suojelurahastolle. Loisto-konserttisarja on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa.

  Saaristomeren tila on hälyttävä ja sen parantaminen on suuri yhteinen haasteemme. Yhteistyöllä, määrätietoisella toiminnalla sekä olemassa olevan tutkimustiedon muuntamisella käytännön toimiksi on mahdollista muuttaa Saaristomeren tilan kehitystä positiiviseen suuntaan.
  Tule mukaan pelastusoperaatioon!

  <<<
  Energiamarkkinavirasto 01.04.2011 kello 13.14
  Talouden elpyminen ja kylmä sää kasvattivat Suomen päästöjä

  EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 41,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin. Päästöt ylittivät myönnetyt päästöoikeudet 3,4 miljoonalla päästötonnilla. Suomen päästökauppasektorin päästöjen kasvu johtui pääasiassa teollisuustuotannon elpymisestä, kylmästä talvesta sekä heikosta vesivoimatilanteesta Pohjoismaissa.

  EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna 37,9 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitoksen hiili-dioksidipäästöt päästökaupparekisteriin. Mikäli päästöt ylittävät ilmaiseksi myönnetyt päästöoikeudet, joutuvat yritykset ostamaan päästöoikeuksia tai käyttämään aiemmilta vuosilta säästyneitä päästöoikeuksia. Vuosilta 2008 ja 2009 päästöoikeuksia on jäänyt käyttämättä runsaat 3 miljoonaa.

  Erityisesti päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin sähkön- ja lämmöntuotannossa, vajeen ollessa noin 6,0 miljoonaa päästöoikeutta. Kuitenkin ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille erityisesti terästeollisuudessa sekä massa- ja paperiteollisuudessa.

  Talouden elpymisen seurauksena teollisuus- ja energiantuotanto ovat kasvaneet. Myös kylmä talvi ja heikko vesivoimatilanne Pohjoismaissa ovat lisänneet lämmön- ja sähköntuotantoa. Sähköä tuotettiin aikaisempaa enemmän myös pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Teollisuus- ja energiatuotannon lisäys on vaikuttanut merkittävästi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutukseen. Kivihiilen kulutus kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 23 %, maakaasun käyttö 10 % ja turpeen käyttö 30 %.
  <<<


  Viestintävirasto 01.04.2011 kello 11.06
  Ensimmäinen valtiontuki myönnetty Miehikkälän laajakaistahankkeelle

  Viestintävirasto on antanut ensimmäisen valtiontukipäätöksen haja-asutusalueiden huippunopean laajakaistaverkon rakentamiseen. Miehikkälän kunnassa sijaitsevalle hankkeelle myönnetty tuki on lähes 100 000 euroa. Miehikkälän kunta tukee hanketta vastaavalla summalla. Verkon rakentaa TeliaSonera Finland Oyj. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Miehikkälän kunnan, Kymenlaakson liiton sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hankealueella on noin 300 vakituista asuntoa.

  Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeita on käynnistymässä useita kymmeniä eri puolella Suomea. Osassa hankkeista toteuttaja on jo valittu ja tukihakemus on jätetty Viestintävirastoon. Varsinainen rakentaminen alkaa useammassa hankkeessa kesän 2011 aikana. Viestintävirasto antaa lisää tukipäätöksiä kevään 2011 aikana.

  Taustaa haja-asutusalueiden 100 megan laajakaistahankkeesta

  100 megan laajakaistahankkeen tavoitteena on mahdollistaa huippunopean laajakaistayhteyden saatavuus haja-asutusalueilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi hanketta tuetaan julkisin varoin. Valtio, kunnat ja EU rahoittavat hankkeen tukikelpoisista rakentamiskustannuksista enintään 66 prosenttia. Loppuosan, vähintään 34 prosenttia, rahoittavat verkon rakentavat teleyritykset, joiden omistukseen verkot jäävät. Julkinen tuki on yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

  Tuen saajan on sitouduttava tarjoamaan 10 vuoden ajan huippunopeita laajakaistapalveluja tuen avulla rakennetusta verkosta. Lisäksi tuen saajan on mahdollistettava kilpailevan teleyrityksen viestintäpalvelujen tarjonta tarjoamalla tämän käyttöön verkon tukkutuotteita.

  Lisätietoa laajakaistahankkeesta

  Viestintävirasto: Laajakaista 2015 - Haja-asustusalueiden laajakaistahankkeet

  Liikenne- ja viestintäministeriö: Laajakaista kaikille

  <<<

  Hartwall Oy Ab 01.04.2011 kello 10.55
  Aurinkoenergialla toimiva Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant avaa ovensa Milanon designviikolla

  Milanon designviikolla avaa ovensa ennennäkemätön, aurinkoenergialla toimiva huippuravintola Lapin Kulta Solar Kitchen. Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant on ruokavisiönääri Antto Melasniemen, maailmankuulun katalaanisuunnittelijan Martí Guixén ja Lapin Kullan yhdessä luoma konsepti, joka haastaa käsityksiämme ravintolasta, ruuanlaitosta, ruuasta, juomasta ja näiden suhteesta luontoon. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä nauttimaan hyvästä ruuasta, juomasta ja rauhallisesta hetkestä.

  Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant, aurinkoenergialla toimiva huippuravintola avaa ovensa Milanon designviikon ajaksi. Lapin Kulta, ravintoloitsija ja ruokavisionääri Antto Melasniemi sekä maailmankuulu katalaanisuunnittelija Martí Guixé luovat yhdessä liikkuvan pop up -ravintolan, joka yhdistää designin gastronomiaan.

  Pop up -hengessä Lapin Kulta Solar Kitchenin antimista pääsee Milanon jälkeen nauttimaan myös muualla – kevään ja kesän aikana se houkuttelee designin, ruuan ja juoman ystäviä muun muassa Tukholmassa ja Helsingissä.

  Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant juhlistaa aurinkoa, gourmet-kokkausta, olutta, taidetta ja elämää. Kaupungista toiseen matkaava ravintola rakentuu peilimäisten, suurten aurinkokeittimien ympärille jotka tuottavat yllättäviä ja täysin uudenlaisia ruokailukokemuksia. Ihmiset voivat seurata ravintolan pystyttämistä ja aurinkokokkausta sekä pysähtyä nauttimaan ruuasta, oluesta, kanssaihmisistä ja rauhallisesta hetkestä.

  Taideprojektina Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant leikittelee useilla ajankohtaisilla aiheilla: luonnollisuudella, joustavuudella sekä hetkessä elämisellä. Luonnollisuus tarkoittaa sitä, että päivänpaisteesta riippuen aurinkokeittiö voi tarjoilla mitä tahansa tirisevästä pihvistä raikkaaseen salaattiin. Näin ravintola testaa myös yleisönsä joustavuutta: sateen sattuessa on sopeuduttava viivästyksiin tai valittava listalta jotakin muuta. Pilvinen päivä voi muuttaa paitsi liikelounaan menun, myös suunnan. Päätökset ja ajantasainen informaatio liittyvät saumattomasti hetkessä elämiseen.

  Milanossa Lapin Kulta Solar Kitchen Restaurant on avoinna aurinkoisina päivinä Triennale Parkissa 12.4.–17.4.2011.

  <<<

  KUNTALIITTO TIEDOTTAA
  31.3.2011

  Kunnallinen itsehallinto uudistuu


  - Kuntien aito itsehallinto on vähentynyt kriittisesti kymmenen viime vuoden aikana. Demokratia ja mahdollisuus valintoihin ja uudenlaisiin ratkaisuihin paikallisten tarpeiden mukaan on palautettava perustuslain tarkoittamalle tasolle, sanoi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma torstaina Helsingissä julkistaessaan laajan tutkija- ja kuntatoimijajoukon kirjoittaman kunnallisen itsehallinnon perusteoksen.

  Mäki-Lohiluoman mukaan kunnat on ajettu liian yksiviivaiselle ja ahtaalle tielle lisääntyneiden velvoitteiden, sääntelyn ja ohjauksen myötä. Valtakunnalliset standardit ajavat paikallisten tarpeiden ohi varsinkin kun talouden liikkumavara on olematon.

  Joukko kuntatutkijoita ja Suomen Kuntaliitto ovat koonneet itsehallinnon peruskivet ja uudistumisen suuntaviitat kirjaan, jota tarjotaan muun muassa tulevan kuntalakikomitean työn pohjaksi.

  Kirjassa käsitellään itsehallintoa sekä lainsäädännön, politiikan että talouden näkökulmista.

  - Talousasiantuntija voi todeta, että itsehallinto on sitä suurempi, mitä enemmän on rahaa käytettävissä. Oikeusoppineet taas mittaavat itsehallintoa riippumattomuuden asteella yksityiskohtaisesti ohjaavista säädöksistä. Politiikan tutkijalle on tärkeätä nähdä asukkaiden oma tahto ja demokraattisten instituutioiden häiriötön ja tehokas toiminta, kuvailee Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen .

  - Juuri tällä hetkellä kaikki nuo näkökulmat osoittavat, että kunnallinen itsehallinto on liian heikoissa kantimissa, jotta kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, peruspalvelut sekä elinvoiman edellytykset kehittyisivät myönteisesti, Majoinen sanoo.

  Vuonna 2009 käynnistetty kunnallisen itsehallinnon kirjahanke on kerännyt tutkimusta ja puheenvuoroja, ja haluaa herättää laajaa keskustelua siitä, haluavatko poliittiset päättäjät ylläpitää itsehallintoa keskeisenä yhteiskunnan tukipilarina. Tulevaisuuden haasteisiin etsitään itsehallinnosta kumpuavia ratkaisuja.

  Teos sisältää sekä tieteellisiä artikkeleita että käytännön puheenvuoroja. Itsehallintoa tarkastellaan toimintaympäristön muutosten keskellä ja eurooppalaisessa viitekehyksessä. Tutkijoiden päätelmistä löytyy myös visio paikalliseen itsehallintoon vahvasti ankkuroituvasta Suomesta, jossa asukkaiden paikallinen itsehallinto nähdään olennaisena osana kansallista hyvinvointia, innovaatiopolitiikkaa ja uudistumista.

  Kirjan kirjoittajiin kuuluvat muiden muassa professorit Arto Haveri ja Jari Stenvall , jotka toimivat myös kirjahankkeen tieteellisinä johtajina. Heidän johtopäätöksensä on, että vain vahvan kunnallisen itsehallinnon kautta suomalainen yhteiskunta pystyy vastaamaan 2020-luvun koveneviin haasteisiin.

  - Vahvaan kunnalliseen itsehallintoon perustuva Suomi tukee omaehtoisuutta ja aktiivisuutta, on innovatiivinen ja sopeutuvampi muutoksiin kuin jäykkä ja keskitetty järjestelmä, professorit painottavat.


  Valtioneuvosto on 31.3.2011 myöntänyt DNA Oy:lle lähes valtakunnallisen verkkotoimiluvan televisiolähetyksiin antenniverkon VHF C -kanavanipussa. Toimilupa on voimassa 31.12.2016 saakka. Se täydentää DNA:lle vuonna 2009 myönnettyjä valtakunnallisia VHF A ja VHF B -kanavanippujen verkkotoimilupia ja mahdollistaa merkittävän lisäyksen DNA:n antenniverkon kanavatarjontaan.

  DNA käynnistää VHF C -kanavanipun rakennustyöt välittömästi. DNA:n nykyinen antenniverkko laajenee vuoden 2011 aikana kattamaan 80 % suomalaisista, ja DNA ja arvioi myös uuden VHF C -kanavanipun saavuttavan yli 80 % väestöpeiton nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Asiakkaat voivat tarkistaa verkon peiton www.dna.fi -sivustolta löytyvästä karttapalvelusta oman osoitteensa perusteella.

  DNA käynnisti ensimmäisenä Suomessa ja yhtenä ensimmäisistä toimijoista Euroopassa DVB-T2-standardin mukaiset antenniteräväpiirtolähetykset verkkotoimiluvan mukaisesti 1.1.2011. DNA:n DVB-T2-lähetysten katselu edellyttää Antenna Ready HD -hyväksyttyä digiboksia tai televisiota sekä DNA:n lähettimeen suunnattua VHF-antennia. Teräväpiirtokatselun DVB-T2-antenniverkossa mahdollistavia Antenna Ready HD -testattuja televisioita on jo kaupoissa, ja myös digibokseja alkaa tulla markkinoille kevään aikana. Hyväksyttyjen laitteiden lista löytyy osoitteesta www.testatutlaitteet.fi.

  DNA:n antenni-tv-verkossa on teknologisesti uraauurtavia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat lähetyskapasiteetin hyödyntämisen erittäin tehokkaasti. Edistyksellisten teknologiaratkaisujen ansiosta DNA pystyy tarjoamaan verkkoaan muita verkkotoimijoita edullisemmin kanavayhtiöiden käyttöön. DNA:n VHF-antenniverkon kokonaiskapasiteetti mahdollistaa jopa 11 teräväpiirtokanavaa ja noin 15 standardiresoluution kanavaa.

  - DNA on Suomen suurin kaapelitelevisiotoimija ja meillä on vahva asema myös Suomen maksutelevisiomarkkinoilla. Valtakunnallinen antenniverkko varmistaa asemamme johtavana tv-toimijana. Nyt tehtyjen toimilupapäätösten ansiosta pystymme tarjoamaan myös antenniverkossa erittäin houkuttelevan kokonaisuuden katsotuimpia maksutelevisiokanavia ja lisänä huippukanavat teräväpiirtona, kertoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Väisänen .  Viestintävirasto 31.03.2011 kello 13.05
  Viestintämarkkinoiden vuosikatsaus 2010: Mobiililaajakaistoja enemmän kuin muita laajakaistoja yhteensä

  Tiedonsiirto matkaviestinverkoissa kasvoi edelleen voimakkaasti vuonna 2010. Tämä näkyi sekä liittymä- että tiedonsiirtomäärissä. Erityisesti mobiililaajakaistaliittymien määrä kasvoi merkittävästi: Suomessa oli vuoden lopussa yli 1,6 miljoonaa mobiililaajakaistaliittymää, mikä on yli 730 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta myös jo vähenemässä ollut kiinteiden laajakaistayhteyksien lukumäärä kääntyi vuoden toisella vuosipuoliskolla kasvuun. Kaikkiaan laajakaistaliittymiä oli vuoden lopussa lähes 3,2 miljoonaa. Liittymämäärä kasvoi vuoden 2010 aikana noin 29 prosentilla.

  Kiihtyvällä vauhdilla kohti nopeampia laajakaistayhteyksiä

  Siirtymä kohti nopeampia tiedonsiirtoluokkia kiihtyi vuonna 2010. Vuoden lopussa reilusti yli puolet kiinteistä laajakaistaliittymistä oli yhteysnopeudeltaan vähintään neljä megabittiä sekunnissa, kun vuotta aiemmin tällaisia yhteyksiä oli vain reilu kolmannes. Myös mobiililaajakaistaliittymissä siirryttiin nopeampiin nimellisnopeuksiin. Kaikista laajakaistaliittymistä 56 prosenttia oli yhteysnopeudeltaan vähintään kaksi megabittiä sekunnissa.

  Television asema yhä vahva, vaikka nuoret katsovat ohjelmia paljon netistä

  Perinteinen televisio säilytti vahvan asemansa vuonna 2010. Suoraan internetistä vastaanotettavat lähetykset eivät nuorimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta ole yleistyneet ratkaisevasti. Televisiota myös katsottiin suomalaisissa kotitalouksissa lähes yhtä paljon vuonna 2010 kuin parina edellisenäkin vuotena eli keskimäärin liki kolme tuntia päivässä.

  Nuoret ovat muuttaneet television katselutottumuksiaan eniten: he arvioivat katsovansa yhä enemmän ohjelmia netistä, ja samaan aikaan television katseluun käytetty aika on vähentynyt. Vanhemmissa ikäryhmissä katselutottumukset pysyivät kutakuinkin ennallaan.

  Viestintämarkkinoiden vuosikatsaus 2010

  Viestintävirasto julkaisee vuosittain edellistä vuotta koskevan markkinakatsauksen, joka sisältää muun muassa perustiedot matkaviestin- ja laajakaistaliittymistä sekä markkinatietoja tv-, radio- ja postitoiminnasta. Vuosikatsauksen lisäksi Viestintävirasto julkaisee vuosittain puolivuosikatsauksen sekä erikoiskatsauksia eri asiakokonaisuuksista. Seuraavassa, kesäkuussa julkaistavassa, markkinakatsauksessa tarkastellaan pääasiassa laajakaista- ja puhelinpalvelujen hintatasoa.

  Vuosikatsaus 2010 on luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla osoitteessa www.ficora.fi.


  Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 29.03.2011 kello 09.00
  Euroopan sähkötuoteviranomaiset hakevat Tampereella yhteisiä pelisääntöjä vaatimustenmukaisuuden valvontaan

  Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella 29.-30.3.2011 kaksipäiväistä markkinavalvontaviranomaisten tapaamista, jossa linjataan yhteisiä valvontakäytäntöjä sähkötuotteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Kokoukseen ottaa osaa kolmisenkymmentä vierasta yhteensä noin 20 ETA-maasta. Parhaillaan erityisen huomion kohteena ovat led-valaistustuotteet.

  Sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus ei ole pelkkää turvallisuutta, vaan laitteilta edellytetään myös moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa niille tarkoitetussa toimintaympäristössä. Tuotteiden tulee olla EMC-direktiivin mukaisia eli sähkömagneettisesti yhteensopivia (EMC, Electromagnetic Compatibility).

  - Käytännössä laitteet eivät saa häiritä liiaksi toisiaan ja niiden tulee myös sietää tietty määrä ulkoapäin tulevaa häiriötä ilman, että niiden toiminta häiriintyy. Vaikka EMC:ssä ei lähtökohtaisesti ole kysymys turvallisuudesta, voivat tietyt laitteet ruveta toimimaan jopa vaarallisella tavalla, jos häiriötaso on liian korkea, yli-insinööri Hannu Mattila Tukesista sanoo.

  Eurooppalaista viranomaisyhteistyötä tarvitaan, jotta tuotteiden vaatimustenmukaisuutta arvioidaan eri maissa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

  - Yhteisten tapaamisten ja projektien kautta harmonisoidaan valvontakäytäntöjä eri puolilla Eurooppaa ja turvataan toiminnanharjoittajien tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Toiminta on tärkeää erityisesti uusille jäsenmaille sekä ehdokasmaille, joita on myös otettu yhteistyön piiriin. Lisäksi yhteisprojekteilla pyritään nostamaan valvonnan tasoa sellaisissa vanhoissakin jäsenmaissa, joissa valvontaan ei muuten ole kovin paljon resursseja, Mattila sanoo.

  Yhteiset valvontaprojektit paljastaneet puutteita

  Parhaillaan käynnissä on jo neljäs yhteistyössä toteutettu eurooppalainen markkinavalvontakampanja. Sen kohteena ovat led-valaistustuotteet. Kampanjassa testataan satoja laitteita eri maissa ja selvitetään, täyttävätkö ne EMC-direktiivin vaatimukset. Projektin tulokset valmistuvat syksyllä 2011.

  Yhteiskampanjat aloitettiin vuonna 2004. Ensimmäisen valvontaprojektin kohteena olivat energiansäästölamput. Seuraavissa kampanjoissa tutkittiin sähkökäyttöisten käsityökalujen sekä DVD- ja Blue-ray -soittimien vaatimustenmukaisuutta.

  - Projekteista saatujen tulosten perusteella hyvään sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja laitteiden häiriöttömään toimintaan on vielä matkaa, Mattila toteaa.

  Yle aloittaa tänä keväänä säännölliset television teräväpiirto- eli HD-lähetykset. Teräväpiirtokanava on ensimmäinen EU-säännösten mukaan ennakkoarvioitu yleisradiopalvelu Suomessa.